ἐπλαγίασαν
ἐπλανᾶτο
ἐπλανήθη
ἐπλανήθημεν
ἐπλανήθην
ἐπλανήθησαν
ἐπλάνησαν
ἐπλάνησας
ἐπλάνησε
ἐπλάνησεν
ἐπλανῶντο
ἔπλασα
ἔπλασαν
ἔπλασας
ἐπλάσατο
ἔπλασε
ἔπλασεν
ἐπλάσθη
ἐπλάτυναν
ἐπλάτυνας
ἐπλάτυνεν
ἐπλατύνθη
ἐπλατύνθησαν
ἐπλέομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἐπλεόνασαν
ἐπλεόνασας
ἐπλεόνασε
ἐπλεόνασεν
ἐπλεονάσθησαν
ἐπλεονέκτησα
ἐπλεονεκτήσαμεν
ἐπλεονέκτησε
ἐπλεονέκτησεν
ἔπλευσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἔπλευσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἐπλήγη
ἐπλήγην
ἐπλήγησαν
ἐπλήθυνα
ἐπληθύναμεν
ἐπλήθυναν
ἐπλήθυνας
ἐπληθύνατε
ἐπλήθυνε
ἐπλήθυνεν
ἐπληθύνετο
ἐπληθύνθη
ἐπληθύνθης
ἐπληθύνθησαν
ἐπλήθυνον
ἐπληθύνοντο
ἐπλημμέλησα
ἐπλημμελήσαμεν
ἐπλημμέλησαν
ἐπλημμελήσατε
ἐπλημμέλησε
ἐπλημμέλησεν
ἐπλήρου
ἐπληροῦντο
ἐπληροῦτο
ἐπληροφορήθη
ἐπληρώθη
ἐπληρώθην
ἐπληρώθησαν
ἐπλήρωσα
ἐπλήρωσαν
ἐπλήρωσας
ἐπληρώσατε
ἐπλήρωσε
ἐπλήρωσεν
ἔπλησα
ἐπλήσαμεν
ἔπλησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἔπλησας
ἔπλησε
ἔπλησεν
ἔπλησθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθην
ἐπλήσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἐπλίνθευεν
ἐπλούτεις
ἐπλούτησαν
ἐπλούτησας
ἐπλουτήσατε
ἐπλούτησεν
ἐπλούτισα
ἐπλούτισας
ἐπλούτισεν
ἐπλουτίσθητε
ἔπλυναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἐπλύναντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἔπλυνεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
ἔπλυνον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω