ἐπλαγίασαν
ἐπλανᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
ἐπλανήθη
ἐπλανήθημεν
ἐπλανήθην
ἐπλανήθησαν
ἐπλάνησαν
ἐπλάνησας
ἐπλάνησε
ἐπλάνησεν
ἐπλανῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλανάω
ἔπλασα
ἔπλασαν
ἔπλασας
ἐπλάσατο
ἔπλασε
ἔπλασεν
ἐπλάσθη
ἐπλάτυναν
ἐπλάτυνας
ἐπλάτυνεν
ἐπλατύνθη
ἐπλατύνθησαν
ἐπλέομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἐπλεόνασαν
ἐπλεόνασας
ἐπλεόνασε
ἐπλεόνασεν
ἐπλεονάσθησαν
ἐπλεονέκτησα
ἐπλεονεκτήσαμεν
ἐπλεονέκτησε
ἐπλεονέκτησεν
ἔπλευσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἔπλευσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἐπλήγη
ἐπλήγην
ἐπλήγησαν
ἐπλήθυνα
ἐπληθύναμεν
ἐπλήθυναν
ἐπλήθυνας
ἐπληθύνατε
ἐπλήθυνε
ἐπλήθυνεν
ἐπληθύνετο
ἐπληθύνθη
ἐπληθύνθης
ἐπληθύνθησαν
ἐπλήθυνον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πληθύνω
ἐπληθύνοντο
ἐπλημμέλησα
ἐπλημμελήσαμεν
ἐπλημμέλησαν
ἐπλημμελήσατε
ἐπλημμέλησε
ἐπλημμέλησεν
ἐπλήρου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροφορήθη
ἐπληρώθη
ἐπληρώθην
ἐπληρώθησαν
ἐπλήρωσα
ἐπλήρωσαν
ἐπλήρωσας
ἐπληρώσατε
ἐπλήρωσε
ἐπλήρωσεν
ἔπλησα
ἐπλήσαμεν
ἔπλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἔπλησας
ἔπλησε
ἔπλησεν
ἔπλησθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθην
ἐπλήσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἐπλίνθευεν
ἐπλούτεις
ἐπλούτησαν
ἐπλούτησας
ἐπλουτήσατε
ἐπλούτησεν
ἐπλούτισα
ἐπλούτισας
ἐπλούτισεν
ἐπλουτίσθητε
ἔπλυναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἐπλύναντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἔπλυνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
ἔπλυνον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω