ἐπλαγίασαν
ἐπλανᾶτο
ἐπλανήθη
ἐπλανήθημεν
ἐπλανήθην
ἐπλανήθησαν
ἐπλάνησαν
ἐπλάνησας
ἐπλάνησε
ἐπλάνησεν
ἐπλανῶντο
ἔπλασα
ἔπλασαν
ἔπλασας
ἐπλάσατο
top
ἔπλασε
ἔπλασεν
ἐπλάσθη
ἐπλάτυναν
ἐπλάτυνας
ἐπλάτυνεν
ἐπλατύνθη
ἐπλατύνθησαν
ἐπλέομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἐπλεόνασαν
ἐπλεόνασας
ἐπλεόνασε
ἐπλεόνασεν
ἐπλεονάσθησαν
ἐπλεονέκτησα
top
ἐπλεονεκτήσαμεν
ἐπλεονέκτησε
ἐπλεονέκτησεν
ἔπλευσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἔπλευσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἐπλήγη
ἐπλήγην
ἐπλήγησαν
ἐπλήθυνα
ἐπληθύναμεν
ἐπλήθυναν
ἐπλήθυνας
ἐπληθύνατε
ἐπλήθυνε
ἐπλήθυνεν
ἐπληθύνετο
top
ἐπληθύνθη
ἐπληθύνθης
ἐπληθύνθησαν
ἐπλήθυνον
ἐπληθύνοντο
ἐπλημμέλησα
ἐπλημμελήσαμεν
ἐπλημμέλησαν
ἐπλημμελήσατε
ἐπλημμέλησε
ἐπλημμέλησεν
ἐπλήρου
ἐπληροῦντο
ἐπληροῦτο
ἐπληροφορήθη
top
ἐπληρώθη
ἐπληρώθην
ἐπληρώθησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: πληρόω
ἐπλήρωσα
ἐπλήρωσαν
ἐπλήρωσας
ἐπληρώσατε
ἐπλήρωσε
ἐπλήρωσεν
ἔπλησα
ἐπλήσαμεν
ἔπλησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἔπλησας
ἔπλησε
ἔπλησεν
top
ἔπλησθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθην
ἐπλήσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἐπλίνθευεν
ἐπλούτεις
ἐπλούτησαν
ἐπλουτήσατε
ἐπλούτησεν
ἐπλούτισα
ἐπλούτισας
ἐπλούτισεν
ἐπλουτίσθητε
ἔπλυναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἐπλύναντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
top
ἔπλυνεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
ἔπλυνον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω