ἐπλαγίασαν
ἐπλανᾶτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλανάω
ἐπλανήθη
ἐπλανήθημεν
ἐπλανήθην
ἐπλανήθησαν
ἐπλάνησαν
ἐπλάνησας
ἐπλάνησε(ν)
ἐπλανῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλανάω
ἔπλασα
ἔπλασαν
ἔπλασας
ἐπλάσατο
ἔπλασε(ν)
ἐπλάσθη
ἐπλάτυναν
ἐπλάτυνας
ἐπλάτυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλατύνω
ἐπλατύνθη
ἐπλατύνθησαν
ἐπλέομεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: πλέω
ἐπλεόνασαν
ἐπλεόνασας
ἐπλεόνασε(ν)
ἐπλεονάσθησαν
ἐπλεονέκτησα
ἐπλεονεκτήσαμεν
ἐπλεονέκτησε(ν)
ἔπλευσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πλέω
ἔπλευσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλέω
ἐπλήγη
ἐπλήγην
ἐπλήγησαν
ἐπλήθυνα
ἐπληθύναμεν
ἐπλήθυναν
ἐπλήθυνας
ἐπληθύνατε
ἐπλήθυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πληθύνω
ἐπληθύνετο
ἐπληθύνθη
ἐπληθύνθης
ἐπληθύνθησαν
ἐπλήθυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πληθύνω
ἐπληθύνοντο
ἐπλημμέλησα
ἐπλημμελήσαμεν
ἐπλημμέλησαν
ἐπλημμελήσατε
ἐπλημμέλησε(ν)
ἐπλήρου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πληρόω
ἐπληροῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πληρόω
ἐπληροφορήθη
ἐπληρώθη
ἐπληρώθην
ἐπληρώθησαν
ἐπλήρωσα
ἐπλήρωσαν
ἐπλήρωσας
ἐπληρώσατε
ἐπλήρωσε(ν)
ἔπλησα
ἐπλήσαμεν
ἔπλησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἔπλησας
ἔπλησε(ν)
ἔπλησθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πλήθω
ἐπλήσθημεν
ἐπλήσθην
ἐπλήσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πλήθω
ἐπλίνθευε(ν)
ἐπλούτεις
ἐπλούτησαν
ἐπλούτησας
ἐπλουτήσατε
ἐπλούτησε(ν)
ἐπλούτισα
ἐπλούτισας
ἐπλούτισε(ν)
ἐπλουτίσθητε
ἔπλυναν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἐπλύναντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω
ἔπλυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πλύνω
ἔπλυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πλύνω