ἐτάζει
ἐτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to test
  • to inquire, investigate
  • to subject to a trying experience
  • to examine, make inquiries into
  • to afflict, chasten, rebuke
 • Cognates: ἀνετάζω, ἐξετάζω
 • Forms:
  • ἐτάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐτάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐτάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐτάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἔτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐτάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐτάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἤτασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠτάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐτάζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐτάζω
ἑταίρα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: companion, courtesan, concubine, prostitute
 • Root: ἑταῖρος
ἑταῖραι
ἑταίρας
ἑταῖρε
ἑταιριζομένῃ
ἑταιρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be a companion, comrade, courtesan
   • to associate with ἑταῖραι (prostitutes)
  • Middle:
   • to prostitute oneself
 • Forms:
  • ἑταιριζομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
ἑταῖροι
ἑταίροις
ἑταῖρον
ἑταῖρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Substantival:
   • fellow, friend; a comrade, buddy, companion
   • a man's extra-marital female companion in bed; courtesan; concubine
   • a female street walker; prostitute
 • Cognates: ἑταῖρος, συνέταιρος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑταῖροςἑταίραἑταῖρον
GENἑταίρουἑταίραςἑταίρου
DATἑταίρῳἑταίρᾳἑταίρῳ
ACCἑταῖρονἑταίρανἑταῖρον
VOCἑταῖρεἑταίραἑταῖρε
Plural
 MascFemNeut
NOMἑταῖροιἑταῖραιἑταῖρα
GENἑταιρῶνἑταιρῶν
ἑταίρων
ἑταιρῶν
DATἑταίροιςἑταίραιςἑταίροις
ACCἑταίρουςἑταίραςἑταῖρα
VOCἑταῖροιἑταῖραιἑταῖρα
ἑταίρου
ἑταίρους
ἑταίρων
ἑταιρῶν
ἐτάκη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
ἐτάκην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τήκω
ἐτάκησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
ἐταλαιπώρησα
ἐταλαιπωρήσαμεν
ἐταλαιπώρησαν
ἐταλαιπώρησε(ν)
ἐταλαιπώρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ταλαιπωρέω
ἐτάνυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τανύω
ἔταξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
ἐτάξαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
ἔταξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ἐτάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τάσσω
ἐτάξατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξε(ν)
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἐταπείνου
ἐταπεινούμην
ἐταπείνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ταπεινόω
ἐταπεινοφρονεῖτε
ἐταπεινοφρόνησε(ν)
ἐταπεινοφρόνουν
ἐταπεινώθη
ἐταπεινώθην
ἐταπεινώθης
ἐταπεινώθησαν
ἐταπείνωσα
ἐταπεινώσαμεν
ἐταπείνωσαν
ἐταπείνωσας
ἐταπείνωσε(ν)
ἐτάραξαν
ἐτάραξας
ἐτάραξε
ἐτάραξε(ν)
ἐτάρασσε(ν)
ἐτάρασσες
ἐταράσσετε
ἐταράσσετο
ἐτάρασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ταράσσω
ἐταράχθη
ἐταράχθημεν
ἐταράχθην
ἐταράχθησαν
ἐτάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐτάζω
ἐτάσεις
----------
ἐτάσητε
ἐτασθήσονται
ἔτασιν
ἔτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • investigation
  • act of subjecting to a trying experience
  • trial, affliction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔτασιςἐτάσεις
GENἐτάσεωςἐτάσεων
DATἐτάσειἐτάσεσι(ν)
ACCἔτασι(ν)ἐτάσεις
ἐτασμοῖς
ἐτασμόν
ἐτασμός
Masculine
 SingularPlural
NOMἐτασμόςἐτασμοί
GENἐτασμοῦἐτασμῶν
DATἐτασμῷἐτασμοῖς
ACCἐτασμόνἐτασμούς
VOCἐτασμέἐτασμοί
ἐτασμῶν
ἔτασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐτάζω
ἐτάσω
ἐτάσωμεν
ἐτάφη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ἐτάφησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐτάχυναν
ἐταχύνατε
ἐτάχυνε(ν)
ἐτέθη
ἐτέθην
ἐτέθησαν
ἐτεθνήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: θνήσκω
ἔτεινε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τείνω
ἔτει
ἐτείχισαν
ἔτεκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτεκε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτεκες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτεκνοποίει
ἐτεκνοποίησαν
ἐτεκνοποιήσαντο
ἐτεκνοτρόφησε(ν)
ἐτέκομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τίκτω
ἔτεκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἐτέκταινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τεκταίνω
ἐτελειώθη
ἐτελειώθησαν
ἐτελείωσα
ἐτελείωσαν
ἐτελείωσε(ν)
ἐτέλεσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
ἐτέλεσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
ἐτελέσθη
ἐτελέσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
ἐτελεύτησα
ἐτελεύτησαν
ἐτελεύτησε(ν)
ἐτελωνεῖτο
ἔτεμνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τέμνω
ἑτέρα
ἑτέρᾳ
ἕτερα
ἕτεραι
ἑτέραις
ἑτέραν
ἑτέρας
ἐτεροδιδασκαλεῖ
ἐτεροδιδασκαλεῖν
ἑτεροδιδασκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to teach different doctrine
  • to instruct differently
 • Cognates: κακοδιδασκαλέω
 • Forms:
  • ἑτεροδιδασκαλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐτεροδιδασκαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεροδιδασκαλεῖν Verb: Pres Act Infin
ἑτεροδιδασκαλοῦντες
ἐτερογλώσσοις
ἑτερόγλωσσος
ἑτερογνώμονος
ἑτερογνώμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a different opinion
 • Forms:
  • ἑτερογνώμονος Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἑτεροδοξέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold a different opinion
  • to hold a heretical opinion
 • Forms:
  • ἑτεροδοξοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἑτεροδοξία
Feminine
 SingularPlural
NOMἑτεροδοξίαἑτεροδοξίαι
GENἑτεροδοξίαςἑτεροδοξιῶν
DATἑτεροδοξίᾳἑτεροδοξίαις
ACCἑτεροδοξίανἑτεροδοξίας
VOCἑτεροδοξίαἑτεροδοξίαι
ἑτεροδοξίαις
ἑτεροδοξοῦντας
ἑτεροζυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be unequally yoke together with
  • to yoke up differently, i.e., (figuratively)
  • to associate discordantly
  • to be mismated, mismatched
  • to be unsuitably matched, wrongly matched
 • Forms:
  • ἑτεροζυγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἑτερόζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unevenly yoked
  • mated with different species of animal
  • heterogeneous
 • Forms:
  • ἑτεροζύγῳ Adj: Dat Sing Neut
ἑτεροζυγοῦντες
ἑτεροζύγῳ
ἕτεροι
ἑτέροις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Neut
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἕτερος
ἑτεροκλινεῖς
ἑτεροκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • leaning to one side
  • rebellious, apostate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑτεροκλινήςἑτεροκλινές
GENἑτεροκλινοῦς
DATἑτεροκλινεῖ
ACCἑτεροκλινῆἑτεροκλινές
Plural
 MascFemNeut
NOMἑτεροκλινεῖςἑτεροκλινῆ
GENἑτεροκλινῶν
DATἑτεροκλινέσι(ν)
ACCἑτεροκλινεῖςἑτεροκλινῆ
ἑτεροκλινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • rebelliously
  • double-mindedly
  • turning otherwise, flinching
  • one-sidedly
  • leaning to one side, sloping, unevenly
  • inclined to the other side
ἕτερον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἕτερος
ἕτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • other, altered, else, next (day), one, another, some, strange
  • other (of a different kind)
  • other (than what was previously mentioned)
  • additional, extra
  • the following, articular
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕτεροςἑτέραἕτερον
GENἑτέρουἑτέραςἑτέρου
DATἑτέρῳἑτέρᾳἑτέρῳ
ACCἕτερονἑτέρανἕτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἕτεροιἕτεραιἕτερα
GENἑτέρων
DATἑτέροιςἑτέραιςἑτέροις
ACCἑτέρουςἑτέραςἕτερα
ἑτέρου
ἑτέρους
ἐτέρφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τέρπω
ἑτέρῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • Adj: Dat Sing Neut
 • Root: ἕτερος
ἑτέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the other side, facing, opposite, from the opposite side
ἑτέρων
ἑτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: otherwise; differently
ἔτεσι(ν)
ἐτέχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἔτη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔτος
ἐτήκετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
ἐτήρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
ἐτήρησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτήρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
ἔτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Present Time:
   • again (indicating recurrence)

    καὶ συνέλαβεν ἔτι
    and she conceived again (Hos 1:6; Gen 29:34)

   • still (indicating persisstence of a condition)

    Ἔτι ὁ λαὸς πολύς
    the people are still too many (Judg 7:4)

   • yet (indicating a positive condition is continuing)
  • Of Past Time:
   • already
  • Of Future Time:
   • yet

    καὶ ἔτι ὄψει ἀνομίας μείζονας
    and you shall see yet greater lawlessnesses (Ezek 8:6)

   • after
   • longer
   • hereafter
  • Of Negative Time:
   • never again, not ever again

    καὶ οὐκ ἀποθανεῖται πᾶσα σὰρξ ἔτι
    no flesh shall ever die again (Gen 9:11)

   • no more
   • no longer
   • not even yet
   • not ... anymore (e.g., they do not help anymore)
  • Of non-temporal:
   • in addition
   • more

    ἔτι ἑπτὰ ἔτη ἕτερα
    seven more years (Gen 29:27)

    ἔτι μίαν πληγὴν
    one more plague (Ex 11:1)

   • also
   • other

    καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ
    there is no other but me (Joel 2:27)

   • furthermore
   • further
   • yet again

    ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν οὐρανὸν
    yet again I will shake the sky (Hag 2:6)

   • still
ἐτίθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
ἐτίθεις
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίθημι
ἐτίθεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίθημι
ἐτίθετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίθημι
ἐτίθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίθημι
ἔτικτε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτικτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἐτίλη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίλλω
ἔτιλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίλλω
ἐτίλλοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίλλω
ἐτιμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτίμησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτιμήσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτίμησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τιμάω
ἐτίμησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
ἐτιμογράφησε(ν)
ἐτίμων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτιμωρήσατο
ἐτιμωρήσω
ἐτίτρωσκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιτρώσκω
ἐτμήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέμνω
ἕτοιμα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἕτοιμος
ἑτοίμαζε
ἑτοιμάζει
ἑτοιμάζειν
ἑτοιμάζεσθαι
ἑτοιμάζεσθε
ἑτοιμάζεται
ἑτοιμάζετε
ἑτοιμαζόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἑτοιμάζον
ἑτοιμάζονται
ἑτοιμάζοντες
ἑτοιμάζοντι
ἑτοιμάζου
ἑτοιμάζουσιν
ἑτοιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to prepare, get ready
   • to provide
   • to make ready
   • to bring into existence, fashion
   • to execute (a task)
  • Middle:
   • to prepare oneself
   • to make oneself ready
   • to make ready (for one's own use)
  • Passive:
   • to be prepared
 • Cognates: προετοιμάζω
 • Forms:
 • Present
 • ἑτοίμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἑτοιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἑτοιμάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἑτοιμάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἑτοιμάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἑτοιμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἑτοιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἑτοιμαζόμενα
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἑτοιμάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἑτοιμάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἑτοιμάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἑτοιμάζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ἑτοιμάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἑτοιμάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἑτοιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἡτοίμαζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἡτοίμαστο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἑτοιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἑτοιμάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἑτοιμάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἑτοιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἑτοιμασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἑτοιμάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἑτοιμάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἑτοιμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἑτοιμάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἑτοιμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἑτοιμασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἑτοιμασθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἑτοιμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἑτοιμάσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἑτοιμάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἑτοίμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἑτοιμάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἑτοιμάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἡτοιμακέναι Verb: Aor Act Infin
 • ἠτοίμασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἡτοίμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἡτοιμάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἡτοίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡτοιμάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἠτοίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠτοίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡτοιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡτοιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἡτοιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἡτοίμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἡτοιμασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἡτοιμασμένα
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἡτοίμακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἡτοιμάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἡτοίμακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡτοιμάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἡτοιμασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡτοιμασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἡτοιμασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡτοιμασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἡτοιμασμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἡτοίμασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἑτοιμάζων
ἑτοίμασαι
ἑτοιμάσαι
ἑτοιμάσας
ἑτοιμάσατε
ἑτοιμασάτω
ἑτοιμάσει
ἑτοιμάσεις
ἑτοιμάσῃ
ἑτοιμασθέν
ἑτοιμασθῇ
ἑτοιμασθήσεται
ἑτοιμασθήσονται
ἑτοιμάσθητε
ἑτοιμάσθητι
ἑτοιμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preparation, readiness
  • something that has been prepared and produced
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑτοιμασίαἑτοιμασίαι
GENἑτοιμασίαςἑτοιμασιῶν
DATἑτοιμασίᾳἑτοιμασίαις
ACCἑτοιμασίανἑτοιμασίας
VOCἑτοιμασίαἑτοιμασίαι
ἑτοιμασίᾳ
ἑτοιμασίαν
ἑτοιμασίας
ἑτοιμάσομεν
ἑτοίμασον
ἑτοιμάσουσι(ν)
ἑτοιμάσω
ἑτοιμάσωμεν
ἑτοίμη
ἑτοίμην
ἕτοιμοι
ἕτοιμον
ἕτοιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • prepared
  • ready at hand, readiness, adjusted, i.e., ready
  • ready (easily available or obtained; within reach)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕτοιμοςἑτοίμηἕτοιμον
GENἑτοίμουἑτοίμηςἑτοίμου
DATἑτοίμῳἑτοίμῃἑτοίμῳ
ACCἕτοιμονἑτοίμηνἕτοιμον
VOCἕτοιμεἑτοίμηἕτοιμε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕτοιμοιἕτοιμαιἕτοιμα
GENἑτοίμωνἑτοίμωνἑτοίμων
DATἑτοίμοιςἑτοίμαιςἑτοίμοις
ACCἑτοίμουςἑτοίμαςἕτοιμα
VOCἕτοιμοιἕτοιμαιἕτοιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἑτοιμότερον
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
ἑτοιμότερον
ἑτοίμου
ἑτοίμους
ἑτοίμῳ
ἑτοίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, readily, willingly, in readiness, at once without hesitation
ἐτόλμα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τολμάω
ἐτόλμησαν
ἐτόλμησε(ν)
ἐτόλμων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τολμάω
ἐτόξευσαν
ἐτόξευσε(ν)
ἔτος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: year
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔτοςἔτη
GENἔτουςἐτῶν
DATἔτειἔτεσι(ν)
ACCἔτοςἔτη
ἔτους
ἐτράπησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
ἐτραυμάτισαν
ἐτραυματίσθη
ἐτραυματίσθης
ἐτράφης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τρέφω
ἐτραχηλίασε(ν)
ἐτρέπετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
ἔτρεφε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
ἐτρέφετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
ἐτρέφοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
ἔτρεχε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἐτρέχετε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: τρέχω
ἔτρεχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
ἐτρέψαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
ἐτρέψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
ἔτρεψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
ἔτρησε(ν)
ἔτριβον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρίβω
ἐτρίσσευσαν
ἐτρόμησαν
ἐτροποῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τροπόω
ἐτροποφόρησε(ν)
ἐτροπώθη
ἐτροπώθησαν
ἐτροπώσατο
ἐτρόπωσε(ν)
ἐτροφοφόρησε(ν)
ἐτρύγησα
ἐτρύγησαν
ἐτρυγήσατε
ἐτρύγησε(ν)
ἐτρύφησαν
ἐτρυφήσατε
ἐτρύχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρύχω
ἔτρωσε
ἐτύγχανε(ν)
ἐτύγχανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τυγχάνω
ἐτύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐτυλώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τυλόω
ἐτυμπάνιζε
ἐτυμπάνιζε(ν)
ἐτυμπανίσθησαν
ἔτυπτε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: τύπτω
ἔτυπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: τύπτω
ἐτύπωσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τυπόω
ἐτυρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυρόω
ἐτύρωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τυρόω
ἐτυφλώθη
ἐτυφλώθησαν
ἐτύφλωσε(ν)
ἔτυχε
ἔτυχε(ν)
ἐτύχομεν
ἔτυχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τυγχάνω
ἐτῶν