ἐτάζει
ἐτάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to test
  • to subject to a trying experience
  • to examine, make inquiries into
  • to afflict, chasten, rebuke
 • Cognates: ἀνετάζω, ἐξετάζω
 • Forms:
  • ἐτάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐτάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐτάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐτασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἔτασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐτάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐτάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἤτασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠτάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐτάζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐτάζω
ἑταίρα
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: companion, courtesan, concubine, prostitute
 • Root: ἑταῖρος
ἑταῖραι
ἑταίρας
ἐταῖρε
ἑταιριζομένῃ
ἑταιρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be a companion, comrade, courtesan
   • to associate with ἑταῖραι (prostitutes)
  • Middle:
   • to prostitute oneself
 • Forms:
  • ἑταιριζομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
ἑταῖροι
ἐταίροις
ἑταῖρον
ἑταῖρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Substantival:
   • fellow, friend; a comrade, buddy, companion
   • a man's extra-marital female companion in bed; courtesan; concubine
   • a female street walker; prostitute
 • Cognates: ἑταῖρος, συνέταιρος
 • Forms:
  • ἑταίρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἑταῖραι Adj: Nom Plur Fem
  • ἑταίρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐταῖρε Adj: Voc Sing Masc
  • ἑταῖροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐταίροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἑταῖρον Adj: Acc Sing Masc
  • ἑταίρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἑταίρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἑταιρῶν Adj: Gen Plur Fem
  • ἑταίρων Adj: Gen Plur Masc/Fem
ἑταίρου
ἑταίρους
ἑταίρων
ἑταιρῶν
ἐτάκη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τήκω
ἐτάκην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τήκω
ἐτάκησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
ἐταλαιπώρησα
ἐταλαιπωρήσαμεν
ἐταλαιπώρησαν
ἐταλαιπώρησεν
ἐταλαιπώρουν
ἐτάνυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τανύω
ἔταξα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
ἐτάξαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τάσσω
ἔταξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
ἐτάξατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τάσσω
ἐτάξατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἔταξεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
ἐταπείνου
ἐταπεινούμην
ἐταπείνουν
ἐταπεινοφρονεῖτε
ἐταπεινοφρόνησεν
ἐταπεινοφρόνουν
ἐταπεινώθη
ἐταπεινώθην
ἐταπεινώθης
ἐταπεινώθησαν
ἐταπείνωσα
ἐταπεινώσαμεν
ἐταπείνωσαν
ἐταπείνωσας
ἐταπείνωσε
ἐταπείνωσεν
ἐτάραξαν
ἐτάραξας
ἐτάραξε
ἐτάραξεν
ἐτάρασσε
ἐτάρασσεν
ἐτάρασσες
ἐταράσσετε
ἐταράσσετο
ἐτάρασσον
ἐταράχθη
ἐταράχθημεν
ἐταράχθην
ἐταράχθησαν
ἐτάσαι
ἐτάσητε
ἐτασθήσονται
ἔτασιν
ἔτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • investigation
  • act of subjecting to a trying experience
  • trial, affliction
 • Cognates: ἐξέτασις, ἔτασις
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔτασιςἐτάσεις
GENἐτάσεωςἐτάσεων
DATἐτάσειἐτάσεσι(ν)
ACCἔτασι(ν)ἐτάσεις
ἐτασμοῖς
ἐτασμόν
ἐτασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • affliction, chastisement, rebuke
  • trial, trying experience
 • Cognates: ἐξετασμός, ἐτασμός
 • Forms:
  • ἐτασμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐτασμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐτασμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐτασμῶν
ἔτασον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐτάζω
ἐτάσω
ἐτάσωμεν
ἐτάφη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ἐτάφησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐτάχυναν
ἐταχύνατε
ἐτάχυνεν
ἐτέθη
ἐτέθην
ἐτέθησαν
ἐτεθνήκει
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Sing
 • Root: θνήσκω
ἔτει
ἐτείχισαν
ἔτεκε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτεκεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτεκες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτεκνοποίει
ἐτεκνοποίησαν
ἐτεκνοτρόφησε
ἐτεκνοτρόφησεν
ἐτέκομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τίκτω
ἔτεκον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἐτέκταινον
ἐτελειώθη
ἐτελειώθησαν
ἐτελείωσα
ἐτελείωσαν
ἐτελείωσε
ἐτελείωσεν
ἐτέλεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
ἐτέλεσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
ἐτέλεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
ἐτελέσθη
ἐτελέσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τελέω
ἐτελεύτησα
ἐτελεύτησαν
ἐτελεύτησε
ἐτελεύτησεν
ἐτελωνεῖτο
ἔτεμνον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τέμνω
ἑτέρα
ἑτέρᾳ
ἕτερα
ἕτεραι
ἑτέραις
ἑτέραν
ἑτέας
ἐτεροδιδασκαλεῖ
ἐτεροδιδασκαλεῖν
ἑτεροδιδασκαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to teach different doctrine
  • to instruct differently
 • Cognates: κακοδιδασκαλέω
 • Forms:
  • ἑτεροδιδασκαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐτεροδιδασκαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐτεροδιδασκαλεῖν Verb: Pres Act Infin
ἑτεροδιδασκαλοῦντες
ἐτερογλώσσοις
ἑτερόγλωσσος
ἑτερογνώμονος
ἑτερογνώμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a different opinion
 • Forms:
  • ἑτερογνώμονος Adj: Gen Sing Masc
ἑτεροδοξέω
ἑτεροδοξία
ἑτεροδοξίαις
ἑτεροδοξοῦντας
ἑτεροζυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be unequally yoke together with
  • to yoke up differently, i.e., (figuratively)
  • to associate discordantly
  • to be mismated, mismatched
 • Forms:
  • ἑτεροζυγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἑτερόζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unevenly yoked
  • mated with different species of animal
  • heterogeneous
 • Forms:
  • ἑτεροζύγῳ Adj: Dat Sing Neut
ἑτεροζυγοῦντες
ἑτεροζύγῳ
ἕτεροι
ἑτέροις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Neut
  • Adj: Dat Plur Masc
 • Root: ἕτερος
ἑτεροκλινεῖς
ἑτεροκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leaning to one side
  • rebellious, apostate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑτεροκλινήςἑτεροκλινές
GENἑτεροκλινοῦς
DATἑτεροκλινεῖ
ACCἑτεροκλινῆἑτεροκλινές
Plural
 MascFemNeut
NOMἑτεροκλινεῖςἑτεροκλινῆ
GENἑτεροκλινῶν
DATἑτεροκλινέσι(ν)
ACCἑτεροκλινεῖςἑτεροκλινῆ
ἑτεροκλινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • rebelliously
  • double-mindedly
  • turning otherwise, flinching
  • one-sidedly
  • leaning to one side, sloping, unevenly
  • inclined to the other side
ἕτερον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἕτερος
ἕτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • other, altered, else, next (day), one, another, some, strange
  • other (of a different kind)
  • other (than what was previously mentioned)
  • additional, extra
  • the following, articular
 • Forms:
  • ἑτέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἑτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἕτερα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἕτεραι Adj: Nom Plur Fem
  • ἑτέραις Adj: Dat Plur Fem
  • ἑτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἑτέας Adj: Gen Sing Fem
  • ἕτεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἑτέροις
   • Adj: Dat Plur Neut
   • Adj: Dat Plur Masc
  • ἕτερον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἑτέρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἑτέρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἑτέρῳ
   • Adj: Dat Sing Masc
   • Adj: Dat Sing Neut
  • ἑτέρων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἑτέρου
ἑτέρους
ἐτέρφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τέρπω
ἑτέρῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Masc
  • Adj: Dat Sing Neut
 • Root: ἕτερος
ἑτέρωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the other side, facing, opposite, from the opposite side
ἑτέρων
ἑτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: otherwise; differently
ἔτεσι
ἔτεσιν
ἐτέχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
ἐτέχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἔτη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔτος
ἐτήκετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τήκω
ἐτήρει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρεῖτο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
ἐτήρησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτηρήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τηρέω
ἐτήρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
ἐτήρουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
ἔτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • Of Time: still, yet (indicating a positive condition is continuing)
  • Of Time: + negative: no more, no longer, not even yet, never again, not ... anymore (e.g., they do not help anymore)
  • Of non-temporal: in addition, more, also, other, furthermore, further, again, still
ἐτίθει
ἐτίθεις
ἐτίθεσαν
ἐτίθετο
ἐτίθουν
ἔτικτεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
ἔτικτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίκτω
ἐτίλη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τίλλω
ἔτιλλον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίλλω
ἐτίλλοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τίλλω
ἐτιμήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτίμησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτιμήσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτίμησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τιμάω
ἐτίμησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
ἐτιμογράφησε
ἐτιμογράφησεν
ἐτίμων
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
ἐτιμωρήσατο
ἐτιμωρήσω
ἐτίτρωσκον
ἐτμήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τέμνω
ἕτοιμα
ἑτοίμαζε
ἑτοιμάζει
ἑτοιμάζειν
ἑτοιμάζεσθαι
ἑτοιμάζεσθε
ἑτοιμάζεται
ἑτοιμάζετε
ἑτοιμαζόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἑτοιμάζον
ἑτοιμάζονται
ἑτοιμάζοντες
ἑτοιμάζοντι
ἑτοιμάζου
ἑτοιμάζουσιν
ἑτοιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to prepare, get ready
   • to provide
   • to make ready
   • to bring into existence, fashion
   • to execute (a task)
  • Middle:
   • to prepare oneself
   • to make oneself ready
   • to make ready (for one's own use)
  • Passive:
   • to be prepared
 • Cognates: προετοιμάζω
 • Forms:
  • ἡτοιμασμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἡτοιμασμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἑτοίμαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἑτοιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἑτοιμάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἑτοιμάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἑτοιμάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἑτοιμάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἑτοιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἑτοιμαζόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἑτοιμάζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἑτοιμάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἑτοιμάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἑτοιμάζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἑτοιμάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἑτοιμάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἑτοιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἑτοιμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἑτοιμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἑτοιμάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἑτοιμασάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἑτοιμάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἑτοιμάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἑτοιμάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἑτοιμασθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • ἑτοιμασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἑτοιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἑτοιμασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἑτοιμάσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἑτοιμάσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἑτοιμάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἑτοίμασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἑτοιμάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἑτοιμάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἑτοιμάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἡτοίμαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἡτοίμακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἡτοιμάκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἡτοίμακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἡτοιμακέναι Verb: Aor Act Infin
  • ἠτοίμασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἡτοίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡτοιμάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἡτοίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἡτοιμάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἠτοίμασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠτοίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡτοιμάσθαι Verb: Perf Mid Infin
  • ἡτοιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡτοιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἡτοιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡτοιμασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἡτοιμασμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἡτοιμασμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἡτοιμασμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἡτοιμασμένον
   • Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἡτοίμασται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἡτοίμαστο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἡτοίμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἑτοιμάζων
ἑτοίμασαι
ἑτοιμάσαι
ἑτοιμάσας
ἑτοιμάσατε
ἑτοιμασάτω
ἑτοιμάσει
ἑτοιμάσεις
ἑτοιμάσῃ
ἑτοιμασθέν
ἑτοιμασθῇ
ἑτοιμασθήσεται
ἑτοιμασθήσονται
ἑτοιμάσθητε
ἑτοιμάσθητι
ἑτοιμασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preparation, readiness
  • something that has been prepared and produced
 • Forms:
  • ἑτοιμασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἑτοιμασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἑτοιμασίας Noun: Gen Sing Fem
ἑτοιμασίᾳ
ἑτοιμασίαν
ἑτοιμασίας
ἑτοιμάσομεν
ἑτοίμασον
ἑτοιμάσουσιν
ἑτοιμάσω
ἑτοιμάσωμεν
ἑτοίμη
ἑτοίμην
ἕτοιμοι
ἕτοιμον
ἕτοιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: prepared, ready at hand, readiness, adjusted, i.e., ready
 • Forms:
  • ἑτοιμότερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἕτοιμα
   • Adj: Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Plur Neut
  • ἑτοίμη Adj: Nom Sing Fem
  • ἑτοίμην Adj: Acc Sing Fem
  • ἕτοιμοι
   • Adj: Nom Plur Masc
   • Adj: Nom Plur Fem
  • ἕτοιμον Adj: Acc Sing Neut
  • ἑτοίμου Adj: Gen Sing Neut
  • ἑτοίμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἑτοίμῳ Adj: Dat Sing Neut
ἑτοιμότερον
ἑτοίμου
ἑτοίμους
ἑτοίμῳ
ἑτοίμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: readily, willingly, in readiness
ἐτόλμα
ἐτόλμησαν
ἐτόλμησε
ἐτόλμησεν
ἐτόλμων
ἐτόξευσαν
ἐτόξευσεν
ἔτος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: year
 • Forms:
  • ἔτει Noun: Dat Sing Neut
  • ἔτεσι Noun: Dat Plur Neut
  • ἔτεσι(ν) Noun: Dat Plur Neut
  • ἔτη Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔτους Noun: Gen Sing Neut
  • ἐτῶν Noun: Gen Plur Neut
ἔτους
ἐτράπησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
ἐτραυμάτισαν
ἐτραυματίσθη
ἐτραυματίσθης
ἐτράφης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: τρέφω
ἐτραχηλίασε
ἐτραχηλίασεν
ἐτρέπετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
ἔτρεφεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέφω
ἐτρέφετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
ἐτρέφοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
ἔτρεχεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἐτρέχετε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: τρέχω
ἔτρεχον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
ἐτρέψαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρέπω
ἐτρέψατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
ἔτρεψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέπω
ἔτρησεν
ἔτριβον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρίβω
ἐτρίσσευσαν
ἐτρόμησαν
ἐτροποῦτο
ἐτροποφόρησε
ἐτροποφόρησεν
ἐτροπώθη
ἐτροπώθησαν
ἐτροπώσατο
ἐτρόπωσεν
ἐτροφοφόρησεν
ἐτρύγησα
ἐτρύγησαν
ἐτρυγήσατε
ἐτρύγησε
ἐτρύγησεν
ἐτρύφησαν
ἐτρυφήσατε
ἐτρύχοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: τρύχω
ἔτρωσε
ἐτύγχανεν
ἐτύγχανον
ἐτύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐτυλώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τυλόω
ἐτυμπάνιζε
ἐτυμπάνιζεν
ἐτυμπανίσθησαν
ἔτυπτε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τύπτω
ἔτυπτεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: τύπτω
ἔτυπτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: τύπτω
ἐτύπωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τυπόω
ἐτυρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυρόω
ἐτύρωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: τυρόω
ἐτυφλώθη
ἐτυφλώθησαν
ἐτύφλωσε
ἐτύφλωσεν
ἔτυχε
ἔτυχεν
ἐτύχομεν
ἔτυχον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τυγχάνω
ἐτῶν