ἐπιξενόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to have hospitable relations with
   • to be intimate with
   • to be on a visit as a guest of (someone)
   • to entertain
  • Passive:
   • to be entertained as guest
 • Forms:
  • ἐπεξένωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιξενωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
ἐπιξενόω
ἐπιξενωθείς
ἐπιξενωθήσεται