ἐφ᾿
ἐφάγαμεν
ἔφαγε
ἔφαγεν
ἔφαγες
ἐφάγετε
ἐφάγομεν
ἔφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐφάγοσαν
ἐφαδανῶ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: palace, royal tents (Dan. 11:45)
ἐφαίνετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἔφαινον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαίνοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαλεῖται
ἐφάλλομαι
ἐφαλλόμενος
ἐφαλόμενος
ἐφαμαρτάνω
ἔφαναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφανεροποίησας
ἐφανερώθη
ἐφανερώθησαν
ἐφανέρωσα
ἐφανέρωσε
ἐφανέρωσεν
ἐφάνη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάνησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάνητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, at one time
  • once for all
ἐφάπτεσθαι
ἐφαπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφαπτόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφάπτω
ἐφαρμακεύετο
ἐφαρμόζω
ἔφασαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφασκε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἔφασκεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἐφάτνωσε
ἐφάτνωσεν
ἐφαύλισα
ἐφαυλίσαμεν
ἐφαύλισαν
ἐφαύλισας
ἐφαύλισε
ἐφαύλισεν
ἐφείδετο
ἐφείλκυσαν
ἐφεισάμην
ἐφείσαντο
ἐφείσατο
ἐφειστήκει
ἐφείσω
ἐφέλκηται
ἐφελκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐφέλκω
ἐφέλκονται
ἐφελκυσθεῖσα
ἐφελκύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to attract, seduce, lead away, suction, drag away
 • Note: Also spelled ἐφέλκω
 • Forms:
  • ἐφελκυσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
ἐφέλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drag to, draw to, attract
   • to allow to drag on, prolong
  • Middle:
   • to be stationary (when the subject should be moving on)
   • ὅταν ἐφέλκηται ἡ νεφέλη ... ἡμέρας πλείους = when the cloud stayed ... for many days (Num 9:19)
 • Cognates: ἀντιπαρέλκω, διέλκω, ἐκείλκω, ἕλκω, ἐξέλκω, ἐφέλκω, παρέλκω, συνέλκω
 • Forms:
  • ἐφείλκυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐφέλκηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐφελκόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐφέλκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐφέξει
ἔφερε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἔφερεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐφερόμεθα
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
 • Root: φέρω
ἔφερον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφεσταμένη
ἐφέστηκα
ἐφέστηκε
ἐφέστηκεν
ἐφεστήκῃ
ἐφεστηκόσιν
ἐφεστηκότων
ἐφεστηκώς
ἐφεστός
ἐφεστώς
ἐφεστῶσαν
ἐφεστῶτα
ἐφεστῶτας
ἐφεστῶτες
ἐφεστῶτι
ἐφέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of one year's standing
  • pertaining to one year
  • ἐφέτιον μισθὸν τοῦ μισθωτοῦ = the annual wages of a hired man (Deut 15:18)
ἐφέτιον
ἐφέτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: also spelled ἐφέτειος
 • Forms:
  • ἐφέτιον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐφετίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἐφετίου
ἔφευγον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφευρετάς
ἐφευρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inventor; a discoverer, contriver
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐφευρετήςἐφευρεταί
GENἐφευρετοῦἐφευρετῶν
DATἐφευρετῇἐφευρεταῖς
ACCἐφευρετήνἐφευρετάς
VOCἐφευρετάἐφευρεταί
ἔφη
 • Parse: Verb: Imp Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφῇ
 • Parse: Verb: Aor Subj 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφηβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • principal court
  • training place for youths
ἐφηβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boy's club
ἐφήβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adolescent, one arrived at puberty, youth, young man
  • male adolescent 18 years old or older
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐφήβοςἐφήβοι
GENἐφήβουἐφήβων
DATἐφήβῳἐφήβοις
ACCἐφήβονἐφήβους
VOCἐφήβεἐφήβοι
ἐφήβων
ἐφήδομαι
ἐφήλατο
ἔφηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with a white speck on it
  • having a white spec on (the eyes)
  • nailed on, nailed to
ἐφημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: class (of priests), division (of priests who performed the daily duties in the temple)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐφημερίαἐφημερίαι
GENἐφημερίαςἐφημεριῶν
DATἐφημερίᾳἐφημερίαις
ACCἐφημερίανἐφημερίας
ἐφημερίαι
ἐφημερίαις
ἐφημερίαν
ἐφημερίας
ἐφημεριῶν
ἐφήμερος
ἔφην
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: φημί
ἔφησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἔφθακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάρη
ἐφθάρησαν
ἐφθαρμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
ἔφθαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φθείρω
ἔφθασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἔφθασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθέγξατο
ἐφθείραμεν
ἔφθειραν
ἔφθειρας
ἔφθειρε
ἔφθειρεν
ἐφθόνησεν
ἑφθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiled, dressed, refined
 • Forms:
ἐφικέσθαι
ἐφικνέομαι
ἐφικνούμενοι
ἐφικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to reach, accessible, attainable
 • Forms:
ἐφιλανθρώπησεν
ἐφίλει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφιλίασα
ἐφιλίασας
ἐφιλίασε
ἐφιλίασεν
ἐφιμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἔφιπποι
ἔφιππον
ἔφιππος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on horseback, riding a horse, mounted on a horse
 • Forms:
  • ἔφιπποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔφιππον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίπταμαι
ἔφισον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔφισος
ἔφισος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • comparable, equal, like
  • of same worth as
 • Forms:
  • ἔφισον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίσταται
ἐφίστημι
 • Present
 • ἐπιστανομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπίστῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιστῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • Future
 • ἐπιστήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιστήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιστήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέστησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίστηθι Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστήσῃ Verb: Fut Mid Subj 2nd Sing
 • ἐπιστάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπισταθέντων Verb: Aor Pass part Gen Plur Masc/Neut
 • ἐπιστᾶσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπιστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐφεσταμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • Perfect
 • ἐφέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐφειστήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐφεστήκῃ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • ἐφεστηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἐφεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἐφεστηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἐφεστός Verb: Perf Act Plur Nom Sing Neut
 • ἐφεστώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἐφεστῶσαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
 • ἐφεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐφεστῶτα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἐφεστῶτες Verb: Perf act part Nom plur Masc
 • ἐφεστῶτι Verb: Perf Act Part Dat Sing Neut
ἐφλέγμανεν
ἐφλόγιζε
ἐφλόγισεν
ἐφλογίσθη
ἐφόβει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβέρισεν
ἐφοβήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφόβου
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβούμην
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβοῦντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοδεῦσαι
ἐφοδευσάτωσαν
ἐφοδεύω
ἐφοδεύων
ἐφοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to furnish with supplies for a journey, supply for a trip
 • Cognates: ἐφοδιάζω, εἰσοδιάζω, ἐξοδιάζω
 • Forms:
  • ἐφοδιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφωδιάσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἐφοδιάσεις
ἐφοδίοις
ἐφόδιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐφόδιονἐφόδια
GENἐφοδίουἐφοδίων
DATἐφοδίῳἐφοδίοις
ACCἐφόδιονἐφόδια
ἔφοδον
ἔφοδος
Feminine
 SingularPlural
NOMἔφοδοςἔφοδοι
GENἐφόδουἐφόδων
DATἐφόδῳἐφόδοις
ACCἔφοδονἐφόδους
VOCἔφοδεἔφοδοι
ἐφόδου
ἐφόδῳ
ἐφόνευσαν
ἐφόνευσας
ἐφονεύσατε
ἐφόνευσε
ἐφόνευσεν
ἐφονοκτονήθη
ἐφορᾷ
ἐφοράω
ἐφορέσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
ἐφόρτιζες
ἐφορῶν
ἐφορῶντες
ἐφορῶντος
ἐφούδ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: ephod, priestly garment
 • Hebrew:
ἐφραθαβάκ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: linen workers
 • Concord: 1Chron 4:21
ἔφραξα
ἔφραξαν
ἔφριξαν
ἔφριξεν
ἔφριττον
ἐφρονεῖτε
ἐφρόνησαν
ἐφρόνουν
ἐφρόντιζεν
ἐφρόντισα
ἐφροντίσαμεν
ἐφρούρει
ἐφρουρεῖτο
ἐφρουρούμεθα
ἐφρούρωσε
ἐφρύαξαν
ἐφύβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • wanton, insolent, contemptible
  • indicative of contempt, reproach
ἐφυγάδευσεν
ἔφυγαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἔφυγε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφύγοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφυλακίσθησαν
ἐφύλαξα
ἐφυλάξαμεν
ἐφυλαξάμην
ἐφύλαξαν
ἐφυλάξαντο
ἐφύλαξας
ἐφυλάξασθε
ἐφυλάξατε
ἐφυλάξατο
ἐφύλαξε
ἐφύλαξεν
ἐφύλασσεν
ἐφυλάσσετο
ἐφύλασσον
ἐφυλάττετο
ἐφυλάττομεν
ἐφύλαττον
ἐφυλάχθη
ἐφύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
ἐφύρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φυράω
ἐφυσιώθησαν
ἐφύτευον
ἐφύτευσα
ἐφύτευσαν
ἐφύτευσας
ἐφυτεύσατε
ἐφύτευσε
ἐφύτευσεν
ἐφφαθά
 • Parse: Verb: Imperative singular
 • Meaning: ephphatha, be opened
 • Aramaic:
ἐφώδ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ephod
ἐφώδευσεν
ἐφωδιάσθημεν
εφωθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: ephod
ἐφώνει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώνησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώτιζον
ἐφώτισε
ἐφώτισεν
ἐφωτίσθη