ἐφ᾿
ἐφάγαμεν
ἔφαγε
ἔφαγεν
ἔφαγες
ἐφάγετε
ἐφάγομεν
ἔφαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐφάγοσαν
ἐφαδανῶ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: palace, royal tents (Dan. 11:45)
ἐφαίνετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἔφαινον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαίνοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφαλεῖται
ἐφάλλομαι
top
ἐφαλλόμενος
ἐφαλόμενος
ἐφαμαρτάνω
ἐφαμαρτεῖν
ἔφαναν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφανεροποίησας
ἐφανερώθη
ἐφανερώθησαν
ἐφανέρωσα
ἐφανέρωσε
ἐφανέρωσεν
ἐφάνη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φαίνω
ἐφάνησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάνητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φαίνω
ἐφάπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, at one time
  • once for all
top
ἐφάπτεσθαι
ἐφαπτόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφαπτόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐφάπτω
ἐφάπτω
ἐφαρμακεύετο
ἐφαρμόζω
ἐφαρμόσαντες
ἔφασαν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφασκε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἔφασκεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φάσκω
ἐφάτνωσεν
ἐφαύλισα
top
ἐφαυλίσαμεν
ἐφαύλισαν
ἐφαύλισας
ἐφαύλισε
ἐφαύλισεν
ἐφείδετο
ἐφείλκυσαν
ἐφεισάμην
ἐφείσαντο
ἐφείσατο
ἐφειστήκει
ἐφείσω
ἐφέλκηται
ἐφελκόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐφέλκω
ἐφέλκονται
top
ἐφελκυσθεῖσα
ἐφελκύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to attract, seduce, lead away, suction
 • Forms:
  • ἐφελκυσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
ἐφέλκω
ἐφέξει
ἔφερε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἔφερεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φέρω
ἐφερόμεθα
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 1st. Plur
 • Root: φέρω
ἔφερον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφέροσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φέρω
ἐφεσταμένη
ἐφέστηκα
ἐφέστηκε
ἐφέστηκεν
top
ἐφεστήκῃ
ἐφεστηκόσιν
ἐφεστηκότων
ἐφεστηκώς
ἐφεστός
ἐφεστώς
ἐφεστῶσαν
ἐφεστῶτα
ἐφεστῶτας
ἐφεστῶτες
ἐφεστῶτι
ἐφέτειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of one year's standing
ἐφέτιον
ἐφέτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: also spelled ἐφέτειος
 • Forms:
  • ἐφέτιον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐφετίου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἐφετίου
ἔφευγον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφευρετάς
top
ἐφευρετής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inventor; a discoverer, contriver
 • Forms:
  • ἐφευρετάς Noun: Acc Plur Masc
ἔφη
 • Parse: Verb: Imp Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφῇ
 • Parse: Verb: Aor Subj 3rd Sing
 • Root: φημί
ἐφηβεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • principal court
  • training place for youths
ἐφήβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adolescent, one arrived at puberty, youth, young man
 • Forms:
  • ἐφήβων Noun: Gen Plur Masc
ἐφήβων
ἐφήδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take delight in (mostly in a bad sense)
 • Cognates: ἐφήδομαι συνήδομαι
 • Forms:
  • ἐφηδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐφηδόμενος
ἐφήλατο
ἔφηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • with a white speck on it
  • nailed on, nailed to
ἐφημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: class (of priests), division (of priests who performed the daily duties in the temple)
 • Forms:
  • ἐφημερίαι Noun: Nom Sing Fem
  • ἐφημερίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐφημερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐφημερίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἐφημεριῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐφημερίαι
ἐφημερίαις
top
ἐφημερίαν
ἐφημερίας
ἐφημεριῶν
ἐφήμερος
ἐφημέρου
ἔφην
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: φημί
ἔφησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φημί
ἔφησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φημί
ἔφθακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάρη
ἐφθάρησαν
ἐφθαρμένον
 • Parse:
  • Verb: perf Mid/Pass part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: φθείρω
ἔφθαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φθείρω
ἔφθασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθάσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φθάνω
top
ἔφθασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φθάνω
ἔφθασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἔφθασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φθάνω
ἐφθέγξατο
ἐφθείραμεν
ἔφθειραν
ἔφθειρας
ἔφθειρε
ἔφθειρεν
ἑφθόν
ἐφθόνησεν
ἑφθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: boiled, dressed, refined
 • Forms:
  • ἑφθόν Adj: Acc Sing Masc
ἐφικέσθαι
ἐφικνέομαι
top
ἐφικνούμενοι
ἐφικτόν
ἐφικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy to reach, accessible, attainable
 • Forms:
  • ἐφικτόν Adj: Acc Sing Neut
ἐφιλανθρώπησεν
ἐφίλει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφίλησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιλέω
ἐφιλίασα
ἐφιλίασας
ἐφιλίασε
ἐφιλίασεν
ἐφιμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φιμόω
ἐφίμωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
top
ἐφίμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φιμόω
ἔφιπποι
ἔφιππον
ἔφιππος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: on horseback, riding a horse
 • Forms:
  • ἔφιπποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔφιππον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίπταμαι
ἐφίπτανται
ἔφισον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔφισος
ἔφισος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comparable, equal, like
 • Forms:
  • ἔφισον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἐφίσταται
ἐφίστημι
top
ἐφλέγμανεν
ἐφλόγισεν
ἐφλογίσθη
ἐφόβει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖσθε
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβέρισεν
ἐφοβήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθην
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοβήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφόβου
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
 • Root: φοβέω
ἐφοβούμην
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: φοβέω
top
ἐφοβοῦντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: φοβέω
ἐφοδεῦσαι
ἐφοδευσάτωσαν
ἐφοδεύω
ἐφοδεύων
ἐφοδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to furnish with supplies for a journey, supply for a trip
 • Cognates: ἐφοδιάζω, εἰσοδιάζω, ἐξοδιάζω
 • Forms:
  • ἐφοδιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐφωδιάσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἐφοδιάσεις
ἐφοδίοις
ἐφόδιον
ἔφοδον
ἔφοδος
top
ἐφόδου
ἐφόδῳ
ἐφόνευσαν
ἐφόνευσας
ἐφονεύσατε
ἐφόνευσε
ἐφόνευσεν
ἐφονοκτονήθη
ἐφορᾷ
ἐφοράω
ἐφορέσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φορέω
ἐφόρεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φορέω
ἐφόρτιζες
top
ἐφορῶν
ἐφορῶντες
ἐφορῶντος
ἐφούδ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ephod
ἐφραθαβάκ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: linen workers
 • Concord: 1Chron 4:21
ἔφραξα
ἔφραξαν
ἔφριξαν
ἔφριξεν
ἔφριττον
ἐφρονεῖτε
ἐφρόνησαν
ἐφρόνουν
ἐφρόντιζεν
ἐφρόντισα
top
ἐφροντίσαμεν
ἐφρούρει
ἐφρουρεῖτο
ἐφρουρούμεθα
ἐφρούρωσε
ἐφρύαξαν
ἐφύβριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanton, insolent, contemptible
ἐφυγάδευσεν
ἔφυγαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἔφυγε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: φεύγω
ἔφυγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφύγοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φεύγω
ἐφυλακίσθησαν
top
ἐφύλαξα
ἐφυλάξαμεν
ἐφυλαξάμην
ἐφύλαξαν
ἐφυλάξαντο
ἐφύλαξας
ἐφυλάξασθε
ἐφυλάξατε
ἐφυλάξατο
ἐφύλαξε
ἐφύλαξεν
ἐφύλασσεν
ἐφυλάσσετο
ἐφύλασσον
ἐφυλάττετο
top
ἐφυλάττομεν
ἐφύλαττον
ἐφυλάχθη
ἐφύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: φύω
ἐφύρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φυράω
ἐφυσιώθησαν
ἐφύτευον
ἐφύτευσα
ἐφύτευσαν
ἐφύτευσας
ἐφυτεύσατε
ἐφύτευσε
ἐφύτευσεν
ἐφφαθά
 • Parse: Verb: Imperative singular
 • Meaning: ephphatha, be opened
 • Aramaic:
ἐφώδ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ephod
top
ἐφώδευσεν
ἐφωδιάσθημεν
εφωθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: ephod
ἐφώνει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώνησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: φωνέω
ἐφώνουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: φωνέω
ἐφώτιζον
ἐφώτισε
ἐφώτισεν
ἐφωτίσθη