ἐπάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγαγεῖν
ἐπαγάγῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγάγῃς
ἐπαγαγών
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγγειλάμενον
ἐπαγγειλάμενος
ἐπαγγειλαμένου
ἐπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • announcement
  • promise, pledge, offer
 • Forms:
  • ἐπαγγελίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπαγγελίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπαγγελίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπαγγελίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπαγγελίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπαγγελιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐπαγγελίᾳ
ἐπαγγελίαι
ἐπαγγελίαις
ἐπαγγελίαν
ἐπαγγελίας
top
ἐπαγγελιῶν
ἐπαγγέλλεται
ἐπαγγέλλομαι
ἐπαγγελλομέναις
ἐπαγγελλομένη
ἐπαγγελλόμενοι
ἐπαγγελλόμενος
ἐπαγγελλομένου
ἐπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to announce, proclaim, tell
   • to promise (something) to (someone)
   • to offer
   • to lay claim to
   • to give oneself out as an expert in something
  • Middle:
   • to announce concerning one's self
   • to promise
   • to profess
 • Construct: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, ἀπαγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἐπηγγειλάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπαγγειλαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπαγγειλάμενον Verb: Aor Mid Deponent Part Acc Sing Masc
  • ἐπαγγειλάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἐπαγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαγγέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαγγελλομέναις Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
  • ἐπαγγελλομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπαγγελλόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἐπαγγελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαγγελλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπηγγείλαντο Verb: Aor Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἐπηγγείλατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπηγγείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπηγγελμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐπήγγελται Verb: Perf Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
ἐπάγγελμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: promise, announcement
 • Forms:
  • ἐπαγγέλματα Noun: Nom Plur Neut
ἐπαγγέλματα
top
ἐπάγει
ἐπάγειν
ἐπαγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring together
  • to stir up
 • Construct: ἀγείρω,
 • Forms:
  • ἐπηγέρθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἐπήγειρεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐπάγη
ἐπάγης
ἐπάγοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου
 • Parse:
  • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγου
ἐπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐπάγω
ἐπάγουσιν
ἐπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring (on), fall upon
   • to bring (something) upon (someone) (mostly a bad thing)
   • to bring into
   • to lay on, apply to
   • to stretch upon
  • Middle:
   • to bring upon
 • Construct: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἐπάγειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπάγου
   • Verb: Imp Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπαχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπαγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαγάγῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπαγαγών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπάγοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπάγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήγαγον Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηγμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
top
ἐπαγωγά
ἐπαγωγαί
ἐπαγωγάς
ἐπαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a bringing in, supplying
  • distress, misery, trouble, calamity, affliction
  • attack
 • Forms:
  • ἐπαγωγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπαγωγαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπαγωγάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπαγωγήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπαγωγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπαγωγῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐπαγωγῇ
ἐπαγωγήν
ἐπαγωγῆς
ἐπαγωγός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj.: attractive, tempting, alluring, seductive
  • Subst.: inducement, attraction, bait, temptation
 • Forms:
  • ἐπαγωγά Adj: Acc Plur Neut
ἐπαγωγῶν
ἐπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπαγωνίζεσθαι
ἐπαγωνίζομαι
ἐπᾴδοντι
top
ἐπᾳδόντων
ἐπᾴδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing as an incantation, use charms, use incantations
 • Forms:
  • ἐπᾷσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπαείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sing to
 • Construct: ἀείδω
 • Forms:
  • ἐπᾴδοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπᾳδόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπαείδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπαείδων
ἔπαθε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
ἔπαθεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
ἐπάθετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
ἔπαθον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πάσχω
ἐπαθροιζομένων
ἐπαθροίζω
ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθησαν
ἐπαίδευον
top
ἐπαίδευσαν
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσεν
ἔπαιζεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίνει
ἐπαινεῖν
ἐπαινεῖσθαι
ἐπαινεῖσθε
ἐπαινεῖται
ἐπαινέσατε
ἐπαινεσάτωσαν
ἐπαινέσει
ἐπαινέσῃς
ἐπαινεσθήσεται
ἐπαινεσθησόμεθα
top
ἐπαινεσθήσονται
ἐπαινέσουσιν
ἐπαινεστή
ἐπαινεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: renowned, praiseworthy, laudable
 • Forms:
  • ἐπαινεστή Adj: Nom Sing Fem
ἐπαινέσω
ἐπαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to praise (someone)
  • Middle:
   • to praise oneself
  • Passive:
   • to be praised
 • Construct: αἰνέω, παραινέω, συναινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • ἐπαινοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπαινοῦμεν
   • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπαινουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπαίνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαινεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπαινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπαινεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαινέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπαινεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπαινέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαινέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπαινέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπαινεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαινεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐπαινεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαινέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπαινουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπαινοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπαινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπαινῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπῃνέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπῄνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπῄνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπῄνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῄνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπαινον
ἔπαινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • praise, approval, recognition, commendation
  • a thing worthy of praise
 • Forms:
  • ἐπαίνῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἔπαινον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπαίνους Noun: Acc Plur Masc
ἐπαινοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐπαινέω
top
ἐπαινουμένη
ἐπαινουμένῳ
ἐπαινοῦντες
ἐπαίνους
ἐπαινοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινῶ
ἐπαίνῳ
ἐπαινῶν
ἔπαιξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίρει
ἐπαίρεσθαι
ἐπαίρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρεται
ἐπαίρετε
ἐπαιρέτω
top
ἐπαίρῃ
ἐπαιρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίροντας
ἐπαίρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lift up
   • to raise
   • to exalt, magnify, extol
   • to stir up, excite
   • to hold up (something)
  • Passive:
   • to be lifted up, taken up
   • to be exalted
   • to be roused, led on, excited
   • to rise up, offer resistance, be in opposition
   • to be presumptuous, put on airs
 • Construct: αἴρω, ἀνταίρω, ἀπαίρω, ἐκαίρω, ἐξαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἐπαιρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐπαιρομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπαίρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαίρετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἐπαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαιρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐπαιρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐπαιρόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαίροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπαίρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπαραί Verb: Aor Act Infin
  • ἐπάραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπαράς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπάρασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπάρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἔπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαρθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπαρθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπαρθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπάρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπάρθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐπῆρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπῆρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῆρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῄρετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπηρμένοι Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπηρμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ἐπηρμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐπηρμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἐπηρμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπηρμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ἔπαισα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παίζω
ἔπαισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἔπαισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἐπαισχύνεσθε
ἐπαισχύνεται
ἐπαισχύνομαι
ἐπαισχύνονται
ἐπαισχυνθέντες
ἐπαισχυνθῇ
ἐπαισχυνθῇς
ἐπαισχυνθήσεται
ἐπαισχυνθῶ
ἐπαισχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shame
  • Passive:
   • to be ashamed, feel shame for something
 • Forms:
  • ἐπῃσχύνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαισχυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπαισχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπαισχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπαισχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπαισχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπαισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπησχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαισχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐπῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
top
ἐπαιτεῖν
ἐπαιτέω
ἐπαίτην
ἐπαίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar
 • Forms:
  • ἐπαίτην Noun: Acc Sing Masc
ἐπαιτησάτωσαν
ἐπαιτήσεως
ἐπαίτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: begging, beggar
 • Forms:
  • ἐπαιτήσεως Noun: Gen Sing Fem
ἐπαιτῶν
ἐπαΐω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give ear to
ἐπακήκοεν
ἐπακολουθείτω
ἐπακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to follow (e.g., Bill followed Jim's footsteps)
  • to come after (e.g., Moses came after Abraham), succeed
  • to follow after (i.e., to devote oneself to something)
  • to pursue
 • Construct: ἀκολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἐπακολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐπηκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπακολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπακολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπακολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπακολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπακολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπακολουθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπακολουθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπακολουθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπακολουθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἐπακολουθοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπακολουθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἐπακολουθῆσαι
ἐπακολουθήσαντες
ἐπακολουθήσατε
ἐπακολουθήσεις
ἐπακολουθήσετε
ἐπακολουθήσῃ
ἐπακολουθήσητε
ἐπακολουθούντων
ἐπακολουθούσης
ἐπακολουθοῦσι
ἐπακολουθοῦσιν
ἐπακούει
ἐπακούειν
ἐπακοῦσαι
ἐπακούσαντι
top
ἐπακούσατε
ἐπακούσεται
ἐπακούσῃ
ἐπακούσομαι
ἐπάκουσον
ἐπακουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: obeyed, listened to
ἐπακούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, listen to, give ear
  • to obey
 • Construct: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • ἐπακήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπακούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπακούειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπακοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπακούσαντι Verb: 1Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπακούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπακούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπακούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπακούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπάκουσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπήκουες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπηκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπήκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήκουσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐπακροάομαι
ἐπακρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hearkening
ἐπάλαιεν
ἐπαλαιώθη
ἐπαλαιώθην
top
ἐπαλαιώθης
ἐπαλαιώθησαν
ἐπαλαιώθητε
ἐπαλαίωσαν
ἐπαλαίωσεν
ἐπαλγέστερον
ἐπαλγέστερος
ἐπαλγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful
 • Forms:
  • ἐπαλγέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut compar
  • ἐπαλγέστερος Adj: Nom Sing Masc compar
ἐπάλληλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: follow in (in rapid succession)
 • Forms:
  • ἐπαλλήλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπαλλήλους
ἐπαλλόμην
ἐπάλξεις
ἐπάλξεων
ἐπάλξεως
top
ἔπαλξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: parapet, defence, breastwork, battlement, bulwarks, buttress, high place
 • Forms:
  • ἐπάλξεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπάλξεων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐπάλξεως Noun: Gen Sing Fem
ἐπαμῦναι
ἐπαμύνονται
ἐπαμύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to come to aid
   • to bring aid to, succour
   • to come to the defence of, defend
  • Middle:
   • to ward off
 • Construct: ἀμύνω, ἀπαμύνω, ἐπαμύνω
 • Forms:
  • ἐπαμῦναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπαμύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: when, whenever, as soon as
ἐπανάγαγε
ἐπαναγαγεῖν
ἐπαναγαγών
ἐπάναγε
ἐπάναγκες
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • necessarily, by compulsion
  • τὰ ἐπάναγκες = the necessary things
ἐπαναγόντων
ἐπανάγω
top
ἐπανάγων
ἐπαναδράμον
ἐπαναδράμωμεν
ἐπαναιρέω
ἐπανακαινίζω
ἐπανακαινίζων
ἐπανακάμπτω
ἐπανακάμψαι
ἐπανάκαμψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return
ἐπανακάμψω
ἐπανακάμψωσιν
top
ἐπαναμιμνῄσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remind (someone) of (something) again
  • Passive:
   • to call to mind
   • to remember (something) again
 • Construct: ὑπομιμνήσκω
 • Forms:
  • ἐπαναμιμνήσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπαναμιμνήσκων
ἐπαναπαῇ
ἐπαναπαῇς
ἐπαναπαήσεται
ἐπαναπαύῃ
ἐπαναπαύομενοι
ἐπαναπαυομένων
ἐπαναπαύσεται
ἐπανάπαυσον
ἐπαναπαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rest upon, rely upon, depend on
  • to rest, take one's rest
  • to find rest, find comfort, find support
  • to rely on (someone, something), depend on
  • to approach
 • Construct: ἀναπαύω, ἀποπαύω, διαναπαύω, διαπαύω, ἐπαναπαύω, καταπαύω, παύω, προσαναπαύω, συναναπαύομαι, συναναπαύω
 • Forms:
  • ἐπαναπαῇ Verb:
  • ἐπαναπαύομενοι Verb: Pres Act Subj 3rd Sing (Herm. Par. 2:5)
  • ἐπαναπαήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαύῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐπαναπαύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαυομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπανάπαυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπαναπέπαυται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπανεπαύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπανεπαύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπαναπαῇς Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
top
ἐπαναπέπαυται
ἐπανασταίη
ἐπαναστάσει
ἐπαναστάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rising up against, an insurrection
 • Forms:
  • ἐπαναστάσει Noun: Dat Sing Fem
ἐπαναστῇ
ἐπαναστῆναι
ἐπαναστήσεται
ἐπαναστήσομαι
ἐπαναστήσονται
ἐπαναστραφέν
ἐπαναστραφήσεσθε
ἐπαναστραφήσεται
ἐπαναστραφήσῃ
ἐπαναστραφήσομαι
ἐπαναστρέφω
top
ἐπαναστρέφων
ἐπαναστρέψας
ἐπαναστρέψει
ἐπαναστρέψεις
ἐπανατρέχω
ἐπανατρυγάω
ἐπανατρυγήσεις
ἐπαναχθέντας
ἐπανδρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make manly, awaken courage
 • Forms:
  • ἐπανδρῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπανδρῶσαι
ἐπανελέσθαι
ἐπανελεύσεται
ἐπανελεύσομαι
top
ἐπανελθεῖν
ἐπανελθόντος
ἐπανέλθωμεν
ἐπανελθών
ἐπανελόμενον
ἐπανεμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remember, bring to one's mouth again
 • Forms:
  • ἐπανεμνήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
ἐπανεμνήσθην
ἐπανεπαύετο
ἐπανεπαύοντο
ἐπανεπαύσαντο
ἐπανεπαύσατο
ἐπανέρχεσθαι
ἐπανέρχομαι
ἐπανέστη
top
ἐπανεστηκότων
ἐπανέστησαν
ἐπανέστητε
ἐπάνηκε
ἐπανήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go back, have come back, return
 • Forms:
  • ἐπανήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπάνηκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπανήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπανήξει
ἐπανήξω
ἐπανθέω
ἐπανθήσει
ἐπανισταμένων
ἐπανιστανόμενοι
ἐπανιστανομένοις
ἐπανιστανομένους
ἐπανιστανομένων
top
ἐπανίστανται
ἐπανίστατο
ἐπανίστημι
ἐπάνοδον
ἐπάνοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: return, a rising up, renewal
 • Forms:
  • ἐπάνοδον Noun: Acc Sing Fem
ἐπανορθόω
ἐπανορθῶσαι
ἐπανορθώσει
ἐπανόρθωσιν
ἐπανόρθωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • correction, correcting
  • restoration
  • improvement
 • Forms:
  • ἐπανορθώσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπανόρθωσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἐπάνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: above, over
ἐπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from above, above, on top
ἐπανωρθώθη
ἐπάξαι
ἐπάξας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπάγω
ἐπάξει
ἐπάξεις
ἐπάξεται
ἐπαξονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enroll in tablets, register
 • Forms:
  • ἐπηξονοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπάξονται
ἐπάξουσι
ἐπάξουσιν
ἐπάξω
ἐπαοιδαῖς
ἐπαοιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incantation, spell, enchantment
 • Forms:
  • ἐπαοιδαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπαοιδήν Noun: Acc Sing Fem
top
ἐπαοιδήν
ἐπαοιδοί
ἐπαοιδοῖς
ἐπαοιδόν
ἐπαοιδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: enchanter, charmer, singing to
 • Forms:
  • ἐπαοιδοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἐπαοιδοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐπαοιδόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπαοιδούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἐπαοιδῶν Noun: Gen Plur Masc
ἐπαοιδούς
ἐπαοιδῶν
ἐπαπεσταλμένων
ἐπαπέστειλας
ἐπαποσταλήσεται
ἐπαποστείλαι
ἐπαποστείλω
ἐπαποστελεῖ
ἐπαποστέλλω
top
ἐπαποστελῶ
ἐπαραί
ἐπάραντες
ἐπαράς
ἐπάρασα
ἐπάρατε
ἐπάρατοι
ἐπάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: accursed
ἐπάρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to water, irrigate, refresh
 • Forms:
  • ἐπάρδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπάρδων
ἐπάρῃ
ἐπαρήγουσαν
ἐπαρήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to help, bring help to, come to aid
 • Construct: ἀρήγω
 • Forms:
  • ἐπαρήγουσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
ἐπάρῃς
top
ἐπαρθείς
ἐπαρθέντα
ἐπαρθέντες
ἐπαρθῆναι
ἐπαρθήσεται
ἐπαρθήσονται
ἐπάρθητε
ἐπάρθητι
ἐπαρκείτω
ἐπαρκέσῃ
ἐπαρκέσομεν
ἐπαρκέσουσιν
ἐπαρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to supply, help, aid, relieve
 • Construct: ἀρκέω, αὐταρκέω, διαρκέω, ἐπαρκέω, ἐξαρκέω
 • Forms:
  • ἐπαρκείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπαρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπαρκέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπαρκέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπήρκεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπήρκεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut (Ezra 6:3)
 • Meaning:
  • height, elevation
  • something raised, a swelling
top
ἐπάρξας
ἐπαροιμίαζεν
ἔπαρον
ἐπαρρησιάζετο
ἐπαρρησιασάμεθα
ἐπαρρησιάσατο
ἐπάρσεις
ἔπαρσιν
ἔπαρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pride, rising, swelling, heap
 • Forms:
  • ἐπάρσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἔπαρσιν Noun: Acc Sing Fem
ἐπαρυστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: funnel, vessel for pouring (oil into a lamp)
 • Forms:
  • ἐπαρυστῆρα Noun: Acc Sing Masc
ἐπαρυστῆρα
ἐπαρυστρίδας
ἐπαρυστρίδες
ἐπαρυστρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: funnel, vessel for pouring oil
 • Forms:
  • ἐπαρυστρίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπαρυστρίδες Noun: Nom Plur Fem
top
ἐπαρχεία, ἐπαρχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: province; a special region of government, i.e., a Roman prefecture
 • Forms:
  • ἐπαρχείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπαρχείας Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπαρχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπαρχίας Noun: Gen Sing Fem
ἐπαρχείᾳ
ἐπαρχείας
ἐπάρχειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to an eparch or prefect or province
ἐπαρχίᾳ
ἐπαρχίας
ἐπαρχικός
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: pertaining to the ἔπαρχος (commanding officer)
ἔπαρχοι
ἐπάρχοις
ἔπαρχον
ἔπαρχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a commander, governor
 • Forms:
  • ἔπαρχοι Noun: Voc Plur Masc
  • ἐπάρχοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἔπαρχον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπάρχου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐπάρχους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐπάρχῳ Noun: Dat Sing Masc
ἐπάρχου
ἐπάρχους
ἐπάρχω
top
ἐπάρχῳ
ἐπᾷσαι
ἔπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσσω
ἐπασθμαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to breathe hard, pant in working, gasp for breath
 • Construct: ἀσθμαίνω
 • Forms:
  • ἐπασθμαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπασθμαίνων
ἔπασχον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
ἐπάταξα
ἐπατάξαμεν
ἐπάταξαν
ἐπάταξας
ἐπατάξατε
ἐπάταξε
ἐπάταξεν
ἐπάτασσεν
ἐπατήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πατέω
top
ἐπάτησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
ἐπάτησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πατέω
ἐπατοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πατέω
ἐπαύλεις
ἐπαύλεσιν
ἐπαύλεων
ἐπαύλεως
ἔπαυλιν
ἔπαυλις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling, residence
  • farm, homestead
  • fold
  • unwalled village
 • Forms:
  • ἐπαύλεις Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπαύλεων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐπαύλεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἔπαυλιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπαύλεσιν Noun: Dat Plur Fem
ἐπαύοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day
ἐπαυσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: παύω
ἔπαυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: παύω
top
ἐπαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: παύω
ἐπαύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: παύω
ἐπαυτοφώρῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very act; in theft itself, i.e., (by analogy) in actual crime
ἐπαύξω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to increase, enlarge, augment
 • Forms:
  • ἐπαύξων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπαύξων
ἐπαφῇ
ἐπαφήσεις
ἐπαφήσω
ἐπαφίημι
ἐπαφρίζοντα
ἐπαφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to foam out, foam up
 • Construct: ἀφρίζω, ἀπαφρίζω
 • Forms:
  • ἐπαφρίζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
ἐπαχθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἐπάγω
top
ἐπάχυνεν
ἐπαχύνθη