ἐπισπάομαι
ἐπίσπασαι
ἐπισπᾶσαι
ἐπισπασάμενοι
ἐπισπάσασθαι
ἐπισπᾶσθαι
ἐπισπᾶσθε
ἐπισπάσθω
ἐπίσπαστρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something drawn over, curtain, hanging
ἐπισπασώμεθα
ἐπισπᾶται
ἐπισπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to draw in, draw behind
  • Middle:
   • to bring upon, bring in
   • to seize, seduce
   • to reach
   • to protect
   • to draw to oneself, drag
   • to draw in, draw to, call in
   • to become uncircumcised, conceal circumcision, remove the mark of circumcision (by recovering with the foreskin)
 • Cognates: ἀνασπάω, ἀποσπάω, διασπάω, ἐκσπάω, ἐπισπάω, κατασπάω, περισπάω, σπάω, συσπάω
 • Forms:
  • ἐπισπᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐπεσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεσπάσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἐπεσπῶντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπισπάομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπίσπασαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπισπᾶσαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπισπασάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπισπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπισπᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπισπᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐπισπάσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἐπισπασώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἐπισπώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur masc
  • ἐπισπῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπισπείρω
ἐπισπεύδοντες
ἐπισπεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hurry to, urge on, urge further
  • to encourage to move with haste
 • Cognates: ἐπισπεύδω, κατασπεύδω, σπεύδω
 • Forms:
  • ἐπισπεύδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπισπεύδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπισπεύδων
ἐπισπλαγχνιζόμενος
ἐπισπλαγχνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to feel pity, compassion, or mercy upon
  • to have compassion, have mercy upon
 • Cognates: σπλαγχνίζω
 • Forms:
  • ἐπισπλαγχνιζόμενος Verb: Pres mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐπισπουδάζει
ἐπισπουδαζομένη
ἐπισπουδάζω
ἐπισπουδαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a hard taskmaster, boss
  • a manager who hurries his workers
ἐπισπώμενοι
ἐπισπῶνται