ἐπιταγαῖς
ἐπιταγή
ἐπιταγῇ
ἐπιταγήν
ἐπιταγῆς
ἐπίταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίταγμαἐπιτάγματα
GENἐπιτάγματοςἐπιταγμάτων
DATἐπιτάγματιἐπιτάγμασι(ν)
ACCἐπίταγμαἐπιτάγματα
ἐπιτάγμασι
ἐπιτάγμασιν
ἐπιτάξαντος
ἐπιτάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάξατε
ἐπιταξάτω
ἐπιτάξεις
ἐπιτάξῃ
ἐπιτάξῃς
ἐπίταξον
ἐπιταράσσω
ἐπιταράσσωνται
ἐπίτασιν
ἐπίτασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίτασιςἐπιτάσεις
GENἐπιτάσεωςἐπιτάσεων
DATἐπιτάσειἐπιτάσεσι(ν)
ACCἐπίτασι(ν)ἐπιτάσεις
ἐπιτάσσει
ἐπιτάσσειν
ἐπιτασσόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing fem
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάσσω
ἐπιτάσσων
ἐπιτάφιον
ἐπιτάφιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • over a tomb, at a tomb, upon a tomb or grave
  • Substantival:
   • tomb, grave, epitaph
 • Cognates: ἐπιτάφιον, κενοτάφιον
 • Forms:
  • ἐπιταφίου Noun: Gen Sing Neut
ἐπιταφίου
ἐπιτέθεινται
ἐπιτεθῇ
ἐπιτεθυμηκέναι
ἐπιτείνεται
ἐπιτεινόμενος
ἐπιτείνουσα
ἐπιτείνω
ἐπιτέλει
ἐπιτελεῖ
ἐπιτελεῖν
ἐπιτελεῖσθαι
ἐπιτελεῖσθε
ἐπιτελεῖτε
ἐπιτελέσαι
ἐπιτελέσας
ἐπιτελέσατε
ἐπιτελέσει
ἐπιτελέσεις
ἐπιτελέσῃ
ἐπιτελεσθῇ
ἐπιτελεσθῆναι
ἐπιτελεσθήσεται
ἐπιτελεσθήτω
ἐπιτέλεσον
ἐπιτελέσουσιν
ἐπιτελέσω
ἐπιτελέσωμεν
ἐπιτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accomplish, do, finish, make perfect, perfect, perform
  • to fulfill further (or completely)
  • to celebrate
  • to execute, terminate, undergo, carry into effect
  • to discharge (a religious duty)
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἐπετελεῖτε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐπετέλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπετελέσαντο Verb: Aor mid ind 3rd plur
  • ἐπετέλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιτελεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐπιτελεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπιτελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιτελέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιτελέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπιτελέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιτελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιτελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιτέλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιτελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιτελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτελεσθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐπιτελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιτελέσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st plur
  • ἐπιτελούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐπιτελοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιτελοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐπιτελοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπιτελῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιτέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to begin to appear
ἐπιτελούμενον
ἐπιτελοῦντες
ἐπιτελοῦσαν
ἐπιτελοῦσιν
ἐπιτελῶ
ἐπιτελῶν
ἐπιτεμεῖν
ἐπιτέμνω
ἐπιτερπῆ
ἐπιτερπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pleasing, delightful
  • conducive to enjoyment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιτερπήςἐπιτερπές
GENἐπιτερποῦς
DATἐπιτερπεῖ
ACCἐπιτερπῆἐπιτερπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιτερπεῖςἐπιτερπῆ
GENἐπιτερπῶν
DATἐπιτερπέσι(ν)
ACCἐπιτερπεῖςἐπιτερπῆ
ἐπιτεταγμένους
ἐπιτέτακται
ἐπιτετηρήσθω
ἐπιτέτραπται
ἐπιτεύξεται
ἐπιτήδεια
ἐπιτήδειοι
ἐπιτήδειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made for a purpose
  • useful, serviceable, necessary
  • convenient, suitable, worthy, qualified
  • requisite
 • Forms:
  • ἐπιτήδεια Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπιτήδειοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπιτηδείῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐπιτηδείῳ
ἐπιτηδεύει
ἐπιτήδευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pursuit, business, practice, dealings, design
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιτήδευμαἐπιτηδεύματα
GENἐπιτηδεύματοςἐπιτηδευμάτων
DATἐπιτηδεύματιἐπιτηδεύμασι(ν)
ACCἐπιτήδευμαἐπιτηδεύματα
ἐπιτηδεύμασιν
ἐπιτηδεύματα
ἐπιτηδευμάτων
ἐπιτηδεύσεις
ἐπιτηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pursue, practice
  • to attempt to, endeavour to, undertake
  • to devote oneself to
  • to busy oneself with
 • Forms:
  • ἐπετήδευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετήδευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπιτηρεῖν
ἐπιτηρέω
ἐπιτηροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτηρέω
ἐπιτιθέασι
ἐπιτιθέασιν
ἐπιτιθεῖ
ἐπιτιθεῖς
ἐπιτιθέμενα
ἐπιτιθέμενοι
ἐπιτίθεσθαι
ἐπιτίθεσθε
ἐπιτιθῇ
ἐπιτίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay, put or place upon (as an offering on an altar or food on a table or lotion on a body)
   • to put on a covering or lid, put (a stone as a door to a cave)
   • to load a burden on (someone else)
   • to put to, grant or give besides
   • Time: to add, bring on
   • to put on as a finish, put an end to something
   • to put in place, set up
   • to conclude (something)
   • to impose or inflict a penalty
   • to try one's hand, attempt
   • to dispatch a letter
   • to arrest, apprehend, lay hands on
   • to turn one's attention to
   • to give a name
  • Middle:
   • to put on oneself or for oneself
   • to set oneself to, apply oneself to, employ oneself on
   • to make an attempt upon, attack, assail
   • to bring on oneself
   • to cause a penalty to be imposed
   • to lay commands
   • to give a name
 • Cognates: ἀνατίθημι, ἀντιδιατίθημι, ἀντιτίθημι, ἀποτίθημι, διατίθημι, ἐκτίθημι, ἐντίθημι, ἐπιπροστίθημι, ἐπιτίθημι, κατατίθημι, μετατίθημι, παρακατατίθημι, παρατίθημι, περιτίθημι, προσανατίθημι, προστίθημι, προτίθημι, συγκατατίθημι, συνεπιτίθημι, συντίθημι, τίθημι, ὑπερτίθημι, ὑποτίθημι
 • Forms:
  • ἐπεθέμεθα Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπέθετο Verb: Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἐπέθηκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπετίθεντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπετίθεσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετίθετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπετίθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπιθείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθέμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθέμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθεμένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐπιθέντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπιθέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθέντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπίθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπίθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπιθῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιθῇς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἐπιθήσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἐπιθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιθήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπιθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιθῆται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπιθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπίθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπιθῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπιθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἐπιθῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐπιτέθεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπιτεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιτιθέασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτιθεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιτιθεῖς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιτιθέμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐπιτιθέμενοι Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιτίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπιτίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπιτιθῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτιθῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιτίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτιθοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
ἐπιτιθῇς
ἐπιτίθησι
ἐπιτίθησιν
ἐπιτιθοῦσαν
ἐπιτίμα
ἐπιτιμᾶν
ἐπιτιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rebuke, reprove, censure
  • to speak seriously, warn
  • to punish
  • to forbid
  • to lay a value upon
 • Cognates: ἀτιμάω, ἐντιμάω, ἐπιτιμάω, προσεπιτιμάω, προτιμάω, τιμάω, ὑπερτιμάω
 • Forms:
  • ἐπιτίμοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • ἐπετίμα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπετίμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπετίμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπετίμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπετίμων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιτιμᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιτιμηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπιτιμῆσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • ἐπιτιμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιτιμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιτιμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιτίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιτιμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιτιμηθείς
ἐπιτιμῆσαι
ἐπιτιμήσας
ἐπιτιμήσει
ἐπιτιμήσετε
ἐπιτιμήσεως
ἐπιτιμήσῃς
ἐπιτίμησιν
ἐπιτίμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτίμησιςἐπιτιμήσεις
GENἐπιτιμήσεωςἐπιτιμήσεων
DATἐπιτιμήσειἐπιτιμήσεσι(ν)
ACCἐπιτίμησινἐπιτιμήσεις
ἐπιτίμησον
ἐπιτιμία
ἐπιτιμίαν
ἐπιτιμίοις
ἐπιτίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: punishment, penalty
 • Forms:
  • ἐπιτιμίοις Noun: Dat Plur Neut
ἐπιτίμοις
ἐπιτίμοις
ἐπίτιμος
ἐπιτιμῶν
ἐπιτολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rising of a star
 • Forms:
  • ἐπιτολῇ Noun: Dat Sing Fem
ἐπιτοαυτό
 • Meaning:
  • at the same place, at the same time, in common, together
 • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word
ἐπιτολῇ
ἐπιτομή
ἐπιτομῆς
ἐπιτρέπεται
ἐπιτρέπετε
ἐπιτρέπῃ
ἐπιτρέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to turn over to, commit, entrust to
  • to confer
  • to give up, yield
  • to allow, permit
  • to command, order, instruct
 • Cognates: ἀνατρέπω, ἀποτρέπω, διατρέπω, ἐκτρέπω, ἐντρέπω, ἐπιτρέπω, μετατρέπω, περιτρέπω, προσανατρέπω, προτρέπω, τρέπω
 • Forms:
  • ἐπέτρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπιτρέψατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἐπιτρέψας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιτρεψάντων
   • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἐπετρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπετρέπετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἐπετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτέτραπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτρέπεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτρέπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιτρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπιτρέψειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐπιτρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπίτρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέτρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτρέπετε Verb: Pres Act ind 2nd Sing
ἐπιτρέχω
ἐπιτρέχων
ἐπιτρέψαντες
ἐπιτρέψαντος
ἐπιτρεψάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψατε
ἐπιτρέψειεν
ἐπιτρέψῃ
ἐπίτρεψον
ἐπιτρίψεις
ἐπίτριψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wearing away
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίτριψιςἐπίτριψεις
GENἐπίτριψεωςἐπιτριψεῶν
DATἐπίτριψειἐπίτριψεσι(ν)
ACCἐπίτριψινἐπίτριψεις
ἐπιτροπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold the office of an ἐπίτροπος
  • to be a procurator
ἐπιτροπή
ἐπιτροπήν
ἐπιτροπῆς
ἐπίτροπον
ἐπίτροπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • steward, manager, foreman
  • governor, procurator
  • tutor, guardian, protector
 • Forms:
  • ἐπίτροπον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπιτρόπου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐπιτρόπους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐπιτρόπῳ Noun: Dat Sing Masc
ἐπιτρόπου
ἐπιτρόπους
ἐπιτρόπῳ
ἐπιτυγχάνουσι
ἐπιτυγχάνω
ἐπιτυγχάνων
ἐπιτυχεῖν
ἐπιτυχία
ἐπιτυχίας
ἐπιτύχω