ἐπιταγαῖς
ἐπιταγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • authority, commandment
  • an injunction, decree, command
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιταγήἐπιταγαί
GENἐπιταγῆςἐπιταγῶν
DATἐπιταγῇἐπιταγαῖς
ACCἐπιταγήνἐπιταγάς
VOCἐπιταγήἐπιταγαί
ἐπιταγῇ
ἐπιταγήν
ἐπιταγῆς
ἐπίταγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίταγμαἐπιτάγματα
GENἐπιτάγματοςἐπιταγμάτων
DATἐπιτάγματιἐπιτάγμασι(ν)
ACCἐπίταγμαἐπιτάγματα
ἐπιτάγμασι(ν)
ἐπιτάξαντος
ἐπιτάξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάξατε
ἐπιταξάτω
ἐπιτάξεις
ἐπιτάξῃ
ἐπιτάξῃς
ἐπίταξον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιταράσσω
ἐπιταράσσωνται
ἐπίτασιν
ἐπίτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • increase in intensity, increase in force, stretching, diligence
  • intensified involvement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίτασιςἐπιτάσεις
GENἐπιτάσεωςἐπιτάσεων
DATἐπιτάσειἐπιτάσεσι(ν)
ACCἐπίτασι(ν)ἐπιτάσεις
ἐπιτάσσει
ἐπιτάσσειν
ἐπιτασσόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐπιτάσσω
ἐπιτάσσω
Present
 • ἐπιτασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιτασσόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιτάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτάσσειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐπιτάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπίταξον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
Aorist
 • ἐπέταξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτάξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπετάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπέταξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέταξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιτάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιταξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιτάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτεταγμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἐπιτάσσων
ἐπιτάφιον
ἐπιτάφιος
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιτάφιοςἐπιτάφιον
GENἐπιταφίου
DATἐπιταφίῳ
ACCἐπιτάφιον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιτάφιοιἐπιτάφια
GENἐπιταφίων
DATἐπιταφίοις
ACCἐπιταφίουςἐπιτάφια
ἐπιταφίου
ἐπιτέθεινται
ἐπιτεθῇ
ἐπιτεθυμηκέναι
ἐπιτείνεται
ἐπιτεινόμενος
ἐπιτείνουσα
ἐπιτείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to stretch
   • to exert, urge on
   • to increase in intensity, add to the intensity of
   • to incite, urge on, inflame
   • to subject to intense pain
  • Middle:
   • to increase oneself
   • to put oneself out, exert oneself
   • to spread oneself widely and cover
  • Passive:
   • to be spread over
   • to suffer more intensely
 • Forms:
  • ἐπέτεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπέτεινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετέτατο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτείνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιτεινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐπιτείνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἐπιτέλει
ἐπιτελεῖ
ἐπιτελεῖν
ἐπιτελεῖσθαι
ἐπιτελεῖσθε
ἐπιτελεῖτε
ἐπιτελέσαι
ἐπιτελέσας
ἐπιτελέσατε
ἐπιτελέσει
ἐπιτελέσεις
ἐπιτελέσῃ
ἐπιτελεσθῇ
ἐπιτελεσθῆναι
ἐπιτελεσθήσεται
ἐπιτελεσθήτω
ἐπιτέλεσον
ἐπιτελέσουσι(ν)
ἐπιτελέσω
ἐπιτελέσωμεν
ἐπιτελέω
Present
 • ἐπιτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιτελεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιτελεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιτελούμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιτελοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτελοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • ἐπιτελοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπετελεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπετέλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιτελέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτελέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτελεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτελέσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐπετελέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπετέλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτελέσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιτελέσας Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐπιτελέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιτελέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιτέλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτελεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπιτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπιτελεσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
Perfect
ἐπιτέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to begin to appear
ἐπιτελούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιτελέω
ἐπιτελοῦντες
ἐπιτελοῦσαν
ἐπιτελοῦσιν
ἐπιτελῶ
ἐπιτελῶν
ἐπιτεμεῖν
ἐπιτέμνω
ἐπιτερπῆ
ἐπιτερπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • pleasing, delightful
  • conducive to enjoyment
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιτερπήςἐπιτερπές
GENἐπιτερποῦς
DATἐπιτερπεῖ
ACCἐπιτερπῆἐπιτερπές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιτερπεῖςἐπιτερπῆ
GENἐπιτερπῶν
DATἐπιτερπέσι(ν)
ACCἐπιτερπεῖςἐπιτερπῆ
ἐπιτεταγμένους
ἐπιτέτακται
ἐπιτετηρήσθω
ἐπιτέτραπται
ἐπιτεύξεται
ἐπιτήδεια
ἐπιτήδειοι
ἐπιτήδειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • made for a purpose
  • useful, serviceable, necessary
  • convenient, suitable, worthy, qualified
  • requisite
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιτήδειοςἐπιτηδείαἐπιτήδειον
GENἐπιτηδείουἐπιτηδείαςἐπιτηδείου
DATἐπιτηδείῳἐπιτηδείᾳἐπιτηδείῳ
ACCἐπιτήδειονἐπιτηδείανἐπιτήδειον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιτήδειοιἐπιτήδειαιἐπιτήδεια
GENἐπιτηδείων
DATἐπιτηδείοιςἐπιτηδείαιςἐπιτηδείοις
ACCἐπιτηδείουςἐπιτηδείαςἐπιτήδεια
ἐπιτηδείῳ
ἐπιτηδεύει
ἐπιτήδευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a pursuit, business, practice, dealings, design, custom, habit of life
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιτήδευμαἐπιτηδεύματα
GENἐπιτηδεύματοςἐπιτηδευμάτων
DATἐπιτηδεύματιἐπιτηδεύμασι(ν)
ACCἐπιτήδευμαἐπιτηδεύματα
ἐπιτηδεύμασι(ν)
ἐπιτηδεύματα
ἐπιτηδευμάτων
ἐπιτηδεύσεις
ἐπιτηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pursue, practice
  • to attempt to, endeavour to, undertake
  • to devote oneself to
  • to busy oneself with
 • Forms:
  • ἐπετήδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπετήδευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιτηδεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἐπιτηρεῖν
ἐπιτηρέω
ἐπιτηροῦσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτηρέω
ἐπιτιθέασι(ν)
ἐπιτιθεῖ
ἐπιτιθεῖς
ἐπιτιθέμενα
ἐπιτιθέμενοι
ἐπιτιθέναι
ἐπιτίθεσθαι
ἐπιτίθεσθε
ἐπιτιθῇ
ἐπιτίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay, put or place upon (as an offering on an altar or food on a table or lotion on a body)
   • to put on a covering or lid, put (a stone as a door to a cave)
   • to load a burden on (someone else)
   • to put to, grant or give besides
   • Time: to add, bring on
   • to put on as a finish, put an end to something
   • to put in place, set up
   • to conclude (something)
   • to impose or inflict a penalty
   • to try one's hand, attempt
   • to dispatch a letter
   • to arrest, apprehend, lay hands on
   • to turn one's attention to
   • to give (a name), assign (a name)
  • Middle:
   • to put on oneself or for oneself
   • to set oneself to, apply oneself to, employ oneself on
   • to make an attempt upon, attack, assail
   • to bring on oneself
   • to cause a penalty to be imposed
   • to lay commands
   • to give a name
 • Forms:
Present
 • ἐπιτιθέναι Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιθῶνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐπιτιθέασι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτιθέασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιτιθεῖ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτιθεῖς Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτιθέμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιτιθέμενοι Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιτίθεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιτιθῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιθῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτίθησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτίθησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιθοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
 • ἐπετίθεντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπετίθεσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπετίθετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπετίθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπετίθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιθήσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἐπιθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιθήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιθήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπεθέμεθα Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέθηκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέθηκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιθεῖναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιθείς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιθέμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐπιθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπιθεμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἐπιθέντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐπιθέντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιθέντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐπίθες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπίθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιθῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιθῇς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιθήσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιθῆται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπιθῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιθῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπιθώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπιτεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέθεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπιτιθῇς
ἐπιτίθησι(ν)
ἐπιτιθοῦσαν
ἐπιτίμα
ἐπιτιμᾶν
ἐπιτιμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rebuke, reprove, censure
  • to speak seriously, warn
  • to punish
  • to forbid
  • to lay a value upon
 • Forms:
Present
 • ἐπιτίμοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • ἐπιτίμα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιτιμᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιτιμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπετίμα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετίμων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπετίμων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιτιμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐπετίμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπετίμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπετίμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπετίμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτιμηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπιτιμῆσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιτιμήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτιμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιτίμησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
ἐπιτιμηθείς
ἐπιτιμῆσαι
ἐπιτιμήσας
ἐπιτιμήσει
ἐπιτιμήσετε
ἐπιτιμήσεως
ἐπιτιμήσῃς
ἐπιτίμησιν
ἐπιτίμησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτίμησιςἐπιτιμήσεις
GENἐπιτιμήσεωςἐπιτιμήσεων
DATἐπιτιμήσειἐπιτιμήσεσι(ν)
ACCἐπιτίμησινἐπιτιμήσεις
ἐπιτίμησον
ἐπιτιμία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτιμίαἐπιτιμίαι
GENἐπιτιμίαςἐπιτιμιῶν
DATἐπιτιμίᾳἐπιτιμίαις
ACCἐπιτιμίανἐπιτιμίας
VOCἐπιτιμίαἐπιτιμίαι
ἐπιτιμίαν
ἐπιτιμίοις
ἐπιτίμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: punishment, penalty
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιτίμιονἐπιτίμια
GENἐπιτιμίουἐπιτιμίων
DATἐπιτιμίῳἐπιτιμίοις
ACCἐπιτίμιονἐπιτίμια
ἐπιτίμοις
ἐπίτιμος
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπίτιμοςἐπίτιμον
GENἐπιτίμου
DATἐπιτίμῳ
ACCἐπίτιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπίτιμοιἐπίτιμα
GENἐπιτίμων
DATἐπιτίμοις
ACCἐπιτίμουςἐπίτιμα
ἐπιτιμῶν
ἐπιτολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rising of a star
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτολήἐπιτολαί
GENἐπιτολῆςἐπιτολῶν
DATἐπιτολῇἐπιτολαῖς
ACCἐπιτολήνἐπιτολάς
VOCἐπιτολήἐπιτολαί
ἐπιτοαυτό
 • Meaning:
  • at the same place, at the same time, in common, together
 • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word
ἐπιτολῇ
ἐπιτομή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτομήἐπιτομαί
GENἐπιτομῆςἐπιτομῶν
DATἐπιτομῇἐπιτομαῖς
ACCἐπιτομήνἐπιτομάς
VOCἐπιτομήἐπιτομαί
ἐπιτομῆς
ἐπιτρέπεται
ἐπιτρέπετε
ἐπιτρέπῃ
ἐπιτρέπω
Present
 • ἐπιτρέπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέπῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέπετε Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
 • ἐπετρέπετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
Aorist
 • ἐπέτρεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπιτρέψατε Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • ἐπιτρέψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιτρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιτρεψάντων Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιτρεψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐπετρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπετράπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιτρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιτρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιτρέψειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιτρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπίτρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπέτρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέτρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἐπιτέτραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιτρέχω
ἐπιτρέχων
ἐπιτρέψαντες
ἐπιτρέψαντος
ἐπιτρεψάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιτρέπω
ἐπιτρέψατε
ἐπιτρέψειεν
ἐπιτρέψῃ
ἐπίτρεψον
ἐπιτρίψεις
ἐπίτριψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wearing away
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίτριψιςἐπίτριψεις
GENἐπίτριψεωςἐπιτριψεῶν
DATἐπίτριψειἐπίτριψεσι(ν)
ACCἐπίτριψινἐπίτριψεις
ἐπιτροπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hold the office of an ἐπίτροπος
  • to be a procurator
ἐπιτροπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτροπήἐπιτροπαί
GENἐπιτροπῆςἐπιτροπῶν
DATἐπιτροπῇἐπιτροπαῖς
ACCἐπιτροπήνἐπιτροπάς
VOCἐπιτροπήἐπιτροπαί
ἐπιτροπήν
ἐπιτροπῆς
ἐπίτροπον
ἐπίτροπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • steward, manager, foreman
  • governor, procurator
  • tutor, guardian, protector
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπίτροποςἐπίτροποι
GENἐπιτρόπουἐπιτρόπων
DATἐπιτρόπῳἐπιτρόποις
ACCἐπίτροπονἐπιτρόπους
VOCἐπίτροπεἐπίτροποι
ἐπιτρόπου
ἐπιτρόπους
ἐπιτρόπῳ
ἐπιτυγχάνουσι(ν)
ἐπιτυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be successful
  • to attain, reach, gain
  • to obtain
  • to chance upon, catch, encounter
  • to hit the mark, succeed, reach the goal
 • Forms:
  • ἐπιτυγχάνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιτυγχάνουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπέτυχε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιτεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιτυγχάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπιτυχεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπιτύχω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
ἐπιτυγχάνων
ἐπιτυχεῖν
ἐπιτυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιτυχίαἐπιτυχίαι, ἐπιτυχῖαι
GENἐπιτυχίαςἐπιτυχιῶν
DATἐπιτυχίᾳἐπιτυχίαις
ACCἐπιτυχίανἐπιτυχίας
VOCἐπιτυχίαἐπιτυχίαι, ἐπιτυχῖαι
ἐπιτυχίας
ἐπιτύχω