ἐπέβαινες
ἐπέβαλεν
ἐπέβαλλεν
ἐπέβαλον
ἐπεβάλοντο
ἐπέβη
ἐπέβημεν
ἐπέβην
ἐπέβης
ἐπέβησαν
ἐπέβητε
ἐπεβιβασαν
ἐπεβίβασας
ἐπεβίβασεν
ἐπεβίω
top
ἐπέβλεπον
ἐπέβλεψα
ἐπέβλεψαν
ἐπέβλεψας
ἐπεβλέψατε
ἐπέβλεψε
ἐπέβλεψεν
ἐπεβλήθη
ἐπεβόα
ἐπεβόησεν
ἐπεβόων
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιβοάω
ἐπεγαμβρεύσατο
ἐπεγγελάσῃς
ἐπεγγελάω
ἐπεγέγραπτο
top
ἐπεγειρομένους
ἐπεγειρομένων
ἐπεγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to awaken, arouse, rouse up
   • to excite
   • to raise up against
   • to stir up against
  • Middle:
   • to rise up against
  • Passive:
   • to rise up against
 • Construct: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • ἐπεγειρομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπεγειρομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπεγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπεγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπήγειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπεγέλων
ἐπεγερεῖ
ἐπεγερθῆναι
ἐπεγερθήσονται
ἐπεγερῶ
ἐπεγίνωσκον
ἐπέγνω
ἐπεγνωκέναι
ἐπεγνωκόσι
top
ἐπεγνωκόσιν
ἐπεγνωκότες
ἐπεγνωκότων
ἐπεγνωκώς
ἐπέγνωμεν
ἐπέγνων
ἐπέγνωσαν
ἐπεγνώσθη
ἐπεγνώσθην
ἐπεγνώσθησαν
ἐπέγνωτε
ἐπέγραψαν
ἐπεδεήθης
ἐπέδειξα
ἐπεδείξαντο
ἐπεδείξατο
top
ἐπέδειξε
ἐπέδειξεν
ἐπεδέξαντο
ἐπεδέξατο
ἐπεδήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πεδάω
ἐπεδήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πεδάω
ἐπέδησαν
ἐπέδησεν
ἐπεδίδοντο
ἐπεδίδοσαν
ἐπεδίδου
ἐπεδίδουν
ἐπεδόθη
ἐπέδραμεν
ἐπέδραμον
top
ἐπεδράμοσαν
ἐπέδυ
ἐπέδωκα
ἐπέδωκαν
ἐπέδωκεν
ἐπέζησεν
ἐπεζητήθη
ἐπεζήτησαν
ἐπεζήτησεν
ἐπεζήτουν
ἐπεθέμεθα
ἐπέθεντο
ἐπέθεσθε
ἐπέθετο
ἐπέθηκαν
top
ἐπέθηκας
ἐπέθηκε
ἐπέθηκεν
ἐπέθου
ἐπέθυεν
ἐπεθύμει
ἐπεθύμησα
ἐπεθύμησαν
ἐπεθύμησας
ἐπεθύμησε
ἐπεθύμησεν
ἐπεθύμουν
ἐπεί
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Time: when, after
  • Cause: because, since, for
ἐπείγοντας
ἐπείγουσιν
top
ἐπείγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to urge, be urgent
  • to press down, weigh down
  • to pursue
  • to drive on, urge forward
 • Construct: κατεπείγω
 • Forms:
  • ἐπείγοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπείγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἤπειγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐπεῖδε
ἐπεῖδεν
ἐπεῖδες
ἐπειδή
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • Time: when, after
  • Cause: because, since, since then
ἐπειδήπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: inasmuch as, since indeed (of cause)
ἐπεῖδον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐποράω
ἐπειλημμένη
ἔπειθε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἔπειθεν
 • Parse: Verb: Imp act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείθετο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπειθόμεθα
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: πείθω
ἔπειθον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπείθοντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἔπειμι
ἐπείνας
ἐπείνασα
top
ἐπείνασαν
ἐπείνασε
ἐπείνασεν
ἐπείπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: since indeed (of cause)
ἐπείραζεν
ἐπείραζον
ἐπειράθη
ἐπειράθημεν
ἐπείρασα
top
ἐπείρασαν
ἐπείρασας
ἐπειράσατε
ἐπείρασε
ἐπείρασεν
ἐπειράσθησαν
ἐπειράσω
ἐπειρᾶτο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: πειράω
ἐπειρῶντο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: πειράω
ἐπεισαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bringing in (besides), introduction
ἔπεισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἔπεισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισελεύσεται
ἔπεισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεισέρχομαι
top
ἐπεισῆλθον
ἐπεισήνεγκεν
ἐπείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεισφέρω
ἔπειτα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, then, thereafter, thereupon
ἐπεῖχεν
ἐπεκάθισαν
ἐπεκάθισε
ἐπεκάθισεν
ἐπεκαλεῖτο
ἐπεκαλεσάμην
ἐπεκάλεσαν
ἐπεκαλέσαντο
top
ἐπεκαλέσατο
ἐπεκάλεσεν
ἐπεκαλέσω
ἐπεκαλοῦντο
ἐπεκάλυπτον
ἐπεκαλύφθησαν
ἐπεκάλυψαν
ἐπεκάλυψεν
ἐπέκειλαν
ἐπέκεινα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: beyond, farther on, on the other side, henceforth
ἐπέκειντο
ἐπέκειτο
ἐπεκέκλητο
ἐπεκινοῦντο
ἐπεκλήθη
top
ἐπεκλήθησαν
ἐπέκλυσας
ἐπέκλυσεν
ἐπεκοιμήθη
ἐπεκράτει
ἐπεκράτησα
ἐπεκράτησαν
ἐπεκράτησεν
ἐπεκρατοῦσαν
ἐπεκρῖνε
ἐπεκρῖνεν
ἐπεκρότησαν
ἐπεκτείνομαι
ἐπεκτεινόμενος
ἐπεκτείνω
top
ἐπεκύλισαν
ἐπεκχέω
ἐπεκχυθῶσιν
ἐπελάβετο
ἐπελαβόμην
ἐπελάβοντο
ἐπελάβου
ἐπελάθεσθε
ἐπελάθετο
ἐπελαθόμεθα
ἐπελαθόμην
ἐπελάθοντο
ἐπελάθου
top
ἐπελαμβάνετο
ἐπέλαμψεν
ἐπελανθάνετο
ἐπέλειχον
ἐπελειώθη
ἐπελέκησαν
ἐπελέξαμεν
ἐπέλεξαν
ἐπελέξατο
ἐπέλεξεν
ἐπελεύσεσθαι
ἐπελεύσεται
ἐπελεύσομαι
ἐπεληλύθει
ἐπελήσθη
top
ἐπελήσθην
ἐπελήσθησαν
ἐπελπιζέτω
ἐπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to buoy up with hope
  • to pin one's hopes upon
  • to hope in
  • to cheat with false hopes
 • Construct: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἐπελπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπήλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπήλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπήλπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπελθεῖν
ἐπέλθῃ
ἐπέλθῃς
ἐπέλθοι
ἐπελθόν
ἐπελθόντα
ἐπελθόντες
ἐπελθόντος
ἐπελθόντων
ἐπελθοῦσαν
top
ἐπελθούσῃ
ἐπελθούσης
ἐπελθών
ἐπέλυε
ἐπέλυεν
ἐπεμαρτυράμην
ἐπεμαρτύρατο
ἐπεμαρτύρω
ἐπέμεινα
ἐπεμείναμεν
ἐπεμελήθη
ἐπέμενε
ἐπέμενεν
ἐπέμενον
ἐπεμίγη
top
ἐπεμίγης
ἐπεμνήσθησαν
ἐπέμφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπενδύομαι
ἐπενδύσασθαι
ἐπενδύτας
top
ἐπενδύτην
ἐπενδύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • outer coat
  • outer garment
  • fisher's coat
 • Forms:
  • ἐπενδύτας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐπενδύτην Noun: Acc Sing Masc
ἐπενέγκαι
ἐπενεγκεῖν
ἐπενέγκῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπενέγκητε
ἐπένευσαν
ἐπένευσε
ἐπένευσεν
ἐπενεχθέντος
ἐπένθει
ἐπενθεῖτε
ἐπενθήθησαν
ἐπένθησα
ἐπένθησαν
top
ἐπενθήσατε
ἐπένθησεν
ἐπένθουν
ἐπενοήθη
ἐπενόησεν
ἐπεξένωται
ἐπεξεργάζεσθαι
ἐπεξεργάζομαι
ἐπεξέρχεται
ἐπεξέρχομαι
ἐπεξῆλθες
ἐπέπεσαν
ἐπέπεσε
top
ἐπέπεσεν
ἐπέπεσον
ἐπέπιπτεν
ἐπεπληροῦτο
ἐπεπλήρωτο
ἐπεπόθησα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεπόθησεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεπόθουν
ἐπεποίθει
 • Parse: Verb: 2nd Pluperfect act Ind 3rd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθειν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεις
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 2nd Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησα
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 1st Sing
 • Root: πείθω
ἐπεποίθησαν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
 • Root: πείθω
ἐπεπόλασεν
top
ἐπεπόνθεισαν
 • Parse: Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
ἐπερειδομένοις
ἐπερείδω
ἐπερίσσευον
ἐπερίσσευσαν
ἐπερίσσευσε
ἐπερίσσευσεν
ἐπέριψας
ἐπερίψατε
ἐπέρριφα
ἐπερρίφην
ἐπέρριψα
ἐπέρριψε
top
ἐπέρριψεν
ἐπερρώννυεν
ἐπερρώσθησαν
ἐπέρχεται
ἐπέρχομαι
ἐπερχόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: ἐπέρχομαι
ἐπερχομέναις
ἐπερχομένας
ἐπερχομένην
ἐπερχομένης
ἐπερχομένοις
top
ἐπερχόμενον
ἐπερχόμενος
ἐπερχομένων
ἐπέρχονται
ἐπερωτᾷ
ἐπερώτα
ἐπερωτᾶν
ἐπερωτᾷς
ἐπερωτᾶται
ἐπερωτάτωσαν
ἐπερωτάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask
  • to inquire of, question, consult
  • to demand, desire, question
  • to ask for, i.e., inquire, seek
 • Construct: ἀνερωτάω, διερωτάω, ἐπερωτάω, ἐρωτάω
 • Forms:
  • ἐπερωτώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτώμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπερωτηθῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπερωτᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπερώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπερωτᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπερωτᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπερωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐπερωτάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπερωτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπερωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπερωτήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπερωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπερωτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπερωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπερωτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπερώτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπερωτήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπερωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπερωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπερωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπερωτῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπερωτῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπερωτῶσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐπερωτῶσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐπηρώτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρώτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπηρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπηρώτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπηρώτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπηρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπηρωτῶμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἐπηρώτων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
ἐπερωτηθείς
ἐπερωτηθῇ
ἐπερωτηθῇς
ἐπερώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • answer, decision
  • question
  • request, appeal
 • Forms:
  • ἐπερωτήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐπερωτήματα
ἐπερωτῆσαι
ἐπερωτήσαντι
ἐπερωτήσαντος
ἐπερωτήσας
ἐπερωτήσατε
ἐπερωτήσῃ
ἐπερώτησιν
ἐπερώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: question, questioning
 • Forms:
  • ἐπερώτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἐπερωτήσομεν
top
ἐπερώτησον
ἐπερωτήσουσιν
ἐπερωτήσω
ἐπερωτῶ
ἐπερωτώμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτώμενος
ἐπερωτῶν
ἐπερωτῶντα
ἐπερωτῶντος
ἐπερωτῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπερωτῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἐπερωτάω
ἔπεσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἔπεσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
ἐπέσαξαν
ἐπέσαξε
ἐπέσαξεν
top
ἔπεσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσάσσετο
ἔπεσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπέσεισεν
ἔπεσεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσημήνω
ἕπεσθαι
ἐπεσιτίσαντο
ἐπέσκαζεν
ἐπέσκεμμαι
ἐπεσκεμμένοι
ἐπεσκεμμένων
ἐπεσκέπασας
ἐπεσκέπη
ἐπεσκέπησαν
top
ἐπέσκεπται
ἐπεσκεύασεν
ἐπεσκεψάμεθα
ἐπεσκεψάμην
ἐπεσκέψαντο
ἐπεσκέψασθε
ἐπεσκέψατο
ἐπεσκέψω
ἐπεσκίαζε
ἐπεσκίαζεν
ἐπεσκίασας
ἐπεσκίασε
ἐπεσκίασεν
ἔπεσον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πίπτω
ἐπεσπάσαντο
top
ἐπεσπάσατο
ἐπέσπειρε
ἐπέσπειρεν
ἐπεσπούδαζον
ἐπεσπῶντο
ἐπέσται
ἐπεστάτουν
ἐπέστειλα
ἐπεστείλαμεν
ἐπέστειλεν
ἐπέστη
ἐπέστην
ἐπεστήρικται
ἐπεστήρικτο
ἐπεστήριξαν
top
ἐπεστήρισας
ἐπεστηρίσατο
ἐπεστήρισται
ἐπεστηρίχθη
ἐπεστηρίχθην
ἐπέστησα
ἐπέστησαν
ἐπέστησας
ἐπέστησεν
ἔπεστί
ἔπεστιν
ἐπεστράτευσαν
ἐπεστράτευσεν
ἐπεστρατοπέδευσαν
ἐπεστράφη
top
ἐπεστράφην
ἐπεστράφησαν
ἐπεστράφητε
ἐπέστρεφεν
ἐπέστρεφον
ἐπεστρέφοντο
ἐπέστρεψα
ἐπεστρέψαμεν
ἐπέστρεψαν
ἐπέστρεψας
ἐπεστρέψατε
ἐπέστρεψε
ἐπέστρεψεν
ἐπέσχε
ἐπέσχεν
ἐπέσχον
top
ἐπεσύναξεν
ἐπετάγη
ἐπέταντο
ἐπετάσθη
ἐπετάσθησαν
ἐπέταξα
ἐπέταξαν
ἐπέταξας
ἐπέταξε
ἐπέταξεν
ἐπέτεινεν
ἐπέτεινον
ἐπετέλει
ἐπετελεῖτε
ἐπετελέσαντο
top
ἐπετέλεσεν
ἐπετελέσθη
ἐπετέτατο
ἐπετήδευσαν
ἐπετήδευσεν
ἐπετίθεντο
ἐπετίθεσαν
ἐπετίθετο
ἐπετίθουν
ἐπετίμα
ἐπετίμησαν
ἐπετίμησας
ἐπετίμησε
ἐπετίμησεν
ἐπετίμων
top
ἐπετράπη
ἐπετρέπετε
ἐπέτρεψα
ἐπετρέψατε
ἐπέτρεψε
ἐπέτρεψεν
ἐπέτυχε
ἐπέτυχεν
ἐπέτυχον
ἐπευθυμέω
ἐπευθυμήσωσιν
ἐπευκτή
ἐπευκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed for, blessed, welcomed
 • Forms:
  • ἐπευκτή Adj: Nom Sing Fem
ἐπεύξασθαι
ἐπεύχεσθαι
top
ἐπεύχομαι
ἐπέφανεν
ἐπεφάνη
ἐπεφέρετο
ἐπέφερον
ἐπεφύλλισας
ἐπεφώνει
ἐπεφώνησεν
ἐπεφώνουν
ἐπέφωσκε
ἐπέφωσκεν
ἐπέχαρας
ἐπεχάρητε
ἔπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχεεν
top
ἐπέχει
ἐπεχείρησαν
ἐπεχείρησεν
ἐπεχείρουν
ἐπέχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπέχρισε
ἐπέχρισεν
ἐπεχύθη
ἐπέχω
ἐπέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπέχω
ἐπεχώρησεν
top
ἐπέψαλλον
ἔπεψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέσσω
ἔπεψεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέσσω
ἐπεψόφησας