ἐπιφαίνεσθαι
ἐπιφαινόντων
ἐπιφαίνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to show forth
   • to display, manifest
   • to shine upon
   • to reveal
  • Middle:
   • to appear
  • Passive:
   • to appear
   • to make an appearance
   • to show oneself
 • Forms:
Present
 • ἐπιφαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιφαινόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
Imperfect
Future
 • ἐπιφανήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιφανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπέφανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεφάνη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιφᾶναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιφάνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιφανείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ἐπιφανέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐπιφανῇ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιφανῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπιφάνηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπίφανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιφᾶναι
ἐπιφάναι
ἐπιφάνας
ἐπιφάνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intervention
  • presences, appearance, manifestation
  • outward show, conspicuous act
  • surface
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιφάνειαἐπιφάνειαι
GENἐπιφανείαςἐπιφανειῶν
DATἐπιφανείᾳἐπιφανείαις
ACCἐπιφάνειανἐπιφανείας
ἐπιφανείᾳ
ἐπιφάνειαν
ἐπιφανείας
ἐπιφανείς
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to display, show forth
 • Root: ἐπιφαίνω
 • ----------
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: appearing
 • Root: ἐπιφανής
ἐπιφανεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to show forth, display
 • Root: ἐπιφαίνω
ἐπιφανείσης
ἐπιφανέντος
ἐπιφανέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to show forth, display
 • Root: ἐπιφαίνω
ἐπιφανές
ἐπιφανεστάτη
ἐπιφανέστατα
ἐπιφανέστατοι
ἐπιφανέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἐπιφανής
 • Meaning: most notable, most distinguished, most famous, most splendid
ἐπιφανῆ
ἐπιφανῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπιφαίνω
ἐπιφάνηθι
ἐπιφανῆναι
ἐπιφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἐπιφανέστατος
 • Meaning:
  • evident, visually manifest, appearing suddenly
  • Of men: notable, distinguished, famous, renowned, splendid, glorious, remarkable, conspicuous
 • Forms:
ἐπιφανήσεται
ἐπίφανον
ἐπιφανοῦμαι
ἐπιφανοῦς
ἐπιφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • officially charged and commissioned
  • conspicuously
  • in style, stylishly
ἐπιφαύσει
ἐπιφαύσκει
ἐπιφαύσκεται
ἐπιφαύσκοντα
ἐπιφαύσκω
 • Meaning:
  • to shine out, arise, appear
  • to emit light and be bright
 • Forms:
  • ἐπιφαύσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφαύσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιφαύσκοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
ἐπιφαύω
 • Meaning: to give light, illuminate
 • Forms:
  • ἐπιφαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιφέρει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέρειν
ἐπιφέρεσθαι
ἐπιφερομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning: to bring, put upon
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέροντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to bring, give
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέρουσα
ἐπιφερούσας
ἐπιφέρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέρω
 • Meaning:
  • Active:
   • to bring, give, grant (something) to (someone)
   • to bring over, bring upon
   • to bring, pronounce (a charge)
   • to aim at
   • to inflict
  • Middle:
   • to bring with oneself, bring upon oneself, bring on one's behalf
   • to bear oneself up, be afloat (as a raft)
  • Passive:
   • to rush upon, rush after
   • to be borne onward (as a raft), float
   • to attack, assault
 • Forms:
Present
 • ἐπιφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιφέρουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιφέρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐπιφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιφέρει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιφέρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιφερούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • ἐπιφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεφέρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπέφερον Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
Future
 • ἐποίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐποίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπενέγκαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπενεγκεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπενέγκητε Verb: 1Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπενεχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • ἐπήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπήνεγκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπενέγκῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
ἐπιφέρων
ἐπιφημίζει
ἐπιφημίζειν
ἐπιφημίζω
 • Meaning:
  • Active:
   • to accuse
   • to ascribe to
   • to assign to
  • Middle:
   • to utter words (ominous of the event)
   • to flatter oneself
   • to state explicitly
 • Forms:
  • ἐπιφημίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπιφημίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐπιφημίσηται
ἐπιφοιτᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπιφοιτάω
ἐπιφοιτάω
 • Meaning: to come habitually
ἐπιφορᾶς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: a bringing to
 • Root: ἐπιφορά
ἐπιφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of bringing to
ἐπιφράξῃ
ἐπιφράσσω
 • Meaning: to block up
 • Forms:
  • ἐπιφράξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐπιφύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make to grow
 • Root: ἐπιφύω
ἐπιφυλλίδα
ἐπιφυλλίδες
ἐπιφυλλιεῖ
ἐπιφυλλίζω
 • Meaning:
  • to glean grapes (in a vineyard)
  • to cause severe damage to, ravage
 • Forms:
  • ἐπεφύλλισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιφυλλιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφύλλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιφυλλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the gleaning, produce, the small grapes left for gleaners
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιφυλλίςἐπιφυλλίδες
GENἐπιφυλλίδοςἐπιφυλλίδων
DATἐπιφυλλίδιἐπιφυλλίσι(ν)
ACCἐπιφυλλίδαἐπιφυλλίδας
VOCἐπιφυλλίἐπιφυλλίδες
ἐπιφύλλισον
ἐπιφύομαι
ἐπιφυόμενος
ἐπιφυτευομένη
ἐπιφυτεύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to plant over, plant on
  • Passive:
   • to be planted, implant
 • Forms:
  • ἐπιφυτευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐπιφύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to produce on
   • to produce besides
  • Middle:
   • to persist in
   • to adhere to
   • to cling to
  • Passive:
   • to grow upon
 • Forms:
  • ἐπιφυόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπιφωνέω
 • Meaning:
  • to answer, respond
  • to cry (against), give a shout
  • to call at something, i.e., exclaim
  • to mention by name, tell of, address
 • Forms:
  • ἐπεφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεφώνουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιφωνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐπιφωνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐπιφωνήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιφωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐπιφωνήσαντες
ἐπιφωνησάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to mention by name, tell of
 • Root: ἐπιφωνέω
ἐπιφωνήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιφωνέω
ἐπιφωνούντων
ἐπιφωσκούσῃ
ἐπιφώσκω
 • Meaning:
  • to begin to dawn, draw on
  • to begin to grow light
  • to shine forth, break forth
 • Forms:
  • ἐπέφωσκε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφωσκούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem