ἐπιφαίνεσθαι
ἐπιφαινόντων
ἐπιφαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to show forth
   • to display, manifest
   • to shine upon
   • to reveal
  • Middle:
   • to appear
  • Passive:
   • to appear
   • to make an appearance
   • to show oneself
 • Cognates: ἀναφαίνω, ἀποφαίνω, διαφαίνω, ἐκφαίνω, ἐμφαίνω, ἐπιφαίνω, φαίνω, καταφαίνω, παραφαίνω, προσφαίνω, ὑποφαίνω
 • Forms:
  • ἐπέφανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεφάνη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιφαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπιφαινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἐπιφᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιφάνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιφανείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἐπιφανέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπιφανῇ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιφανῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιφάνηθι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἐπιφανήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπίφανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιφανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐπιφᾶναι
ἐπιφάναι
ἐπιφάνας
ἐπιφάνεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intervention
  • presences, appearance, manifestation
  • outward show
  • surface
 • Forms:
  • ἐπιφανείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπιφάνειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιφανείας Noun: Gen Sing Fem
ἐπιφανείᾳ
ἐπιφάνειαν
ἐπιφανείας
ἐπιφανείσης
ἐπιφανέντος
ἐπιφανές
ἐπιφανεστάτη
ἐπιφανέστατοι
ἐπιφανῆ
ἐπιφανῇ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπιφαίνω
ἐπιφάνηθι
ἐπιφανῆναι
ἐπιφανής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιφανήςἐπιφανές
GENἐπιφανοῦς
DATἐπιφανεῖ
ACCἐπιφανῆἐπιφανές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιφανεῖςἐπιφανῆ
GENἐπιφανῶν
DATἐπιφανέσι(ν)
ACCἐπιφανεῖςἐπιφανῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐπιφανεστάτη Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • ἐπιφανέστατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
ἐπιφανήσεται
ἐπίφανον
ἐπιφανοῦμαι
ἐπιφανοῦς
ἐπιφανῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • officially charged and commissioned
  • conspicuously
  • in style, stylishly
ἐπιφαύσει
ἐπιφαύσκει
ἐπιφαύσκεται
ἐπιφαύσκοντα
ἐπιφαύσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to shine out, arise, appear
  • to emit light and be bright
 • Cognates: διαφαύσκω, ἐπιφαύσκω, ὑποφαύσκω, φαύσκω
 • Forms:
  • ἐπιφαύσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφαύσκεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιφαύσκοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
ἐπιφαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give light, illuminate
 • Forms:
  • ἐπιφαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιφέρει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέρειν
ἐπιφέρεσθαι
ἐπιφέρουσα
ἐπιφερούσας
ἐπιφέρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιφέρω
ἐπιφέρω
ἐπιφέρων
ἐπιφημίζει
ἐπιφημίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to accuse
   • to ascribe to
   • to assign to
  • Middle:
   • to utter words (ominous of the event)
   • to flatter oneself
   • to state explicitly
 • Cognates: διαφημίζω, ἐπιφημίζω, φημίζω
 • Forms:
  • ἐπιφημίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπιφημίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἐπιφημίσηται
ἐπιφράξῃ
ἐπιφράσσω
ἐπιφυλλίδα
ἐπιφυλλίδες
ἐπιφυλλιεῖ
ἐπιφυλλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to glean grapes (in a vineyard)
  • to cause severe damage to, ravage
 • Cognates: ἐπιφυλλίζω, φυλλίζω
 • Forms:
  • ἐπεφύλλισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιφυλλιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφύλλισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπιφυλλίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the gleaning, produce, the small grapes left for gleaners
 • Forms:
  • ἐπιφυλλίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιφυλλίδες Noun: Nom Plur Fem
ἐπιφύλλισον
ἐπιφύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid Ind 1st Sing
 • Meaning: to persist in
 • Root: ἐπιφύω
ἐπιφυόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιφύω
ἐπιφυτευομένη
ἐπιφυτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to plant over, plant on
  • Passive:
   • to be planted, implant
 • Cognates:
 • Forms:
  • ἐπιφυτευομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
ἐπιφύω
ἐπιφωνέω
ἐπιφωνήσαντες
ἐπιφωνήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπιφωνέω
ἐπιφωνούντων
ἐπιφωσκούσῃ
ἐπιφώσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to begin to dawn, draw on
  • to begin to grow light
  • to shine forth, break forth
 • Cognates: διαφώσκω
 • Forms:
  • ἐπέφωσκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέφωσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιφωσκούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem