ἐπιγαμβρεύεται
ἐπιγαμβρεῦσαι
ἐπιγάμβρευσαι
ἐπιγαμβρεύσασθε
ἐπιγαμβρεύσει
ἐπιγάμβρευσον
ἐπιγαμβρεύσω
ἐπιγαμβρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to become related by marriage
   • to marry the next of kin
   • to do levirate marriage (a widow must marry her dead husband's brother)
   • to become in-law to (e.g., son-in-law, father-in-law)
  • Middle:
   • to intermarry
   • to form connection by intermarriage
 • Cognates: γαμβρεύω
 • Forms:
  • ἐπεγαμβρεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιγαμβρεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιγάμβρευσαι Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἐπιγαμβρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιγαμβρεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπιγαμβρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιγάμβρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιγαμβρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπιγαμία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγαμίαἐπιγαμίαι
GENἐπιγαμίαςἐπιγαμιῶν
DATἐπιγαμίᾳἐπιγαμίαις
ACCἐπιγαμίανἐπιγαμίας
ἐπιγαμίαν
ἐπιγαμίας
ἐπιγεγραμμένα
ἐπιγεγραμμένας
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: ἐπιγράφω
ἐπιγεγραμμένη
ἐπιγέγραπται
ἐπίγεια
ἐπίγειον
ἐπίγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: earthly, in earth, terrestrial, worldly
 • Cognates: ἐπίγειος, καταγαίος, μεσόγαιος, μεσόγειος, ὑπόγειος
 • Forms:
  • ἐπιγείῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἐπιγείου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἐπίγειον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἐπίγεια
   • Adj: Nom Plur Neut
   • Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπιγείων Adj: Gen Plur Neut
ἐπιγείου
ἐπιγείῳ
ἐπιγείων
ἐπιγελάσομαι
ἐπιγελάω
ἐπιγεμίζοντας
ἐπιγεμίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay a burden on, impose a burden on, lay a load on
 • Cognates: γεμίζω
 • Forms:
  • ἐπιγεμίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
ἐπιγενομένου
ἐπιγίνομαι
ἐπιγινομένοις
ἐπιγίνωσκε
ἐπιγινώσκει
ἐπιγινώσκειν
ἐπιγινώσκεις
ἐπιγινώσκετε
ἐπιγινωσκέτω
ἐπιγινώσκῃ
ἐπιγινωσκόμενοι
ἐπιγινώσκονται
ἐπιγινώσκοντες
ἐπιγινώσκουσιν
ἐπιγινώσκω
 • Present
 • ἐπιγινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιγινώσκῃ
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγινώσκουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιγίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιγινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιγινώσκετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιγινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιγινωσκόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπιγινώσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιγινώσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπιγίνωσκε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεγίνωσκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐπιγνώσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐπιγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιγνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιγνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιγνώσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἐπιγνώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπέγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέγνωμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέγνων Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιγνοῖ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγνόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιγνόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐπιγνούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιγνοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπιγνοῦσι Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἐπιγνοῦσιν Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἐπιγνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγνῶ
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπίγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιγνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπιγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιγνῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • ἐπιγνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐπεγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐπεγνωκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἐπεγνωκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
 • ἐπεγνωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπεγνωκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
 • ἐπεγνωκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐπιγινώσκων
ἐπιγλύφω
ἐπιγνοῖ
ἐπιγνόντες
ἐπιγνόντων
ἐπιγνούς
ἐπιγνοῦσα
ἐπιγνοῦσι
ἐπιγνοῦσιν
ἐπιγνῷ
ἐπιγνῶ
ἐπίγνωθι
ἐπιγνῶμεν
ἐπιγνώμονες
ἐπιγνωμοσύνη
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγνωμοσύνηἐπιγνωμοσύναι
GENἐπιγνωμοσύνηςἐπιγνωμοσυνῶν
DATἐπιγνωμοσύνῃἐπιγνωμοσύναις
ACCἐπιγνωμοσύνηνἐπιγνωμοσύνας
VOCἐπιγνωμοσύνηἐπιγνωμοσύναι
ἐπιγνωμοσύνην
ἐπιγνώμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an arbiter, umpire, judge
  • prudent
  • understanding, acquaintance
  • capable of comprehension
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγνώμωνἐπιγνώμονες
GENἐπιγνώμονοςἐπιγνωμόνων
DATἐπιγνώμονιἐπιγνώμοσι(ν)
ACCἐπιγνώμοναἐπιγνώμονας
ἐπιγνῶναι
ἐπιγνῷς
ἐπιγνώσει
ἐπιγνώσεσθε
ἐπιγνώσεται
ἐπιγνώσεως
ἐπιγνώσῃ
ἐπιγνωσθήσεται
ἐπιγνωσθήσῃ
ἐπίγνωσιν
ἐπίγνωσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίγνωσιςἐπιγνώσεις
GENἐπιγνώσεωςἐπιγνώσεων
DATἐπιγνώσειἐπιγνώσεσι(ν)
ACCἐπίγνωσι(ν)ἐπιγνώσεις
ἐπιγνώσομαι
ἐπιγνώσονται
ἐπίγνωστος
ἐπιγνώτωσαν
ἐπιγονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • offspring, breed
  • increase, growth, produce
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγονήἐπιγοναί
GENἐπιγονῆςἐπιγονῶν
DATἐπιγονῇἐπιγοναῖς
ACCἐπιγονήνἐπιγονάς
VOCἐπιγονήἐπιγοναί
ἐπιγονῇ
ἐπιγονῆς
ἐπιγραφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγραφήἐπιγραφαί
GENἐπιγραφῆςἐπιγραφῶν
DATἐπιγραφῇἐπιγραφαῖς
ACCἐπιγραφήνἐπιγραφάς
VOCἐπιγραφήἐπιγραφαί
ἐπιγραφήν
ἐπιγραφῆναι
ἐπιγράφω
ἐπιγράψει
ἐπίγραψον
ἐπιγράψω