ἐπίσχες
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπέχω
ἐπίσχῃς
ἐπισχύειν
ἐπίσχυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπισχύω
ἐπίσχυσαν
ἐπισχύω
 • Meaning:
  • to make strong, be the more fierce
  • to grow strong (e.g., the army grew strong)
  • to strengthen
  • to lend military support
  • to avail further, i.e., (figuratively) insist stoutly
 • Forms:
  • ἐπισχύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπίσχυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπίσχυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπισχύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπισχύων
ἐπίσχω
ἐπίσχωμεν
ἐπισχών
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπέχω