ἐπιβάθρα
ἐπιβάθρας
ἐπιβαίνει
ἐπιβαίνειν
ἐπιβαίνοντες
ἐπιβαίνοντι
ἐπιβαίνουσιν
ἐπιβαίνω
 • Present
 • ἐπιβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαίνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιβαίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἐπιβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπέβαινες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐπιβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέβης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιβάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιβάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπίβασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβῆναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπίβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἐπιβεβήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβεβηκότα Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιβεβηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιβεβηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
 • ἐπιβεβηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπιβεβηκυίης Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
 • ἐπιβεβηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐπιβαίνων
ἐπίβαλε
ἐπιβαλεῖ
ἐπιβαλεῖν
ἐπιβαλεῖς
ἐπιβάλῃ
ἐπιβάλῃς
ἐπιβάληται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπιβάλητε
ἐπίβαλλε
ἐπιβάλλει
ἐπιβάλλετε
ἐπιβαλλόμενον
ἐπιβαλλομένου
ἐπίβαλλον
ἐπιβάλλοντα
ἐπιβάλλονται
ἐπιβάλλοντός
ἐπιβαλλούσας
ἐπιβαλλούσης
ἐπιβάλλουσιν
ἐπιβάλλω
 • Present
 • ἐπιβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπίβαλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιβαλλόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιβαλλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • ἐπίβαλλον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιβάλλοντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιβάλλοντός Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐπιβαλλούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐπιβαλλούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἐπιβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπέβαλλεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπιβάληται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιβάλουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐπιβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπιβάληται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεβάλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπίβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβάλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιβάλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπιβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπιβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιβάλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιβληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐπιβέβληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐπιβάλουσιν
ἐπιβάλω
ἐπιβαλῶ
ἐπιβαλών
ἐπιβάλωσι
ἐπιβάλωσιν
ἐπιβάντες
ἐπιβαρέω
ἐπιβαρῆσαι
ἐπιβαρῶ
ἐπιβάς
ἐπιβάσεως
ἐπίβασιν
ἐπίβασιν
ἐπίβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίβασιςἐπιβάσεις
GENἐπιβάσεωςἐπιβάσεων
DATἐπιβάσειἐπιβάσεσι(ν)
ACCἐπίβασι(ν)ἐπιβάσεις
ἐπιβάται
ἐπιβάτας
ἐπιβάτην
ἐπιβάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπιβάτηςἐπιβάται
GENἐπιβάτουἐπιβατῶν
DATἐπιβάτῃἐπιβάταις
ACCἐπιβάτηνἐπιβάτας
ἐπιβάτου
ἐπιβεβήκει
ἐπιβεβηκότα
ἐπιβεβηκότες
ἐπιβεβηκότι
ἐπιβεβηκυῖα
ἐπιβεβηκυίης
ἐπιβεβηκώς
ἐπιβέβληκας
ἐπιβῇ
ἐπίβηθι
ἐπιβῆναι
ἐπιβήσεται
ἐπιβήσῃ
ἐπιβήσομαι
ἐπιβήσονται
ἐπιβῆτε
ἐπίβητε
ἐπιβιβᾷ
ἐπιβιβάζω
ἐπιβιβάσαντες
ἐπιβιβάσας
ἐπιβιβάσατε
ἐπιβίβασον
ἐπιβιβῶ
ἐπιβιόω
ἐπιβιώσομεν
ἐπιβλέπει
ἐπιβλέπειν
ἐπιβλέπεις
ἐπιβλέπῃ
ἐπιβλεπόμενον
ἐπιβλέποντα
ἐπιβλέποντες
ἐπιβλέπουσα
ἐπιβλέπουσιν
ἐπιβλέπω
 • Present
 • ἐπιβλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιβλέπειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιβλέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιβλέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιβλεπόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπιβλέποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐπιβλέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιβλέπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπιβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιβλέπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπέβλεπε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβλεπον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐπιβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιβλέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιβλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπέβλεψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέβλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέβλεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέβλεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίβλεψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιβλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιβλεψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιβλέψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐπιβλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιβλέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπίβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
ἐπιβλέπων
ἐπίβλεψαι
ἐπιβλέψας
ἐπιβλέψατε
ἐπιβλεψάτω
ἐπιβλέψεται
ἐπιβλέψῃ
ἐπιβλέψῃς
ἐπιβλέψητε
ἐπιβλέψομαι
ἐπίβλεψον
ἐπιβλέψονται
ἐπιβλέψω
ἐπιβληθῇ
ἐπιβληθήσεται
ἐπίβλημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίβλημαἐπιβλήματα
GENἐπιβλήματοςἐπιβλημάτων
DATἐπιβλήματιἐπιβλήμασι(ν)
ACCἐπίβλημαἐπιβλήματα
ἐπιβλήματα
ἐπιβοᾶται
ἐπιβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to call out loudly, cry out
   • to address and shout to
  • Middle:
   • to invoke
   • to call upon
 • Cognates: ἀναβοάω, βοάω, διαβοάω, ἐκβοάω, ἐπιβοάω, καταβοάω
 • Forms:
  • ἐπιβοῆσαι
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπεβόων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεβόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεβόα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιβοῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἐπιβοηθεῖν
ἐπιβοηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come to the aid of
  • to help
 • Cognates: βοηθέω
 • Forms:
  • ἐπιβοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβοηθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
ἐπιβοηθοῦντας
ἐπιβοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπιβοάω
ἐπιβόλαια
ἐπιβόλαιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιβόλαιονἐπιβόλαια
GENἐπιβολαίουἐπιβολαίων
DATἐπιβολαίῳἐπιβολαίοις
ACCἐπιβόλαιονἐπιβόλαια
ἐπιβολαίῳ
ἐπιβολάς
ἐπιβολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιβολήἐπιβολαί
GENἐπιβολῆςἐπιβολῶν
DATἐπιβολῇἐπιβολαῖς
ACCἐπιβολήνἐπιβολάς
VOCἐπιβολήἐπιβολαί
ἐπιβουλαῖς
ἐπιβουλάς
ἐπιβουλεύειν
ἐπιβουλεύουσιν
ἐπιβουλευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιβουλήἐπιβουλαί
GENἐπιβουλῆςἐπιβούλων
DATἐπιβουλῇἐπιβουλαῖς
ACCἐπιβουλήνἐπιβουλάς
VOCἐπιβουλήἐπιβουλαί
ἐπιβουλήν
ἐπιβουλῆς
ἐπίβουλοι
ἐπίβουλον
ἐπίβουλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • plotting against, treacherous
   • having a design on
  • Substantival:
   • plotter, traitor
 • Cognates: ἐπίβουλος, σύμβουλος
 • Forms:
  • ἐπίβουλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπίβουλον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐπιβούλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπιβούλους
ἐπιβούλων
ἐπιβοῶντες
ἐπιβοῶντος
ἐπιβρέξει
ἐπιβρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rain upon
  • to cause to descend
  • to pour water on
  • to water
 • Cognates: βρέχω
 • Forms:
  • ἐπιβρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιβρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to weigh down upon, make heavy
  • to outweigh (others)
 • Cognates: βρίθω
 • Forms:
  • ἐπιβρίθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιβρίθων
ἐπιβῶ