ἐπιβάθρα
ἐπιβάθρας
ἐπιβαίνει
ἐπιβαίνειν
ἐπιβαίνοντες
ἐπιβαίνοντι
ἐπιβαίνουσιν
ἐπιβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go up, go upon, mount
  • to fall upon (with hostile intent)
  • to assail and conquer
  • to light upon
  • to board, embark, go on board, enter a boat, take ship
  • to get on, mount
  • to set foot on, tread upon, walk over
  • to set foot in (e.g., set foot in Asia)
  • to proceed farther to
 • Cognates: ἀναβαίνω, ἀποβαίνω, βαίνω, διαβαίνω, ἐκβαίνω, ἐμβαίνω, ἐπιβαίνω, καταβαίνω, μεταβαίνω, παραβαίνω, παρεκβαίνω, προβαίνω, συγκαταβαίνω, συμβαίνω, συναναβαίνω, ὑπερβαίνω
 • Forms:
  • ἐπέβαινες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέβημεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπέβην Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέβης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπέβησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέβητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβαίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβαίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιβαίνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπιβαίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιβαίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιβάντες Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιβάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπίβασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιβεβήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβεβηκότα Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • ἐπιβεβηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιβεβηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἐπιβεβηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπιβεβηκυίης Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • ἐπιβεβηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιβῆναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπίβηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιβήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπιβήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπιβήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιβῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπίβητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιβῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἐπιβαίνων
ἐπίβαλε
ἐπιβαλεῖ
ἐπιβαλεῖν
ἐπιβαλεῖς
ἐπιβάλῃ
ἐπιβάλῃς
ἐπιβάληται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπιβάλλω
ἐπιβάλητε
ἐπίβαλλε
ἐπιβάλλει
ἐπιβάλλετε
ἐπιβαλλόμενον
ἐπιβαλλομένου
ἐπίβαλλον
ἐπιβάλλοντα
ἐπιβάλλονται
ἐπιβάλλοντός
ἐπιβαλλούσας
ἐπιβαλλούσης
ἐπιβάλλουσιν
ἐπιβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Transitive:
   • to throw or cast upon
   • to throw something over something else
   • to place something on something else
   • to lay on (i.e., impose a fine or tax)
   • to impose (a task, obligation, fine)
   • to attach a seal
   • to direct
   • to pledge
   • to come as entitlement
   • to belong to
   • to mount an attack on
   • to be about to arrive
   • to add, contribute, put more on to what was there
   • to wipe off (e.g., to wipe off tears from her face)
   • +hands = to ordain, commission (e.g., Ac. 4:3)
   • +hands = to apply oneself to a task (e.g., 1Es 9:20)
   • +hands = to apprehend, seize (e.g., Mt 26:50; Mk 14:46; Ac. 21:27; Ps 80:14LXX)
  • Intransitive:
   • to throw oneself upon, go straight toward
   • to fall upon, fall against
   • to apply oneself to something, devote oneself to it, give one's attention to, think on
   • to follow, come next
   • to belong to, fall to (e.g., it falls to my responsibility, it falls to my lot, it concerns me to do a thing)
  • Middle:
   • to throw oneself upon, desire eagerly
   • to put upon oneself
   • to take possession of
   • to bestow
  • Passive:
   • to be put upon (as an archer puts arrows on the string of the bow)
 • Cognates: ἀμφιβάλλω, ἀναβάλλω, ἀντιβάλλω, ἀντιπαραβάλλω, ἀποβάλλω, βάλλω, διαβάλλω, διεκβάλλω, διεμβάλλω, εἰσβάλλω, ἐκβάλλω, ἐμβάλλω, ἐνδιαβάλλω, ἐπιβάλλω, καταβάλλω, μεταβάλλω, παραβάλλω, παρασυμβάλλομαι, παρεμβάλλω, περιβάλλω, προβάλλω, προσβάλλω, συμβάλλω, ὑπερβάλλω, ὑποβάλλω
 • Forms:
  • ἐπιβάλλονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπιβάληται
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπέβαλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέβαλλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέβαλον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεβάλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεβλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπίβαλε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιβαλεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβαλεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπιβαλεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιβάλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιβάλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιβάλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπίβαλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιβάλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβάλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιβαλλόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐπιβαλλομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Neut
  • ἐπίβαλλον Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἐπιβάλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἐπιβάλλοντός Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπιβαλλούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἐπιβαλλούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐπιβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιβάλουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπιβάλω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπιβαλών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιβάλωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιβάλωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιβέβληκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιβληθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιβληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐπιβάλουσιν
ἐπιβάλω
ἐπιβαλῶ
ἐπιβαλών
ἐπιβάλωσι
ἐπιβάλωσιν
ἐπιβάντες
ἐπιβαρέω
ἐπιβαρῆσαι
ἐπιβαρῶ
ἐπιβάς
ἐπιβάσεως
ἐπίβασιν
ἐπίβασιν
ἐπίβασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίβασιςἐπιβάσεις
GENἐπιβάσεωςἐπιβάσεων
DATἐπιβάσειἐπιβάσεσι(ν)
ACCἐπίβασι(ν)ἐπιβάσεις
ἐπιβάται
ἐπιβάτας
ἐπιβάτην
ἐπιβάτης
Μ
 SingularPlural
NOMἐπιβάτηςἐπιβάται
GENἐπιβάτου 
DAT  
ACCἐπιβάτηνἐπιβάτας
ἐπιβάτου
ἐπιβεβήκει
ἐπιβεβηκότα
ἐπιβεβηκότες
ἐπιβεβηκότι
ἐπιβεβηκυῖα
ἐπιβεβηκυίης
ἐπιβεβηκώς
ἐπιβέβληκας
ἐπιβῇ
ἐπίβηθι
ἐπιβῆναι
ἐπιβήσεται
ἐπιβήσῃ
ἐπιβήσομαι
ἐπιβήσονται
ἐπιβῆτε
ἐπίβητε
ἐπιβιβᾷ
ἐπιβιβάζω
ἐπιβιβάσαντες
ἐπιβιβάσας
ἐπιβιβάσατε
ἐπιβίβασον
ἐπιβιβῶ
ἐπιβιόω
ἐπιβιώσομεν
ἐπιβλέπει
ἐπιβλέπειν
ἐπιβλέπεις
ἐπιβλέπῃ
ἐπιβλεπόμενον
ἐπιβλέποντα
ἐπιβλέποντες
ἐπιβλέπουσα
ἐπιβλέπουσιν
ἐπιβλέπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look upon, look attentively
  • to stare at, be confronted by
  • to look forward to, anticipate
  • to weigh carefully the possibility of
  • to observe, regard
  • to have respect to
  • to gaze at (with favour, pity, or partiality)
 • Cognates: ἀναβλέπω, βλέπω, ἀντιβλέπω, ἀποβλέπω, διαβλέπω, εἰσβλέπω, ἐμβλέπω, ἐπιβλέπω, καταβλέπω, κατεμβλέπω, παραβλέπω, περιβλέπω, προβλέπω, προσβλέπω, ὑποβλέπω
 • Forms:
  • ἐπέβλεπον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἐπέβλεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέβλεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέβλεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεβλέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπέβλεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέβλεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβλέπειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβλέπεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιβλέπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιβλεπόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπιβλέποντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπιβλέποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιβλέπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπιβλέπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιβλέπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπίβλεψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιβλέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιβλέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιβλεψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιβλέψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιβλέψῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπιβλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιβλέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπιβλέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπίβλεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιβλέψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιβλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπιβλέπων
ἐπίβλεψαι
ἐπιβλέψας
ἐπιβλέψατε
ἐπιβλεψάτω
ἐπιβλέψεται
ἐπιβλέψῃ
ἐπιβλέψῃς
ἐπιβλέψητε
ἐπιβλέψομαι
ἐπίβλεψον
ἐπιβλέψονται
ἐπιβλέψω
ἐπιβληθῇ
ἐπιβληθήσεται
ἐπίβλημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπίβλημαἐπιβλήματα
GENἐπιβλήματοςἐπιβλημάτων
DATἐπιβλήματιἐπιβλήμασι(ν)
ACCἐπίβλημαἐπιβλήματα
ἐπιβλήματα
ἐπιβοᾶται
ἐπιβοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to call out loudly, cry out
   • to address and shout to
  • Middle:
   • to invoke
   • to call upon
 • Cognates: ἀναβοάω, βοάω, διαβοάω, ἐκβοάω, ἐπιβοάω, καταβοάω
 • Forms:
  • ἐπιβοῆσαι
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπεβόων
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεβόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεβόα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιβοῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιβοῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἐπιβοηθεῖν
ἐπιβοηθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come to the aid of
  • to help
 • Cognates: βοηθέω
 • Forms:
  • ἐπιβοηθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιβοηθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
ἐπιβοηθοῦντας
ἐπιβοῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπιβοάω
ἐπιβόλαια
ἐπιβόλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • blanket, covering, wrapper, garment, head-scarf
  • processed fabric to cover part or the whole body
 • Cognates: ἐπιβόλαιον, περιβόλαιον
 • Forms:
  • ἐπιβόλαια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιβολαίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐπιβολαίῳ
ἐπιβολάς
ἐπιβολή
ἐπιβουλαῖς
ἐπιβουλάς
ἐπιβουλεύειν
ἐπιβουλεύουσιν
ἐπιβουλευσάντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλεύω
ἐπιβουλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a plot, scheme
 • Cognates: βουλή, ἐπιβουλή, συμβουλή
 • Forms:
  • ἐπιβουλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπιβουλάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπιβουλήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιβουλῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπιβούλων Noun: Gen Plur Fem
ἐπιβουλήν
ἐπιβουλῆς
ἐπίβουλοι
ἐπίβουλον
ἐπίβουλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • plotting against, treacherous
   • having a design on
  • Substantival:
   • plotter, traitor
 • Cognates: ἐπίβουλος, σύμβουλος
 • Forms:
  • ἐπίβουλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπίβουλον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐπιβούλους Adj: Acc Plur Masc
ἐπιβούλους
ἐπιβούλων
ἐπιβοῶντες
ἐπιβοῶντος
ἐπιβρέξει
ἐπιβρέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rain upon
  • to cause to descend
  • to pour water on
  • to water
 • Cognates: βρέχω
 • Forms:
  • ἐπιβρέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιβρίθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to weigh down upon, make heavy
  • to outweigh (others)
 • Cognates: βρίθω
 • Forms:
  • ἐπιβρίθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιβρίθων
ἐπιβῶ