ἐποζέσει
ἐπόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become stinking, putrefy
 • Forms:
  • ἐποζέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπώζεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐποίει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίεις
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιείτε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιησάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιησάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησαν, ἐποιήσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποίησε, ἐποίησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποιήσω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ποιέω
ἐποικίοις
ἐποίκιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: village, outlying settlement
 • Forms:
  • ἐποικίοις Noun: Dat Plur Neut
ἐποικοδομεῖ
ἐποικοδομεῖσθαι
ἐποικοδομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to build on (something already there)
  • to continue building (something)
 • Cognates: ἀνοικοδομέω, διοικοδομέω, ἐποικοδομέω, κατοικοδομέω, οἰκοδομέω, περιοικοδομέω, συνοικοδομέω
 • Forms:
  • ἐποικοδομηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐποικοδομεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐποικοδομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐποικοδομηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐποικοδομῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐποικοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐποικοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐποικοδομούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐποικοδομοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπωκοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῳκοδόμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπωκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπῳκοδόμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐποικοδομηθέντες
ἐποικοδομηθήσεται
ἐποικοδομῆσαι
ἐποικοδόμησε
ἐποικοδόμησεν
ἐποικοδομούμενοι
ἐποικοδομοῦντες
ἐποίμαινεν
ἐποίμαινον
ἐποίμανεν
ἐποιοῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιοῦντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποιοῦσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ποιέω
ἐποίσει
ἐποίσω
ἐποκέλλω
ἐπολέμει
ἐπολέμεις
ἐπολέμησα
ἐπολεμήσαμεν
ἐπολέμησαν
ἐπολέμησε
ἐπολέμησεν
ἐπολεμοτρόφει
ἐπολέμουν
ἐπολέμωσεν
ἐπολιόρκει
ἐπολιόρκησεν
ἐπολιόρκουν
ἐπολυώρησας
ἕπομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to follow, obey
  • to act in conformity with
 • Cognates: ἕπομαι, συνέπομαι
 • Forms:
  • ἑπόμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἑπομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἕπεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἑπόμεθα
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἕπομαι
ἑπομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἕπομαι
ἐπονείδιστοι
ἐπονείδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reproached, shameful, ignominious, disgraceful
  • subjected to disgrace or reproach
 • Forms:
  • ἐπονείδιστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπονειδίστους Adj: Acc Plur Masc
ἐπονειδίστους
ἐπόνεσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πονέω
ἐπόνεσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
ἐπονέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πονέω
ἐπόνεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πονέω
ἐπονηρεύοντο
ἐπονηρεύσαντο
ἐπονηρεύσασθε
ἐπονηρεύσατο
ἐπονηρεύσω
ἐπονομάζῃ
ἐπονομάζουσιν
ἐπονομάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to call, name
  • to give a surname to
  • to determine (someone's name as)
  • to utter (a name)
  • to name by allegiance, e.g., I am called a Jew
 • Cognates: ἐπονομάζω, ὀνομάζω, προσονομάζω
 • Forms:
  • ἐπονομάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπονομάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπονομάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπονομάζῃ Verb: Pres Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπονομάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπωνόμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπωνόμασεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπωνομάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἐπονομάσαι
ἐπονομάσας
ἐπονομάσω
ἐποξύνειν
ἐποξύνω
ἔποπα
ἔποπος
ἐπόπται
ἐποπτεύοντες
ἐποπτεύσαντες
ἐποπτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to observe, behold, watch, inspect
 • Cognates: ἐποπτεύω, κατοπτεύω, ὑποπτεύω
 • Forms:
  • ἐποπτεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐποπτεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
ἐπόπτην
ἐπόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: all-seeing, eye-witness, observer, spectator, overseer, watcher
 • Forms:
  • ἐπόπται Noun: Nom Plur Masc
  • ἐπόπτην Noun: Acc Sing Masc
  • ἐπόπτου Noun: Gen Sing Masc
ἐποπτική
ἐποπτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • watching, pertaining to an overseer or watcher
  • acting as overseer
 • Concord: 4Macc 5:13
 • Forms:
  • ἐποπτική Adj: Nom Sing Fem
ἐπόπτου
ἐποράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look upon, behold, watch over
 • Cognates: ἀφοράω, διοράω, ἐφοράω, εἰσοράω, ἐνοράω, ἐποράω, καθοράω, ὁράω, παροράω, προοράω, προσοράω, συνοράω, ὑφοράω, ὑπεροράω
 • Forms:
  • ἐπόψει Verb: Fut Ind Mid 2nd Sing
  • ἐπιδεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπίδῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπίδῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐπίδετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπόψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπόψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπόψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπόψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεῖδε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεῖδεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεῖδες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεῖδον
   • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιδε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
ἐπορεύεσθε
ἐπορεύετο
ἐπορεύθη
ἐπορεύθημεν
ἐπορεύθην
ἐπορεύθης
ἐπορεύθησαν
ἐπορεύθητε
ἐπορευόμεθα
ἐπορευόμην
ἐπορεύοντο
ἐπορεύου
ἐποργίζομαι
ἐποργισθήσεται
ἐπόρνευον
ἐπόρνευσαν
ἐπόρνευσας
ἐπόρνευσεν
ἐπόρθει
ἐπόρθησεν
ἐπόρθουν
ἔπος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a word, a tale, story, tune
  • text of a song, lyrics
 • Forms:
  • ἔπη Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐπόστρεψεν
ἐπότιζε
ἐπότιζεν
ἐποτίζετε
ἐποτίζετο
ἐπότιζον
ἐποτίζοντο
ἐπότισα
ἐποτίσαμεν
ἐπότισαν
ἐπότισας
ἐποτίσατε
ἐπότισε
ἐπότισεν
ἐποτίσθημεν
ἐποτρύνοντες
ἐποτρύνοντος
ἐποτρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to urge on, prompt, move, impel, stir up, excite. encourage
  • to egg on (to do something)
 • Cognates: ἐποτρύνω, ὀτρύνω, παροτρύνω
 • Forms:
  • ἐποτρύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐποτρύνοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
ἐπουράνια
ἐπουράνιε
ἐπουράνιοι
ἐπουρανίοις
ἐπουράνιον
ἐπουράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • celestial, in heaven, high, heavenly
  • above the sky
 • Forms:
  • ἐπουράνια
   • Adj: Nom Plur Neut
   • Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπουράνιε Adj: Voc Sing Masc
  • ἐπουράνιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπουρανίοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἐπουράνιον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἐπουρανίου Adj: Gen Sing Masc/Fem
  • ἐπουρανίῳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐπουρανίων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἐπουρανίου
ἐπουρανίῳ
ἐπουρανίων
ἔποψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the hoopoe, stork, Upupa epops
 • Forms:
  • ἔποπα Noun: Acc Sing Masc
  • ἔποπος Noun: Gen Sing Masc
ἐπόψει
ἐπόψεται
ἐπόψῃ
ἐπόψομαι
ἐπόψονται