ἐράβδιζεν
ἐράβδισεν
ἐραβδίσθην
ἔραμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love
  • to desire intensely
 • Forms:
  • ἐρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
ἐράντισεν
ἐραντίσθη
ἐραντίσμενοι
ἐράπισαν
ἐρασθῆτε
ἐράσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐράω
ἐρασταί
ἐρασταῖς
ἐραστάς
ἐραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a lover, admirer
  • a woman's partner for a relationship of love
  • person deeply attached to and attracted by
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐραστήςἐρασταί
GENἐραστοῦἐραστῶν
DATἐραστῇἐρασταῖς
ACCἐραστήνἐραστάς
ἐραστόν
ἔραστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus
 • Forms:
  • ἐραστόν Noun: Acc Sing Masc
ἐραστῶν
ἐράτωσαν
ἐραυνᾷ
ἐραυνᾶτε
ἐραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, investigate, examine
 • Cognates: ἐξεραυνάω
 • Forms:
  • ἐραυνῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
ἐραυνήσεις
ἐραύνησον
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐραυνῶν
ἐραυνῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc (Barn 4:1)
 • Root: ἐραυνάω
ἐραυνῶντες
ἐράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love, love passionately
 • Forms:
  • ἐρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐράσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐρωμένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔργα
ἐργᾷ
ἐργάβ
 • Parse: Noun: Gen
 • Hebrew:
 • Meaning: chest, coffer, saddlebag
 • Note: When transporting something in one saddlebag on the side of a camel's saddle (or a wagon), it would cause an imbalance. Therefore it was the practise to put another bag filled with rocks on the other side of the saddle. This balancing bag was called the ἐργάβ.
 • Concord: 1Sam 6:11,15; 20:19,41
ἐργάζεσθαι
ἐργάζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζέσθω
ἐργαζέσθωσαν
ἐργάζεται
ἐργάζῃ
ἐργάζομαι
 • Present
 • ἐργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἐργάζεσθε
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐργαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐργαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐργάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • ἐργαζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐργαζομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἐργαζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἐργαζομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἐργαζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐργαζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐργαζομένους Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • ἐργαζομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc
 • ἐργαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἐργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐργάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
 • ἐργαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Plur
 • ἐργῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • εἰργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐργᾷ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐργασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐργασάμενον
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰργασάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐργάσωνται Verb: Aor Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἐργασάμενοι Verb: Aor Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • εἰργασάμεθα Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
 • εἰργάσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • εἰργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • εἰργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἔργασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐργασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐργάσῃ Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Sing
 • ἐργάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐργάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐργασώμεθα Verb: Aor Mid/Pass subj 1st Plur
 • ἠργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἠργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠργάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • εἰργασμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • εἰργασμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • εἰργασμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • εἰργασμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • εἴργασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐργαζομένη
ἐργαζομένης
ἐργαζόμενοι
ἐργαζομένοις
ἐργαζόμενον
ἐργαζόμενος
ἐργαζομένους
ἐργαζομένῳ
ἐργαζομένων
ἐργάζονται
ἐργάζου
ἐργαζώμεθα
ἐργαλεῖα
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαλεῖονἐργαλεῖα
GENἐργαλείουἐργαλείων
DATἐργαλείῳἐργαλείοις
ACCἐργαλεῖονἐργαλεῖα
ἔργασαι
ἐργασάμενοι
ἐργασάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργασάμενος
ἐργάσασθαι
ἐργάσασθε
ἐργάσῃ
ἐργάσησθε
ἐργάσηται
ἐργασθήσεται
ἐργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, production, labour
  • practice, pursuit (of something)
  • working, function
  • trade, business, occupation
  • profit, gain
  • technique, workman's skill
  • pains
  • something manufactured, artefact
 • Cognates: ἐργασία, κατεργασία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίαἐργασίαι
GENἐργασίαςἐργασιῶν
DATἐργασίᾳἐργασίαις
ACCἐργασίανἐργασίας
VOCἐργασίαἐργασίαι
ἐργασίᾳ
ἐργασίαι
ἐργασίαν
ἐργασίας
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
 • Note: Also see the adjective ἐργάσιμος meaning something that can be worked
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίμηἐργασίμαι
GENἐργασίμηςἐργασιμῶν
DATἐργασίμῃἐργασίμαις
ACCἐργασίμηνἐργασίμας
VOCἐργασίμηἐργασίμαι
ἐργασίμῃ
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • workable
   • arable (e.g., arable land)
   • tillable
  • Substantival:
   • land that can be worked
   • an object that is the product of work
   • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
   • + ἡμέρα a work day
 • Forms:
  • ἐργασίμῳ Adj: Dat Sing Neut
ἐργασίμῳ
ἐργαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: workshop
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαστήριονἐργαστήρια
GENἐργαστηρίουἐργαστηρίων
DATἐργαστηρίῳἐργαστηρίοις
ACCἐργαστήριονἐργαστήρια
ἐργαστηρίων
ἐργασώμεθα
ἐργάσωνται
ἐργάται
ἐργᾶται
ἐργάτας
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • labour, work, handicraft
  • act of working and labouring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργατείαἐργατεῖαι
GENἐργατείαςἐργατειῶν
DATἐργατείᾳἐργατείαις
ACCἐργατείανἐργατείας
VOCἐργατείαἐργατεῖαι
ἐργατειῶν
ἐργατεύεσθαι
ἐργατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
  • ἐργατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐργάτην
ἐργάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labourer, worker
  • figuratively, a teacher
  • a doer, a person who does something, e.g., evildoer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργάτηςἐργάται
GENἐργάτουἐργατῶν
DATἐργάτῃἐργάταις
ACCἐργάτηνἐργάτας
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female worker, a workwoman
  • a worker for hire; a workwoman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργάτιςἐργάτιδες
GENἐργάτιδοςἐργατίδων
DATἐργάτιδιἐργάτισι(ν)
ACCἐργάτιδαἐργάτιδας
VOCἐργάτιἐργάτιδες
ἐργάτου
ἐργατῶν
ἐργέω
ἐργοδιῶκται
ἐργοδιώκταις
ἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a taskmaster, be boss, oversee work
 • Forms:
  • ἐργοδιωκτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐργοδιώκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taskmaster, boss, overseer, foreman
 • Cognates: διώκτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργοδιώκτηςἐργοδιῶκται
GENἐργοδιώκτουἐργοδιωκτῶν
DATἐργοδιώκτῃἐργοδιώκταις
ACCἐργοδιώκτηνἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτοῦντες
ἐργοδιωκτῶν
ἔργοις
ἐργολαβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gain, profit making, act of making profit out of
  • act of profiteering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργολαβίαἐργολαβίαι
GENἐργολαβίαςἐργολαβιῶν
DATἐργολαβίᾳἐργολαβίαις
ACCἐργολαβίανἐργολαβίας
VOCἐργολαβίαἐργολαβίαι
ἐργολαβίας
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action (something that is done)
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • use

   στέαρ ... ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον
   the fat ... may be put to any use (Lev 7:24)

  • something effected
  • habitual deed, occupation, profession
  • work, occupation, task
  • farm, property (esp. livestock)
  • cultic activity
  • (something) produced by work, product, artefact
  • thing, matter
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔργονἔργα
GENἔργουἔργων
DATἔργῳἔργοις
ACCἔργονἔργα
VOCἔργονἔργα
ἐργοπαρέκτῃ
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, someone who assigns work, someone who hires workers
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργοπαρέκτηςἐργοπαρέκται
GENἐργοπαρέκτουἐργοπαρεκτῶν
DATἐργοπαρέκτῃἐργοπαρέκταις
ACCἐργοπαρέκτηνἐργοπαρέκτας
ἔργου
ἔργῳ
ἔργων
ἐργῶνται
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
 • Forms:
ἔρεγχε
ἐρεθίζει
ἐρεθίζειν
ἐρεθίζετε
ἐρεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be quarrelsome
   • to be perverse
   • to provoke (to a fight), arouse
   • to excite
   • to render provocative
   • to irritate, embitter
  • Passive:
   • to be provoked
 • Cognates: διερεθίζω
 • Forms:
  • ἐρεθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεθίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρεθίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρεθισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεθισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐρεθισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεθισθείς
ἐρεθισθήσεται
ἐρεθισμόν
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρεθισμόςἐρεθισμοί
GENἐρεθισμοῦἐρεθισμῶν
DATἐρεθισμῷἐρεθισμοῖς
ACCἐρεθισμόνἐρεθισμούς
VOCἐρεθισμέἐρεθισμοί
ἐρεθισμῷ
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • rebellious person, perverse person
  • quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστήςἐρεθιστές
GENἐρεθιστοῦς
DATἐρεθιστεῖ
ACCἐρεθιστῆἐρεθιστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
GENἐρεθιστῶν
DATἐρεθιστέσι(ν)
ACCἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
ἐρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείδει
ἐρείδεται
ἐρείδετε
ἐρειδέτω
ἐρειδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐρείδω
ἐρείδονται
ἐρείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lean, support, establish
  • to render support, prop
  • to stick fast, plant firmly
  • to strive in argument
  • to join, adhere
  • to cause to move forward with vigour
 • Cognates: ἀντερείδω, ἀπερείδω, ἐναπερείδω, ἐνερείδω, ἐπερείδω, ἐρείδω, ὑπερείδω
 • Forms:
  • ἐρείδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρείδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρειδέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐρειδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρείσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐρείσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐρείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεικτά
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pounded
 • Note: Also spelled ἐρικτός
 • Forms:
  • ἐρεικτή Adj: Nom Sing Fem
  • ἐρεικτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρεικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔρεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἔρις
ἐρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείσαι
ἐρείσασα
ἐρείσει
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reliable support, bulwark
ἐρεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρεοῖς
ἐρεοῦ
ἐρεοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wool, woolen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεοῦςἐρεῆἐρεοῦν
GENἐρεοῦἐρεῆςἐρεοῦ
DATἐρεῷἐρεῇἐρεῷ
ACCἐρεοῦνἐρεῆνἐρεοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεοῖἐρεαῖἐρεᾶ
GENἐρεῶν
DATἐρεοῖςἐρεαῖςἐρεοῖς
ACCἐρεοῦςἐρεᾶςἐρεᾶ
ἐρεύγεται
ἐρεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roar (of a lion); to bellow
  • to belch, burp, i.e., (figuratively) to speak out, utter, bellow, roar, proclaim
  • to disgorge; to eject from inside; to spit out; to vomit; to spew forth
 • Cognates: ἐξερεύγομαι
 • Forms:
  • ἐρεύγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρευγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐρεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐρεύξομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
ἐρευγόμενος
ἔρευνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, search, investigation
ἐρευνᾷ
ἐρευνᾶτε
ἐρευνάω
 • Present
 • ἐραυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐραυνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐραυνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐραυνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐρευνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐρευνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐρευνῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • ἠρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρεύνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐραυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐρευνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐραύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρεύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρεύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρεύνησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρεύνησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐρευνήσαντες
ἐρευνήσατε
ἐρευνήσεις
ἐρευνήσετε
ἐρεύνησον
ἐρευνήσουσιν
ἐρευνήσωσιν
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner, inquirer
ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες
ἐρεύξεται
ἐρεύξομαι
ἐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call, say, speak (of), tell
 • Forms:
 • Present
 • Imperfect
 • Future
 • ἐρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἐρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • Perfect
 • εἲρ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • εἴρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἴρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἴρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἴρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἴρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
 • εἰρηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • εἰρημένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • εἴρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰρήκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
ἐρεῷ
ἔρημα
ἐρημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desert, uninhabited region, wilderness, solitude, loneliness, desolation
  • state of being desolate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρημίαἐρημίαι
GENἐρημίαςἐρημιῶν
DATἐρημίᾳἐρημίαις
ACCἐρημίανἐρημίας
VOCἐρημίαἐρημίαι
ἐρημίᾳ
ἐρημίαις
ἐρημίαν
ἐρημίας
ἐρημικοῖς
ἐρημικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for solitude, living in a desert
  • native to a desert
 • Forms:
  • ἐρημικοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἐρημικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐρημικῷ
ἐρημίτῃ
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant of the desert, desert dweller
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρημίτηςἐρημίται
GENἐρημίτουἐρημιτῶν
DATἐρημίτῃἐρημίταις
ACCἐρημίτηνἐρημίτας
ἔρημοι
ἐρήμοις
 • Parse:
  • Adj: Dat Plur Fem
  • Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἔρημος
ἔρημον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἔρημος
ἔρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deserted, desolate, solitary, wilderness
  • bereft of
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔρημοςἔρημον
GENἐρήμου
DATἐρήμῳ
ACCἔρημον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔρημοιἔρημα
GENἐρήμων
DATἐρήμοις
ACCἐρήμουςἔρημα
ἐρήμου
ἐρημουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἐρημόω
ἐρημοῦντα
ἐρήμους
ἐρημοῦσα
ἐρημοῦσιν
ἐρημοῦται
ἐρημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make desolate, bring to desolation, come to naught
  • to lay waste, abandon, depopulate
  • to strip away contents
  • to ravage, devastate
  • to deprive
  • to remove moisture
 • Cognates: ἐξερημόω
 • Forms:
 • Present
 • ἐρημουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐρημοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐρημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐρημοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἐρημωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρημωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐρημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐρημοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐρημωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐρημωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐρημωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐρημωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐρημῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρημώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἠρημώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρημώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρήμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρημώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠρήμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠρημωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἠρημωμέναις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Fem
 • ἠρημωμένας Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἠρημωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἠρημωμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἠρημωμένης Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • ἠρημωμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἠρημωμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Fem
 • ἠρήμωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐρήμῳ
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρημος
ἐρημώδεις
ἐρημῶδες
ἐρημώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desert like, barren
 • Forms:
  • ἐρημώδους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐρημῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρημώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc
ἐρημώδους
ἐρημωθείς
ἐρημωθῇ
ἐρημωθῆναι
ἐρημωθήσεται
ἐρημωθήσῃ
ἐρημωθήσονται
ἐρημωθῶσιν
ἐρήμων
ἐρημῶσαι
ἐρημώσαντες
ἐρημώσει
ἐρημώσεων
ἐρημώσεως
ἐρήμωσιν
ἐρήμωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • devastation, destruction, desolation, despoliation
  • state of lying waste
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρήμωσιςἐρημώσεις
GENἐρημώσεωςἐρημώσεων
DATἐρημώσειἐρημώσεσι(ν)
ACCἐρήμωσι(ν)ἐρημώσεις
ἐρημώσουσιν
ἐρημώσω
ἔρια
ἔριδες
ἔριδι
ἔριδος
ἔριζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζεις
ἐρίζουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, strive, wrangle, contend, provoke, challenge
 • Forms:
  • ἐρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
ἐριθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contention, strife; intrigue, i.e., (by implication) faction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐριθείαἐριθείαι
ἐριθεῖαι
GENἐριθείαςἐριθειῶν
DATἐριθείᾳἐριθείαις
ACCἐριθείανἐριθείας
VOCἐριθείαἐριθείαι
ἐριθεῖαι
ἐριθεῖαι
ἐριθείαι
ἐριθείαν
ἐριθείας
ἐριθεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve
  • to be gainfully employed
  • to work for wages, earn money
  • to take unto (oneself)
 • Forms:
  • ἠριθεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worker in wool, weaver
  • a day-labourer, hired servant, employee
  • mower, reaper
  • spinster (one who spins wool/flax, not referring to a single woman)
 • Concord: Isa 38:12
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔριθοςἔριθοι
GENἐρίθουἐρίθων
DATἐρίθῳἐρίθοις
ACCἔριθονἐρίθους
VOCἔριθεἔριθοι
ἐρίθου
ἐρικτά
ἐρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ground grain, pounded grain
 • Note: Also spelled ἐρεικτός
 • Forms:
  • ἐρικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔριν
ἔριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wool
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔριονἔρια
GENἐρίουἐρίων
DATἐρίῳἐρίοις
ACCἔριονἔρια
ἐρίου
ἐρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, discord, debate, strife, variance
  • a quarrel, wrangling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔριςἔριδες, ἔρεις
GENἔριδοςἔριδων
DATἔριδιἔρισι(ν)
ACCἔριδα, ἔρινἔριδας
VOCἔριἔριδες
ἐρίσει
ἐρίσητε
ἔρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious, quarrelsome
ἐρισύβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρισύβηἐρισῖβαι
GENἐρισύβηςἐρισιβῶν
DATἐρισύβῃἐρισύβαις
ACCἐρισύβηνἐρισύβας
VOCἐρισύβηἐρισῖβαι
ἐρίφια
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kid (of goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐρίφιονἐρίφια
GENἐριφίουἐριφίων
DATἐριφίῳἐριφίοις
ACCἐρίφιονἐρίφια
ἐρίφοις
ἔριφον
ἔριφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a kid, young male goat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔριφοςἔριφοι
GENἐρίφουἐρίφων
DATἐρίφῳἐρίφοις
ACCἔριφονἐρίφους
VOCἔριφεἔριφοι
ἐρίφους
ἐρίφῳ
ἐρίφων
ἔριψεν
ἐρίων
ἑρμηνέα
ἑρμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation, explanation, exposition
  • act of translating (from one language to another)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑρμηνείαἑρμηνεῖαι
GENἑρμηνείαςἑρμηνειῶν
DATἑρμηνείᾳἑρμηνείαις
ACCἑρμηνείανἑρμηνείας
VOCἑρμηνείαἑρμηνεῖαι
ἑρμηνείᾳ
ἑρμηνείαις
ἑρμηνείαν
ἐρμηνεύεται
ἑρμηνεύῃ
ἑρμηνευκέναι
ἐρμηνευόμενον
ἐρμηνευόμενος
ἑρμηνεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: interpreter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑρμηνεύςἑρμηνεῖς
GENἑρμηνέωςἑρμηνέων
DATἑρμηνεῖἑρμηνεῦσι(ν)
ACCἑρμηνέαἑρμηνέας
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to translate
  • to put into another language
  • to expound
  • to interpret, explain
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • ἑρμηνεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐρμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἑρμηνευκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρμηνευόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρμηνευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡρμηνευμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἡρμήνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: ἐρέω
ἕρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕρπω
ἑρπετά
ἑρπετοῖς
ἑρπετόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: creeping animal, reptile, serpent, small animal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑρπετόνἑρπετά
GENἑρπετοῦἑρπετῶν
DATἑρπετῷἑρπετοῖς
ACCἑρπετόνἑρπετά
VOCἑρπετόνἑρπετά
ἑρπετοῦ
ἑρπετῷ
ἑρπετῶν
ἕρποντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρποντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἕρπω
ἕρπουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep, crawl
  • to move slowly
 • Cognates: ἐξέρπω
 • Forms:
  • ἕρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἕρποντα Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἕρποντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἑρπόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ἑρπούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἕρπουσι(ν) Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
ἐρράβδιζεν, ἐῤῥάβδιζεν
ἐρράβδισεν, ἐῤῥάβδισεν
ἐρραβδίσθην, ἐῤῥαβδίσθην
ἐρράγη, ἐῤῥάγη
ἐρράγησαν, ἐῤῥάγησαν
ἔρραναν, ἔῤῥαναν
ἔρρανεν, ἔῤῥανεν
ἐρράντισε, ἐῤῥάντισε
ἐρράντισεν, ἐῤῥάντισεν
ἐρραντίσμενοι, ἐῤῥαντίσμενοι
ἐρραντίσθη, ἐῤῥαντίσθη
ἐρράπιζεν, ἐῤῥάπιζεν
ἐρράπιζον, ἐῤῥάπιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ῥαπίζω
ἐρράπισαν, ἐῤῥάπισαν
ἐρράχθη, ἐῤῥάχθη
ἔρραψα, ἔῤῥαψα
ἔρραψαν, ἔῤῥαψαν
ἐρρέθη, ἐῤῥέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρέθησαν, ἐῤῥέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρηγώς, ἐῤῥηγώς
ἐρρήθη, ἐῤῥήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρήθησαν, ἐῤῥήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἔρρηξα
ἔρρηξαν, ἔῤῥηξαν
ἔρρηξας, ἔῤῥηξας
ἔρρηξεν, ἔῤῥηξεν
ἐρριζώθησαν, ἐῤῥιζώθησαν
ἐρρίζωκεν, ἐῤῥίζωκεν
ἐρριζωμένηἐῤῥιζωμένη
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥιζόω
ἐρριζωμένοιἐῤῥιζωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωσαἐῤῥίζωσα
ἐρριμμέναἐῤῥιμμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηἐῤῥιμμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηνἐῤῥιμμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένοιἐῤῥιμμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένονἐῤῥιμμένον
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένῳἐῤῥιμμένῳ
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίπισενἐῤῥίπισεν
ἔρριπταιἔῤῥιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτενἔῤῥιπτεν
ἔρριπτοἔῤῥιπτο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτονἔῤῥιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίφηἐῤῥίφη
ἐρρίφησανἐῤῥίφησαν
ἔρριψαἔῤῥιψα
ἐρρίψαμενἐῤῥίψαμεν
ἔρριψανἔῤῥιψαν
ἔρριψαςἔῤῥιψας
ἔρριψεἔῤῥιψε
ἔρριψενἔῤῥιψεν
ἐρρύησανἐῤῥύησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρύθμισενἐῤῥύθμισεν
ἐρρυσάμηνἐῤῥυσάμην
ἐρρύσαντοἐῤῥύσαντο
ἐρρύσασθεἐῤῥύσασθε
ἐρρύσατοἐῤῥύσατο
ἐρρύσθηἐῤῥύσθη
ἐρρύσθημενἐῤῥύσθημεν
ἐρρύσθηνἐῤῥύσθην
ἐρρύσθησανἐῤῥύσθησαν
ἐρρύσωἐῤῥύσω
ἐρρώγασινἐῤῥώγασιν
ἔρρωμαιἔῤῥωμαι
ἐρρώμεθαἐῤῥώμεθα
ἐρρωμένωνἐῤῥωμένων
ἐρρῶσθαιἐῤῥῶσθαι
ἔρρωσθεἔῤῥωσθε
ἔρρωσοἔῤῥωσο
ἐρυθαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dye red
  • to blush
 • Forms:
  • ἐρυθήνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarlet, red-dyed (cloth)
  • a redness on the skin
ἐρυθήνας
ἐρυθρᾷ
ἐρυθρά
ἐρυθράν
ἐρυθρᾶς
ἐρυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blush, be apt to blush
  • to colour up, flush
  • to be abashed
 • Cognates: προσερυθριάω
 • Forms:
  • ἐρυθριῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἠρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
ἐρυθριῶσα
ἐρυθροδανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
  • ἠρυθροδανωμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
ἐρυθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • red (colour)
  • the Red Sea
 • Note: Compare κόκκινος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρυθρόςἐρυθράἐρυθρόν
GENἐρυθροῦἐρυθρᾶςἐρυθροῦ
DATἐρυθρῷἐρυθρᾷἐρυθρῷ
ACCἐρυθρόνἐρυθράνἐρυθρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρυθροίἐρυθραίἐρυθρά
GENἐρυθρῶν
DATἐρυθροῖςἐρυθραῖςἐρυθροῖς
ACCἐρυθρούςἐρυθράςἐρυθρά
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified, strong
 • Forms:
  • ἐρυμνῷ Adj: Dat Sing Neut
ἐρυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strength, security
  • state of being strongly fortified
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυμνότηςἐρυμνότητες
GENἐρυμνότητοςἐρυμνοτήτων
DATἐρυμνότητιἐρυμνότησιν
ACCἐρυμνότηταἐρυμνότητας
ἐρυμνότητι
ἐρυμνῷ
ἐρύσατο
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυσίβηἐρυσῖβαι
GENἐρυσίβηςἐρυσιβῶν
DATἐρυσίβῃἐρυσίβαις
ACCἐρυσίβηνἐρυσίβας
VOCἐρυσίβηἐρυσῖβαι
ἐρυσίβῃ
ἔρχεσθαι
ἔρχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθωσαν
ἔρχεται
ἔρχῃ
ἔρχησθε
ἔρχηται
ἔρχομαι
 • Present
 • ἔρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
 • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • ἐρχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 3rd Sing
 • ἔρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • ἔρχηται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 3rd Sing
 • ἐρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • ἔρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἔρχου
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • ἔρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 1st Sing
 • ἐρχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἔρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
Present Participle Mid/Pass
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρχόμενοςἐρχομένηἐρχόμενον
GENἐρχομένουἐρχομένηςἐρχομένου
DATἐρχομένῳἐρχομένῃἐρχομένῳ
ACCἐρχόμενονἐρχομένηνἐρχόμενον
VOCἐρχόμενεἐρχομένηἐρχόμενε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρχόμενοιἐρχόμεναιἐρχόμενα
GENἐρχομένωνἐρχομένωνἐρχομένων
DATἐρχομένοιςἐρχομέναιςἐρχομένοις
ACCἐρχομένουςἐρχομέναςἐρχόμενα
VOCἐρχόμενοιἐρχόμεναιἐρχόμενα
 • Imperfect
 • ἤρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἠρχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἤρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἤρχου Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Future
 • ἐλεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐλεύσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐλεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
 • ἐλευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • ἐλεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐλθέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἔλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθέτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
 • ἐλθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔλθῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • ἔλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔλθοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἔλθοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἔλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἔλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐλθόν Verb: 2Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐλθόντα
  • Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: 2Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐλθόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐλθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐλθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἐλθόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐλθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἐλθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἐλθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
 • ἐλθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
 • ἐλθούσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • ἐλθούσης Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Fem
 • ἔλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἔλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἔλθωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἦλθα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤλθαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἦλθε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • ἐληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐλήλυθα Verb: 2nd Perfect, Act Ind 1st Sing
 • ἐλήλυθας Verb: 2nd Perfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθε Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθεν Verb: 2nd perfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλυθέναι Verb: Perf act infin
 • ἐληλυθότα Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Masc
 • ἐληλυθότες Verb: 2nd Perfect Act Part Nom Plur Masc
 • ἐληλυθότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Neut
 • ἐληλυθυῖαν Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Fem
 • ἐληλυθώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐρχόμεθα
ἐρχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμεναι
ἐρχομέναις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Plur Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένας
ἐρχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῃ
ἐρχομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Fem
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένοις
ἐρχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Acc Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχονται
ἔρχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχωμαι
ἐρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρωδιόν
ἐρωδιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heron
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρωδιόςἐρωδιοί
GENἐρωδιοῦἐρωδιῶν
DATἐρωδιῷἐρωδιοῖς
ACCἐρωδιόνἐρωδιούς
VOCἐρωδιέἐρωδιοί
ἐρωδιοῦ
ἐρωμένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἐράω
ἐρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐράω
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love, sexual passion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔρωςἔρωτες
GENἔρωτοςἐρωτῶν, ἐρῶν
DATἔρωτιἐρῶσι
ACCἔρωἔρως, ἔρωτας
ἐρωτᾷ
ἐρώτα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing; Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτᾶν
ἐρωτᾷς
ἐρωτάω
 • Present
 • ἐρώτα
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἐρωτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐρωτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐρωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐρωτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐρωτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐρωτῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐρωτώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἐρωτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρώτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Future
 • ἐρωτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐρωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐρωτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐράτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐρωτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρωτήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐρωτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐρωτήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρωτήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠρώτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρώτησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἠρωτημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐρώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inquiry, something asked for, a question
  • answer obtained by asking
ἐρωτῆσαι
ἐρωτήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσατε
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσῃ
ἐρώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: request
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρώτησιςἐρωτήσεις
GENἐρωτήσεωςἐρωτήσεων
DATἐρωτήσειἐρωτήσεσι(ν)
ACCἐρώτησι(ν)ἐρωτήσεις
ἐρωτησον
ἐρωτήσουσιν
ἐρωτήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωμεν
ἐρωτήσωσί
ἐρωτήσωσιν
ἔρωτι
ἐρωτῶ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτῶν
ἐρωτῶντες
ἐρωτώντων
ἐρωτῶσιν