ἐράβδιζε(ν)
ἐράβδισε(ν)
ἐραβδίσθην
ἔραμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to love
  • to desire intensely
 • Forms:
  • ἐρασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
ἐράντισε(ν)
ἐραντίσθη
ἐραντίσμενοι
ἐράπισαν
ἐρασθῆτε
ἐράσθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐράω
ἐρασταί
ἐρασταῖς
ἐραστάς
ἐραστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a lover, admirer
  • a woman's partner for a relationship of love
  • person deeply attached to and attracted by
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐραστήςἐρασταί
GENἐραστοῦἐραστῶν
DATἐραστῇἐρασταῖς
ACCἐραστήνἐραστάς
ἐραστόν
ἔραστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Erastus
 • Forms:
  • ἐραστόν Noun: Acc Sing Masc
ἐραστῶν
ἐράτωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἐραυνᾷ
ἐραυνᾶτε
ἐραυνάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to search, investigate, examine
 • Cognates: ἐξεραυνάω
 • Forms:
  • ἐραυνῶντας Part: Pres Act Acc Plur Masc (Barn 4:1)
ἐραυνήσεις
ἐραύνησον
ἐραυνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner
ἐραυνῶν
ἐραυνῶντας
ἐραυνῶντες
ἐράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love, love passionately
 • Forms:
  • ἐρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐράσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐρωμένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
  • ἠράσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἔργα
ἐργᾷ
ἐργάβ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: chest, coffer, saddlebag
 • Note: When transporting something in just one saddlebag on the side of a camel's saddle (or on a wagon), it would cause an imbalance. Therefore it was the practice to put another bag filled with rocks on the other side of the saddle. This balancing bag was called the ἐργάβ
 • Concord: 1Sam 6:11,15; 20:19,41
ἐργάζεσθαι
ἐργάζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζέσθω
ἐργαζέσθωσαν
ἐργάζεται
ἐργάζῃ
ἐργάζομαι
 • Forms:
Present
 • ἐργάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐργάζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐργαζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐργαζέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἐργάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐργάζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐργαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐργαζομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἐργαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐργαζομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐργαζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐργαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐργαζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐργαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐργαζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐργάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐργάζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐργαζώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Imperfect
 • εἰργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἰργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠργάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠργάζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐργῶνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐργᾷ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐργασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐργασάμενον Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐργασάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
 • εἰργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐργάσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐργασάμενοι Part: Aor Mid/Pass Nom Plur Masc
 • εἰργασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • εἰργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εἰργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εἰργάσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἔργασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐργασάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐργάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐργάσασθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐργάσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἐργάσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐργάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐργασώμεθα Verb: Aor Mid subj 1st Plur
 • ἠργασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἠργάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἠργάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • εἰργασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • εἰργασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἰργασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εἰργασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • εἰργασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • εἴργασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐργαζομένη
ἐργαζομένης
ἐργαζόμενοι
ἐργαζομένοις
ἐργαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργαζόμενος
ἐργαζομένους
ἐργαζομένῳ
ἐργαζομένων
ἐργάζονται
ἐργάζου
ἐργαζώμεθα
ἐργαλεῖα
ἐργαλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a tool, instrument, device
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαλεῖονἐργαλεῖα
GENἐργαλείουἐργαλείων
DATἐργαλείῳἐργαλείοις
ACCἐργαλεῖονἐργαλεῖα
ἔργασαι
ἐργασάμενοι
ἐργασάμενον
ἐργασάμενος
ἐργάσασθαι
ἐργάσασθε
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἐργάζομαι
ἐργάσῃ
ἐργάσησθε
ἐργάσηται
ἐργασθήσεται
ἐργασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • work, production, labour
  • practice, pursuit (of something)
  • working, function
  • trade, business, occupation
  • profit, gain
  • technique, workman's skill
  • pains
  • something manufactured, artefact
 • Cognates: ἐργασία, κατεργασία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίαἐργασίαι
GENἐργασίαςἐργασιῶν
DATἐργασίᾳἐργασίαις
ACCἐργασίανἐργασίας
VOCἐργασίαἐργασίαι
ἐργασίᾳ
ἐργασίαι
ἐργασίαν
ἐργασίας
ἐργασίμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: poor kind of myrrh
 • Note: Also see the adjectiveἐργάσιμος meaning something that can be worked
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργασίμηἐργασίμαι
GENἐργασίμηςἐργασιμῶν
DATἐργασίμῃἐργασίμαις
ACCἐργασίμηνἐργασίμας
VOCἐργασίμηἐργασίμαι
ἐργασίμῃ
ἐργάσιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • workable
   • arable (e.g., arable land)
   • tillable
  • Substantival:
   • land that can be worked
   • an object that is the product of work
   • object made (of something) (e.g., garment made of wool)
   • + ἡμέρα a work day
 • Forms:
Singular
 Masculine/FeminineFeminineNeuter
NOMἐργάσιμοςἐργασίμηἐργάσιμον
GENἐργασίμουἐργασίμηςἐργασίμου
DATἐργασίμῳἐργασίμῃἐργασίμῳ
ACCἐργάσιμονἐργασίμηνἐργάσιμον
VOCἐργάσιμεἐργασίμηἐργάσιμε
Plural
 Masculine/FeminineFeminineNeuter
NOMἐργάσιμοιἐργάσιμαιἐργάσιμα
GENἐργασίμωνἐργασίμωνἐργασίμων
DATἐργασίμοιςἐργασίμαιςἐργασίμοις
ACCἐργασίμουςἐργασίμαςἐργάσιμα
VOCἐργάσιμοιἐργάσιμαιἐργάσιμα
ἐργασίμῳ
ἐργαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: workshop
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐργαστήριονἐργαστήρια
GENἐργαστηρίουἐργαστηρίων
DATἐργαστηρίῳἐργαστηρίοις
ACCἐργαστήριονἐργαστήρια
ἐργαστηρίων
ἐργασώμεθα
ἐργάσωνται
ἐργάται
ἐργᾶται
ἐργάτας
ἐργατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • labour, work, handicraft
  • act of working and labouring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργατείαἐργατεῖαι
GENἐργατείαςἐργατειῶν
DATἐργατείᾳἐργατείαις
ACCἐργατείανἐργατείας
VOCἐργατείαἐργατεῖαι
ἐργατειῶν
ἐργατεύεσθαι
ἐργατεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to work hard, labour
 • Forms:
  • ἐργατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἐργάτην
ἐργάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • labourer, worker
  • figuratively, a teacher
  • a doer, a person who does something, e.g., evildoer
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργάτηςἐργάται
GENἐργάτουἐργατῶν
DATἐργάτῃἐργάταις
ACCἐργάτηνἐργάτας
ἐργάτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • female worker, a workwoman
  • a worker for hire; a workwoman
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργάτιςἐργάτιδες
GENἐργάτιδοςἐργατίδων
DATἐργάτιδιἐργάτισι(ν)
ACCἐργάτιδαἐργάτιδας
VOCἐργάτιἐργάτιδες
ἐργάτου
ἐργατῶν
ἐργέω
ἐργοδιῶκται
ἐργοδιώκταις
ἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be a taskmaster, be boss, oversee work
 • Forms:
  • ἐργοδιωκτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐργοδιώκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taskmaster, boss, overseer, foreman
 • Cognates: διώκτης
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργοδιώκτηςἐργοδιῶκται
GENἐργοδιώκτουἐργοδιωκτῶν
DATἐργοδιώκτῃἐργοδιώκταις
ACCἐργοδιώκτηνἐργοδιώκτας
ἐργοδιωκτοῦντες
ἐργοδιωκτῶν
ἔργοις
ἐργολαβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gain, profit making, act of making profit out of
  • act of profiteering
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐργολαβίαἐργολαβίαι
GENἐργολαβίαςἐργολαβιῶν
DATἐργολαβίᾳἐργολαβίαις
ACCἐργολαβίανἐργολαβίας
VOCἐργολαβίαἐργολαβίαι
ἐργολαβίας
ἔργον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deed, action (something that is done)
  • manifestation, practical proof
  • deed, accomplishment
  • use

   στέαρ ... ποιηθήσεται εἰς πᾶν ἔργον
   the fat ... may be put to any use (Lev 7:24)

  • something effected
  • habitual deed, occupation, profession
  • work, occupation, task
  • farm, property (esp. livestock)
  • cultic activity
  • (something) produced by work, product, artefact
  • thing, matter
 • Cognates: ἔργον, κάτεργον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔργονἔργα
GENἔργουἔργων
DATἔργῳἔργοις
ACCἔργονἔργα
VOCἔργονἔργα
ἐργοπαρέκτῃ
ἐργοπαρέκτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: employer, someone who assigns work, someone who hires workers
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐργοπαρέκτηςἐργοπαρέκται
GENἐργοπαρέκτουἐργοπαρεκτῶν
DATἐργοπαρέκτῃἐργοπαρέκταις
ACCἐργοπαρέκτηνἐργοπαρέκτας
ἔργου
ἔργῳ
ἔργων
ἐργῶνται
ἐρέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wool
ἐρεᾶ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐρεοῦς
ἔρεγχε
ἐρεθίζει
ἐρεθίζειν
ἐρεθίζετε
ἐρεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be quarrelsome
   • to be perverse
   • to provoke (to a fight), arouse
   • to excite
   • to render provocative
   • to irritate, embitter
  • Passive:
   • to be provoked
 • Cognates: διερεθίζω
 • Forms:
  • ἐρεθίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρεθίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐρεθίζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐρεθισθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐρεθισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐρεθισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠρέθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεθισθείς
ἐρεθισθήσεται
ἐρεθισμόν
ἐρεθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: irritation, stimulating treatment, provocation, rebelliousness, perverseness
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρεθισμόςἐρεθισμοί
GENἐρεθισμοῦἐρεθισμῶν
DATἐρεθισμῷἐρεθισμοῖς
ACCἐρεθισμόνἐρεθισμούς
VOCἐρεθισμέἐρεθισμοί
ἐρεθισμῷ
ἐρεθιστής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • rebellious person, perverse person
  • quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστήςἐρεθιστές
GENἐρεθιστοῦς
DATἐρεθιστεῖ
ACCἐρεθιστῆἐρεθιστές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
GENἐρεθιστῶν
DATἐρεθιστέσι(ν)
ACCἐρεθιστεῖςἐρεθιστῆ
ἐρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείδει
ἐρείδεται
ἐρείδετε
ἐρειδέτω
ἐρειδόμενος
ἐρείδονται
ἐρείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lean, support, establish
  • to render support, prop
  • to stick fast, plant firmly
  • to strive in argument
  • to join, adhere
  • to cause to move forward with vigour
 • Forms:
  • ἐρείδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐρείδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρείδετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐρειδέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐρειδόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐρείδονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐρείσαι Verb: 1Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐρείσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἐρείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐρεικτά
ἐρεικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pounded
 • Note: Also spelledἐρικτός
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρεικτόςἐρεικτήἐρεικτόν
GENἐρεικτοῦἐρεικτῆς
ἐρεικτής
ἐρεικτοῦ
DATἐρεικτῷἐρεικτῇἐρεικτῷ
ACCἐρεικτόνἐρεικτήνἐρεικτόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρεικτοίἐρεικταίἐρεικτά
GENἐρεικτῶνἐρεικτῶνἐρεικτῶν
DATἐρεικτοῖςἐρεικταῖςἐρεικτοῖς
ACCἐρεικτούςἐρεικτάςἐρεικτά
ἔρεις
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Fem
 • Root: ἔρις
ἐρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρείσαι
ἐρείσασα
ἐρείσει
ἔρεισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reliable support, bulwark
ἐρεῖτε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐρέω
ἐρεοῖς
ἐρεοῦ
ἐρεοῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wool, woolen
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρεοῦςἐρεᾶἐρεοῦν
GENἐρεοῦἐρεᾶςἐρεοῦ
DATἐρεῷἐρεᾷἐρεῷ
ACCἐρεοῦνἐρεᾶνἐρεοῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρεοῖἐρεαῖἐρεᾶ
GENἐρεῶν
DATἐρεοῖςἐρεαῖςἐρεοῖς
ACCἐρεοῦςἐρεᾶςἐρεᾶ
ἐρεύγεται
ἐρεύγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to roar (of a lion); to bellow
  • to belch, burp, i.e., (figuratively) to speak out, utter, bellow, roar, proclaim
  • to disgorge; to eject from inside; to spit out; to vomit; to spew forth
 • Cognates: ἐξερεύγομαι
 • Forms:
  • ἐρεύγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐρευγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐρεύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐρεύξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐρευγόμενος
ἔρευνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inquiry, search, investigation
ἐρευνᾷ
ἐρευνᾶτε
ἐρευνάω
Present
 • ἐραυνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐραυνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐραυνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐραυνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐρευνᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐρευνᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐρευνῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἠρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρεύνων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠρεύνα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐραυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρευνήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρευνήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐρευνήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐραύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρεύνησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρευνήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρεύνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρεύνησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρεύνησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἐρευνήσαντες
ἐρευνήσατε
ἐρευνήσεις
ἐρευνήσετε
ἐρεύνησον
ἐρευνήσουσι(ν)
ἐρευνήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρευνάω
ἐρευνητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: searcher, examiner, inquirer
ἐρευνῶν
ἐρευνῶντες
ἐρεύξεται
ἐρεύξομαι
ἐρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to call, say, speak (of), tell
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἐρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐροῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
Perfect
 • εἲρ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • εἴρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • εἴρηκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἴρηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • εἰρήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • εἰρήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • εἴρηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἴρηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • εἰρηκότος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • εἰρηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • εἰρημένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • εἰρημένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • εἴρηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • εἰρήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
ἐρεῷ
ἔρημα
ἐρημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desert, uninhabited region, wilderness, solitude, loneliness, desolation
  • state of being desolate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρημίαἐρημίαι
GENἐρημίαςἐρημιῶν
DATἐρημίᾳἐρημίαις
ACCἐρημίανἐρημίας
VOCἐρημίαἐρημίαι
ἐρημίᾳ
ἐρημίαις
ἐρημίαν
ἐρημίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἐρημία
ἐρημικοῖς
ἐρημικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or for solitude, living in a desert
  • native to a desert
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρημικόςἐρημικήἐρημικόν
GENἐρημικοῦἐρημικῆς
ἐρημικής
ἐρημικοῦ
DATἐρημικῷἐρημικῇἐρημικῷ
ACCἐρημικόνἐρημικήνἐρημικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρημικοίἐρημικαίἐρημικά
GENἐρημικῶνἐρημικῶνἐρημικῶν
DATἐρημικοῖςἐρημικαῖςἐρημικοῖς
ACCἐρημικούςἐρημικάςἐρημικά
ἐρημικῷ
ἐρημίτῃ
ἐρημίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhabitant of the desert, desert dweller
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρημίτηςἐρημίται
GENἐρημίτουἐρημιτῶν
DATἐρημίτῃἐρημίταις
ACCἐρημίτηνἐρημίτας
ἔρημοι
ἐρήμοις
ἔρημον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἔρημος
ἔρημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deserted, desolate, solitary, wilderness
  • waste

   θήσω τὰς πόλεις ὑμῶν ἐρήμους
   I will lay your cities waste (Lev 26:31)

  • bereft of
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔρημοςἔρημον
GENἐρήμου
DATἐρήμῳ
ACCἔρημον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔρημοιἔρημα
GENἐρήμων
DATἐρήμοις
ACCἐρήμουςἔρημα
ἐρήμου
ἐρημουμένη
ἐρημοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐρημόω
ἐρήμους
ἐρημοῦσα
ἐρημοῦσιν
ἐρημοῦται
ἐρημόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make desolate, bring to desolation, come to naught
  • to lay waste, abandon, depopulate
  • to strip away contents
  • to ravage, devastate
  • to deprive
  • to remove moisture
 • Cognates: ἐξερημόω
 • Forms:
Present
 • ἐρημουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐρημοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐρημοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐρημοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐρημωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρημωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐρημωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐρημώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐρημώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐρημοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐρημωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐρημωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐρημωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐρημωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐρημῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρημώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἠρημώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρημώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρήμωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρήμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρημώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠρήμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρήμωται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠρημωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἠρημωμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • ἠρημωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἠρημωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἠρημωμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἠρημωμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἠρημωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἠρημωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠρημωμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Fem
ἐρήμῳ
ἐρημώδεις
ἐρημῶδες
ἐρημώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desert like, barren
 • Forms:
  • ἐρημώδους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐρημῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρημώδεις Adj: Nom/Acc Plur Masc
ἐρημώδους
ἐρημωθείς
ἐρημωθῇ
ἐρημωθῆναι
ἐρημωθήσεται
ἐρημωθήσῃ
ἐρημωθήσονται
ἐρημωθῶσιν
ἐρήμων
ἐρημῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐρημόω
ἐρημώσαντες
ἐρημώσει
ἐρημώσεων
ἐρημώσεως
ἐρήμωσιν
ἐρήμωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • devastation, destruction, desolation, despoliation
  • state of lying waste
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρήμωσιςἐρημώσεις
GENἐρημώσεωςἐρημώσεων
DATἐρημώσειἐρημώσεσι(ν)
ACCἐρήμωσι(ν)ἐρημώσεις
ἐρημώσουσιν
ἐρημώσω
ἔρια
ἔριδες
ἔριδι
ἔριδος
ἔριζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐρίζεις
ἐρίζουσαι
ἐρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to quarrel, strive, wrangle, contend, provoke, challenge
 • Forms:
  • ἐρίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐρίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔριζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐρίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐρίζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
ἐριθεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: contention, strife; intrigue, i.e., (by implication) faction
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐριθείαἐριθείαι
ἐριθεῖαι
GENἐριθείαςἐριθειῶν
DATἐριθείᾳἐριθείαις
ACCἐριθείανἐριθείας
VOCἐριθείαἐριθείαι
ἐριθεῖαι
ἐριθεῖαι
ἐριθείαι
ἐριθείαν
ἐριθείας
ἐριθεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to serve
  • to be gainfully employed
  • to work for wages, earn money
  • to take unto (oneself)
 • Forms:
  • ἠριθεύετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἔριθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worker in wool, weaver
  • a day-labourer, hired servant, employee
  • mower, reaper
  • spinster (one who spins wool/flax, not referring to a single woman)
 • Concord: Isa 38:12
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔριθοςἔριθοι
GENἐρίθουἐρίθων
DATἐρίθῳἐρίθοις
ACCἔριθονἐρίθους
VOCἔριθεἔριθοι
ἐρίθου
ἐρικτά
ἐρικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ground grain, pounded grain
 • Note: Also spelledἐρεικτός
 • Forms:
  • ἐρικτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔριν
ἔριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wool
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔριονἔρια
GENἐρίουἐρίων
DATἐρίῳἐρίοις
ACCἔριονἔρια
ἐρίου
ἐρίπτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἔρις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contention, discord, debate, strife, variance
  • a quarrel, wrangling
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔριςἔριδες, ἔρεις
GENἔριδοςἔριδων
DATἔριδιἔρισι(ν)
ACCἔριδα, ἔρινἔριδας
VOCἔριἔριδες
ἐρίσει
ἐρίσητε
ἔρισται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐρίζω
ἐριστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: contentious, quarrelsome
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐριστικόςἐριστικήἐριστικόν
GENἐριστικοῦἐριστικῆςἐριστικοῦ
DATἐριστικῷἐριστικῇἐριστικῷ
ACCἐριστικόνἐριστικήνἐριστικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐριστικοίἐριστικαίἐριστικά
GENἐριστικῶνἐριστικῶνἐριστικῶν
DATἐριστικοῖςἐριστικαῖςἐριστικοῖς
ACCἐριστικούςἐριστικάςἐριστικά
ἐρισύβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρισύβηἐρισῖβαι
GENἐρισύβηςἐρισιβῶν
DATἐρισύβῃἐρισύβαις
ACCἐρισύβηνἐρισύβας
VOCἐρισύβηἐρισῖβαι
ἐρίφια
ἐρίφιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a kid (of goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐρίφιονἐρίφια
GENἐριφίουἐριφίων
DATἐριφίῳἐριφίοις
ACCἐρίφιονἐρίφια
ἐρίφοις
ἔριφον
ἔριφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a kid, young male goat
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔριφοςἔριφοι
GENἐρίφουἐρίφων
DATἐρίφῳἐρίφοις
ACCἔριφονἐρίφους
VOCἔριφεἔριφοι
ἐρίφους
ἐρίφῳ
ἐρίφων
ἔριψε(ν)
ἐρίων
ἑρμηνέα
ἑρμηνεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • interpretation, explanation, exposition
  • act of translating (from one language to another)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑρμηνείαἑρμηνεῖαι
GENἑρμηνείαςἑρμηνειῶν
DATἑρμηνείᾳἑρμηνείαις
ACCἑρμηνείανἑρμηνείας
VOCἑρμηνείαἑρμηνεῖαι
ἑρμηνείᾳ
ἑρμηνείαις
ἑρμηνείαν
ἐρμηνεύεται
ἑρμηνεύῃ
ἑρμηνευκέναι
ἐρμηνευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἑρμηνεύω
ἐρμηνευόμενος
ἑρμηνεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: interpreter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἑρμηνεύςἑρμηνεῖς
GENἑρμηνέωςἑρμηνέων
DATἑρμηνεῖἑρμηνεῦσι(ν)
ACCἑρμηνέαἑρμηνέας
ἑρμηνευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: translator, interpreter
ἑρμηνεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to translate
  • to put into another language
  • to expound
  • to interpret, explain
 • Cognates: διερμηνεύω, ἑρμηνεύω, μεθερμηνεύω
 • Forms:
  • ἑρμηνεύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐρμηνεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἑρμηνευκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐρμηνευόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐρμηνευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἡρμηνευμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἡρμήνευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐρέω
ἐροῦσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐρέω
ἕρπει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕρπω
ἑρπετά
ἑρπετοῖς
ἑρπετόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: creeping animal, reptile, serpent, small animal
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἑρπετόνἑρπετά
GENἑρπετοῦἑρπετῶν
DATἑρπετῷἑρπετοῖς
ACCἑρπετόνἑρπετά
VOCἑρπετόνἑρπετά
ἑρπετοῦ
ἑρπετῷ
ἑρπετῶν
ἕρποντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἕρπω
ἕρποντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἑρπούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ἕρπω
ἕρπουσι(ν)
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἕρπω
ἕρπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to creep, crawl
  • to move slowly
 • Cognates: ἐξέρπω
 • Forms:
  • ἕρπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἕρποντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἕρποντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • ἑρπόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ἑρπούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἕρπουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Neut
ἐρράβδιζεν, ἐῤῥάβδιζεν
ἐρράβδισεν, ἐῤῥάβδισεν
ἐρραβδίσθην, ἐῤῥαβδίσθην
ἐρράγη, ἐῤῥάγη
ἐρράγησαν, ἐῤῥάγησαν
ἔρραναν, ἔῤῥαναν
ἔρρανεν, ἔῤῥανεν
ἐρράντισε(ν), ἐῤῥάντισε(ν)
ἐρραντίσμενοι, ἐῤῥαντίσμενοι
ἐρραντίσθη, ἐῤῥαντίσθη
ἐρράπιζεν, ἐῤῥάπιζεν
ἐρράπιζον, ἐῤῥάπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥαπίζω
ἐρράπισαν, ἐῤῥάπισαν
ἐρράχθη, ἐῤῥάχθη
ἔρραψα, ἔῤῥαψα
ἔρραψαν, ἔῤῥαψαν
ἔρρεγχε(ν)
ἐρρέθη, ἐῤῥέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρέθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἐρρέθησαν, ἐῤῥέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρηγώς, ἐῤῥηγώς
ἐρρήθη, ἐῤῥήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥέω
ἐρρήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λέγω
ἐρρήθησαν, ἐῤῥήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἔρρηξα
ἔρρηξαν, ἔῤῥηξαν
ἔρρηξας, ἔῤῥηξας
ἔρρηξεν, ἔῤῥηξεν
ἐρριζώθησαν, ἐῤῥιζώθησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωκεν, ἐῤῥίζωκεν
ἐρριζωμένηἐῤῥιζωμένη
ἐρριζωμένοιἐῤῥιζωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ῥιζόω
ἐρρίζωσαἐῤῥίζωσα
ἐρριμμέναἐῤῥιμμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηἐῤῥιμμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένηνἐῤῥιμμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένοιἐῤῥιμμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένονἐῤῥιμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρριμμένῳἐῤῥιμμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίπισενἐῤῥίπισεν
ἔρριπταιἔῤῥιπται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτενἔῤῥιπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτοἔῤῥιπτο
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ῥίπτω
ἔρριπτονἔῤῥιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ῥίπτω
ἐρρίφηἐῤῥίφη
ἐρρίφησανἐῤῥίφησαν
ἔρριψαἔῤῥιψα
ἐρρίψαμενἐῤῥίψαμεν
ἔρριψανἔῤῥιψαν
ἔρριψαςἔῤῥιψας
ἔρριψε(ν)ἔῤῥιψε(ν)
ἐρρύησανἐῤῥύησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ῥέω
ἐρρύθμισενἐῤῥύθμισεν
ἐρρυσάμηνἐῤῥυσάμην
ἐρρύσαντοἐῤῥύσαντο
ἐρρύσασθεἐῤῥύσασθε
ἐρρύσατοἐῤῥύσατο
ἐρρύσθηἐῤῥύσθη
ἐρρύσθημενἐῤῥύσθημεν
ἐρρύσθηνἐῤῥύσθην
ἐρρύσθησανἐῤῥύσθησαν
ἐρρύσωἐῤῥύσω
ἐρρώγασινἐῤῥώγασιν
ἔρρωμαιἔῤῥωμαι
ἐρρώμεθαἐῤῥώμεθα
ἐρρωμένωνἐῤῥωμένων
ἐρρῶσθαιἐῤῥῶσθαι
ἔρρωσθεἔῤῥωσθε
ἔρρωσοἔῤῥωσο
ἐρυθαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dye red
  • to blush
 • Forms:
  • ἐρυθήνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐρύθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarlet, red-dyed (cloth)
  • a redness on the skin
ἐρυθήνας
ἐρυθρᾷ
ἐρυθρά
ἐρυθράν
ἐρυθρᾶς
ἐρυθριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to blush, be apt to blush
  • to colour up, flush
  • to be abashed
 • Cognates: προσερυθριάω
 • Forms:
  • ἐρυθριῶσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
  • ἠρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἠρυθρίων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐρυθριῶσα
ἐρυθροδανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dye with madder, dye red
 • Forms:
  • ἠρυθροδανωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐρυθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • red (colour)
  • the Red Sea
 • Note: Compareκόκκινος
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρυθρόςἐρυθράἐρυθρόν
GENἐρυθροῦἐρυθρᾶςἐρυθροῦ
DATἐρυθρῷἐρυθρᾷἐρυθρῷ
ACCἐρυθρόνἐρυθράνἐρυθρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρυθροίἐρυθραίἐρυθρά
GENἐρυθρῶν
DATἐρυθροῖςἐρυθραῖςἐρυθροῖς
ACCἐρυθρούςἐρυθράςἐρυθρά
ἐρυμνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fenced, fortified, strong
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρυμνόςἐρυμνήἐρυμνόν
GENἐρυμνοῦἐρυμνῆς
ἐρυμνής
ἐρυμνοῦ
DATἐρυμνῷἐρυμνῇἐρυμνῷ
ACCἐρυμνόνἐρυμνήνἐρυμνόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐρυμνοίἐρυμναίἐρυμνά
GENἐρυμνῶνἐρυμνῶνἐρυμνῶν
DATἐρυμνοῖςἐρυμναῖςἐρυμνοῖς
ACCἐρυμνούςἐρυμνάςἐρυμνά
ἐρυμνότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • strength, security
  • state of being strongly fortified
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυμνότηςἐρυμνότητες
GENἐρυμνότητοςἐρυμνοτήτων
DATἐρυμνότητιἐρυμνότησιν
ACCἐρυμνότηταἐρυμνότητας
ἐρυμνότητι
ἐρυμνῷ
ἐρύσατο
ἐρυσίβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blight, mildew, grain rust, red blight
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρυσίβηἐρυσῖβαι
GENἐρυσίβηςἐρυσιβῶν
DATἐρυσίβῃἐρυσίβαις
ACCἐρυσίβηνἐρυσίβας
VOCἐρυσίβηἐρυσῖβαι
ἐρυσίβῃ
ἔρχεσθαι
ἔρχεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχέσθω
ἐρχέσθωσαν
ἔρχεται
ἔρχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχησθε
ἔρχηται
ἔρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Note: The present is sometimes used with the force of the future
 • Meaning:
  • to come, arrive
  • to appear, make an appearance
  • to reach (in prayer)
  • to come to face (a certain condition)
  • to befall
  • to come to pass
  • to come after, follow
 • Forms:
Present
 • ἔρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἔρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐρχέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ἔρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἔρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἔρχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • ἐρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἔρχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἔρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἔρχου Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἔρχωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • ἐρχέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • ἔρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
Present Participle Mid/Pass
Singular
 MascFemNeut
NOMἐρχόμενοςἐρχομένηἐρχόμενον
GENἐρχομένουἐρχομένηςἐρχομένου
DATἐρχομένῳἐρχομένῃἐρχομένῳ
ACCἐρχόμενονἐρχομένηνἐρχόμενον
VOCἐρχόμενεἐρχομένηἐρχόμενε
Plural
 MascFemNeut
NOMἐρχόμενοιἐρχόμεναιἐρχόμενα
GENἐρχομένωνἐρχομένωνἐρχομένων
DATἐρχομένοιςἐρχομέναιςἐρχομένοις
ACCἐρχομένουςἐρχομέναςἐρχόμενα
VOCἐρχόμενοιἐρχόμεναιἐρχόμενα
Imperfect
 • ἤρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρχόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἤρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἤρχου Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
Future
 • ἐλεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐλεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐλεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐλεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐλευσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἐλεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔλθατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλθάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐλθέ Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐλθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἔλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐλθέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐλθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἔλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἔλθῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἔλθοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἔλθοιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἔλθοις Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἔλθοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • ἐλθόν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐλθόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐλθόντα Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • ἐλθόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • ἐλθόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐλθόντι Part: 2Aor Act Dat Sing Masc
 • ἐλθόντος Part: 2Aor Act Gen Sing Masc
 • ἐλθόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐλθοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐλθοῦσαι Part: 2Aor Act Nom Plur Fem
 • ἐλθοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • ἐλθούσῃ Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • ἐλθούσης Part: 2Aor Act Gen Sing Fem
 • ἔλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἔλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐλθών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἔλθωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἔλθωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἦλθα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἤλθαμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθατε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἦλθε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἦλθες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤλθετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἤλθομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἦλθον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἦλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐληλυθότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • ἐληλυθότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • ἐλήλυθα Verb: 2Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐλήλυθας Verb: 2Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἐληλύθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλύθεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • ἐλήλυθεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐληλυθέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐληλυθότα Part: 2Perf Act Acc Sing Masc
 • ἐληλυθότες Part: 2Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐληλυθότος Part: Perf Act Gen Sing Neut
 • ἐληλυθυῖαν Part: 2Perf Act Acc Sing Fem
 • ἐληλυθώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐρχόμεθα
ἐρχόμενα
ἐρχόμεναι
ἐρχομέναις
ἐρχομένας
ἐρχομένη
ἐρχομένῃ
ἐρχομένην
ἐρχομένης
ἐρχόμενοι
ἐρχομένοις
ἐρχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐρχόμενος
ἐρχομένου
ἐρχομένους
ἐρχομένῳ
ἐρχομένων
ἔρχονται
ἔρχου
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἔρχομαι
ἔρχωμαι
ἐρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐρέω
ἐρωδιόν
ἐρωδιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heron
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐρωδιόςἐρωδιοί
GENἐρωδιοῦἐρωδιῶν
DATἐρωδιῷἐρωδιοῖς
ACCἐρωδιόνἐρωδιούς
VOCἐρωδιέἐρωδιοί
ἐρωδιοῦ
ἐρωμένῃ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • Root: ἐράω
ἐρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐράω
ἔρως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: love, sexual passion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔρωςἔρωτες
GENἔρωτοςἐρωτῶν, ἐρῶν
DATἔρωτιἐρῶσι
ACCἔρωἔρως, ἔρωτας
ἐρωτᾷ
ἐρώτα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτᾶν
ἐρωτᾷς
ἐρωτάω
 • Forms:
Present
 • ἐρώτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρώτα Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • ἐρωτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐρωτᾶν Verb: Pres Act Infin
 • ἐρωτᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐρωτῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐρωτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐρωτῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐρωτώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐρωτῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρώτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠρώτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠρώτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐρωτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐρωτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἐρωτήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐρωτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐρωτήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐράτωσαν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐρωτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐρωτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐρωτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐρωτήσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐρωτήσωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐρωτήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐρωτήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἠρωτήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἠρωτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἠρώτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠρώτησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠρώτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠρώτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠρωτημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐρώτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • inquiry, something asked for, a question
  • answer obtained by asking
ἐρωτῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσαντος
ἐρωτήσατε
ἐρωτήσεις
ἐρωτήσετε
ἐρωτήσῃ
ἐρώτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: request
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐρώτησιςἐρωτήσεις
GENἐρωτήσεωςἐρωτήσεων
DATἐρωτήσειἐρωτήσεσι(ν)
ACCἐρώτησι(ν)ἐρωτήσεις
ἐρωτησον
ἐρωτήσουσι(ν)
ἐρωτήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωμεν
ἐρωτήσωσί
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἐρωτήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω
ἔρωτι
ἐρωτῶ
ἐρωτῶμεν
ἐρωτῶν
ἐρωτῶντες
ἐρωτώντων
ἐρωτῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐρωτάω