ἐπιθανάτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: condemned to death, appointed to death, doomed to death
 • Forms:
  • ἐπιθανατίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπιθανατίων Adj: Gen Plur Masc
ἐπιθανατίους
ἐπιθανατίων
ἐπίθειαν
ἐπιθεῖναι
ἐπιθείς
ἐπίθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cover, capital (of a column)
  • addition
  • shaft of an arrow
 • Forms:
  • ἐπιθέματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἐπιθέματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἐπιθέματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἐπιθεμάτων Noun: Gen Plur Neut
ἐπιθέματα
ἐπιθέματι
ἐπιθέματος
ἐπιθεμάτων
ἐπιθέμενοι
ἐπιθεμένους
ἐπιθέντα
top
ἐπιθέντες
ἐπιθέντος
ἐπίθες
ἐπιθέσεως
ἐπιθέσθαι
ἐπίθεσιν
ἐπίθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • laying on, putting (hands) on; an imposition (of hands officially)
  • attack
  • deception, corruption
 • Forms:
  • ἐπιθέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπίθεσιν Noun: Acc Sing Fem
ἐπίθετε
ἐπιθέτωσαν
ἐπιθεωρεῖτε
ἐπιθεωρέω
ἐπιθῇ
ἐπιθῇς
top
ἐπιθήσαι
ἐπιθήσει
ἐπιθήσειν
ἐπιθήσεις
ἐπιθήσεται
ἐπιθήσετε
ἐπιθήσονται
ἐπιθήσουσι
ἐπιθήσουσιν
ἐπιθήσω
ἐπιθῆται
ἐπιθῆτε
ἐπίθου
ἐπιθυμεῖ
ἐπιθυμεῖν
top
ἐπιθυμεῖτε
ἐπιθυμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to desire, long for
  • to covet, lust (after)
  • to be greedy
  • to set the heart upon
 • Construct: ἀθυμέω, βαρυθυμέω, ἐπευθυμέω, ἐπιθυμέω, εὐθυμέω, λιποθυμέω, μακροθυμέω, ῥᾳθυμέω
 • Forms:
  • ἐπιθυμούντων
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπιτεθυμηκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἐπεθύμει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεθύμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεθύμησας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεθύμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεθύμουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθυμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιθυμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιθυμῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιθυμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιθυμήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθυμήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθυμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθυμήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιθυμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιθυμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιθυμήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐπιθυμήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπιθυμοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιθυμοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιθυμοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιθυμοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθυμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιθυμητήν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιθυμῇ
ἐπιθύμημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: desire, an object of desire
 • Forms:
  • ἐπιθυμήμασι Noun: Dat Plur Neut
  • ἐπιθυμήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἐπιθυμήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἐπιθυμήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἐπιθυμημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἐπιθυμήμασι
ἐπιθυμήμασιν
ἐπιθυμήματα
ἐπιθυμήματος
ἐπιθυμημάτων
ἐπιθυμῆσαι
top
ἐπιθυμήσαντες
ἐπιθυμήσας
ἐπιθυμήσατε
ἐπιθυμήσει
ἐπιθυμήσεις
ἐπιθυμήσετε
ἐπιθυμήσῃ
ἐπιθυμήσῃς
ἐπιθυμήσητε
ἐπιθυμήσουσιν
ἐπιθυμητά
ἐπιθυμηταί
ἐπιθυμητάς
ἐπιθυμητήν
ἐπιθυμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who desires, one who covets, one who lusts for (in good or bad sense)
 • Forms:
  • ἐπιθυμηταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἐπιθυμητάς Noun: Acc Plur Masc
top
ἐπιθυμητοῖς
ἐπιθυμητόν
ἐπιθυμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desired, wanted
 • Forms:
  • ἐπιθυμητά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπιθυμητοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἐπιθυμητόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἐπιθυμητούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἐπιθυμητῶν Adj: Gen Plur Neut
ἐπιθυμητούς
ἐπιθυμητῶν
ἐπιθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • desire, longing, craving (in a good or bad sense)
  • concupiscence, lust, a longing (esp. for what is forbidden)
 • Forms:
  • ἐπιθυμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπιθυμίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐπιθυμίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐπιθυμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιθυμίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἐπιθυμιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐπιθυμίᾳ
ἐπιθυμίαι
ἐπιθυμίαις
ἐπιθυμίαν
ἐπιθυμίας
ἐπιθυμιῶν
ἐπιθυμοῦμεν
top
ἐπιθυμοῦντας
ἐπιθυμοῦντες
ἐπιθυμούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐπιθυμέω
ἐπιθυμοῦσι
ἐπιθυμοῦσιν
ἐπιθυμῶν
ἐπιθύομεν
ἐπιθύοντας
ἐπιθύουσιν
ἐπιθῦσαι
ἐπιθύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to offer a sacrifice
  • to charge straight at, rush eagerly at
 • Construct: θύω
 • Forms:
  • ἐπέθυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιθύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιθύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιθύουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιθῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἐπιθῶ
ἐπιθώμεθα
ἐπιθῶνται