ἐπίχαιρε
ἐπιχαίρει
ἐπιχαιρέτω
ἐπιχαίροντες
ἐπιχαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice over, exult over
 • Cognates: χαίρω, ἐπιχαίρω, καταχαίρω, προσχαίρω, συγχαίρω
 • Forms:
  • ἐπέχαρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεχάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπίχαιρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιχαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιχαίροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχαίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχαρείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • ἐπιχαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιχαρέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιχαρῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπιχαρούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐπιχαροῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιχαρῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐπιχαίρων
ἐπιχαρείησαν
ἐπιχαρεῖται
ἐπιχαρέντες
ἐπιχαρῇ
ἐπιχαρῇς
ἐπιχαρής
ἐπίχαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an object of malignant joy, object of malicious joy, something in which the enemy rejoices
 • Cognates: ἐπίχαρμα, χάρμα
top
ἐπιχαρούμεθα
ἐπιχαροῦνται
ἐπίχαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • feeling of malicious joy
  • causing malicious joy
  • satisfaction after vengeance is done
  • delight when enemies suffer
 • Cognates: ἐπίχαρτος, χαρτός
ἐπιχαρῶσιν
ἐπιχεεῖ
ἐπιχεεῖς
ἐπιχέετε
ἐπιχέῃς
ἐπίχειρα
ἐπιχειρεῖ
ἐπιχειρεῖτε
ἐπιχειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set one's hand to
  • to attempt, try
  • to apply oneself to
  • to undertake
  • to attack
 • Cognates: χειρέω, ἐγχειρέω, ἐπιχειρέω, κατεγχειρέω
 • Forms:
  • ἐπιχειρήσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεχείρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεχείρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεχείρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχειρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιχειρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχειρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιχειροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχειροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπιχειροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχειροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐπιχείρημα
top
ἐπιχειρήμασιν
ἐπιχειρήσας
ἐπιχειρήσεις
ἐπιχειρήσῃ
ἐπιχείρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attempt, attack
ἐπίχειρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arm
  • (punitive) reward
 • Cognates: ἐπίχειρον, χείρον
 • Forms:
  • ἐπίχειρα Noun: Acc Plur Neut
  • ἐπιχείρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐπιχειροῦντες
ἐπιχειροῦντι
ἐπιχειροῦσι
ἐπιχειροῦσιν
ἐπιχείρῳ
ἐπιχεόντων
ἐπιχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pour out upon
   • to pour over, overwhelm
   • to pour in, pour into
   • to heap up
  • Passive:
   • to be poured over
   • to be poured out
 • Cognates: ἀποχέω, διαχέω, ἐγχέω, ἐκχέω, ἐπεκχέω, ἐπιχέω, καταχέω, μεταχέω, παραχέω, περιχέω, προσχέω, ὑπερχέω, ὑπερεκχέω, χέω
 • Forms:
  • ἐπιχέῃς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπέχεεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιχέετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιχεόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπιχέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπικεχυμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
top
ἐπιχέων
ἐπιχορηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιχορηγέω
ἐπιχορηγείτω
ἐπιχορηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to furnish, provide for (at one's own expense)
  • to provide monitary needs
  • to give, grant
  • to support
  • to lead a chorus
 • Cognates: χορηγέω
 • Forms:
  • ἐπιχορηγοῦντι
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχορηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχορηγεῖ
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιχορηγείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιχορηγῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιχορηγηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχορηγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιχορηγούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐπιχορηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιχορηγῇ
ἐπιχορηγηθήσεται
ἐπιχορηγήσατε
ἐπιχορηγία
ἐπιχορηγίας
ἐπιχορηγούμενον
ἐπιχορηγούμενος
ἐπιχορηγοῦντι
ἐπιχορηγῶν
top
ἐπιχρίω
ἐπιχυθῇ
ἐπιχυθήσονται
ἐπιχύσεως
ἐπίχυσις
ἐπιχωρέω
ἐπιχωρηθῇ
ἐπιχώρησιν
ἐπιχώρησις