ἐπίχαιρε
ἐπιχαίρει
ἐπιχαιρέτω
ἐπιχαίροντες
ἐπιχαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rejoice over, exult over
 • Cognates: χαίρω, ἐπιχαίρω, καταχαίρω, προσχαίρω, συγχαίρω
 • Forms:
  • ἐπέχαρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεχάρητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπίχαιρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιχαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιχαίροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχαίρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχαρείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • ἐπιχαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιχαρέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιχαρῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἐπιχαρούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐπιχαροῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπιχαρῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἐπιχαίρων
ἐπιχαρείησαν
ἐπιχαρεῖται
ἐπιχαρέντες
ἐπιχαρῇ
ἐπιχαρῇς
ἐπιχαρής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιχαρήςἐπιχαρές
GENἐπιχαροῦς
DATἐπιχαρεῖ
ACCἐπιχαρῆἐπιχαρές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιχαρεῖςἐπιχαρῆ
GENἐπιχαρῶν
DATἐπιχαρέσι(ν)
ACCἐπιχαρεῖςἐπιχαρῆ
ἐπίχαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an object of malignant joy, object of malicious joy, something in which the enemy rejoices
 • Cognates: ἐπίχαρμα, χάρμα
ἐπιχαρούμεθα
ἐπιχαροῦνται
ἐπίχαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • feeling of malicious joy
  • causing malicious joy
  • satisfaction after vengeance is done
  • delight when enemies suffer
 • Cognates: ἐπίχαρτος, χαρτός
ἐπιχαρῶσιν
ἐπιχεεῖ
ἐπιχεεῖς
ἐπιχέετε
ἐπιχέῃς
ἐπίχειρα
ἐπιχειρεῖ
ἐπιχείρει
ἐπιχειρεῖτε
ἐπιχειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set one's hand to
  • to attempt, try
  • to apply oneself to
  • to undertake
  • to attack
 • Cognates: χειρέω, ἐγχειρέω, ἐπιχειρέω, κατεγχειρέω
 • Forms:
  • ἐπιχειρήσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεχείρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεχείρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεχείρουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχειρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχειρεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιχειρήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχειρήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιχειροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιχειροῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐπιχειροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχειροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐπιχείρημα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιχείρημαἐπιχειρήματα
GENἐπιχειρήματοςἐπιχειρημάτων
DATἐπιχειρήματιἐπιχειρήμασι(ν)
ACCἐπιχείρημαἐπιχειρήματα
ἐπιχειρήμασιν
ἐπιχειρήσας
ἐπιχειρήσεις
ἐπιχειρήσῃ
ἐπιχείρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: attempt, attack
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιχείρησιςἐπιχειρήσεις
GENἐπιχειρήσεωςἐπιχειρήσεων
DATἐπιχειρήσειἐπιχειρήσεσι(ν)
ACCἐπιχείρησι(ν)ἐπιχειρήσεις
ἐπίχειρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • arm
  • (punitive) reward
 • Cognates: ἐπίχειρον, χείρον
 • Forms:
  • ἐπίχειρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιχείρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐπιχειροῦντες
ἐπιχειροῦντι
ἐπιχειροῦσι
ἐπιχειροῦσιν
ἐπιχείρῳ
ἐπιχεόντων
ἐπιχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pour out upon
   • to pour over, overwhelm
   • to pour in, pour into
   • to heap up
  • Passive:
   • to be poured over
   • to be poured out
 • Cognates: ἀποχέω, διαχέω, ἐγχέω, ἐκχέω, ἐπεκχέω, ἐπιχέω, καταχέω, μεταχέω, παραχέω, περιχέω, προσχέω, ὑπερχέω, ὑπερεκχέω, χέω
 • Forms:
  • ἐπιχέῃς Verb: Pres/Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπέχεεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιχέετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιχεόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπιχέων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπιχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπικεχυμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Masc
ἐπιχέων
ἐπιχορηγεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιχορηγέω
ἐπιχορηγείτω
ἐπιχορηγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to furnish, provide for (at one's own expense)
  • to provide monitary needs
  • to give, grant
  • to support
  • to lead a chorus
 • Cognates: χορηγέω
 • Forms:
  • ἐπιχορηγοῦντι
   • Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιχορηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπιχορηγεῖ
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιχορηγείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιχορηγῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιχορηγηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιχορηγήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιχορηγούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐπιχορηγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιχορηγῇ
ἐπιχορηγηθήσεται
ἐπιχορηγήσατε
ἐπιχορηγία
ἐπιχορηγίας
ἐπιχορηγούμενον
ἐπιχορηγούμενος
ἐπιχορηγοῦντι
ἐπιχορηγῶν
ἐπιχρίω
ἐπιχυθῇ
ἐπιχυθήσονται
ἐπιχύσεως
ἐπίχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίχυσιςἐπιχύσεις
GENἐπιχύσεωςἐπιχύσεων
DATἐπιχύσειἐπιχύσεσι(ν)
ACCἐπίχυσι(ν)ἐπιχύσεις
ἐπιχωρέω
ἐπιχωρηθῇ
ἐπιχώρησιν
ἐπιχώρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιχώρησιςἐπιχωρήσεις
GENἐπιχωρήεωςἐπιχωρήσεων
DATἐπιχωρήσειἐπιχωρήσεσι(ν)
ACCἐπιχώρησινἐπιχωρήσεις