ἑπτά
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seven
ἑπταετῆ
ἑπταετής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seven years old
 • Forms:
  • ἑπταετῆ Adj: Acc Sing Masc
ἐπταίκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἐπταικώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πταίω
ἔπταισαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πταίω
ἔπταισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
ἔπταισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πταίω
ἑπτακαίδεκα
 • Parse: Adj: cardinal number
 • Meaning: seventeen
ἑπτακαιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventeenth
 • Forms:
  • ἑπτακαιδεκάτῳ Adj: Dat Sing Neut
ἑπτακαιδεκάτῳ
ἑπτάκι
ἑπτάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seven times
 • Forms:
  • ἑπτάκι Adverb
ἑπτακισχίλια
top
ἑπτακισχιλίαν
ἑπτακισχίλιοι
ἐπτακισχιλίους
ἑπτακόσια
ἑπτακόσιαι
ἑπτακόσιοι
ἑπτακοσιοστός
ἑπτακοσίους
ἑπτάμηνον
ἑπτάμηνος
ἑπταμήνῳ
ἑπταμήτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: mother of seven children
ἑπταπλάσια
ἑπταπλάσιον
top
ἑπταπλασίονα
ἑπταπλάσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλάσια Adj: Acc Plur Neut
  • ἑπταπλάσιον Adj: Nom Sing Neut
ἑπταπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sevenfold, seven times as much
 • Forms:
  • ἑπταπλασίονα Adj: Acc Plur Neut
ἑπταπλασίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by sevenfold, seven times
ἑπτάπυργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seven-towered, equipped with seven towers
ἐπτερνίκαμεν
ἐπτέρνικεν
ἐπτέρνισεν
ἔπτη
ἔπτηξαν
ἔπτηξεν
ἐπτοεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἐπτοήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πτοέω
top
ἐπτόηται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πτοέω
ἔπτυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτύω
ἔπτυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πτύω
ἐπτωχεύσαμεν
ἐπτώχευσαν
ἐπτώχευσε
ἐπτώχευσεν