ἐσαββάτισε(ν)
ἐσάθρωσαν
ἐσακούειν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε(ν)
ἐσάλπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σαλπίζω
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε(ν)
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσε(ν)
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σβέννυμι
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord: 1Chron 26:15,17
ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινε(ν)
ἐσήμαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σημαίνω
ἐσήμανα
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε(ν)
ἐσημάνθη
ἐσημάνθην
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνε(ν)
ἔσθενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσθήςἐσθῆτες
GENἐσθῆτοςἐσθήτων
DATἐσθῆτιἐσθῆσιν
ACCἐσθῆταἐσθῆτας
ἐσθήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔσθησιςἐσθήσεις
GENἐσθήεωςἐσθήσεων
DATἐσθήσειἐσθήσεσι(ν)
ACCἔσθησινἐσθήσεις
ἐσθῆτα
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίω
 • Meaning:
  • to eat, devour, consume, live
  • to destroy
 • Forms:
Present
 • ἐσθίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἔσθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐσθιόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Act Participle
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
GENἔσθιοντοςἐσθιούσηςἐσθίοντος
DATἐσθίοντιἐσθιούσῃἐσθίοντι
ACCἐσθίονταἐσθίουσανἐσθίον
VOCἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
GENἐσθιόντωνἐσθιουσῶνἐσθιόντων
DATἐσθίουσιἐσθιούσαιςἐσθίουσι
ACCἐσθίονταςἔσθουσανἐσθίοντα
VOCἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
Imperfect
 • ἐσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φάγεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φάγεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φάγονται Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤσθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • φάγῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φάγοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • φαγόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • φαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • φαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • φαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ἐσθίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
ἔσθουσαν
ἔσθω
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • ἔσθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἔσθων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔσθω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησε(ν)
ἐσιώπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
ἔσκαλλε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκάλλω
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε(ν)
ἐσκελοκοπήθην
ἔσκεμμαι
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασε(ν)
ἐσκεπάσθη
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκευάζω
ἐσκεψάμην
ἐσκήνωσε(ν)
ἐσκίαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
ἐσκίασαν
ἐσκίασε(ν)
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε(ν)
ἐσκίρτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιρτάω
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκληρύνω
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε(ν)
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκορπισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκορπίζω
ἐσκότασαν
ἐσκότασε(ν)
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σκοτόω
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσε(ν)
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σμικρύνω
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σμυρνίζω
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Part: Fut Mid Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Part: Fut Mid Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔσοπτρονἔσοπτρα
GENἐσόπτρουἐσόπτρων
DATἐσόπτρῳἐσόπτροις
ACCἔσοπτρονἔσοπτρα
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισε(ν)
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε(ν)
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπαργανόω
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε(ν)
ἐσπάρην
ἔσπαρκας
ἔσπαρμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἔσπειρε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπεισα
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἐσπείσαντο
ἔσπεισε(ν)
ἔσπεισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σπένδω
ἔσπενδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπένδω
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • evening, evening time
  • sunset time (any time after sunset, at that latitude it gets dark shortly after sunset )
  • west, westward, western
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑσπέραἑσπέραι
GENἑσπέραςἑσπερῶν
DATἑσπέρᾳἑσπέραις
ACCἑσπέρανἑσπέρας
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑσπερινόςἑσπερινήἑσπερινόν
GENἑσπερινοῦἑσπερινῆςἑσπερινοῦ
DATἑσπερινῷἑσπερινῇἑσπερινῷ
ACCἑσπερινόνἑσπερινήνἑσπερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑσπερινοίἑσπεριναίἑσπερινά
GENἑσπερινῶνἑσπερινῶνἑσπερινῶν
DATἑσπερινοῖςἑσπεριναῖςἑσπερινοῖς
ACCἑσπερινούςἑσπερινάςἑσπερινά
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
 • Forms:
  • ἕσπερον Noun: Acc Sing Masc
ἔσπευδε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἐσπεύδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπεύδω
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε(ν)
ἐσπιλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἑσπόμην
ἐσπούδακα
ἐσπούδαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπουδάζω
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασε(ν)
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: σταθμάω
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξε(ν)
ἐστάλην
ἔσταλκα
ἔσταλμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: στέλλω
ἐσταλμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἕσταμαι
ἑσταμένους
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίασαν
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρώθην
ἐσταύρωκα
ἐσταύρωμαι
ἐσταυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σταυρόω
ἐσταυρωμένος
ἐσταύρωσα
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστέγασε(ν)
ἔστειλα
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε(ν)
ἐστενοχώρησε(ν)
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσε(ν)
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε(ν)
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησας
ἐστέρησε(ν)
ἐστέρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στεφανόω
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε(ν)
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι(ν)
ἑστήκατε
ἑστήκει
ἕστηκε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
ἑστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσε(ν)
ἔστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἐστήριγμαι
ἐστηριγμένα
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στηρίζω
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε(ν)
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε(ν)
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθαι
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἔστησας
ἐστήσατε
ἔστησε(ν)
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is written ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ᾿ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ᾿ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστίαἑστίαι
GENἑστίαςἑστιῶν
DATἑστίᾳἑστίαις
ACCἑστίανἑστίας
VOCἑστίαἑστίαι
ἑστίᾳ
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστιατορίαἑστιατορίαι
GENἑστιατορίαςἑστιατοριῶν
DATἑστιατορίᾳἑστιατορίαις
ACCἑστιατορίανἑστιατορίας
VOCἑστιατορίαἑστιατορίαι
ἑστιατορίαν
ἑστιάω
 • Meaning: to entertain (at one's home); to throw a party; to host a feast
 • Forms:
ἐστιβίζου
ἔστιλβε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: στίλβω
ἐστιμίσατο
ἐστίνἔστιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασε(ν)
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισε(ν)
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἔστραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: στρέφω
ἐστράτευσε(ν)
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσε(ν)
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψα
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε(ν)
ἐστρηνίασε(ν)
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στρώννυμι
ἐστρώννυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στρώννυμι
ἔστρωσαν
ἔστρωσε(ν)
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σφάζω
ἔσφαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαλε(ν)
ἐσφάλην
ἐσφάλησαν
ἔσφαλμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: σφάλλω
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησε(ν)
ἔσφηλα
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσε(ν)
ἔσφιγξαν
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε(ν)
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφραγίζω
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησε(ν)
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσχάραἐσχάραι
GENἐσχάραςἐσχαρῶν
DATἐσχάρᾳἐσχάραις
ACCἐσχάρανἐσχάρας
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread baked over the fire
  • (anything) baked over the fire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐσχαρίτηςἐσχαρίται
GENἐσχαρίτουἐσχαριτῶν
DATἐσχαρίτῃἐσχαρίταις
ACCἐσχαρίτηνἐσχαρίτας
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Gen Sing Masc
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost, afterward
  • latter
  • the end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔσχατοςἐσχάτηἔσχατον
GENἐσχάτουἐσχάτηςἐσχάτου
DATἐσχάτῳἐσχάτῃἐσχάτῳ
ACCἔσχατονἐσχάτηνἔσχατον
VOCἔσχατεἐσχάτηἔσχατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
GENἐσχάτωνἐσχάτωνἐσχάτων
DATἐσχάτοιςἐσχάταιςἐσχάτοις
ACCἐσχάτουςἐσχάταςἔσχατα
VOCἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε(ν)
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
ἔσῳζε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο, ἐσώζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσε(ν)
ἔσωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: innermost, interior
 • Note: Superlative of ἔσω
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἔσω
 • Meaning: inner, within; interior
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων