ἐσαββάτισεν
ἐσάθρωσαν
ἐσακούειν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε
ἐσάλευσεν
ἐσάλπιζον
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε
ἐσάλπισεν
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσεν
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord: 1Chron 26:15,17
ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινε
ἐσήμαινεν
ἐσήμαινον
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε
ἐσήμανεν
ἐσημάνθη
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνεν
ἔσθενον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσθήςἐσθῆτες
GENἐσθῆτοςἐσθήτων
DATἐσθῆτιἐσθῆσιν
ACCἐσθῆταἐσθῆτας
ἐσθήσεσι
ἐσθήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔσθησιςἐσθήσεις
GENἐσθήεωςἐσθήσεων
DATἐσθήσειἐσθήσεσι(ν)
ACCἔσθησινἐσθήσεις
ἐσθῆτα
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι
ἐσθίουσιν
ἐσθίω
 • Present
 • ἐσθίοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἔσθεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐσθίετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐσθιόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Act Participle
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
GENἔσθιοντοςἐσθιούσηςἐσθίοντος
DATἐσθίοντιἐσθιούσῃἐσθίοντι
ACCἐσθίονταἐσθίουσανἐσθίον
VOCἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
GENἐσθιόντωνἐσθιουσῶνἐσθιόντων
DATἐσθίουσιἐσθιούσαιςἐσθίουσι
ACCἐσθίονταςἔσθουσανἐσθίοντα
VOCἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
 • Imperfect
 • ἐσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φάγεσαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φάγεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φάγονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔφαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφαγον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤσθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • φάγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φάγοι Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • φαγόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • φαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • φαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ἐσθίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • ἔσθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἔσθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔσθω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησεν
ἐσιώπων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
ἔσκαλλεν
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε
ἔσκαψεν
ἐσκελοκοπήθην
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασεν
ἐσκεπάσθη
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
ἐσκήνωσε
ἐσκήνωσεν
ἐσκίαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
ἐσκίασαν
ἐσκίασεν
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε
ἐσκίρτησεν
ἐσκίρτων
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε
ἐσκλήρυνεν
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε
ἐσκόρπισεν
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκορπισμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκορπίζω
ἐσκότασαν
ἐσκότασεν
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσεν
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνεν
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse: Verb: Fut Part Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Verb: Fut Part Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔσοπτρονἔσοπτρα
GENἐσόπτρουἐσόπτρων
DATἐσόπτρῳἐσόπτροις
ACCἔσοπτρονἔσοπτρα
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισεν
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε
ἐσπάραξεν
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε
ἐσπαργάνωσεν
ἔσπαρκας
ἐσπαρμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἔσπειρε
ἔσπειρεν
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἐσπείσαντο
ἔσπεισεν
ἔσπενδον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπένδω
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • evening, evening time
  • sunset time (any time after sunset, at that latitude it gets dark shortly after sunset)
  • west, westward, western
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑσπέραἑσπέραι
GENἑσπέραςἑσπερῶν
DATἑσπέρᾳἑσπέραις
ACCἑσπέρανἑσπέρας
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑσπερινόςἑσπερινήἑσπερινόν
GENἑσπερινοῦἑσπερινῆςἑσπερινοῦ
DATἑσπερινῷἑσπερινῇἑσπερινῷ
ACCἑσπερινόνἑσπερινήνἑσπερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑσπερινοίἑσπεριναίἑσπερινά
GENἑσπερινῶνἑσπερινῶνἑσπερινῶν
DATἑσπερινοῖςἑσπεριναῖςἑσπερινοῖς
ACCἑσπερινούςἑσπερινάςἑσπερινά
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
 • Forms:
  • ἕσπερον Noun: Acc Sing Masc
ἔσπευδε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἐσπεύδετο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπεύδω
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε
ἔσπευσεν
ἐσπιλωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἐσπούδακα
ἐσπούδαζον
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασεν
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξεν
ἐσταλμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἑσταμένους
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίασαν
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρωμένον
ἐσταυρωμένος
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστέγασεν
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε
ἐστέναξεν
ἐστενοχώρησεν
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσεν
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Gen Sing Fem
 • Root: στερέω
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε
ἐστερέωσεν
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησας
ἐστέρησεν
ἐστέρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε
ἐστεφάνωσεν
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι
ἑστήκασιν
ἑστήκατε
ἕστηκε
ἑστήκει
ἕστηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
ἑστηκότα
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσεν
ἔστην
ἐστηριγμένα
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε
ἐστήριξεν
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε
ἐστήρισεν
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθαι
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
ἔστησας
ἐστήσατε
ἔστησε
ἔστησεν
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is written ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ᾿ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ᾿ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστίαἑστίαι
GENἑστίαςἑστιῶν
DATἑστίᾳἑστίαις
ACCἑστίανἑστίας
VOCἑστίαἑστίαι
ἑστίᾳ
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστιατορίαἑστιατορίαι
GENἑστιατορίαςἑστιατοριῶν
DATἑστιατορίᾳἑστιατορίαις
ACCἑστιατορίανἑστιατορίας
VOCἑστιατορίαἑστιατορίαι
ἑστιατορίαν
ἐστιβίζου
ἔστιλβεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: στίλβω
ἐστιμίσατο
ἐστίν or ἔστιν
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασεν
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισεν
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
 • Parse: Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἐστράτευσεν
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσεν
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε
ἔστρεψεν
ἐστρηνίασε
ἐστρηνίασεν
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
ἐστρώννυον
ἔστρωσαν
ἔστρωσεν
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σφάζω
ἔσφαλεν
ἐσφάλησαν
ἔσφαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησεν
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσεν
ἔσφιγξαν
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε
ἐσφράγισεν
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησεν
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσχάραἐσχάραι
GENἐσχάραςἐσχαρῶν
DATἐσχάρᾳἐσχάραις
ACCἐσχάρανἐσχάρας
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread baked over the fire
  • (anything) baked over the fire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐσχαρίτηςἐσχαρίται
GENἐσχαρίτουἐσχαριτῶν
DATἐσχαρίτῃἐσχαρίταις
ACCἐσχαρίτηνἐσχαρίτας
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost
  • latter
  • the end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔσχατοςἐσχάτηἔσχατον
GENἐσχάτουἐσχάτηςἐσχάτου
DATἐσχάτῳἐσχάτῃἐσχάτῳ
ACCἔσχατονἐσχάτηνἔσχατον
VOCἔσχατεἐσχάτηἔσχατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
GENἐσχάτωνἐσχάτωνἐσχάτων
DATἐσχάτοιςἐσχάταιςἐσχάτοις
ACCἐσχάτουςἐσχάταςἔσχατα
VOCἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἔσχε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning: in, into, inside, within
ἔσῳζε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσῳζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο, ἐσώζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσεν
ἔσωσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inner, within; interior
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροςἐσωτέραἐσώτερον
GENἐσωτέρουἐσωτέραςἐσωτέρου
DATἐσωτέρῳἐσωτέρᾳἐσωτέρῳ
ACCἐσώτερονἐσωτέρανἐσώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροιἐσώτεραιἐσώτερα
GENἐσωτέρων
DATἐσωτέροιςἐσωτέραιςἐσωτέροις
ACCἐσωτέρουςἐσωτέραςἐσώτερα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐσωτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • ἐσωτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων