ἐσαββάτισεν
ἐσάθρωσαν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε
ἐσάλευσεν
ἐσάλπιζον
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε
ἐσάλπισεν
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσεν
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord: 1Chron 26:15,17
ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινεν
ἐσήμαινον
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε
ἐσήμανεν
ἐσημάνθη
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνεν
ἔσθενον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
  • ἐσθῆτα Noun: Acc Sing Fem
  • ἐσθῆτι Noun: Dat Sing Fem
ἐσθήσεσι
ἐσθήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔσθησιςἐσθήσεις
GENἐσθήεωςἐσθήσεων
DATἐσθήσειἐσθήσεσι(ν)
ACCἔσθησινἐσθήσεις
ἐσθῆτα
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imp act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι
ἐσθίουσιν
ἐσθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat, devour, consume, live
  • to destroy
 • Cognates: ἐσθίω, κατεσθίω, συγκατεσθίω, συνεσθίω
 • Forms:
  • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἔσθεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐσθίετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐσθίομεν
   • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
   • Verb: Imp act Ind 1st Plur
  • ἐσθιόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐσθίον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἐσθίοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐσθίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐσθίοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐσθίοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐσθιόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐσθίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἔσθοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἔσθοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἔσθουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἔσθουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἔσθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔφαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔφαγον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤσθιε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤσθιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤσθιες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἠσθίετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἠσθίομεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἤσθιον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤσθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • φάγεσαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • φάγεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
  • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • φάγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • φάγοι Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
  • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
  • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • φάγονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • φαγόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • φαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • φαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • φαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
ἐσθίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησεν
ἐσιώπων
ἔσκαλλεν
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε
ἔσκαψεν
ἐσκελοκοπήθην
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασεν
ἐσκεπάσθη
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
ἐσκήνωσε
ἐσκήνωσεν
ἐσκίαζον
ἐσκίασαν
ἐσκίασεν
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε
ἐσκίρτησεν
ἐσκίρτων
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε
ἐσκλήρυνεν
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε
ἐσκόρπισεν
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκότασαν
ἐσκότασεν
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσεν
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνεν
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Verb: Fut Mid part Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse: Verb: Fut Part Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Verb: Fut Part Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Verb: Fut Mid part Gen Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
  • ἐσόπτρου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐσόπτρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζεν
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισεν
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε
ἐσπάραξεν
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε
ἐσπαργάνωσεν
ἔσπαρκας
ἐσπαρμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἔσπειρε
ἔσπειρεν
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἔσπεισεν
ἔσπενδον
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: evening, evening time
 • Forms:
  • ἑσπέραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἑσπέρας Noun: Gen Sing Fem
  • ἑσπέρᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
  • ἑσπερινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἑσπερινή Adj: Nom Sing Fem
  • ἑσπερινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἑσπερινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἑσπερινῷ Adj: Dat Sing Neut
  • ἑσπερινῶν Adj: Gen Plur Masc
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
 • Forms:
  • ἕσπερον Noun: Acc Sing Masc
ἔσπευδε
ἔσπευδεν
ἐσπεύδετο
ἔσπευδον
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε
ἔσπευσεν
ἐσπιλωμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἐσπούδακα
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασεν
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξεν
ἐσταλμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἑσταμένους
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίασαν
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρωμένον
ἐσταυρωμένος
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε
ἐστέναξεν
ἐστενοχώρησεν
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσεν
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid part Gen Sing Fem
 • Root: στερέω
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε
ἐστερέωσεν
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησας
ἐστέρησεν
ἐστέρουν
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε
ἐστεφάνωσεν
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι
ἑστήκασιν
ἑστήκατε
ἕστηκε
ἑστήκει
ἕστηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
ἑστηκότα
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσεν
ἔστην
ἐστηριγμένα
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε
ἐστήριξεν
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε
ἐστήρισεν
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
ἔστησας
ἐστήσατε
ἔστησε
ἔστησεν
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is writen ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ᾿ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ᾿ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
  • ἑστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἑστίᾳ
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
  • ἑστιατορίαν Noun: Acc Sing Fem
ἑστιατορίαν
ἐστιβίζου
ἔστιλβεν
ἐστιμίσατο
ἐστίν or ἔστιν
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασεν
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισεν
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
 • Parse: Verb: 2nd Perfect Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἐστράτευσεν
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσεν
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε
ἔστρεψεν
ἐστρηνίασε
ἐστρηνίασεν
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
ἐστρώννυον
ἔστρωσαν
ἔστρωσεν
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σφάζω
ἔσφαλεν
ἐσφάλησαν
ἔσφαζον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησεν
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσεν
ἔσφιγξαν
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε
ἐσφράγισεν
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησεν
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
  • ἐσχάρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐσχάραι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐσχάραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐσχάρας Noun: Gen Sing Fem
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bread baked over the fire, (anything) baked over the fire
 • Forms:
  • ἐσχαρίτην Noun: Acc Sing Masc
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost
  • latter
  • the end
 • Forms:
  • ἔσχατα
   • Adj: Nom Plur Neut
   • Adj: Acc Plur Neut
  • ἔσχαται Adj: Nom Plur Fem
  • ἐσχάταις Adj: Dat Plur Fem
  • ἐσχάτας Adj: Acc Plur Fem
  • ἐσχάτη Adj: Nom Sing Fem
  • ἐσχάτῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐσχάτην Adj: Acc Sing Fem
  • ἐσχάτης Adj: Gen Sing Fem
  • ἔσχατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐσχάτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἔσχατον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Acc Sing Neut
  • ἐσχάτου
   • Adj: Gen Sing Masc
   • Adj: Gen Sing Neut
  • ἐσχάτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐσχάτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐσχάτων
   • Adj: Gen Plur Masc
   • Adj: Gen Plur Fem
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἔσχε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning: in, into, inside, within
ἔσῳζε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσῳζεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσεν
ἔσωσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inner, within; interior
 • Forms:
  • ἐσωτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • ἐσωτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
  • ἐσωτέρᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἐσωτέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐσωτέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐσώτερον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐσωτέρῳ Adj: Dat Sing Masc Comp
  • ἐσωτέρων Adj: Gen Plur Masc Comp
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων