ἐσαββάτισε(ν)
ἐσάθρωσαν
ἐσακούειν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε(ν)
ἐσάλπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σαλπίζω
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε(ν)
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσε(ν)
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σβέννυμι
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord: 1Chron 26:15,17
ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινε(ν)
ἐσήμαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σημαίνω
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε(ν)
ἐσημάνθη
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνε(ν)
ἔσθενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσθήςἐσθῆτες
GENἐσθῆτοςἐσθήτων
DATἐσθῆτιἐσθῆσιν
ACCἐσθῆταἐσθῆτας
ἐσθήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔσθησιςἐσθήσεις
GENἐσθήεωςἐσθήσεων
DATἐσθήσειἐσθήσεσι(ν)
ACCἔσθησινἐσθήσεις
ἐσθῆτα
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίω
 • Forms:
Present
 • ἐσθίοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἔσθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐσθίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐσθιόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Act Participle
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
GENἔσθιοντοςἐσθιούσηςἐσθίοντος
DATἐσθίοντιἐσθιούσῃἐσθίοντι
ACCἐσθίονταἐσθίουσανἐσθίον
VOCἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
GENἐσθιόντωνἐσθιουσῶνἐσθιόντων
DATἐσθίουσιἐσθιούσαιςἐσθίουσι
ACCἐσθίονταςἔσθουσανἐσθίοντα
VOCἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
Imperfect
 • ἐσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φάγεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φάγεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φάγονται Verb: 2Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔφαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤσθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • φάγῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φάγοι Verb: 2Aor Act Opt 3rd Sing
 • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • φαγόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • φαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • φαγόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • φαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
ἐσθίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
ἔσθουσαν
ἔσθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • ἔσθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἔσθων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔσθω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησε(ν)
ἐσιώπων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
ἔσκαλλε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκάλλω
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε(ν)
ἐσκελοκοπήθην
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασε(ν)
ἐσκεπάσθη
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκευάζω
ἐσκήνωσε(ν)
ἐσκίαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
ἐσκίασαν
ἐσκίασε(ν)
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε(ν)
ἐσκίρτων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιρτάω
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σκληρύνω
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε(ν)
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκορπισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σκορπίζω
ἐσκότασαν
ἐσκότασε(ν)
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σκοτόω
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσε(ν)
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μικρύνω
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σμυρνίζω
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Part: Fut Mid Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Part: Fut Mid Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse:
  • Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Fut Mid Acc Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Part: Fut Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔσοπτρονἔσοπτρα
GENἐσόπτρουἐσόπτρων
DATἐσόπτρῳἐσόπτροις
ACCἔσοπτρονἔσοπτρα
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισε(ν)
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε(ν)
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπαργανόω
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε(ν)
ἔσπαρκας
ἐσπαρμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἔσπειρε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἐσπείσαντο
ἔσπεισε(ν)
ἔσπενδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπένδω
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • evening, evening time
  • sunset time (any time after sunset, at that latitude it gets dark shortly after sunset)
  • west, westward, western
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑσπέραἑσπέραι
GENἑσπέραςἑσπερῶν
DATἑσπέρᾳἑσπέραις
ACCἑσπέρανἑσπέρας
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑσπερινόςἑσπερινήἑσπερινόν
GENἑσπερινοῦἑσπερινῆςἑσπερινοῦ
DATἑσπερινῷἑσπερινῇἑσπερινῷ
ACCἑσπερινόνἑσπερινήνἑσπερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑσπερινοίἑσπεριναίἑσπερινά
GENἑσπερινῶνἑσπερινῶνἑσπερινῶν
DATἑσπερινοῖςἑσπεριναῖςἑσπερινοῖς
ACCἑσπερινούςἑσπερινάςἑσπερινά
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
 • Forms:
  • ἕσπερον Noun: Acc Sing Masc
ἔσπευδε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἐσπεύδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπεύδω
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε(ν)
ἐσπιλωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἐσπούδακα
ἐσπούδαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπουδάζω
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασε(ν)
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc
 • Root: σταθμάω
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξε(ν)
ἐσταλμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἑσταμένους
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίασαν
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σταυρόω
ἐσταυρωμένος
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστέγασε(ν)
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε(ν)
ἐστενοχώρησε(ν)
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσε(ν)
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: στερέω
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε(ν)
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησας
ἐστέρησε(ν)
ἐστέρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στεφανόω
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε(ν)
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι(ν)
ἑστήκατε
ἑστήκει
ἕστηκε(ν)
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
ἑστηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Part: Perf Act Dat Sing Fem
  • Part: Perf Act Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Fem
  • Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσε(ν)
ἔστην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἐστηριγμένα
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στηρίζω
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε(ν)
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε(ν)
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθαι
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἔστησας
ἐστήσατε
ἔστησε(ν)
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is written ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ᾿ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ᾿ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστίαἑστίαι
GENἑστίαςἑστιῶν
DATἑστίᾳἑστίαις
ACCἑστίανἑστίας
VOCἑστίαἑστίαι
ἑστίᾳ
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστιατορίαἑστιατορίαι
GENἑστιατορίαςἑστιατοριῶν
DATἑστιατορίᾳἑστιατορίαις
ACCἑστιατορίανἑστιατορίας
VOCἑστιατορίαἑστιατορίαι
ἑστιατορίαν
ἐστιβίζου
ἔστιλβε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: στίλβω
ἐστιμίσατο
ἐστίνἔστιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασε(ν)
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισε(ν)
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἐστράτευσε(ν)
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσε(ν)
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε(ν)
ἐστρηνίασε(ν)
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: στρώννυμι
ἐστρώννυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στρώννυμι
ἔστρωσαν
ἔστρωσε(ν)
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σφάζω
ἔσφαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαλε(ν)
ἐσφάλησαν
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησε(ν)
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσε(ν)
ἔσφιγξαν
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε(ν)
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφραγίζω
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησε(ν)
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσχάραἐσχάραι
GENἐσχάραςἐσχαρῶν
DATἐσχάρᾳἐσχάραις
ACCἐσχάρανἐσχάρας
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread baked over the fire
  • (anything) baked over the fire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐσχαρίτηςἐσχαρίται
GENἐσχαρίτουἐσχαριτῶν
DATἐσχαρίτῃἐσχαρίταις
ACCἐσχαρίτηνἐσχαρίτας
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Gen Sing Masc
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost
  • latter
  • the end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔσχατοςἐσχάτηἔσχατον
GENἐσχάτουἐσχάτηςἐσχάτου
DATἐσχάτῳἐσχάτῃἐσχάτῳ
ACCἔσχατονἐσχάτηνἔσχατον
VOCἔσχατεἐσχάτηἔσχατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
GENἐσχάτωνἐσχάτωνἐσχάτων
DATἐσχάτοιςἐσχάταιςἐσχάτοις
ACCἐσχάτουςἐσχάταςἔσχατα
VOCἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε(ν)
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc/Neut
  • Part: Perf Act Nom Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
 • Parse: Adverb and/or Preposition
 • Meaning: in, into, inside, within
ἔσῳζε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο, ἐσώζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσε(ν)
ἔσωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inner, within; interior
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροςἐσωτέραἐσώτερον
GENἐσωτέρουἐσωτέραςἐσωτέρου
DATἐσωτέρῳἐσωτέρᾳἐσωτέρῳ
ACCἐσώτερονἐσωτέρανἐσώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροιἐσώτεραιἐσώτερα
GENἐσωτέρων
DATἐσωτέροιςἐσωτέραιςἐσωτέροις
ACCἐσωτέρουςἐσωτέραςἐσώτερα
Comparatives & Superlatives
 • ἐσωτάτην Superlative Adj: Acc Sing Fem
 • ἐσωτάτου Superlative Adj: Gen Sing Masc
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων