ἐσαββάτισεν
ἐσάθρωσαν
ἐσακούειν
ἐσαλεύθη
ἐσαλεύθησαν
ἐσαλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
ἐσάλευσαν
ἐσάλευσε
ἐσάλευσεν
ἐσάλπιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σαλπίζω
ἐσάλπισαν
ἐσάλπισε
ἐσάλπισεν
ἐσάπησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σήπω
ἐσάρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
 • Root: σαρόω
ἐσβέννυτο
ἔσβεσαν
ἔσβεσεν
ἐσβέσθη
ἐσβέσθησαν
ἐσβεσμένοι
ἐσβεσμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σβέννυμι
ἐσεβάσθησαν
ἐσέβετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἐσέβοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σέβω
ἔσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσείσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σείω
ἐσείσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σείω
ἔσεσθαι
ἔσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
εσεφιν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: stores, storehouse
 • Concord: 1Chron 26:15,17
ἔσῃ
 • Parse: Verb: Fut Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἐσήμαινε
ἐσήμαινεν
ἐσήμαινον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σημαίνω
ἐσήμαναν
ἐσήμανας
ἐσήμανε
ἐσήμανεν
ἐσημάνθη
ἐσημειώθη
ἐσημειώσατο
ἐσήμηνεν
ἔσθενον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σθένω
ἔσθεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἔσθετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: apparel, clothing, raiment, robe, garment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσθήςἐσθῆτες
GENἐσθῆτοςἐσθήτων
DATἐσθῆτιἐσθῆσιν
ACCἐσθῆταἐσθῆτας
ἐσ-θήσεσιν
ἔσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔσθησιςἐσθήσεις
GENἐσθήεωςἐσθήσεων
DATἐσθήσειἐσθήσεσι(ν)
ACCἔσθησινἐσθήσεις
ἐσθῆτα
ἔσθητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθῆτι
ἐσθίει
ἐσθίειν
ἐσθίεις
ἐσθίεσθαι
ἐσθίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίῃ
ἐσθίητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίομεν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἐσθιόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίουσι(ν)
ἐσθίω
 • Present
 • ἐσθίοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἔσθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔσθετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἔσθητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐσθίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐσθίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐσθίετε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐσθιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσθιέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • ἐσθίῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐσθίητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἐσθίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐσθιόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσθίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐσθίωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐσθίωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • φάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • φαγούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
Present Act Participle
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
GENἔσθιοντοςἐσθιούσηςἐσθίοντος
DATἐσθίοντιἐσθιούσῃἐσθίοντι
ACCἐσθίονταἐσθίουσανἐσθίον
VOCἐσθίωνἐσθίουσαἐσθίον
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
GENἐσθιόντωνἐσθιουσῶνἐσθιόντων
DATἐσθίουσιἐσθιούσαιςἐσθίουσι
ACCἐσθίονταςἔσθουσανἐσθίοντα
VOCἔσθοντεςἔσθουσαιἐσθίοντα
 • Imperfect
 • ἐσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἤσθιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἠσθίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἠσθίομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἤσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἔδεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἔδεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἔδονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • φάγεσαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • φάγεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • φάγεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • φάγομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • φαγόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • φάγονται Verb: 2nd Future Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐφάγαμεν Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔφαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐφάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔφαγον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐφάγοσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἤσθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • φάγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • φαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • φάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • φαγέτω Verb: 2Aor Act Imperative 3rd Sing
 • φαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • φάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • φάγῃς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • φάγητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • φάγοι Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • φάγοισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • φαγόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • φαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • φαγόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • φάγω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • φάγωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • φαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • φάγωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • φάγωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ἐσθίων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐσθίω
ἐσθίωσι(ν)
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐσθίω
ἔσθοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἐσθίω
ἔσθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat
 • Forms:
  • ἔσθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἔσθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔσθω
ἐσίγησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιγάω
ἐσίγησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσίγησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
ἐσιτομέτρει
ἐσιφώνισα
ἐσιώπα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
ἐσιώπησα
ἐσιώπησαν
ἐσιώπησας
ἐσιώπησεν
ἐσιώπων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
ἔσκαλλεν
ἐσκαμμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκαμμάω
ἐσκαμμένος
ἐσκανδαλίζοντο
ἐσκανδαλίσθησαν
ἐσκανδαλισμένοις
ἐσκανδαλισμένους
ἔσκαψε
ἔσκαψεν
ἐσκελοκοπήθην
ἐσκέπασαν
ἐσκέπασας
ἐσκέπασεν
ἐσκεπάσθη
ἐσκεύασα
ἐσκευασμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σκευάζω
ἐσκήνωσε
ἐσκήνωσεν
ἐσκίαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
ἐσκίασαν
ἐσκίασεν
ἐσκιρτᾶτε
ἐσκίρτησαν
ἐσκιρτήσατε
ἐσκίρτησε
ἐσκίρτησεν
ἐσκίρτων
ἐσκλήρυνα
ἐσκληρύναμεν
ἐσκλήρυναν
ἐσκλήρυνας
ἐσκλήρυνε
ἐσκλήρυνεν
ἐσκληρύνθη
ἐσκληρύνοντο
ἐσκόρπισαν
ἐσκόρπισε
ἐσκόρπισεν
ἐσκορπίσθη
ἐσκορπίσθησαν
ἐσκορπίσμεθα
ἐσκορπισμέναι
ἐσκορπισμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc; Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκορπίζω
ἐσκότασαν
ἐσκότασεν
ἐσκοτίσθη
ἐσκοτίσμεθα
ἐσκοτισμένοι
ἐσκοτώθη
ἐσκοτώθην
ἐσκοτώθησαν
ἐσκοτωμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σκοτόω
ἐσκοτωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκοτόω
ἐσκότωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σκοτόω
ἐσκυθρωπωμένος
ἐσκύλευσαν
ἐσκύλευσας
ἐσκύλευσεν
ἐσκυλμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σκύλλω
ἐσμέν, ἐσμεν
 • Parse: Verb: Pres Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσμίκρυνας
ἐσμίκρυνεν
ἐσμικρύνθη
ἐσμικρύνθημεν
ἐσμικρύνθησαν
ἐσμυρνισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σμυρνίζω
ἔσο
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Sing
 • Root: εἰμί
ἔσομαι
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἐσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Ind 1st. Plur
 • Root: εἰμί
ἐσόμενα
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: εἰμί
ἐσομένην
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσομένης
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
ἐσόμενον
 • Parse: Verb: Fut Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
ἐσόμενος
 • Parse: Verb: Fut Part Nom Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἐσομένου
 • Parse: Verb: Fut Mid Part Gen Sing Masc
 • Root: εἰμί
ἔσονται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἔσοπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mirror, glass, reflector
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔσοπτρονἔσοπτρα
GENἐσόπτρουἐσόπτρων
DATἐσόπτρῳἐσόπτροις
ACCἔσοπτρονἔσοπτρα
ἐσόπτρου
ἐσόπτρῳ
ἐσόφιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
ἐσοφισάμην
ἐσοφίσαντο
ἐσόφισας
ἐσοφίσατο
ἐσόφισεν
ἐσοφίσθης
ἐσπανίσθη
ἐσπανισμένους
ἐσπαραγμέναι
ἐσπάραξε
ἐσπάραξεν
ἐσπαράχθησαν
ἐσπαργανώθης
ἐσπαργανωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σπαργανόω
ἐσπαργάνωσα
ἐσπαργάνωσε
ἐσπαργάνωσεν
ἔσπαρκας
ἐσπαρμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
ἐσπαρμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σπείρω
ἔσπαρται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπείρω
ἔσπασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σπάω
ἐσπάσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω
ἐσπάσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἔσπασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπάω
ἐσπασμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: σπάω
ἐσπασμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπασμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σπάω
ἐσπαταλήσατε
ἐσπατάλων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
ἔσπειρα
ἐσπειραμεν
ἔσπειραν
ἔσπειρας
ἐσπείρατε
ἔσπειρε
ἔσπειρεν
ἐσπείσαμεν
ἔσπεισαν
ἐσπείσαντο
ἔσπεισεν
ἔσπενδον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπένδω
ἑσπέρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • evening, evening time
  • sunset time (any time after sunset, at that latitude it gets dark shortly after sunset)
  • west, westward, western
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑσπέραἑσπέραι
GENἑσπέραςἑσπερῶν
DATἑσπέρᾳἑσπέραις
ACCἑσπέρανἑσπέρας
ἑσπέρᾳ
ἑσπέραν
ἑσπέρας
ἑσπερινή
ἑσπερινῇ
ἑσπερινήν
ἑσπερινῆς
ἑσπερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: evening, toward evening, evening sacrifice
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑσπερινόςἑσπερινήἑσπερινόν
GENἑσπερινοῦἑσπερινῆςἑσπερινοῦ
DATἑσπερινῷἑσπερινῇἑσπερινῷ
ACCἑσπερινόνἑσπερινήνἑσπερινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑσπερινοίἑσπεριναίἑσπερινά
GENἑσπερινῶνἑσπερινῶνἑσπερινῶν
DATἑσπερινοῖςἑσπεριναῖςἑσπερινοῖς
ACCἑσπερινούςἑσπερινάςἑσπερινά
ἑσπερινῷ
ἑσπερινῶν
ἕσπερον
ἕσπερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of or at evening
  • evening star, Hesperus, i.e., Venus
 • Forms:
  • ἕσπερον Noun: Acc Sing Masc
ἔσπευδε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἐσπεύδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σπεύδω
ἔσπευδον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπεύδω
ἔσπευσα
ἔσπευσαν
ἔσπευσας
ἔσπευσε
ἔσπευσεν
ἐσπιλωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σπιλόω
ἐσπλαγχνίσθη
ἐσποδώσαντο
ἐσπούδακα
ἐσπούδαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σπουδάζω
ἐσπούδασα
ἐσπουδάσαμεν
ἐσπούδασαν
ἐσπούδασας
ἐσπουδάσατε
ἐσπούδασεν
ἑσσόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be defeated, be overpowered, be weaker than, be inferior
ἑστάθη
ἑστάθην
ἑστάθησαν
ἐσταθμωμένον
ἔσται
 • Parse: Verb: Fut Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστάκαμεν
ἐστάλαξεν
ἐσταλμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: στέλλω
ἑσταμένους
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἵστημι
ἑστάναι
ἔσταξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: στάζω
ἔσταξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: στάζω
ἐστασίασαν
ἕσταται
ἐσταυρώθη
ἐσταυρωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σταυρόω
ἐσταυρωμένος
ἐσταυρώσαμεν
ἐσταύρωσαν
ἐσταυρώσατε
ἐσταυρῶσθαι
ἐσταύρωται
ἐστέ, ἐστε
 • Parse: Verb: Pres Ind 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἔστε
 • Parse: Verb: Pres Imperative 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ἐστεατωμένοι
ἐστέγασαν
ἐστέγασεν
ἐστείλαντο
ἐστείλατο
ἐστέναξα
ἐστέναξαν
ἐστέναξε
ἐστέναξεν
ἐστενοχώρησεν
ἐστερεοῦντο
ἐστέρεσεν
ἐστερεώθη
ἐστερεώθησαν
ἐστερεωμένης
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Fem
 • Root: στερέω
ἐστερέωσα
ἐστερέωσαν
ἐστερέωσε
ἐστερέωσεν
ἐστερήθη
ἐστερήθην
ἐστερήθης
ἐστερήθησαν
ἐστερημένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στερέω
ἐστέρηνται
ἐστέρησας
ἐστέρησεν
ἐστέρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στερέω
ἐστεφανωμένοι
ἐστεφανωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: στεφανόω
ἐστεφάνωσαν
ἐστεφανώσαντο
ἐστεφάνωσας
ἐστεφάνωσε
ἐστεφάνωσεν
ἔστη
ἕστηκα
ἑστήκαμεν
ἕστηκας
ἑστήκασι(ν)
ἑστήκατε
ἕστηκε
ἑστήκει
ἕστηκεν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἵστημι
ἑστήκεσαν
ἑστηκός
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστηκότα
ἑστηκότας
ἑστηκότες
ἑστηκότι
ἑστηκότος
ἑστηκότων
ἑστηκυῖα
ἑστηκυῖαι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Dat Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκυῖαν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἵστημι
ἑστηκώς
ἐστηλώθη
ἐστηλωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: στηλόω
ἐστηλωμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: στηλόω
ἐστήλωσαν
ἐστήλωσεν
ἔστην
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἵστημι
ἐστηριγμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: στηρίζω
ἐστηριγμέναι
ἐστηριγμένη
ἐστηριγμένοι
ἐστηριγμένος
ἐστηριγμένους
ἐστήριζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στηρίζω
ἐστηρίζοντο
ἐστήρικα
ἐστήρικται
ἐστήριξα
ἐστήριξε
ἐστήριξεν
ἐστήρισα
ἐστήρισαι
ἐστηρίσατο
ἐστήρισε
ἐστήρισεν
ἐστηρίσθαι
ἐστηρίσθη
ἐστηρισμένος
ἐστήρισται
ἐστηρίχθαι
ἐστηρίχθην
ἔστησα
ἐστήσαμεν
ἔστησαν
ἔστησας
ἐστήσατε
ἔστησε
ἔστησεν
ἔστητε
ἐστί, ἐστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Note: ἐστί is written ἔστι at the beginning of a sentence when it means "exist" or "is possible"; and when it immediately follows one of the following: ἀλλ᾿ (ἀλλά), εἰ, καί, μή, οὐκ, ὅτι, τοῦτ᾿ (τοῦτο), ὡς
 • Root: εἰμί
ἔστι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: home, hearth
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστίαἑστίαι
GENἑστίαςἑστιῶν
DATἑστίᾳἑστίαις
ACCἑστίανἑστίας
VOCἑστίαἑστίαι
ἑστίᾳ
ἑστιατορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • allowance of food
  • feast
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑστιατορίαἑστιατορίαι
GENἑστιατορίαςἑστιατοριῶν
DATἑστιατορίᾳἑστιατορίαις
ACCἑστιατορίανἑστιατορίας
VOCἑστιατορίαἑστιατορίαι
ἑστιατορίαν
ἐστιβίζου
ἔστιλβεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: στίλβω
ἐστιμίσατο
ἐστίν or ἔστιν
 • Parse: Verb: Pres Ind 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἐστιχισμέναι
ἐστοίβασεν
ἐστοιβασμένῃ
ἐστολίζετο
ἐστόλισεν
ἐστολισμένοι
ἐστολισμένος
ἐστολισμένους
ἑστός
 • Parse: Verb: 2nd Perfect Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἐστραγγάληται
ἐστραγγαλωμένος
ἐστράτευσεν
ἐστρατήγηται
ἐστρατοπεδεύκει
ἐστρατοπεδευκότα
ἐστρατοπέδευσαν
ἐστρατοπεδεύσατε
ἐστρατοπέδευσεν
ἐστράφη
ἐστράφην
ἐστράφης
ἐστράφησαν
ἔστρεψαν
ἔστρεψας
ἔστρεψε
ἔστρεψεν
ἐστρηνίασε
ἐστρηνίασεν
ἔστρωκα
ἐστρωμέναι
ἐστρωμένης
ἐστρωμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: στρώννυμι
ἐστρώννυον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: στρώννυμι
ἔστρωσαν
ἔστρωσεν
ἔστρωται
ἐστύγνασαν
ἔστω
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί
ἑστώς
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶσα
ἑστῶσαι
ἔστωσαν
 • Parse: Verb: Pres Imperative 3rd Plur
 • Root: εἰμί
ἑστῶτα
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἵστημι
ἑστῶτας
ἑστῶτες
ἑστῶτος
ἑστώτων
ἐσυκοφάντησα
ἐσύλησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: συλάω
ἔσυραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσύρισαν
ἔσυρον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σύρω
ἐσφάγης
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένου
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σφάζω
ἐσφαγμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σφάζω
ἔσφαλεν
ἐσφάλησαν
ἔσφαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
ἔσφαξας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἔσφαξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
ἐσφενδόνησεν
ἐσφηνωμέναι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: σφηνόω
ἐσφήνωσεν
ἔσφιγξαν
ἐσφραγισάμην
ἐσφράγισαν
ἐσφραγίσαντο
ἐσφράγισας
ἐσφραγίσατο
ἐσφράγισε
ἐσφράγισεν
ἐσφραγίσθη
ἐσφραγίσθητε
ἐσφραγισμένα
ἐσφραγισμένη
ἐσφραγισμένοι
ἐσφραγισμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σφραγίζω
ἐσφραγισμένου
ἐσφραγισμένων
ἐσφράγισται
ἐσφυροκόπησεν
ἐσχάρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grate, grating, grill, lattice work
  • the hearth, brazier, fire-place
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐσχάραἐσχάραι
GENἐσχάραςἐσχαρῶν
DATἐσχάρᾳἐσχάραις
ACCἐσχάρανἐσχάρας
ἐσχάρᾳ
ἐσχάραι
ἐσχάραν
ἐσχάρας
ἐσχαρίτην
ἐσχαρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bread baked over the fire
  • (anything) baked over the fire
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐσχαρίτηςἐσχαρίται
GENἐσχαρίτουἐσχαριτῶν
DATἐσχαρίτῃἐσχαρίταις
ACCἐσχαρίτηνἐσχαρίτας
ἔσχατα
ἔσχαται
ἐσχάταις
ἐσχάτας
ἐσχάτη
ἐσχάτῃ
ἐσχάτην
ἐσχάτης
ἐσχατίζοντας
ἐσχατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be last
  • to come too late
  • to come behind, lag behind (on the battlefield)
 • Forms:
  • ἐσχατίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσχάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐσχατογήρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last age, old age
  • very far advanced in age
 • Forms:
  • ἐσχατογήρῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐσχατογήρῳ
ἐσχατόγηρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἐσχατογήρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in extreme old age, last age
ἔσχατοι
ἐσχάτοις
ἔσχατον
ἔσχατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • last
  • Of Place: farthest, uttermost, remotest
  • Of rank: last, least, most insignificant
  • Of relative order: last mentioned
  • Of Time: least, last ends of, furthest, remotest, most extreme, last, latter end, lowest, uttermost
  • latter
  • the end
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἔσχατοςἐσχάτηἔσχατον
GENἐσχάτουἐσχάτηςἐσχάτου
DATἐσχάτῳἐσχάτῃἐσχάτῳ
ACCἔσχατονἐσχάτηνἔσχατον
VOCἔσχατεἐσχάτηἔσχατε
Plural
 MascFemNeut
NOMἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
GENἐσχάτωνἐσχάτωνἐσχάτων
DATἐσχάτοιςἐσχάταιςἐσχάτοις
ACCἐσχάτουςἐσχάταςἔσχατα
VOCἔσχατοιἔσχαταιἔσχατα
ἐσχάτου
ἐσχάτους
ἐσχάτῳ
ἐσχάτων
ἐσχάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: finally, point of death
ἔσχε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχεδιάζομεν
ἔσχεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔσχηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχήκεισαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότα
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχηκώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐσχίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἔσχισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
ἐσχίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
ἐσχισμένοι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σχίζω
ἔσχομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσχοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔσω
 • Parse: Adverb and Preposition
 • Meaning: in, into, inside, within
ἔσῳζε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσῳζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσῴζετο, ἐσώζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • inward, inwardly, (from) within, without
  • from inside, on the inside
ἐσώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἐσώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἐσώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἐσωματοποιήσατε
ἐσώρευσεν
ἔσωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
ἔσωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἔσωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
ἐσώτατα
ἐσωτάτην
ἐσώτατος
ἐσωτάτου
ἐσωτέρα
ἐσωτέρᾳ
ἐσωτέραν
ἐσωτέρας
ἐσώτερον
ἐσώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inner, within; interior
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροςἐσωτέραἐσώτερον
GENἐσωτέρουἐσωτέραςἐσωτέρου
DATἐσωτέρῳἐσωτέρᾳἐσωτέρῳ
ACCἐσώτερονἐσωτέρανἐσώτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐσώτεροιἐσώτεραιἐσώτερα
GENἐσωτέρων
DATἐσωτέροιςἐσωτέραιςἐσωτέροις
ACCἐσωτέρουςἐσωτέραςἐσώτερα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐσωτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • ἐσωτάτου Adj: Gen Sing Masc Superlative
ἐσωτέρῳ
ἐσωτέρων