ἕω
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἕως
ἑωθινῇ
ἑωθινή
ἑωθινήν
ἑωθινῆς
ἑωθινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: early in the morning, daybreak
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἑωθινόςἑωθινήἑωθινόν
GENἑωθινοῦἑωθινῆςἑωθινοῦ
DATἑωθινῷἑωθινῇἑωθινῷ
ACCἑωθινόνἑωθινήνἑωθινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἑωθινοίἑωθιναίἑωθινά
GENἑωθινῶνἑωθινῶνἑωθινῶν
DATἑωθινοῖςἑωθιναῖςἑωθινοῖς
ACCἑωθινούςἑωθινάςἑωθινά
ἕωλον
ἕωλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: a day old, kept till the morrow, stale
 • Forms:
  • ἕωλον Adj: Nom Sing Neut
ἐῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐάω
ἑώρα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκασι
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑωράκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἑωράκατε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
ἑώρακε
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκει
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωράκειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρακεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑωρακέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ὁράω
ἑωρακότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἑωρακότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ὁράω
ἑωρακότι
 • Parse: Verb: Perf Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ἑωρακότων
 • Parse: Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ὁράω
ἑωρακώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ὁράω
ἑώραται
 • Parse: Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
ἑώρων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
ἕως
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • while, even, until, unto, (as) far (as), how long, up to
  • ἕως ἄν = until
  • ἕως τίνος = until when
  • ἕως πότε = how long
ἕως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dawn, early morning
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕωςN/A
GENἕωςN/A
DATἑῷN/A
ACCἑῶN/A
ἔωσαν, ἐῶσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ὠθέω
ἑωσφόρον
ἑωσφόρος
Masculine
 SingularPlural
NOMἑωσφόροςἑωσφόροι
GENἑωσφόρουἑωσφόρων
DATἑωσφόρῳἑωσφόροις
ACCἑωσφόρονἑωσφόρους
VOCἑωσφόρεἑωσφόροι
ἑωσφόρου