ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place: in (e.g., ἐν Ἀθήναις - in Athens)
  • Of Place: among (e.g., ἐν τοῖς Ἕλλησιν - among the Greeks)
  • Of Place: by, near (e.g., ἐν τῇ νησῖδι - near the island)
  • Of Place: on (e.g., ἐν τῇ ὁδῷ - on the way)
  • Of Clothes: with (e.g., ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς - dressed with soft clothes)
  • Of Time: in, during (e.g., ἐν νυκτί - in the night; ἐν ταῖς σπονδαῖς - during the truce)
  • Causal: with (e.g., ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν - kill with a sword)
ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἕν
 • Parse: Adj: Nom/Acc sing Neut
 • Root: εἷς