ἐν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐν + Dat = in, on, at, by, with, within
  • Of Place:
   • in
    • ἐν Ἀθήναις - in Athens
   • among
    • ἐν τοῖς Ἕλλησιν - among the Greeks
   • by, near
    • ἐν τῇ νησῖδι - near the island
   • on
    • ἐν τῇ ὁδῷ - on the way
  • Of Clothes: with
   • ἠμφιεσμένον ἐν μαλακοῖς - dressed with soft clothes
  • Of Time: in, during
   • ἐν νυκτί - in the night
   • ἐν ταῖς σπονδαῖς - during the truce
  • Causal: with
   • ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτείνειν - kill with a sword
ἔν
 • Parse: Preposition
 • Meaning: ἐν + Dat = in, on, by, with
 • Note: This form ἔν found when followed by an enclitic
ἕν
 • Parse: Adj: Nom/Acc sing Neut
 • Root: εἷς