ἐζευγίσθησαν
ἐζευγμένην
ἔζευξαν
ἔζευξεν
ἔζεσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζέω
ἔζη
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ἐζήλουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωκα
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ἐζήλωσεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ἐζημιώθην
ἐζημιώθησαν
ἐζημίωσεν
ἔζησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ἔζησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ἔζησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ἔζησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ἔζησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ἐζῆτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ἐζήτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητεῖτε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζητεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζήτησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζήτησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ἐζητοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ἐζήτουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ἕζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to seat oneself, sit
ἐζυγωμένα
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • Root: ζυγόω
ἐζυμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζυμόω
ἐζυμωμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ζυμόω
ἐζυμωμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ζυμόω
ἐζωγραφημένους
ἐζωγράφηκα
ἐζωγράφησα
ἐζωγρημένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ζωγρέω
ἐζώγρησαν
ἐζωγρήσατε
ἐζώγρησεν
ἔζων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ἐζώννυες
ἐζωογόνει
ἐζωογονεῖτε
ἐζωογονήκειτε
ἐζωογόνησα
ἐζωογονήσατε
ἐζωογόνησεν
ἐζωογόνουν
ἐζωοποίησαν
ἐζωοποιήθην
ἐζωοποιήθησαν
ἐζωοποίησας
ἐζωπύρησεν
ἐζώσατο
ἔζωσεν
ἐζωσμένοι
ἔζωσά
ἐζωσμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ζωννύω
ἐζωσμένους
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ζωννύω