ἔλαβαν
ἔλαβε
ἔλαβεν
ἔλαβες
ἐλάβετε
ἐλάβετο
ἐλάβομεν
ἔλαβον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαμβάνω
ἐλάβοντο
ἐλάβοσαν
ἐλαθεν
ἔλαθες
ἔλαθον
ἐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • olive berry
  • olive tree
 • Forms:
  • ἐλαίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλαῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐλαίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλαίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἐλαιῶν Noun: Gen Plur Fem
top
ἐλαίᾳ
ἐλαῖαι
ἐλαίαν
ἐλαίας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἐλαία
ἐλάινον
ἐλάϊνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pure olive, of olive-wood
 • Forms:
  • ἐλάινον Adj: Acc Sing Neut
ἐλαιολογέω
ἐλαιολογῇς
ἔλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: oil, olive oil
 • Forms:
  • ἐλαίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐλαίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • ἐλαίων Noun: Gen Plur Neut
ἐλαίου
ἐλαίῳ
ἐλαιών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • olive orchard, olive grove
  • Olivet
 • Forms:
  • ἐλαιῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλαιῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλαιῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλαιώνων Noun: Gen Plur Masc
top
ἐλαίων
ἐλαιῶν
ἐλαιῶνα
ἐλαιῶνας
ἐλαιῶνος
ἐλαιώνων
ἐλάκησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάσχω
ἐλάκησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάσχω
ἐλάλει
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλάλησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλησας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: λαλέω
top
ἐλάλησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλάλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λαλέω
ἐλαλοῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: λαλέω
ἐλάμβανε
ἐλάμβανεν
ἐλαμβάνετε
ἐλἄμβανον
ἐλαμβάνοσαν
ἔλαμψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λάμπω
ἔλαμψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
ἔλαμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λάμπω
ἐλάξευσα
ἐλάξευσεν
ἐλάσεις
top
ἔλασμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: metal beaten out, metal-plate
ἔλασσον
ἐλάσσονα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem comp
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐλάσσων
ἐλασσονέω, ἐλαττονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to receive less, have back
   • to give less, diminish
   • to defeat
  • Middle:
   • to lack, want
   • to lose of
   • to receive less, have lack
  • Passive:
   • to grow less
 • Forms:
  • ἐλαττονῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐλαττονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἠλαττόνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλαττονοῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
ἐλάσσονι
ἐλασσονοῦσι
ἐλασσονόω, ἐλαττονόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to diminish, defeat, lessen
  • Passive:
   • to be diminished, be defeated
 • Forms:
  • ἐλασσονοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐλαττονοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττονωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλαττονωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλαττονώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐλασσούμενον
ἐλασσούμενος
ἐλασσουμένῳ
top
ἐλασσόω, ἐλαττόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make less, trim
   • to make smaller, shorten
   • to diminish, decrease
   • to reduce in amount
   • to lower, degrade
  • Passive:
   • to be devoid
   • to suffer loss
   • to be depreciated
   • to be in want of, be lacking
 • Forms:
  • ἐλατομήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλασσούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐλασσούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐλασσουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐλατομήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐλαττούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐλαττούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐλαττοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐλαττοῦσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐλαττωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαττωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐλαττωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλαττωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλαττῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλαττῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλαττώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλαττώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλαττώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἐλαττώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἠλαττώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλαττώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠλαττώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠλαττωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἠλάττωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐλάσσω
ἐλάσσων, ἐλάττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: less, under, worse, younger, smaller, fewer
 • Forms:
  • ἐλάττονι Adj: Dat Sing Comp
  • ἐλάσσονα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem comp
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἔλασσον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλάσσονι Adj: Dat Sing Masc
  • ἐλάσσω Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • ἔλαττον Adj: Nom Sing Neut
  • ἐλαττόνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἐλάττοσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἐλάττους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλάττω Adj: Acc Sing Masc
ἐλατά
ἐλάται
ἐλαταῖς
ἐλατάς
ἐλάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • pine, fir tree, silver fir
  • ductile, hammered
 • Forms:
  • ἐλάται Noun: Nom Plur Fem
  • ἐλαταῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἐλατάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἐλάτης Noun: Gen Sing Fem
top
ἐλάτης
ἐλάτινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of the fir, pine
 • Forms:
  • ἐλατίνους Adj: Acc Plur Masc
ἐλατίνους
ἐλατομήθη
ἐλατομήθησαν
ἐλατόμησας
ἐλατομήσατε
ἐλατόμησε
ἐλατόμησεν
ἐλατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ductile, beaten, of beaten work
 • Forms:
  • ἐλατά Adj: Acc Plur Neut
  • ἐλατούς Adj: Acc Plur Masc
ἐλατούς
ἐλάτρευον
ἐλατρεύσαμεν
ἐλάτρευσαν
top
ἐλάτρευσας
ἐλατρεύσατε
ἐλάτρευσεν
ἔλαττον
ἐλαττονέω
ἐλαττονῇ
ἐλαττονήσει
ἐλάττονι
ἐλαττονοῦνται
ἐλαττονοῦται
ἐλαττονόω
ἐλαττονωθέντες
ἐλαττονώθη
ἐλαττονωθῇ
ἐλαττονωθῶσιν
ἐλαττόνων
ἐλαττονώσῃ
top
ἐλάττοσιν
ἐλαττοῦμαι
ἐλαττούμενον
ἐλαττούμενος
ἐλάττους
ἐλαττοῦσθαι
ἐλαττοῦσιν
ἐλαττόω
ἐλάττω
ἐλάττωμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a defect, disadvantage, loss, lack
 • Forms:
  • ἐλαττώματος Noun: Gen Sing Neut
ἐλαττώματος
ἐλαττωθῇ
ἐλαττωθήσεται
ἐλαττωθήσονται
ἐλαττωθῶσιν
top
ἐλάττων
ἐλαττῶν
ἐλαττῶσαι
ἐλαττώσει
ἐλαττώσεις
ἐλαττώσετε
ἐλαττώσεως
ἐλαττώσῃς
ἐλάττωσιν
ἐλάττωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: defect, loss, making smaller
 • Forms:
  • ἐλαττώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐλάττωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἐλαύνειν
ἐλαυνόμενα
ἐλαυνόμεναι
ἐλαυνομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἐλαύνω
ἐλαῦνον
ἐλαύνοντα
top
ἐλαύνονται
ἐλαύνοντες
ἐλαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drive (e.g., driven by the wind)
  • to advance, make progress
  • to row, push, propel
  • to drive to extremities, persecute
  • to plague, vex
  • to forge
 • Construct: ἀπελαύνω, διελαύνω, ἐλαύνω, ἐξελαύνω, περιελαύνω, συνελαύνω
 • Forms:
  • ἐλάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλαύνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλαυνόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐλαυνόμεναι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐλαυνομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐλαῦνον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλαύνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλαύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλαύνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλαύνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐληλακότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἠλαύνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἠλαύνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἐλαύνων
ἔλαφοι
ἐλάφοις
ἔλαφον
ἔλαφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deer, stag, hart
 • Forms:
  • ἔλαφοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἐλάφοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἔλαφον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλάφου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλάφους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλάφων Noun: Gen Plur Masc
ἐλάφου
ἐλάφους
ἐλαφρά
ἐλαφραί
top
ἐλαφρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vacillation, levity, fickleness
 • Forms:
  • ἐλαφρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἐλαφρίᾳ
ἐλαφροί
ἐλαφρόν
ἐλαφρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • light (in weight), light to carry
  • light to bear, light to endure, minor
  • quick, nimble, light footed
  • frivolous, fickle, vacillating
 • Forms:
  • ἐλαφροί Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλαφρά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐλαφραί Adj: Nom Plur Fem
  • ἐλαφρόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἐλαφρότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἐλαφροτέρως Adverb compar
ἐλαφρότερος
ἐλαφροτέρως
ἐλαφύρευσεν
ἐλάφων
ἔλαχε
ἔλαχεν
ἐλάχιστα
ἐλαχίστη
top
ἐλαχίστης
ἐλάχιστοι
ἐλάχιστον
ἐλάχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ὀλίγος
 • Meaning: least, very little, small, smallest, few
 • Forms:
  • ἐλαχιστότερον Adj: Nom Sing Masc Super
  • ἐλαχίστη Adj: Nom Sing Fem
  • ἐλάχιστον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐλαχίστου Adj: Gen Sing Neut
  • ἐλαχίστῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἐλαχίστων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἐλαχιστότερον
ἐλαχιστότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: less than the least; far less
 • Forms:
  • ἐλαχιστοτέρῳ Adj: Dat Sing Masc Comparative
ἐλαχιστοτέρῳ
ἐλαχίστου
ἐλαχίστῳ
ἐλαχίστων
ἔλαχον
ἐλαχύς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: small, smaller
 • Forms:
  • ἐλάχιστα Adj: Nom Plur Neut Superl
  • ἐλαχίστης Adj: Gen Sing Fem Superl
  • ἐλάχιστοι Adj: Nom Plur Masc Superl
ἐλεᾷ
ἐλέα
top
ἐλέανα
ἐλέαναν
ἐλεᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pity, have mercy, have compassion, feel pity, show mercy
 • Forms:
  • ἐλεῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐλεῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἔλεγε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεγες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: λέγω
ἐλέγετε
 • Parse: Verb: Imp act Ind 2nd Plur
 • Root: λέγω
ἐλέγετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἐλεγμοῖς
ἐλεγμόν
ἐλεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • refuting, reproving
  • a conviction, rebuke, reproof
  • punishment
 • Forms:
  • ἐλεγμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἐλεγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλεγμούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλεγμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἐλεγμοῦ
ἐλεγμούς
ἐλεγμῷ
ἐλέγξαι
ἐλέγξαιτο
ἐλέγξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλέγχω
top
ἐλεγξάτωσαν
ἐλέγξει
ἐλέγξεις
ἐλέγξῃ
ἐλέγξῃς
ἔλεγξιν
ἔλεγξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rebuke, reproof; conviction, refuting, reproving
 • Forms:
  • ἔλεγξιν Noun: Acc Sing Fem
ἔλεγξον
ἐλέγξω
ἐλέγομεν
 • Parse: Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: λέγω
ἔλεγχε
ἐλέγχει
ἐλέγχειν
ἐλέγχεις
top
ἐλέγχεσθαι
ἐλέγχεται
ἐλέγχετε
ἐλέγχῃ
ἐλέγχῃς
ἐλεγχθέντες
ἐλεγχθῇ
ἐλεγχθήσεσθε
ἐλεγχθήσεται
ἔλεγχοι
ἐλέγχοις
ἐλεγχόμενα
ἐλεγχόμενοι
ἐλεγχόμενος
ἔλεγχον
top
ἐλέγχοντα
ἐλέγχοντας
ἐλέγχοντες
ἔλεγχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rebuttal, refutation
  • proof, proving
  • conviction (of a sinner)
  • reproof, censure, correction
 • Forms:
  • ἔλεγχοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἐλέγχοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἔλεγχον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέγχου Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλέγχους Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλεγμόν Noun: Acc Sing Masc
ἐλέγχου
ἐλέγχους
ἐλέγχουσα
ἐλέγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to convict, convince
  • to bring to light, expose, set forth, decide
  • to reprove, correct, rebuke
  • to punish, discipline
 • Construct: ἀπελέγχω, διελέγχω, ἐλέγχω, ἐξελέγχω
 • Forms:
  • ἐλέγξας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεγχθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἐλεγχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἔλεγχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλέγχεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλέγχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐλέγχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεγχόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐλεγχόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεγχόμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγχοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλέγχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλέγχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλέγχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐλεγχθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐλεγχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλέγχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλέγξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλέγξαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἐλεγξάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλέγξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐλέγξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἔλεγξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλέγξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἤλεγξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλέγχων
ἐλέει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔλεος
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεεῖ
ἐλεεῖν
ἐλεεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having received mercy, pitiable, miserable
 • Forms:
  • ἐλεεινότεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλεεινότεροι
ἐλεεῖς
ἐλεεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have mercy
   • to have compassion
   • to have pity, take pity
   • to show mercy
  • Passive:
   • to receive mercy
   • to receive compassion
   • to receive pity
 • Construct: κατελεέω
 • Forms:
  • ἐλέει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἐλεᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλεᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλεηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐλεηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλεηθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • ἐλεηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐλεῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλεήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλεήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλεήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλεήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐλεήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐλέησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλεήσοντα Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλεήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐλεήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐλεήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐλεοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλεοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐλεῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἐλεῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλεῶντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἠλεήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠλεήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠλεήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἠλεημένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠλεημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠλέησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠλέησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλέησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλέησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλέησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλεημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἠλέημαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
top
ἐλέη
ἐλεηθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῆναι
ἐλεηθήσεται
ἐλεηθησόμεθα
ἐλεηθήσονται
ἐλεηθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεηθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῆμον
ἐλεήμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἐλεήμων
ἐλεήμονας
ἐλεήμονες
ἐλεήμονος
ἐλεημοποιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: giving alms
 • Forms:
  • ἐλεημοποιοῦ Adj: Gen Sing Masc
top
ἐλεημοποιοῦ
ἐλεημοσύναι
ἐλεημοσύναις
ἐλεημοσύνας
ἐλεημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • alms, charity, almsdeeds
  • compassion, beneficence
  • pity, mercy
 • Forms:
  • ἐλεημοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλεημοσύναι Noun: Nom Plur Fem
  • ἐλεημοσύναις Noun: Dat Plur Fem
  • ἐλεημοσύνας Noun: Acc Plur Fem
  • ἐλεημοσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλεημοσύνης Noun: Gen Sing Fem
  • ἐλεημοσυνῶν Noun: Gen Plur Fem
ἐλεημοσύνῃ
ἐλεημοσύνην
ἐλεημοσύνης
ἐλεημοσυνῶν
ἐλεήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciful, pitiful, sympathetic, compassionate
 • Forms:
  • ἐλεῆμον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλεήμονας Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἐλεήμονα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἐλεήμονες Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεήμονος Adj: Gen Sing Masc
ἐλεῆσαι
ἐλεήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
top
ἐλεήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσει
ἐλεήσεις
ἐλεήσῃ
ἐλεήσῃς
ἐλεήσητε
ἐλέησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσοντα
 • Parse: Verb: Fut Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεήσω
ἐλεήσωμεν
ἐλεήσωσιν
ἕλει
ἔλειξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείχω
ἐλειτούργει
ἐλειτούργησα
top
ἐλειτούργησαν
ἐλειτούργουν
ἔλεξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λέγω
ἔλεον
ἑλεοπόλει
ἑλεόπολιν
ἑλεόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an engine of war, siege engine
 • Forms:
  • ἑλεοπόλει Noun: Dat Sing Fem
  • ἑλεόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἔλεος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pity, mercy, compassion
 • Forms:
  • ἐλέα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐλέει Noun: Dat Sing Neut
  • ἐλέη Noun: Acc Plur Neut
  • ἔλεον Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέου Noun: Gen Sing Neut
  • ἐλέους Noun: Gen Sing Neut
ἐλέου
ἐλεοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλέους
ἐλέπισεν
top
ἐλεπίσθη
ἐλέπτυνα
ἐλέπτυναν
ἐλέπτυνεν
ἐλεπτύνθησαν
ἕλεσθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἱρέω
ἐλευθέρα
ἐλευθέραν
ἐλευθέρας
ἐλευθερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: liberty; freedom
 • Forms:
  • ἐλευθερίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλευθερίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλευθερίας Noun: Gen Sing Fem
ἐλευθερίᾳ
ἐλευθερίαν
ἐλευθερίας
ἐλεύθεροι
ἐλευθέροις
top
ἐλεύθερον
ἐλεύθερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • free
  • honourable, noble
  • independent, unbound
 • Forms:
  • ἐλευθέρα Adj: Nom Sing Fem
  • ἐλευθέραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἐλευθέρας Adj: Gen Sing Fem
  • ἐλεύθεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλευθέροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐλεύθερον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐλευθέρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐλευθέρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλευθέρων Adj: Gen Plur Masc
  • ἐλευθερώτεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
ἐλευθέρου
ἐλευθέρους
ἐλευθεροῦσθαι
ἐλευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to free, set free
  • to deliver, liberate
 • Construct: ἀπελευθερόω
 • Forms:
  • ἐλευθεροῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐλευθερωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐλευθερωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐλευθερώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλευθερώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐλευθέρωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλευθέρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλευθέρωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλευθερωθέντες
ἐλευθερωθήσεται
ἐλευθέρων
ἐλευθερῶσαι
ἐλευθερώσει
top
ἐλευθερώσῃ
ἐλευθέρωσον
ἐλευθερώτεροι
ἐλεύκαναν
ἐλεύκανεν
ἐλεύσεσθε
ἐλεύσεται
ἐλεύσεως
ἐλεύσῃ
ἔλευσιν
ἔλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a coming, an advent, arrival
 • Forms:
  • ἐλεύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἔλευσιν Noun: Acc Sing Fem
ἐλεύσομαι
ἐλευσόμεθα
ἐλεύσονται
ἐλευστέον
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: one must come, proceeding further
top
ἐλέφαντα
ἐλεφαντάρχην
ἐλεφαντάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: elephant master, the commander of a squadron of elephants
 • Forms:
  • ἐλεφαντάρχην Noun: Acc Sing Masc
ἐλέφαντας
ἐλέφαντες
ἐλέφαντι
ἐλεφάντινοι
ἐλεφάντινον
ἐλεφάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ivory, of ivory, elephantine
 • Forms:
  • ἐλεφάντινοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐλεφάντινον Adj: Acc Sing Neut
  • ἐλεφαντίνους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλεφαντίνων Adj: Gen Plur Fem
ἐλεφαντίνους
ἐλεφαντίνων
ἐλέφαντος
ἐλεφάντων
ἐλέφας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ivory, elephant
 • Forms:
  • ἐλέφαντα Noun: Acc Sing Masc
  • ἐλέφαντας Noun: Acc Plur Masc
  • ἐλέφαντες Noun: Nom Plur Masc
  • ἐλέφαντι Noun: Dat Sing Masc
  • ἐλέφαντος Noun: Gen Sing Masc
  • ἐλεφάντων Noun: Gen Plur Masc
  • ἐλέφασιν Noun: Dat Plur Masc
top
ἐλέφασιν
ἐλεῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐλεάω
ἐλεῶντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐλεάω
ἐλεῶντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐλεέω
ἐλεῶσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐλεάω
ἕλη
ἔληγεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λήγω
ἐληλακότες
ἐλήλυθα
ἐλήλυθας
ἐληλύθασιν
ἐλήλυθε
ἐληλύθει
top
ἐληλύθεισαν
ἐλήλυθεν
ἐληλυθέναι
ἐληλυθότα
ἐληλυθότας
ἐληλυθότες
ἐληλυθότος
ἐληλυθότων
ἐληλυθυῖαν
ἐληλυθώς
ἐλήμφθη
ἐλήμφθης
ἐλήμφθησαν
ἔληξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λήγω
ἐλήφθησαν
top
ἔλθατε
ἐλθάτω
ἐλθάτωσαν
ἐλθέ
ἐλθεῖν
ἔλθετε
ἐλθέτω
ἐλθέτωσαν
ἔλθῃ
ἔλθῃς
ἔλθητε
ἔλθοι
ἔλθοιμι
ἔλθοις
ἔλθοισαν
top
ἐλθόν
ἐλθόντα
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Acc sing masc
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ἔρχομαι
ἐλθόντας
ἐλθόντες
ἐλθόντι
ἐλθόντος
ἐλθόντων
ἐλθοῦσα
ἐλθοῦσαι
ἐλθοῦσαν
ἐλθούσῃ
ἐλθούσης
ἔλθω
ἔλθωμεν
ἐλθών
top
ἔλθωσι
ἔλθωσιν
ἑλιγήσεται
ἕλιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: package, roll, curl, lock
ἐλιθάσθην
ἐλιθάσθησαν
ἐλιθοβόλησαν
ἐλιθοβόλουν
ἕλικι
ἐλίκμησα
ἑλικτά
ἑλικτή
ἑλικτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • curved, twisted, wreathed, rolled, winding
  • rolled (bread)
  • winding (staircase)
 • Forms:
  • ἑλικτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἑλικτή Adj: Nom Sing Fem
ἐλιμαγχόνησεν
top
ἕλιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tendril
  • vine branch
  • fetter
 • Forms:
  • ἕλικι Noun: Dat Sing Fem
ἑλίξεις
ἐλίπανας
ἐλίπανεν
ἐλιπάνθη
ἐλιπάνθησαν
ἔλιπεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λείπω
ἔλιπον
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λείπω
ἑλισσόμενον
ἑλίσσω
ἐλιτάνευον
ἑλιχθείη
top
ἕλκει
ἕλκει
ἕλκη
ἑλκόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἕλκω
ἕλκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a sore, wound, ulcer
 • Forms:
  • ἕλκη Noun: Acc Plur Neut
  • ἕλκους Noun: Gen Sing Neut
  • ἑλκῶν Noun: Gen Plur Neut
  • ἕλκει Noun: Dat Sing Neut
  • Note: See ἕλκει as a Verb: to draw
ἕλκους
ἕλκουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἕλκω
ἕλκουσι
ἕλκουσιν
ἑλκόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cause sores, cause ulcers
  • to be full of sores, be ulcerous
 • Forms:
  • εἱλκωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἡλκωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
top
ἑλκῦσαι
ἑλκύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσῃ
ἕλκυσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἕλκω
ἑλκύσω
ἑλκύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw, pull, drag
 • Forms:
  • ἕλκουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἕλκουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἑλκῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἑλκύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἑλκύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἕλκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to draw (a sword), drag, pull
  • to draw, attract
  • to flow along (of a river)
  • to prolong, last long
  • to draw in, breathe
  • to excite
 • Construct: ἀντιπαρέλκω, διέλκω, ἐκείλκω, ἕλκω, ἐξέλκω, ἐφέλκω, παρέλκω, συνέλκω
 • Forms:
  • ἑλκομένους Verb: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἑλκόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • εἷλκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εἵλκοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • εἵλκυσα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἵλκυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἵλκυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • εἵλκυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἵλκυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἱλκύσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • εἵλκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἕλκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Note: See ἕλκει as a noun: sore, injury
  • ἕλκοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἕλκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἕλκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἑλκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἕλκουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἑλκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἕλκυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἕλκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἧλκον
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἕλκων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἕλκω
ἑλκῶν
ἐλλείπειν
ἐλλείπητε
top
ἐλλεῖπον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: λείπω
ἐλλείπω
ἐλλείψεως
ἔλλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: failing, falling short, defect
 • Forms:
  • ἐλλείψεως Noun: Gen Sing Fem
Ἕλλην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Greek
 • Forms:
  • Ἑλλήνων Noun: Gen Plur Masc/Fem
ἑλληνίδας
ἑλληνικά
ἑλληνικοῖς
ἑλληνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hellenic, Greek
 • Forms:
  • ἑλληνικά Adj: Acc Plur Neut
  • ἑλληνικοῖς Adj: Dat Plur Neut
Ἑλληνίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Grecian woman
 • Forms:
  • ἑλληνίδας Noun: Acc Plur Fem
Ἑλλήνων
ἐλλίπῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐλλείπω
ἐλλιπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wanting, lacking, defective
ἐλλόγα
ἐλλογᾶται
top
ἐλλόγει
ἐλλογεῖται
ἐλλογέω
ἐλλόγιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • included
  • reputable, eminent, distinguished
 • Forms:
  • ἐλλογίμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐλλογιμωτάτοις Adj: Dat Plur Masc Comp
  • ἐλλογίμων Adj: Gen Plur Masc
ἐλλογίμους
ἐλλογίμων
ἐλλογιμωτάτοις
ἐλλουλίμ
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc (Judg. 9:27)
 • Meaning: הִלּוּלִים
  • festival days
  • festival exultation
ἐλμωνί
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc (II Kings 6:8)
 • Meaning: אַלְמֹנִי
  • a certain one
  • such and such
ἐλογίζετο
ἐλογιζόμην
ἐλογίζοντο
top
ἐλογισάμεθα
ἐλογισάμην
ἐλογίσαντο
ἐλογίσατο
ἐλογίσθη
ἐλογίσθημεν
ἐλογίσθησαν
ἐλογίσω
ἐλοΐ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: אֶלֹהיּ Eloi, my God
ἐλοιδορεῖτο
ἐλοιδορήθησαν
ἐλοιδόρησαν
ἐλοιδόρουν
ἑλόμενος
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc (Heb. 11:25)
 • Root: αἱρέω
ἕλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: marsh, meadow-land
 • Forms:
  • ἕλει Noun: Dat Sing Neut
  • ἕλη Noun: Acc Plur Neut
top
ἐλούετο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἐλούου
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
ἔλουσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λούω
ἐλουσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: λούω
ἐλούσαντο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λούω
ἐλούσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἔλουσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἔλουσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λούω
ἐλούσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λούω
ἐλπίδα
ἐλπίδας
ἐλπίδες
ἐλπίδι
ἐλπίδος
ἐλπίδων
ἐλπιεῖ
top
ἐλπιεῖς
ἐλπίζει
ἐλπίζειν
ἐλπίζεις
ἐλπίζετε
ἐλπιζέτω
ἐλπίζητε
ἐλπίζομεν
ἐλπιζομένων
ἐλπίζον
ἐλπίζοντα
ἐλπίζοντας
ἐλπίζοντες
ἐλπιζόντων
ἐλπίζουσαι
top
ἐλπιζούσης
ἐλπίζουσιν
ἐλπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hope, trust, expect, confide, have confidence
 • Construct: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἐλπίσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐλπίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐλπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐλπίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐλπιζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλπίζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ἐλπίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐλπιζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐλπίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἐλπίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐλπίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλπιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐλπίζουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἐλπιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐλπίζουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐλπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐλπιοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐλπιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐλπιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐλπίσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐλπίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐλπισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐλπισάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐλπίσει
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἔλπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἔλπιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔλπιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠλπίζομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἠλπίκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠλπίκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἤλπικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤλπικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠλπικέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἠλπικότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἤλπισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠλπίσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἦλπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤλπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤλπισε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλπισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἐλπίζων
ἐλπιοῦμεν
ἐλπιοῦσι
ἐλπιοῦσιν
ἐλπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hope, expectation, prospect
  • confidence
 • Forms:
  • ἐλπίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἐλπίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἐλπίδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἐλπίδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἐλπίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἐλπίδων Noun: Gen Plur Fem
  • ἐλπίσιν Noun: Dat Plur Fem
top
ἐλπίσαντας
ἐλπίσαντες
ἐλπίσατε
ἐλπισάτω
ἐλπισάτωσαν
ἐλπίσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐλπίζω
ἐλπίσιν
ἔλπισον
ἐλπίσωσιν
ἐλπιῶ
ἔλυε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἔλυεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλύετο
 • Parse: Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλυμαίνετο
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: λυμαίνω
ἐλυμήναντο
top
ἐλυμήνατο
ἐλυμήνω
ἔλυμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • case, quiver, container
 • Forms:
  • ἐλύμῳ Noun: Dat Sing Masc
ἐλύμῳ
ἐλύπεις
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπεῖτο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλυπήθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλύπησα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
ἐλύπησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλυπήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλύπησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλύπησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λυπέω
ἐλυπούμην
 • Parse: Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: λυπέω
top
ἐλυποῦντο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: λυπέω
ἐλύθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλύθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
ἔλυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: λύω
ἔλυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: λύω
ἔλυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: λύω
ἔλυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἔλυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: λύω
ἐλυτρώθημεν
ἐλυτρώθητε
ἐλυτρωσάμην
ἐλυτρώσαντο
ἐλυτρώσατο
ἐλυτρώσω
ἐλωαΐ
 • Parse: Transliterated vocative
 • Meaning: Elohim, my God
top
ἐλωΐ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: אֶלֹהיּ Eloi, my God
ἑλώμεθα