ἀπόκρημνον
ἀπόκρημνος
ἀποκριθείς
ἀποκριθεῖσα
top
ἀποκριθεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκριθεῖσιν
ἀποκριθέν
ἀποκριθέντα
ἀποκριθέντες
ἀποκριθῇ
ἀποκριθῆναι
top
ἀποκριθήσει
ἀποκριθήσεσθε
ἀποκριθήσεται
ἀποκριθήσῃ
ἀποκριθήσομαι
ἀποκριθήσονται
ἀποκρίθητε
ἀποκριθῆτε
top
ἀποκρίθητι
ἀποκριθῶ
ἀποκριθῶσι
ἀποκριθῶσιν
ἀπόκριμα
ἀποκρίνεσθαι
ἀποκρίνεσθε
top
ἀποκρίνεται
ἀποκρίνῃ
ἀποκρίνομαι
ἀποκρινόμενα
ἀποκρινόμενος
ἀποκρίνου
top
ἀποκρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to answer, conclude for oneself, respond (verbally to a question), reply
  • to respond to a request
  • to meet the demands of
  • to continue a discourse (not necessarily in response to a question or issue)
 • Cognates: ἀνακρίνω, ἀνταποκρίνομαι, ἀντικρίνω, ἀποκρίνομαι, ἀποκρίνω, διακρίνω, ἐγκρίνω, ἐπικρίνω, κατακρίνω, κρίνω, προκρίνω, συγκρίνω, συνυποκρίνομαι, ὑποκρίνω
 • Forms:
  • ἀπεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεκρίθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεκρίνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπεκρίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποκέκριται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποκριθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκριθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀποκριθεῖσαι
   • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀποκριθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀποκριθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ἀποκριθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποκριθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποκριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποκριθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποκριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκριθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκρίθητε Verb: 1 Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀποκριθῆτε Verb: 1 Aor Pass Subj. 2nd Plur
  • ἀποκρίθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἀποκριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀποκριθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποκριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποκρίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποκρίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποκρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκρινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἀποκρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκρίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀποκρίσει
top
ἀποκρίσεσιν
ἀπόκρισιν
ἀπόκρισις
ἀποκρυβῇ
ἀποκρυβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
 • Forms:
  • ἀποκρυβήν Noun: Acc Sing Fem
ἀποκρύβηθι
top
ἀποκρυβήν
ἀποκρυβήσεται
ἀποκρύπτεται
ἀποκρύπτομαι
ἀποκρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hide, conceal, keep secret, hide away
  • to remove and make invisible
 • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, κρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • ἀποκρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκρύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεκρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύβηθι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἀποκρυψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποκρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποκρυβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποκεκρυμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀποκεκρυμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποκεκρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
  • ἀποκρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ἀποκρύπτων
ἀπόκρυφα
ἀποκρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hiding-place
 • Forms:
  • ἀποκρυφήν Noun: Acc Sing Fem
ἀποκρυφήν
ἀπόκρυφοι
ἀποκρύφοις
ἀπόκρυφον
top
ἀπόκρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deliberately kept out of sight
  • unintensionally invisible, not easily observable
  • hidden, concealed, secret, hid, kept secret, obscure
 • Forms:
  • ἀπόκρυφα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀπόκρυφοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀποκρύφοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀπόκρυφον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀποκρύφους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀποκρύφῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀποκρύφων Adj: Gen Plur Neut
ἀποκρύφους
ἀποκρύφῳ
ἀποκρύφων
ἀποκρυψάντων
ἀποκρύψῃς
ἀποκρύψω