ἀπόκρημνον
ἀπόκρημνος
ἀποκριθείς
ἀποκριθεῖσα
ἀποκριθεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκριθεῖσιν
ἀποκριθέν
ἀποκριθέντα
ἀποκριθέντες
ἀποκριθῇ
ἀποκριθῆναι
ἀποκριθήσει
ἀποκριθήσεσθε
ἀποκριθήσεται
ἀποκριθήσῃ
ἀποκριθήσομαι
ἀποκριθήσονται
ἀποκρίθητε
ἀποκριθῆτε
ἀποκρίθητι
ἀποκριθῶ
ἀποκριθῶσι
ἀποκριθῶσιν
ἀπόκριμα
ἀποκρίνεσθαι
ἀποκρίνεσθε
ἀποκρίνεται
ἀποκρίνῃ
ἀποκρίνομαι
ἀποκρινόμενα
ἀποκρινόμενος
ἀποκρίνου
ἀποκρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to answer, conclude for oneself, respond (verbally to a question), reply
  • to respond to a request
  • to meet the demands of
  • to continue a discourse (not necessarily in response to a question or issue)
 • Cognates: ἀνακρίνω, ἀνταποκρίνομαι, ἀντικρίνω, ἀποκρίνομαι, ἀποκρίνω, διακρίνω, ἐγκρίνω, ἐπικρίνω, κατακρίνω, κρίνω, προκρίνω, συγκρίνω, συνυποκρίνομαι, ὑποκρίνω
 • Forms:
  • ἀπεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεκρίθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεκρίνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπεκρίνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποκέκριται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποκριθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκριθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀποκριθεῖσαι
   • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
   • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀποκριθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀποκριθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ἀποκριθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποκριθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποκριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποκριθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποκριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκριθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκρίθητε Verb: 1 Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀποκριθῆτε Verb: 1 Aor Pass Subj. 2nd Plur
  • ἀποκρίθητι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἀποκριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀποκριθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποκριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποκρίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποκρίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποκρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκρινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἀποκρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκρίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀποκρίσει
ἀποκρίσεσιν
ἀπόκρισιν
ἀπόκρισις
ἀποκρυβῇ
ἀποκρυβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
 • Forms:
  • ἀποκρυβήν Noun: Acc Sing Fem
ἀποκρύβηθι
ἀποκρυβήν
ἀποκρυβήσεται
ἀποκρύπτεται
ἀποκρύπτομαι
ἀποκρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hide, conceal, keep secret, hide away
  • to remove and make invisible
 • Cognates: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, κρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • ἀποκρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκρύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεκρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύβηθι Verb: Aor Pass Imp 2nd Sing
  • ἀποκρυψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποκρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποκρυβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποκεκρυμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀποκεκρυμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποκεκρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
  • ἀποκρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποκρύπτων
ἀπόκρυφα
ἀποκρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hiding-place
 • Forms:
  • ἀποκρυφήν Noun: Acc Sing Fem
ἀποκρυφήν
ἀπόκρυφοι
ἀποκρύφοις
ἀπόκρυφον
ἀπόκρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deliberately kept out of sight
  • unintentionally invisible, not easily observable
  • hidden, concealed, secret, hid, kept secret, obscure
 • Forms:
  • ἀπόκρυφα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀπόκρυφοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀποκρύφοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀπόκρυφον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀποκρύφους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀποκρύφῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀποκρύφων Adj: Gen Plur Neut
ἀποκρύφους
ἀποκρύφῳ
ἀποκρύφων
ἀποκρυψάντων
ἀποκρύψῃς
ἀποκρύψω