ἀπόκρημνον
ἀπόκρημνος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόκρημνοςἀπόκρημνον
GENἀποκρήμνου
DATἀποκρήμνῳ
ACCἀπόκρημνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόκρημνοιἀπόκρημνα
GENἀποκρήμνων
DATἀποκρήμνοις
ACCἀποκρήμνουςἀπόκρημνα
ἀποκριθείς
ἀποκριθεῖσα
ἀποκριθεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκριθεῖσιν
ἀποκριθέν
ἀποκριθέντα
ἀποκριθέντες
ἀποκριθῇ
ἀποκριθῆναι
ἀποκριθήσει
ἀποκριθήσεσθε
ἀποκριθήσεται
ἀποκριθήσῃ
ἀποκριθήσομαι
ἀποκριθήσονται
ἀποκρίθητε
ἀποκριθῆτε
ἀποκρίθητι
ἀποκριθῶ
ἀποκριθῶσι
ἀποκριθῶσιν
ἀπόκριμα
ἀπόκριναι
ἀποκρίνεσθαι
ἀποκρίνεσθε
ἀποκρίνεται
ἀποκρίνῃ
ἀποκρίνομαι
ἀποκρινόμενα
ἀποκρινόμενος
ἀποκρίνου
ἀποκρίνω
 • Present
 • ἀποκρίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποκρίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκρινόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • ἀποκρινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποκρίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποκριθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκριθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπόκριναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀπεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεκρίθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεκρίνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπεκρίνοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποκέκριται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποκριθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποκριθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀποκριθεῖσαι
  • Verb: Aor Pass Part Dat Sing Fem
  • Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀποκριθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀποκριθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • ἀποκριθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀποκριθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀποκριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκρίθητε Verb: 1 Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀποκριθῆτε Verb: 1 Aor Pass Subj. 2nd Plur
 • ἀποκρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποκριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποκριθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκρίνασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • Perfect
ἀποκρίνασθε
ἀποκρίσει
ἀποκρίσεσιν
ἀπόκρισιν
ἀπόκρισις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόκρισιςἀποκρίσεις
GENἀποκρίσεωςἀποκρίσεων
DATἀποκρίσειἀποκρίσεσι(ν)
ACCἀπόκρισι(ν)ἀποκρίσεις
ἀποκρυβῇ
ἀποκρυβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκρυβήἀποκρυβαί
GENἀποκρυβῆςἀποκρυβῶν
DATἀποκρυβῇἀποκρυβαῖς
ACCἀποκρυβήνἀποκρυβάς
VOCἀποκρυβήἀποκρυβαί
ἀποκρύβηθι
ἀποκρυβήν
ἀποκρυβήσεται
ἀποκρύπτεται
ἀποκρύπτομαι
ἀποκρύπτω
 • Present
 • ἀποκρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκρύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποκρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπεκρύβησαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Neut
 • ἀπεκρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποκρυψάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποκρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποκρυβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀποκεκρυμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀποκεκρυμμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀποκεκρυμμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
ἀποκρύπτων
ἀπόκρυφα
ἀποκρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hiding-place, hideout, hideaway
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκρυφήἀποκρυφαί
GENἀποκρυφῆςἀποκρυφῶν
DATἀποκρυφῇἀποκρυφαῖς
ACCἀποκρυφήνἀποκρυφάς
VOCἀποκρυφήἀποκρυφαί
ἀποκρυφήν
ἀπόκρυφοι
ἀποκρύφοις
ἀπόκρυφον
ἀπόκρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deliberately kept out of sight
  • unintentionally invisible, not easily observable
  • hidden, concealed, secret, hid, kept secret, obscure
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόκρυφοςἀπόκρυφον
GENἀποκρύφου
DATἀποκρύφῳ
ACCἀπόκρυφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόκρυφοιἀπόκρυφα
GENἀποκρύφων
DATἀποκρύφοις
ACCἀποκρύφουςἀπόκρυφα
ἀποκρύφους
ἀποκρύφῳ
ἀποκρύφων
ἀποκρυψάντων
ἀποκρύψῃς
ἀποκρύψω