ἅλα
ἀλάβαστρον
ἀλάβαστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • alabaster ointment
  • a box or flask to hold alabaster ointment
 • Forms:
  • ἀλάβαστρον Noun: Acc Sing Neut
ἀλαζόνα
ἀλαζόνας
ἀλαζονεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: boasting, pride, arrogance, bragging, self-confidence, false pretension, imposture, quackery
 • Forms:
  • ἀλαζονείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλαζονείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀλαζονείαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλαζονείας Noun: Gen Sing Fem
ἀλαζονείᾳ
ἀλαζονείαις
ἀλαζονείαν
ἀλαζονείας
ἀλαζόνες
ἀλαζονεύεσθαι
ἀλαζονευέσθω
top
ἀλαζονεύεται
ἀλαζονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, be boastful, brag, make false pretensions
 • Forms:
  • ἀλαζονεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀλαζονευέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀλαζονεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀλαζονευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀλαζονεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀλαζονευόμενοι
ἀλαζονεύου
ἀλαζόνων
ἀλαζών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a boaster, braggart, vagabond
 • Forms:
  • ἀλαζόνα Noun: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀλαζόνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἀλαζόνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀλαζόνων Noun: Gen Plur Masc
ἀλαιμώθ
 • Parse: Hebrew Noun: Acc Sing
 • Meaning: alaemoth, musical instrument (I Chron. 15:20)
 • Hebrew: על־עלמות
ἄλαλα
ἀλαλαγμόν
ἀλαλαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shout, loud noise, loud voice, joyful sound, bleating (of sheep or goats)
 • Forms:
  • ἀλαλαγμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀλαλαγμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀλαλαγμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀλαλαγμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀλαλαγμοῦ
ἀλαλαγμῷ
ἀλαλαγμῶν
top
ἀλαλάζον
ἀλαλάζοντας
ἀλαλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout, cry out, tinkle, wail loudly, clang, vociferate, cry out from pain
 • Forms:
  • ἀλαλάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀλαλάζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀλαλάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀλάλαξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλαλάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλαλάξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἠλάλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλάλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλαλάξατε
ἀλάλαξον
ἀλαλάξουσιν
ἀλαλάξωμεν
ἀλαλήτοις
ἀλάλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unspeakable, unutterable, unexpressed, wordless, which cannot be uttered
 • Forms:
  • ἀλαλήτοις Adj: Dat Plur Masc
ἄλαλον
ἄλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speechless, mute, dumb
 • Forms:
  • ἄλαλα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄλαλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀλάλους Adj: Acc Plur Masc
ἀλάλους
ἅλας
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt
 • Forms:
  • ἅλα Noun: Acc Sing Neut
  • ἅλατι Noun: Dat Sing Neut
top
ἀλάστορα
ἀλάστωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: avenger, the avenging deity, destroying angel: Alastor
 • Forms:
  • ἀλάστορα Noun: Acc Sing Masc
ἅλατι
ἀλατόμητοι
ἀλατόμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncut
 • Forms:
  • ἀλατόμητοι Adj: Nom Plur Masc
ἄλγεα
ἀλγεῖν
ἀλγεινόν
ἀλγεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful, grievous
 • Forms:
  • ἀλγεινόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feel pain, suffer, grieve
 • Construct: ἀπαλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀλγεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀλγήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλγοῦντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • ἀλγῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀλγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀλγῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἤλγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀλγηδόνα
ἀλγηδόνας
top
ἀλγηδόνων
ἀλγηδόσιν
ἀλγηδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sense of pain, pain, suffering, grief
 • Forms:
  • ἀλγηδόνα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλγηδόνας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀλγηδόνων Noun: Gen Plur Fem
  • ἀλγηδόσιν Noun: Dat Plur Fem
ἄλγημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, suffering, grief
 • Forms:
  • ἀλγημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀλγημάτων
ἀλγηρά
ἀλγηρόν
ἀλγηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: painful
 • Forms:
  • ἀλγηρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀλγηρόν Adj: Acc Sing Neut
ἄλγησις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: sense of pain
ἀλγήσω
ἄλγος
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: pain, grief
 • Forms:
  • ἄλγεα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀλγοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶ
top
ἀλγῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλγέω
ἀλγῶσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀλγέω
ἁλεεῖς
ἄλειμμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: unguent, anything used for anointing, fat, oil
ἁλεῖται
ἀλείφεσθε
ἀλειφόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀλείφω
ἀλείφοντας
ἀλείφοντες
ἀλείφουσιν
ἀλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to anoint, oil
  • to whitewash, plaster (a wall)
 • Construct: ἀλείφω, ἀπαλείφω, ἐξαλείφω, καταλείφω, ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἀλείφεσθε Verb: Pres Mid/Pass 2nd Plur
  • ἀλειφόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀλείφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀλείφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀλείφουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἄλειψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀλείψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀλείψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀλείψασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀλείψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀλείψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀλείψωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἠλειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἤλειφε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤλειφεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤλειφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠλειψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἤλειψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠλείψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠλείψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἤλειψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἄλειψαι
ἀλείψαντες
ἀλείψασα
ἀλείψασθαι
ἀλείψεις
ἀλείψῃ
ἀλείψομαι
ἀλείψωσιν
ἀλέκτορα
ἀλέκτορας
ἀλεκτοροφωνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cock-crowing, the third night-watch
 • Forms:
  • ἀλεκτοροφωνίας Noun: Gen Sing Fem
ἀλεκτοροφωνίας
ἀλεκτρυών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rooster, cock
ἀλέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cock, rooster, male fowl
 • Forms:
  • ἀλέκτορα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀλέκτορας Noun: Acc Plur Masc
top
ἀλεσμοί
ἀλεσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grinding
 • Forms:
  • ἀλεσμοί Noun: Nom Plur Masc
ἄλεσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλέω
ἄλευρα
ἄλευρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: wheat flour, ground flour, meal
 • Forms:
  • ἄλευρα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀλεύρου Noun: Gen Sing Neut
ἀλεύρου
ἀλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grind
 • Forms:
  • ἄλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀληθέα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθεῖ
ἀλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: truth, truthfulness, dependability, uprightness, reality, verity
 • Forms:
  • ἀληθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλήθειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀληθείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀλήθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀληθείας Noun: Gen Sing Fem
ἀληθείᾳ
ἀλήθειαι
ἀληθείαις
top
ἀλήθειαν
ἀληθείας
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθεστάτη
ἀληθεύειν
ἀληθεύετε
ἀληθεύοντες
ἀληθεύσει
ἀλήθευσον
ἀληθεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to speak truth, tell truth, be truthful, verify
 • Forms:
  • ἀληθεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀληθεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀληθεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀλήθευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀληθεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀληθεύων
ἀληθῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: truthful, righteous, honest, true, real, genuine, unconcealed
 • Forms:
  • ἀληθέα
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθεῖ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀληθεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀληθές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθεστάτη Adj: Nom Sing Fem Superlative
  • ἀληθεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀληθῆ
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀληθοῦς Adj: Gen Sing Fem
  • τἀληθές Adj: Acc Sing Neut
  • τἀληθῆ Adj: Nom Plur Neut
top
ἀληθινά
ἀληθιναί
ἀληθινή
ἀληθινῇ
ἀληθινήν
ἀληθινῆς
ἀληθινοί
ἀληθινόν
ἀληθινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: true, dependable, genuine, real, agreeable to truth, truthful
 • Forms:
  • ἀληθινά Adj: Nom Plur Neut
  • ἀληθιναί Adj: Nom Plur Fem
  • ἀληθινή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀληθινῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀληθινήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀληθινῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀληθινοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀληθινόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀληθινοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἀληθινούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀληθινῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀληθινῶν Adj: Gen Plur Neut
ἀληθινοῦ
ἀληθινούς
ἀληθινῷ
ἀληθινῶν
ἀληθινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: truly, really, agreeably to truth
top
ἀλήθομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀλήθω
ἀληθοῦς
ἀλήθουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀλήθω
ἀληθούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἀλήθω
ἀλήθω
 • Parse: Verb: Pres Act ind. 1st Sing
 • Meaning: to grind
 • Forms:
  • ἀλήθομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀλήθουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἀληθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀλήθων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤληθον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀλήθων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλήθω
ἀληθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: truly, indeed, really, actually, surely, of a surety, indeed, of a (in) truth, verily, very
ἄληκτον
ἄληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unceasing
  • fine meal
 • Forms:
  • ἄληκτον Adj: Nom Sing Neut
ἁλί
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλιαίετον
ἁλιαίετος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the sea-eagle, osprey
 • Forms:
  • ἁλιαίετον Noun: Acc Sing Masc
ἁλιεῖς
top
ἁλιεύειν
ἁλιεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fisherman, fisher
  • seaman, sailor on salt water
 • Forms:
  • ἁλεεῖς Noun: Nom Plur Masc
  • ἁλιεῖς Noun: Nom/Acc Plur Masc
  • ἁλιέων Noun: Gen Plur Masc
ἁλιεύσουσιν
ἁλιεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fish, go fishing, catch fish
  • to be a fisherman
 • Forms:
  • ἁλιεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁλιεύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἁλιέων
ἅλιμα
ἁλίμοις
ἅλιμον
ἅλιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the sea
  • seashore
  • barren, isolated
 • Forms:
  • ἅλιμα Adj: Nom Plur Neut
  • ἁλίμοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἅλιμον Adj: Nom Sing Neut
ἁλίοκομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be caught, be taken, fall into enemy hands
 • Forms:
  • ἁλῷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἅλις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: enough, plenty, lots of
top
ἀλίσγεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: pollution, defilement
 • Forms:
  • ἀλισγημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀλισγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pollute
 • Forms:
  • ἀλισγηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀλισγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἠλισγημένη Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠλισγημένους Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἠλισγήσαμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
ἀλίσγημα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: pollution
ἀλισγημάτων
ἀλισγηθῇ
ἀλισγήσει
ἁλισθήσεται
ἁλίσθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: ἁλίζω
ἁλίσκεται
ἁλίσκονται
ἁλίσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to catch, capture
 • Forms:
  • ἁλίσκεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἁλίσκονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἁλόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁλούς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁλῶναι Verb: Aor Act Infin
  • ἁλῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁλώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἁλώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἁλώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἁλώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἑάλω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἑάλωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἑαλωκυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • ἑάλως Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἑάλωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀλιτηρίοις
top
ἀλιτήριον
ἀλιτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: sinning against (God), offending against (God)
  • Subst.: wretch, wicked person, sinner
 • Forms:
  • ἀλιτηρίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλιτήριον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀλιτηρίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλιτηρίων Adj: Gen Plur Masc
ἀλιτηρίους
ἀλιτηρίων
ἁλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to salt
 • Construct: συναλίζω
 • Forms:
  • ἁλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἁλίσθητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἡλίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἡλισμένον Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
ἀλκάς
ἀλκή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strength, defence, defensive strength, force, valor, might
 • Forms:
  • ἀλκάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀλκήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλκῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀλκήν
ἀλκῆς
ἀλλ᾿
ἀλλά
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • after a negative: but, e.g., οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι - I did not come to destroy but to fulfill (Matt 5:17)
  • in comparison or contrast: but, yet, e.g., δεῖ γὰρ γενέσθαι· ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶν τὸ τέλος - for all these things must come to pass, but the end is not yet (Matt 24:6)
  • in the apodosis of a conditional sentence: yet, certainly, at least, e.g., εἰ καὶ πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγώ - if all were to stumble, yet surely not I (Mark 14:29)
  • rhetorically ascensive: not only this ... but rather, e.g., πόσην κατειργάσατο ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν - But rather what diligence it produced in you, but rather what clearing of yourselves, but rather what indignation, but rather what fear, but rather what vehement desire, but rather what zeal, but rather what vindication! (II Cor 7:11)
  • in consequence: now then, e.g., ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾿ αὐτήν - now then lay your hands on her (Matt 9:18), cf Mark 9:22; 16:7; Acts 10:20; 26:16
  • otherwise, contrariwise, and, however, indeed, nevertheless, no, notwithstanding, save, therefore
 • Forms:
  • ἀλλ᾿ Conjunction
ἄλλα
top
ἀλλαγάς
ἀλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a change, exchange, barter
 • Forms:
  • ἀλλαγάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀλλαγῇ Noun: Dat Sing Fem
ἀλλαγῇ
ἀλλαγησόμεθα
ἀλλαγήσονται
ἄλλαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an exchange, substitute, something given in exchange, ransom, reward, price
 • Forms:
  • ἀλλάγμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἀλλάγματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀλλάγματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἀλλάγματος Noun: Gen Sing Neut
ἀλλάγμασιν
ἀλλάγματα
ἀλλάγματι
ἀλλάγματος
ἄλλαι
ἄλλαις
ἀλλάξαι
top
ἀλλάξατε
ἀλλάξει
ἀλλάξεις
ἀλλάξεται
ἀλλάξῃ
ἀλλάξῃς
ἀλλάξομεν
ἀλλάξονται
ἀλλάξουσιν
ἄλλας
ἀλλάσσει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλασσόμεθα
ἀλλασσομένας
ἀλλασσόμενοι
ἀλλασσομένων
top
ἀλλάσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀλλάσσω
ἀλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to change, make different, exchange, barter, alter
 • Construct: ἀντικαταλλάσσομαι, ἐπικαταλλάσσομαι, αλλάσσω, ἀνταλλάσσω, ἀπαλλάσσω, ἀποκαταλλάσσω, διαλλάσσω, ἐναλλάσσω, ἐξαλλάσσω, καταλλάσσω, μεταλλάσσω, παραλλάσσω, συναλλάσσω
 • Forms:
  • ἤλλασσον Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀλλαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀλλαγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
  • ἀλλαγήσονται Verb: 2nd Future, pass Ind 3rd Plur
  • ἀλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀλλάξατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀλλάξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀλλάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀλλάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀλλάξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀλλάξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλλάσσει
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀλλασσόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀλλασσομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • ἀλλασσόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀλλασσομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀλλάσσουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀλλάσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤλλαξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλλάξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠλλάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἤλλαξε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤλλαξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀλλάσσων
ἀλλαχῆ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: elsewhere, in another place
 • Note: ἄλλος ἀλλαχῆ = one here, another there
 • Forms:
  • ἀλλαχῇ Noun: Dat Sing Fem
ἀλλαχῇ
ἀλλαχόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, some other way, from another place
 • Forms:
  • ἀλλαχοῦ Adverb
ἀλλαχοῦ
ἄλλη
ἄλλῃ
ἀλληγορέω
top
ἀλληγορία
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Fem
 • Meaning: allegory
ἀλληγορούμενα
ἀλληγορουμένης
ἄλληλα
ἀλλήλαις
ἀλλήλας
ἀλλήλοις
ἀλληλούϊα
 • Meaning: alleluiah, Praise Jah
 • Hebrew: הַלְלוּ־יָהּ
ἀλλήλους
ἀλλήλων
 • Parse: Recip Pronoun Gen Plur Masc/Neut/Fem
 • Meaning: each other, mutual, one another, mutually
 • Forms:
  • ἄλληλα Recip pronoun Acc Plur Neut
  • ἀλλήλαις Recip pronoun Dat Plur Fem
  • ἀλλήλας Recip pronoun Acc Plur Fem
  • ἀλλήλοις Recip. pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • ἀλλήλους Recip Pronoun Acc Plur Masc
ἄλλην
ἄλλης
ἄλλο
ἀλλογενεῖ
top
ἀλλογενεῖς
ἀλλογενέσι
ἀλλογενῆ
ἀλλογενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stranger, foreigner, non-Jew, of another race, foreign
 • Forms:
  • ἀλλογενεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀλλογενεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀλλογενέσι Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλλογενῆ Adj: Acc Plur Neut
  • ἀλλογενοῦς Adj: Gen Sing Masc
  • ἀλλογενῶν Adj: Gen Plur Neut
ἀλλογενοῦς
ἀλλογενῶν
ἀλλόγλωσσον
ἀλλόγλωσσος
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: using a strange language, speaking a foreign language
 • Forms:
  • ἀλλόγλωσσον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀλλογλώσσους Adj: Acc Plur Masc
ἀλλογλώσσους
ἀλλοεθνέσιν
ἀλλοεθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of a foreign nation, outlandish
 • Forms:
  • ἀλλοεθνέσιν Adj: Dat Plur Masc
ἄλλοθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from elsewhere, from another place
ἄλλοι
top
ἀλλοιοῖ
ἀλλοῖον
ἀλλοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: different, of another sort, of another kind
 • Forms:
  • ἀλλοῖον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀλλοιότερος Adj: Nom Sing Masc Comp
  • ἀλλοιῶ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἀλλοιότερος
ἀλλοιοῦνται
ἀλλοιοῦσα
ἀλλοιούσθω
ἀλλοιοῦσιν
ἀλλοιοῦται
ἀλλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make different, change, alter
 • Construct: ἐξαλλοιόω
 • Forms:
  • ἀλλοιοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀλλοιοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀλλοιοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀλλοιούσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀλλοιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀλλοιοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀλλοιωθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀλλοιωθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
  • ἀλλοιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀλλοιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀλλοιωθησομένοις Verb: Fut Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀλλοιωθησομένων Verb: Fut Pass Part Gen Plur Masc
  • ἀλλοιωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀλλοιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀλλοιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀλλοιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀλλοιώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀλλοίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἠλλοιώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλλοιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠλλοίωμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • ἠλλοιωμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ἠλλοίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠλλοίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠλλοίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄλλοις
top
ἀλλοιῶ
ἀλλοιωθεῖσαν
ἀλλοιωθείσης
ἀλλοιωθῇ
ἀλλοιωθήσεται
ἀλλοιωθησομένοις
ἀλλοιωθησομένων
ἀλλοιωθῶσιν
ἀλλοιῶσαι
ἀλλοιώσει
ἀλλοιώσεως
ἀλλοιώσῃ
ἀλλοιώσῃς
ἀλλοίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a change, alteration, changing
 • Forms:
  • ἀλλοιώσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀλλοίωσον
top
ἅλλομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to jump, leap, spring up
 • Construct: ἀγαλλίαω, ἅλλομαι, ἀνάλλομαι, ἀφάλλομαι, διάλλομαι, ἐφάλλομαι, ἐνάλλομαι, ἐξάλλομαι
 • Forms:
  • ἁλεῖται Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁλλομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἁλλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἁλλομένου Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
  • ἁλλομένους Verb: Pres Act Part Acc Plur Neut
  • ἁλοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἥλατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἥλλετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἡλλόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
ἁλλομένοις
ἁλλόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • Root: ἅλλομαι
ἁλλομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Sing Neut
 • Root: ἅλλομαι
ἁλλομένους
ἄλλον
ἄλλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: other (of the same kind), another
 • Forms:
  • ἄλλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄλλαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἄλλαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἄλλας Adj: Acc Plur Fem
  • ἄλλη Adj: Nom Sing Fem
  • ἄλλῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἄλλην Adj: Acc Sing Fem
  • ἄλλης Adj: Gen Sing Fem
  • ἄλλο Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄλλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄλλοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄλλον Adj: Acc Sing Masc
  • ἄλλου Adj: Gen Sing Masc
  • ἄλλους Adj: Acc Plur Masc
  • ἄλλῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἄλλων Adj: Gen Plur Masc
  • τἄλλα Adj: Acc Plur Neut
ἄλλοτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at another time
ἀλλοτρίᾳ
ἀλλοτρία
ἀλλότρια
ἀλλότριαι
top
ἀλλοτρίαις
ἀλλοτρίαν
ἀλλοτρίας
ἀλλοτριεπίσκοπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: meddler, busybody in other people's matters
 • Forms:
  • ἀλλοτριοεπίσκοπος Noun: Nom Sing Masc
ἀλλοτριοεπίσκοπος
ἀλλότριοι
ἀλλοτρίοις
ἀλλότριον
ἀλλότριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of or belonging to another, another's, alien, foreign, strange, a stranger
 • Forms:
  • ἀλλοτρίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀλλοτρία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀλλότρια Adj: Nom Sing Fem
  • ἀλλότριαι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀλλοτρίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀλλοτρίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀλλοτρίας Adj: Acc Plur Fem
  • ἀλλότριοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀλλοτρίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλλότριον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀλλοτρίου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀλλοτρίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλλοτρίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἀλλοτρίων Adj: Gen Plur Masc
ἀλλοτριότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, fact of being alien
 • Forms:
  • ἀλλοτριότητι Noun: Dat Sing Fem
ἀλλοτριότητι
ἀλλοτρίου
ἀλλοτρίους
top
ἀλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cast out from
  • to estrange from
  • to be alienated from
  • to become an enemy
  • to disguise oneself from (Gen. 42:7)
 • Construct: ἀπαλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἀλλοτριωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀλλοτριωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠλλοτριοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠλλοτριοῦτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἠλλοτριώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀλλοτρίῳ
ἀλλοτριωθῆναι
ἀλλοτριωθήσεται
ἀλλοτρίων
ἀλλοτρίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: strangely, hostilely, of or belonging to another
ἀλλοτριώσεως
ἀλλοτρίωσιν
ἀλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: something foreign, estrangement
 • Forms:
  • ἀλλοτριώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀλλοτρίωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἄλλου
ἄλλους
ἀλλόφυλα
ἀλλοφυλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to adopt foreign customs, adopt foreign religions
 • Forms:
  • ἀλλοφυλῆσαι Verb: Aor Act Infin
top
ἀλλοφυλῆσαι
ἀλλοφυλισμόν
ἀλλοφυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adoption of foreign customs, adoption of foreign religions
 • Forms:
  • ἀλλοφυλισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀλλοφυλισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἀλλοφυλισμοῦ
ἀλλόφυλοι
ἀλλοφύλοις
ἀλλόφυλον
ἀλλόφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of another tribe or nation, foreign, alien, heathen
 • Forms:
  • ἀλλόφυλα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀλλόφυλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀλλοφύλοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλλόφυλον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀλλοφύλου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀλλοφύλους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλλοφύλῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀλλοφύλων Adj: Gen Plur Masc
ἀλλοφύλου
ἀλλοφύλους
ἀλλοφύλῳ
ἀλλοφύλων
ἀλλόφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speaking a foreign language
 • Forms:
  • ἀλλοφώνους Adj: Acc Plur Masc
top
ἀλλοφώνους
ἄλλῳ
ἄλλων
ἄλλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in another way, otherwise
  • differently
  • above all, especially
  • in vain
  • wrongly
  • at random
ἅλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • (the act of ) leaping, jumping, springing
  • a leap, a jump
 • Forms:
  • ἅλματι Noun: Dat Sing Neut
ἅλματι
ἅλμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sea-water, brine, saltiness, salt marsh
 • Forms:
  • ἅλμην Noun: Acc Sing Fem
ἅλμην
ἁλμυρᾷ
ἁλμυρά
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁλμυρός
ἁλμυρᾶς
ἁλμυρίδα
ἁλμυρίς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: salt land
 • Forms:
  • ἁλμυρίδα Noun: Acc Plur Neut
top
ἁλμυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt, salted, salty
 • Forms:
  • ἁλμυρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • ἁλμυρά
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἁλμυρᾶς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
ἀλόα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀλοάω
ἀλοάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to thresh, thresh out
  • to tread out (the grain)
  • to tear, rip
 • Construct: συναλοάω
 • Forms:
  • ἀλόα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀλοηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀλοήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀλοήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀλοῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀλοῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀλοῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠλόησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἄλογα
ἀλογέω
ἀλογηθῆναι
ἀλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: want of respect, lack of respect, lack of regard, heedless, regardless
 • Forms:
  • ἀλογίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
top
ἀλογίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀλογία
ἀλογίζεσθε
ἀλογίζομαι
ἀλογιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lose one's senses, rave, be thoughtless
 • Forms:
  • ἀλογιστοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
ἀλογιστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thoughtlessness, rashness, recklessness
 • Forms:
  • ἀλογιστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλογιστίας Noun: Acc Plur Fem
ἀλογιστίᾳ
ἀλογιστίας
ἀλογίστοις
ἀλόγιστον
ἀλόγιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inconsiderate, thoughtless, unreasonable, irrational
 • Forms:
  • ἀλογίστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀλόγιστον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀλογίστῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀλογιστοῦμεν
ἀλογίστῳ
top
ἀλογίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unreasoningly, inconsiderately, thoughtlessly, heedlessly, unreasonably
ἄλογοι
ἄλογον
ἄλογος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • without reason, contrary to reason, irrational, brute, unreasonable
  • without eloquence, without speech, speechless
  • not counted, null and void
 • Forms:
  • ἄλογα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄλογοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄλογον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀλόγους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλόγων Adj: Gen Plur Neut
ἀλόγους
ἀλόγων
ἀλόγως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unreasonably
  • speechlessly
ἀλόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: aloes
 • Forms:
  • ἀλόης Noun: Gen Sing Fem
ἀλοηθήσονται
ἀλόης
ἀλοήσεις
ἀλοήσουσιν
ἀλοήσω
top
ἀλοητός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: threshing (time), harvest (season)
ἀλοιφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ointment, grease, fat
  • any substance used to anoint, smear, paint, plaster over (something)
 • Forms:
  • ἀλοιφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλοιφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀλοιφῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀλοιφῇ
ἀλοιφήν
ἀλοιφῆς
ἁλόντες
ἁλός
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ἅλς
ἁλοῦνται
ἁλούς
ἀλοῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀλοάω
ἀλοῶντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀλοάω
ἅλς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: salt
 • Forms:
  • ἁλί Noun: Dat Sing Masc
  • ἁλός Noun: Gen Sing Masc
  • ἁλῶν Noun: Gen Plur Masc
top
ἄλσει
ἄλσεσιν
ἄλσεων
ἄλση
ἄλσος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grove, glade, sacred grove
 • Forms:
  • ἄλσει Noun: Dat Sing Neut
  • ἄλσεσιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἄλσεων Noun: Gen Plur Neut
  • ἄλση Noun: Acc Plur Neut
  • ἄλσους Noun: Gen Sing Neut
  • ἀλσῶν Noun: Gen Plur Neut
ἄλσους
ἀλσώδεις
ἀλσώδη
ἀλσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: like a grove, wooded, shaded, shady
 • Forms:
  • ἀλσώδεις Adj: Acc Plur Masc
  • ἀλσώδη Adj: Acc Plur Neut
  • ἀλσώδους Adj: Gen Sing Neut
ἀλσώδους
ἀλσῶν
ἁλυκῇ
ἁλυκήν
ἁλυκῆς
top
ἁλυκόν
ἁλυκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: salty, briny
 • Forms:
  • ἁλυκῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἁλυκήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁλυκῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἁλυκόν Adj: Acc Sing Neut
ἀλύπητον
ἀλύπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without sorrow, not grieved, not pained
 • Forms:
  • ἀλύπητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀλυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free of pain, free of grief, freedom from pain/grief
 • Forms:
  • ἀλυπίαν
   • Noun: Gen Plur Fem
   • Noun: Acc Sing Fem
ἀλυπίαν
 • Parse:
  • Noun: Gen Plur Fem
  • Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀλυπία
ἄλυπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from anxiety
ἀλυπότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Comparative
 • Meaning: less sorrowful, reduced grief
ἁλύσει
ἁλύσεις
ἁλύσεσι
ἁλύσεσιν
ἁλύσεως
top
ἁλυσιδωτά
ἁλυσιδωτοῖς
ἁλυσιδωτόν
ἁλυσιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: chained, wrought in chain fashion, made like a chain
 • Forms:
  • ἁλυσιδωτά Adj: Acc Plur Neut
  • ἁλυσιδωτοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἁλυσιδωτόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἁλυσιδωτοῦ Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἁλυσιδωτούς Adj: Acc Plur Masc
ἁλυσιδωτοῦ
ἁλυσιδωτούς
ἅλυσιν
ἅλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: chain, bonds, manacle, fetter, imprisonment
 • Forms:
  • ἁλύσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἁλύσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • ἁλύσεσι Noun: Dat Plur Fem
  • ἁλύσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • ἁλύσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἅλυσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀλυσιτελές
ἀλυσιτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprofitable, gainless, pernicious
 • Forms:
  • ἀλυσιτελές Adj: Nom Sing Neut
ἀλύτοις
ἄλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: indissoluble, not to be loosed, irrefutable, inescapable
 • Forms:
  • ἀλύτοις Adj: Dat Plur Masc
top
ἄλφα
 • Parse: Noun: Indeclinable letter
 • Meaning: Alpha
ἄλφιτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: barley, groats, grain
 • Forms:
  • ἀλφίτου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀλφίτων Noun: Gen Plur Neut
ἀλφίτου
ἀλφίτων
ἀλφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: white leprosy, eczema, skin disease
ἅλω
ἁλῷ
ἅλῳ
ἀλώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Meaning: aloes (Cant. 4:14)
ἅλων
ἅλων
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Note: Don't confuse with ἁλῶν salt
 • Meaning:
  • threshing floor, wine-pressing floor
  • grain on the threshing floor
  • plantation
 • Forms:
  • ἅλωνα Noun: Acc Sing Fem
  • ἅλωνες Noun: Nom Plur Fem
  • ἅλωνι Noun: Dat Sing Fem
  • ἅλωνος Noun: Gen Sing Fem
ἁλῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: ἅλς
ἅλωνα
ἁλῶναι
top
ἅλωνες
ἅλωνι
ἅλωνος
ἀλώπεκας
ἀλώπεκες
ἀλώπεκι
ἀλωπέκων
ἀλώπεξιν
ἀλώπηξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fox, cunning person
 • Forms:
  • ἀλώπεκας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀλώπεκες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀλώπεκι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀλωπέκων Noun: Gen Plur Fem
  • ἀλώπεξιν Noun: Dat Plur Fem
ἅλως
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: floor, threshing-floor, threshed grain, plantation
 • Forms:
  • ἅλω Noun: Gen Sing Fem
  • ἅλων Noun: Acc Sing Fem
  • ἅλῳ Noun: Dat Sing Fem
ἁλῷς
ἁλώσεσθε
ἁλώσεται
ἁλώσεως
top
ἁλώσῃ
ἅλωσιν
ἅλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capture, be taken
 • Forms:
  • ἁλώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἅλωσιν Noun: Acc Sing Fem
ἁλώσονται