ἀποργίζομαι
ἀπορεῖσθαι
ἀπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be at loss
   • to be in need
  • Middle:
   • to worry
   • to be perplexed, be at a loss, be in doubt, be uncertain
   • to have no way out
   • to have no idea what to do
  • Passive:
   • to be in dire, severe difficulty
   • to be left wanting, famished, have need, hungry
 • Cognates: ἀπορέω, διαπορέω, ἐξαπορέω
 • Forms:
 • Present
 • ἀπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπορουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἀπορουμένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
 • ἀπορούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀπορούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπορουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἀποροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἠπόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠπορεῖτο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀπορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπορηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἀπορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Perfect
ἀπορήγνυμι
ἀπορηθείς
ἀπορηθήσεται
ἀπορήσει
ἀπορήσεις
ἀπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress
  • physical discomfort
  • helplessness with no way out
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress, discomfort
 • Cognates: ἀπορία, ἐμπορία, εὐπορία, ὁδοιπορία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπορίαἀπορίαι
GENἀπορίαςἀποριῶν
DATἀπορίᾳἀπορίαις
ACCἀπορίανἀπορίας
ἀπορίᾳ
ἀπορίαις
ἀπορίαν
ἀπορίπτω
ἀπορίψαντας
ἀπορίψῃς
ἀποροῦμαι
ἀπορουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπορέω
ἀπορουμένης
ἀπορούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀπορούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀπορουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀποροῦντες
ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται
ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας
ἀποῤῥέω, ἀπορρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flow, flow down, flow away
  • to wither, fall off (e.g., as leaves, fruit, or feathers fall off)
  • to leave one's position (i.e., military position)
 • Cognates: ἀποῤῥέω, διαρρέω, ἐκρέω, ἐπιρρέω, καταρρέω, παραρρέω, ῥέω, συρρέω, ὑπεκρέω
 • Forms:
  • ἀπορυήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπορρήγνυμι, ἀποῤῥήγνυμι
ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει
ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσιν
ἀποῤῥήσσω, ἀπορρήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break forth, burst forth, break away
  • to tear off, break off, tear away
  • to forbid, prohibit
 • Cognates: προσρήσσω
 • Forms:
  • ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπόῤῥητα, ἀπόρρητα
ἀπόῤῥητος, ἀπόρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • forbidden, not to be spoken
  • unfit to be said in public
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόρρητοςἀπόρρητον
GENἀπορρήτου
DATἀπορρήτῳ
ACCἀπόρρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόρρητοιἀπόρρητα
GENἀπορρήτων
DATἀπορρήτοις
ACCἀπορρήτουςἀπόρρητα
ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε
ἀποῤῥίπτω, ἀπορρίπτω
 • Present
 • ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπορρίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπορίψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
 • ἀπερριμμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε
ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται
ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε
ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν
ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι
ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας
ἀπορρίψαντες, ἀποῤῥίψαντες
ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε
ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω
ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς
ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω
ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν
ἀπόῤῥοια, ἀπόρροια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • effluvia, effluence, emanation, something that flows out
  • act of flowing out
ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται
ἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγος
ἀποῤῥώξ, ἀπορρώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: cliff, precipice, abrupt change, steep
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἀποῤῥώξ, ἀπορρώξἀποῤῥῶγες, ἀπορρῶγες
GENἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγοςἀποῤῥωγῶν, ἀπορρωγῶν
DATἀποῤῥῶγι, ἀπορρῶγιἀποῤῥῶξι(ν), ἀπορρῶξι(ν)
ACCἀποῤῥῶγα, ἀπορρῶγαἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀπορυήσεται
ἀπορφανισθέντες
ἀπορφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make an orphan of (someone)
  • to bereave wholly
  • to separate
  • to take
 • Forms:
  • ἀπορφανισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
ἀπορῶν