ἀποργίζομαι
ἀπορεῖσθαι
ἀπορέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be at loss
   • to be in need
  • Middle:
   • to worry
   • to be perplexed, be at a loss, be in doubt, be uncertain
   • to have no way out
   • to have no idea what to do
  • Passive:
   • to be in dire, severe difficulty
   • to be left wanting, famished, have need, hungry
 • Cognates: ἀπορέω, διαπορέω, ἐξαπορέω
 • Forms:
  • ἀπορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπορηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπορηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπορουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπορουμένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • ἀπορούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπορούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπορουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀποροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπορῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠπόρει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠπορεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
ἀπορήγνυμι
ἀπορηθείς
ἀπορηθήσεται
ἀπορήσει
ἀπορήσεις
ἀπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress
  • physical discomfort
  • helplessness with no way out
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress, discomfort
 • Cognates: ἀπορία, ἐμπορία, εὐπορία, ὁδοιπορία
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπορίαἀπορίαι
GENἀπορίαςἀποριῶν
DATἀπορίᾳἀπορίαις
ACCἀπορίανἀπορίας
ἀπορίᾳ
ἀπορίαις
ἀπορίαν
ἀπορίπτω
ἀπορίψαντας
ἀπορίψῃς
ἀποροῦμαι
ἀπορουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπορέω
ἀπορουμένης
ἀπορούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀπορούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀπορουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἀπορέω
ἀποροῦντες
ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται
ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας
ἀποῤῥέω, ἀπορρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to flow, flow down, flow away
  • to wither, fall off (e.g., as leaves, fruit, or feathers fall off)
  • to leave one's position (i.e., military position)
 • Cognates: ἀποῤῥέω, διαρρέω, ἐκρέω, ἐπιρρέω, καταρρέω, παραρρέω, ῥέω, συρρέω, ὑπεκρέω
 • Forms:
  • ἀπορυήσεται Verb: Fut Pass ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπορρήγνυμι
ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει
ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσιν
ἀποῤῥήσσω, ἀπορρήσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to break forth, burst forth, break away
  • to tear off, break off, tear away
  • to forbid, prohibit
 • Cognates: προσρήσσω
 • Forms:
  • ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπόῤῥητα, ἀπόρρητα
ἀπόῤῥητος, ἀπόρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • forbidden, not to be spoken
  • unfit to be said in public
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόρρητοςἀπόρρητον
GENἀπορρήτου
DATἀπορρήτῳ
ACCἀπόρρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόρρητοιἀπόρρητα
GENἀπορρήτων
DATἀπορρήτοις
ACCἀπορρήτουςἀπόρρητα
ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε
ἀποῤῥίπτω, ἀπορρίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fling away, cast, throw off, throw away, put away, reject, remove by force
 • Note: Alt spelling: ἀπορίπτω
 • Cognates: ἀπορίπτω, ἀποῤῥίπτω, διαρριπτέω, διαρρίπτω, ἐκριπτέω, ἐκρίπτω, ἐπιρρίπτω, καταρρίπτω, παραρριπτέω, παραρρίπτω, ῥιπτέω, ῥίπτω, ὑπερρίπτω, ὑπορρίπτω
 • Forms:
  • ἀπορρίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπορίψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε
ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται
ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε
ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν
ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι
ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας
ἀπορρίψαντες
ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε
ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω
ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς
ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω
ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν
ἀπόῤῥοια, ἀπόρροια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • effluvia, effluence, emanation, something that flows out
  • act of flowing out
ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται
ἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγος
ἀποῤῥώξ, ἀπορρώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cliff, precipice, abrupt change, steep
 • Forms:
Femininee
 SingularPlural
NOMἀποῤῥώξ, ἀπορρώξ 
GENἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγος 
DAT  
ACC ἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀπορυήσεται
ἀπορφανισθέντες
ἀπορφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make an orphan of (someone)
  • to bereave wholly
  • to separate
  • to take
 • Forms:
  • ἀπορφανισθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
ἀπορῶν