ἀποργίζομαι
 • Meaning: to be angry
 • Forms:
  • ἀπώργισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀπορεῖσθαι
ἀπορέω
 • Meaning:
  • Active:
   • to be at loss
   • to be in need
  • Middle:
   • to worry
   • to be perplexed, be at a loss, be in doubt, be uncertain
   • to have no way out
   • to have no idea what to do
  • Passive:
   • to be in dire, severe difficulty
   • to be left wanting, famished, have need, hungry
 • Forms:
Present
 • ἀπορεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπορουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀπορουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἀπορούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἀπορούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀπορουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἀποροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀπορῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἠπόρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἠπορεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἀπορήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀπορηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπορήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀπορηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
Perfect
ἀπορήγνυμι
 • Meaning: to break up
 • Note: Alt spelling: ἀπορρήγνυμι
ἀπορηθείς
ἀπορηθήσεται
ἀπορήσει
ἀπορήσεις
ἀπορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress
  • physical discomfort
  • helplessness with no way out
  • perplexity, a state of quandary, desperation, uselessness, embarrassment, distress, discomfort
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπορίαἀπορίαι
GENἀπορίαςἀποριῶν
DATἀπορίᾳἀπορίαις
ACCἀπορίανἀπορίας
ἀπορίᾳ
ἀπορίαις
ἀπορίαν
ἀπορίπτω
 • Meaning: to throw down, throw away
 • Note: See alt. spelling ἀπορρίπτω
 • Forms:
  • ἀπορίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπορίψαντας
ἀπορίψῃς
ἀποροῦμαι
ἀπορουμένη
ἀπορουμένης
ἀπορούμενοι
ἀπορούμενος
ἀπορουμένων
ἀποροῦντες
ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται
ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας
ἀποῤῥέω, ἀπορρέω
 • Meaning:
  • to flow, flow down, flow away
  • to wither, fall off (e.g., as leaves, fruit, or feathers fall off)
  • to leave one's position (i.e., military position)
 • Forms:
  • ἀπορυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥεούσας, ἀπορρεούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπορρήγνυμι, ἀποῤῥήγνυμι
 • Meaning:
  • Active:
   • to break forth, break away
   • to tear off
  • Passive:
   • to be broken
 • Note: Alt spelling: ἀπορήγνυμι
ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει
ἀποῤῥήξουσι, ἀπορρήξουσι; ἀποῤῥήξουσιν, ἀπορρήξουσιν
ἀποῤῥήσσω, ἀπορρήσσω
 • Meaning:
  • to break forth, burst forth, break away
  • to tear off, break off, tear away
  • to forbid, prohibit
 • Forms:
  • ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥαγήσεται, ἀπορραγήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξει, ἀπορρήξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποῤῥήξουσι(ν), ἀπορρήξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπόῤῥητα, ἀπόρρητα
ἀπόῤῥητος, ἀπόρρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • forbidden, not to be spoken
  • unfit to be said in public
 • Forms:
ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε
ἀποῤῥίπτω, ἀπορρίπτω
 • Meaning: to fling away, cast, throw off, throw away, put away, reject, remove by force
 • Note: Alt spelling: ἀπορίπτω
 • Forms:
Present
 • ἀπόῤῥιπτε, ἀπόρριπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπορρίψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπερρίφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπορίψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀπερριμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀποῤῥιφήσεσθε, ἀπορριφήσεσθε
ἀποῤῥιφήσονται, ἀπορριφήσονται
ἀποῤῥιφῆτε, ἀπορριφῆτε
ἀποῤῥιφῶμεν, ἀπορριφῶμεν
ἀποῤῥῖψαι, ἀπορρῖψαι
ἀποῤῥίψαντας, ἀπορρίψαντας
ἀπορρίψαντες, ἀποῤῥίψαντες
ἀποῤῥίψατε, ἀπορρίψατε
ἀποῤῥιψάτω, ἀπορριψάτω
ἀποῤῥίψῃς, ἀπορρίψῃς
ἀποῤῥίψω, ἀπορρίψω
ἀποῤῥίψωμεν, ἀπορρίψωμεν
ἀπόῤῥοια, ἀπόρροια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • effluvia, effluence, emanation, something that flows out
  • act of flowing out
ἀποῤῥυήσεται, ἀπορρυήσεται
ἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγος
ἀποῤῥώξ, ἀπορρώξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: cliff, precipice, abrupt change, steep
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἀποῤῥώξ, ἀπορρώξἀποῤῥῶγες, ἀπορρῶγες
GENἀποῤῥῶγος, ἀπορρῶγοςἀποῤῥωγῶν, ἀπορρωγῶν
DATἀποῤῥῶγι, ἀπορρῶγιἀποῤῥῶξι(ν), ἀπορρῶξι(ν)
ACCἀποῤῥῶγα, ἀπορρῶγαἀποῤῥῶγας, ἀπορρῶγας
ἀπορυήσεται
ἀπορφανισθέντες
ἀπορφανίζω
 • Meaning:
  • to make an orphan of (someone)
  • to bereave wholly
  • to separate
  • to take
 • Forms:
  • ἀπορφανισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
ἀπορῶν