ἀδάμαντα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀδάμας
 • Concord: Amos 7:8f
ἀδαμάντινον
ἀδαμάντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of adamant, adamantine, unbreakable, of steel
 • Concord: Amos 7:7; 4Macc 16:13
 • Forms:
  • ἀδαμάντινον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Masc/Neut
  • ἀδαμαντίνου Adj: Gen Sing Neut
ἀδαμαντίνου
ἀδάμας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adamant, steel
 • Concord: Amos 7:7,8f
 • Forms:
  • ἀδάμαντα Noun: Acc Sing Masc
ἀδάμαστα
 • Parse:
  • Adj: Voc Plur Neut
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀδάμαστος
 • Concord: 4Macc 15:13
ἀδάμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsubdued, untamed, unbroken, not to be prevailed over
 • Concord: 4Macc 15:13; Sir 30:8
 • Forms:
  • ἀδάμαστα
   • Adj: Voc Plur Neut
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἀδάπανον
ἀδάπανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without expense, costless, free of charge
 • Concord: 1Cor 9:18
 • Forms:
  • ἀδάπανον Adj: Acc Sing Neut
ἄδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • freedom from fear, safe conduct
  • license, permission
 • Concord: 2Macc 11:30; 3Macc 7:12; Wis 12:11
 • Forms:
  • ἄδειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδείας Noun: Gen Sing Fem
ἄδειαν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἄδεια
 • Concord: 3Macc 7:12; Wis 12:11
ἀδείας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἄδεια
 • Concord: 2Macc 11:30
top
ᾄδειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ᾄδω
 • Concord: 1Chron 25:7; 29:27
ἄδειπνος
ἀδελφαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Job 42:11; Matt 13:56; Mark 6:3; John 11:3; 2Clem 19:1; 20:2;
ἀδελφαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Poly 5:1
ἀδελφάς
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Eze 16:51,522, 61; Job 1:4; Matt 19:29; Mark 10:29,30; Luke 14:26; 1Tim 5:2
ἀδελφέ
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: Gen 33:9; 2Sam 1:26; 13:12,16; 20:9; 1King 9:13; 13:30; Jer 22:18; Luke 6:42; Acts 9:17; 21:20; 22:13; Phe 7,20 4Macc 13:11,18; Tob 5:11,12,142; 6:7,11,14,16; 7:9; 9:2; 10:13; 11:2;
ἀδελφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sister (biological relative)
  • sister (dear friend, beloved)
 • Concord: Gen 4:22; 12:13,19; 20:2,5,12; 24:60; 26:7,9; 36:22; 46:17; Ex 2:4,7; 15:20; Lev 18:11; Judg 15:2; 2Sam 13:1,5,6,11,20; 1King 11:20; 2King 11:2; 1Chron 2:16; 3:9,19; 7:18,30; 2Chron 22:11; Matt 12:50; Mark 3:35; Luke 10:39,40; John 11:39; 19:25; 1Cor 7:15; Jas 2:15; Cant 4:9,10,12; 5:1,2; 8:8; Eze 16:45,462,48,55,56; 23:4,11; Tob 5:21; 6:18; 7:15; 8:4; 10:62,13; Man 10:1:1,2
 • Forms:
  • ἀδελφαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀδελφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀδελφάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀδελφῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδελφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀδελφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 30:8; 34:31; Lev 18:18; 21:3; Num 6:7; Cant 8:8; Eze 44:25; Hos 2:1; Phe 2; Vis 2:3
ἀδελφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 24:59,60; 25:20; 28:9; 30:1; 34:13,14,27; 36:3; Ex 6:20,23; Lev 20:17; Num 25:18; 26:59; 2Sam 13:2,4,22,32; 17:25; 1King 11:192; 12:24e; 1Chron 7:32; Job 17:14; Prov 7:4; Eze 22:11; John 11:5, 28; Rom 16:1,15; 1Cor 9:5; 3Macc 1:1; Tob 7:9,12; 8:7; 2Clem 12:5; Vis 1:1:1,7; 2:3:1
ἀδελφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφή
 • Concord: Gen 24:302; 29:13; Lev 18:9,12,13; 20:17,192; Deut 27:22,23; 1Chron 4:3,19; 7:15; Eze 16:49; 23:11,18,31,32,33; John 11:1; Acts 23:16; 2John 13; Susanna 62; Tob 8:21;
ἀδελφιδέ
ἀδελφιδόν
ἀδελφιδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: kinsman, relative, beloved one
 • Concord: Cant 1:13,14,16; 2:3,9,10,16,17; 4:16; 5:2,4,5,62,8,94,10,16; 6:12,2,32; 7:10,11,12,14; 8:1,5,14
 • Forms:
  • ἀδελφιδέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἀδελφιδόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφιδοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀδελφιδοῦν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφιδῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀδελφιδοῦ
ἀδελφιδοῦν
ἀδελφιδῷ
top
ἀδελφικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: brotherly
 • Concord: 4Macc 13:9
ἀδελφοί
 • Parse: Noun: Nom/Voc Plur Masc
 • Root: ἀδελφός
 • Concord: [448 entries]
ἀδελφοῖς
ἀδελφοκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fratricide
 • Concord: 1Clem 4:7
 • Forms:
  • ἀδελφοκτονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφοκτονίας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
ἀδελφοκτονίαν
ἀδελφοκτονίας
ἀδελφοκτόνοις
ἀδελφοκτόνος
ἀδελφόν
ἀδελφοπρεπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: as befits a brother, the brotherhood
 • Concord: 4Macc 10:12
ἀδελφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • brother (biological), son-in-law
  • brother (a person of common interest)
  • neighbour
 • Cognates: ἀδελφός, ἐξάδελφος, πατράδελφος, φιλάδελφος, ψευδάδελφος
 • Forms:
  • ἀδελφέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἀδελφοί Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀδελφοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀδελφόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀδελφοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀδελφούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀδελφῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀδελφῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀδελφότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: brotherhood, brothers, brotherliness
 • Concord: 1Pet 2:17; 5:9; 1Macc 12:10,18; 4Macc 9:23; 10:3,15; 13:19,27; 1Clem 2:4; Man 8:10;
 • Forms:
  • ἀδελφότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδελφότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδελφότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀδελφότητα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord: 1Pet 2:17; 1Macc 12:10; 4Macc 9:23; 10:15; Man 8:10;
ἀδελφότητι
ἀδελφότητος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀδελφότης
 • Concord: 1Macc 12:18; 4Macc 10:3; 13:19,27; 1Clem 2:4
ἀδελφοῦ
top
ἀδελφούς
ἀδελφῷ
ἀδελφῶν
ἀδεσπότοις
ἀδέσποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without a master
 • Forms:
  • ἀδεσπότοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ἄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord: I-Eph 4:1
ᾄδεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ᾄδω
 • Concord: Diogn 11:6
ἀδεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without fear, without disturbance (3rd Macc 2:32)
 • Concord: 3Macc 2:32; Mart-Pol 7:2
ᾅδῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Masc, Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
 • Concord: Job 14:13; 33:22; Ps 6:5; 48:142; 87:3; 93:17; Prov 2:18; Eccl 9:10; Hosea 13:14; Luke 16:23; Baruch 2:17
ᾅδη
 • Parse: Noun: Voc Sing Masc, Noun: Dat Sing Masc
 • Root: ᾅδης
ἄδηλα
ἀδήλοις
ἄδηλον
ἄδηλος
ἀδηλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncertainty
 • Forms:
  • ἀδηλότητι Noun: Dat Sing Fem
ἀδηλότητι
ἀδήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncertainly
 • Concord: 1Cor 9:26
top
ἀδημονεῖν
ἀδημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in distress (of mind), be full of heaviness, be distressed, be in anxiety, be troubled
 • Concord: Mark 14:33; Matt 26:37; Phil 2:26
 • Forms:
  • ἀδημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδημονοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀδημονῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀδημονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: trouble, distress
 • Forms:
  • ἀδημονίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀδημονίᾳ
ἀδημονοῦντος
ἀδημονῶν
ᾅδην
ᾅδης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • grave
  • hell, hades, (lit., unseen)
 • Concord:
  • Apocrypha:
   • Baruch 2:17; 3:11,19; 2Macc 6:23; 3Macc 4:8; 5:42, 51; 6:31; PsSol 4:13; 14:9; 15:10; 16:12; Sir 9:12; 14:12,16; 17:27; 21:10; 28:21; 41:4; 48:5; 51:5,6; Tob 3:9, 10; 4:19; 13:22; Odes 2:22; 3:6; 6:3; 11:10, 182; Wis 1:14; 2:1; 16:13; 17:13
  • LXX:
   • Cant 8:6; Hab 2:5; Isa 5:14; 14:9,11,15,19; 28:15,18; 38:10,182; 57:9; Job 7:9; 11:8; 14:13; 17:13,16; 21:13; 26:6; 33:22; 38:17; Prov 1:12; 2:18; 5:5; 7:27; 9:18; 14:12; 15:11,24; 16:25; 27:20; 30:16; Ps 6:5; 9:17; 15:10; 17:5; 29:3; 30:17; 48:142,15; 54:15; 85:13; 87:3; 88:48; 93:17; 113:25; 114:3; 138:8; 140:7; Eccl 9:10; Hos 13:142; Est 3:13g; 1King 2:6,9,35; 1Sam 2:6; Amos 9:2; Dan 3:2; Deut 32:22; Eze 31:15,16,17; 32:27; Gen 37:35; 42:38; 44:29,31; Jon 2:3; Num 16:30,33
  • NT:
   • Matt 11:23; 16:18; Luke 10:15; 16:23; Act 2:27,31; 1Cor 15:55; Rev 1:18; 20:13,14
  • Apostolic Fathers:
   • 1Clem 4:12; PolPhil 1:2
 • Forms:
  • ᾅδη Noun: Voc Sing Masc, Noun: Dat Sing Masc
  • ᾅδῃ Noun: Dat Sing Masc, Noun: Dat Sing Masc
  • ᾅδην Noun: Acc Sing Masc
  • ᾅδου Noun: Gen Sing Masc
ᾄδητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω
ἀδιαίρετον
ἀδιαίρετος
ἀδιάκριτοι
ἀδιάκριτον
ἀδιάκριτος
ἀδιακρίτως
top
ἀδιαλείπτοις
ἀδιάλειπτον
ἀδιάλειπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without ceasing, continual, uninterrupted, permanent, constant
 • Cognates: ἀδιάλειπτος, ἀνέκλειπτος
 • Concord: Par 2-6,8; Ign-Pol 1:2; Rom 9:2; 2Tim 1:3
 • Forms:
  • ἀδιαλείπτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀδιάλειπτον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιαλείπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uninterruptedly, without ceasing, constantly, unceasingly
 • Concord: 1Thess 1:2; 2:13; 5:17; Rom 1:9; 1Macc 12:11; 2Macc 3:26; 9:4; 13:12; 15:7; 3Macc 6:33; Ign-Eph 10:1; Par 5:4:4; 9:11:7; 9:27:2; Pol-Phil 4:3; 8:1
ἀδιάλυτον
ἀδιάλυτος
ἀδιάπτωτος
ἀδιάστροφον
ἀδιάστροφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unswerving, undeterred, incapable of turning
 • Cognates: ἀδιάστροφος, στρόφος
 • Concord: 3Macc 3:3
 • Forms:
  • ἀδιάστροφον Adj: Acc Sing Fem
ἀδιάτρεπτος
ἀδιατρέπτῳ
ἀδιαφθορία
ἀδιαφθορίαν
ἀδιεξέταστοι
ἀδιεξέταστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unable to stand examination, unconsidered
 • Concord: Sir 21:18
 • Forms:
  • ἀδιεξέταστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀδιήγητον
top
ἀδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indescribable, inexpressible
 • Cognates: ἀδιήγητος, ἀνεκδιήγητος, δυσδιήγητος
 • Concord: Ign-Eph 1:3
 • Forms:
  • ἀδιήγητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδιηγήτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀδιηγήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀδιηγήτῳ
ἀδιηγήτων
ἄδικα
ἀδικεῖ
ἀδικεῖν
ἀδικεῖσθε
ἀδικεῖτε
ἀδικέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to do wrong, offend
   • to be unjust
   • to act unjustly
   • to wrong, hurt, injure (someone)
   • to be an offender
   • to sin against (someone)
  • Passive:
   • to be injured, be wronged
 • Cognates: ἀδικέω, ἀντιδικέω, ἀπαδικέω, ἐκδικέω, προαδικέω
 • Concord:
  • NT:
   • Matt 20:13; Luke 10:19; 16:11; Acts 7:24,26,27; 24:15; 25:10,11; 1Cor 6:1,7,8; 2Cor 7:2,122; Gal 4:12; Col 3:252;Philemon 18; 1Pet 2:19; Rev 2:11; 6:6; 7:2,3; 9:4,10,19; 11:52; 22:112
  • LXX:
   • Gen 16:5; 21:23; 26:20; 42:22; Ex 2:13; 5:16; Lev 5:21,22,23,24; 6:2,3,42; 19:12,13; Deut 28:29,33; Josh 2:20; 1Sam 12:4; 2Sam 19:19; 24:17; 1King 8:47; 2Chron 6:37; 26:16; Ezra 10:13; Est 1:16; 4:1; Job 5:22; 8:3; 10:3; 18:21; 24:10,11; 29:17; 31:3; 36:4; Ps 9:23; 34(35):1.19; 37:19; 43:17; 61(62):9; 68:4; 70(71):4; 88(89):33; 102(103):6; 104(105):14;105:6; 118(119):78,86,121; 119:2; 139:4; 145(146):7; Prov 1:11,17,32; 11:21; 12:17; 16:5; 17:1,23; 19:5,24; 24:29; Isa 1:17; 3:15; 10:20; 21:3; 23:12; 25:3,4; 49:24; 51:23; 65:25; Hab 1:2; Jer 3:21; 7:9; 9:5; 21:12; 22:3; 27:15; 28:152; 37:18; Dan 3:32; 9:5; Eze13:22; 39:26
  • Apocrypha:
   • 1Macc 7:14; 2Macc 3:12; 4:35,40; 8:16; 14:29; 3Macc 3:8; 6:3; 1Esdras 4:39; Baruch 2:12; Jeremy 17,53; Judith 11:4; Sir 4:92; 13:32; 35:11,13,21; 40:13; Tob 6:15; Wis 12:12,13,23; 14:28,29,30,31; 16:24; Odes 7:32; PsSol 15:4
  • Apostolic Fathers:
   • 1Clem 8:4; 56:11; 57:7; 60:3; Barn 5:4; Ign-Eph 10:3; Ign-Rom 1:2; Diogn 6:52; 9:2; Man 6:1:1,2; Mart-Pol 9:3
 • Forms:
  • ἀδικεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀδικεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀδικεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ἀδικεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀδικηθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἀδικηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀδικηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀδικῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀδικήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀδικήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀδικησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀδικησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀδικήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀδικήσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἀδικήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀδικήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀδικήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀδικήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀδικήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀδικήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀδικησώσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀδικησώσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀδικοῦμαι Verb: Pres Pass imp 1st Sing
  • ἀδικουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀδικούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀδικουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀδικούμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀδικούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀδικουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀδικοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδικοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀδικοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀδικοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀδικούντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀδικοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀδικοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀδικῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀδικῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠδίκηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠδικηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἠδικηκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἠδικηκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc
  • ἠδικημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠδικημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἠδίκησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδικήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠδίκησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠδίκησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠδικήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠδίκησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠδίκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠδίκηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἠδίκουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
ἀδικηθέντος
ἀδικηθῇ
ἀδικηθῆναι
ἀδίκημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a wrong done, a crime, misdeed, mistreatment, evil doing, iniquity, matter of wrong, trespass, intentional wrong
 • Concord: Acts 18:14; 24:20; Rev 18:5; 1Sam 20:1; 26:18; 2Sam 22:49; Jer 16:17; 22:17; Eze 14:102; 28:15; Gen 31:36; Isa 56:2; 59:12; Lev 5:23; 6:4; Prov 17:9; Zeph 3:15; 4Macc 11:3; Sir 10:6; 28:2; Ign-Rom 5:1
 • Forms:
  • ἀδικήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἀδικήματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀδικήματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἀδικημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀδικήμασιν
ἀδικήματα
ἀδικήματι
ἀδικημάτων
ἀδικῆσαι
ἀδικήσαντας
ἀδικήσαντος
ἀδικησάντων
ἀδικησάτω
ἀδικήσει
ἀδικήσειν
ἀδικήσεις
ἀδικήσῃ
ἀδικήσῃς
top
ἀδικήσητε
ἀδικήσουσιν
ἀδικήσω
ἀδικησώσι
ἀδικησώσιν
ἀδικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: injustice, iniquity, unjust, unrighteousness, wrong, wrong-doing, offence
 • Concord: 292 matches
 • Forms:
  • ἀδικίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδικίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀδικίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀδικίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδικίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀδικιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀδικίᾳ
ἀδικίαι
ἀδικίαις
ἀδικίαν
ἀδικίας
ἀδικιῶν
ἄδικοι
ἀδίκοις
ἀδικοκρίτης
ἀδίκον
ἄδικος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unjust, unrighteous, wrong, unfair
 • Cognates: ἄδικος, ἀντίδικος, ἔκδικος, ἔνδικος, ὑπόδικος
 • Concord: 246 matches
 • Forms:
  • ἄδικα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄδικοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδίκοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀδίκον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀδίκου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀδίκους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀδίκῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀδίκων Adj: Gen Plur Masc
ἀδίκου
ἀδικοῦμαι
top
ἀδικουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενοι
ἀδικουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικούμενον
ἀδικούμενος
ἀδικουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦντας
ἀδικοῦντι
ἀδικοῦντος
ἀδικούντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδίκους
ἀδικοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀδικέω
ἀδικῶ
ἀδίκῳ
ἀδίκων
ἀδικῶν
ἀδίκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unjustly, wrongfully, falsely, without reason
 • Concord: 1Pet 2:19; Eze 13:22; Isa 49:24; Job 20:15; 24:10,11; 36:4; Lev 5:22,24; 6:3,4; Prov 1:11,17; 11:21; 16:5; 17:23; 19:5,24; Ps 34:19; 37:19; 68:4; 118:78,86; 2Macc 8:16; 3Macc 6:3; Wis 12:13,30; 14:28,30; 1Clem 60:3; Barn 5:3
 • Note: Opposite of δικαίως
top
ἀδιστάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without doubting, without hesitation, without delay, undoubtedly
 • Concord: Man 9:2,4,6; Par 2:5,7; 8:10:3; 9:24:2; 9:29:2
ἀδόκητοι
ἀδόκητος
ἀδόκιμοι
ἀδόκιμον
ἀδόκιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unapproved, worthless, castaway, rejected, reprobate, not passing the test, unqualified, disqualified
  • Of silver: impure, drossy
  • Of money: not genuine, spurious, counterfeit
 • Cognates: ἀδόκιμος, δόκιμος, εὐδόκιμος
 • Forms:
  • ἀδόκιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδόκιμον Adj: Acc Sing Masc
ἀδολέσχει
ἀδολεσχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk idly, prate, chatter
  • to talk
  • to meditate
  • to complain
 • Cognates: καταδολεσχέω
 • Forms:
  • ἀδολέσχει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀδολεσχῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀδολεσχήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠδολέσχησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠδολέσχουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀδολέσχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: idle talker
 • Forms:
  • ἀδόλεσχόν Noun: Acc Masc Sing
ἀδολεσχῆσαι
ἀδολεσχήσω
ἀδολεσχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • garrulity, idle tales
  • conversation, talk
  • meditation
 • Forms:
  • ἀδολεσχίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδολεσχίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀδολεσχίας Noun: Gen Sing Fem
ἀδολεσχίᾳ
ἀδολεσχίαν
ἀδολεσχίας
top
ἀδόλεσχόν
ἄδολον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄδολος
ἄδολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sincere, pure, guileless, without fraud, without deceit
  • Of liquids: unadulterated, genuine, pure
 • Cognates: ἄδολος, δόλος
 • Forms:
  • ἄδολον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀδόλῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀδόλῳ
ἀδόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sincerely, purely, honestly, without guile, without artifice
ᾀδομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾄδοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ᾄδω
ᾀδόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ᾄδω
ἀδοξέω
ἀδοξήσει
ἀδοξία
ἀδοξίᾳ
ἄδοξοι
top
ἄδοξος
ἀδόξων
ᾅδου
ᾄδουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾀδούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ᾄδουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾄδουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀδουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ᾄδω
ἀδρανέστατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem Superl
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superl
 • Root: ἀδρανής
ἀδρανῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀδρανής
ἀδρανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inactive, impotent, powerless, weak
 • Forms:
  • ἀδρανέστατον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem Superl
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut Superl
  • ἀδρανῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἁδροί
ἁδροῖς
ἁδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Of people: adult, prominent, large
  • Of people plur.: mighty men, chiefs, princes
  • Of things: thick
  • Of fruit: ripe, mature
 • Forms:
  • ἁδροί Adj: Nom Plur Masc
  • ἁδροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἁδρούς Adj: Acc Plur Masc
ἁδρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plumpness, abundance
 • Forms:
  • ἀδρότητι Noun: Dat Sing Fem
ἀδρότητι
ἁδρούς
top
ἁδρυνθέντος
ἁδρυνθῆναι
ἁδρυνθῶσιν
ἁδρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Passive:
   • to come to maturity
   • to be magnified
 • Forms:
  • ἁδρυνθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • ἁδρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁδρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἡδρυμμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • ἡδρύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡδρύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀδυναμεῖν
ἀδυναμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lack power, be incapable, be unable
 • Cognates: ἰσοδυναμέω
 • Forms:
  • ἀδυναμεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀδυναμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of strength, inability, debility, impotence, incapacity
 • Forms:
  • ἀδυναμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀδυναμίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀδυναμίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • ἀδυναμίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀδυναμίαις
ἀδυναμίᾳ
ἀδυναμίαν
ἀδυναμίας
ἀδύνατα
ἀδυνατεῖ
ἀδυνατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be impossible, be unable, lack strength, be powerless, be impotent
 • Cognates: δυνατέω
 • Forms:
  • ἀδυνατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀδυνατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀδυνατήσουσιν Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀδυνατοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
  • ἀδυνατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
top
ἀδυνατήσει
ἀδυνατήσῃ
ἀδυνατήσουσιν
ἀδύνατοι
ἀδυνάτοις
ἀδύνατον
ἀδύνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unable, impossible, impotent, not possible, weak, powerless
 • Cognates: ἀδύνατος, δυνατός
 • Forms:
  • ἀδύνατα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀδύνατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀδυνάτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀδύνατον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀδυνάτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀδυνάτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀδυνάτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀδυνάτων Adj: Gen Plur Masc
ἀδυνάτου
ἀδυνάτους
ἀδυνατοῦσιν
ἀδυνάτῳ
ἀδυνάτων
ἀδυνατῶν
ᾄδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play/sing (a song)
 • Concord: 1Chron 25:7; 29:27
 • Cognates: συνᾴδω
 • Forms:
  • ᾄδειν Verb: Pres Act Infin
  • ἄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ᾄδεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ᾀδομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ᾀδόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ᾄδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ᾄδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ᾀδόντων
   • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ᾄδουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ᾀδούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ᾄδουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ᾄδουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ᾀδουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ᾄσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ᾀσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ᾄσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ᾄσομεν Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ᾆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ᾄσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ᾄσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ᾄσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ᾖσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αδων
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: Lord (Jer. 41:5)
top
ἀδωρηέμ
 • Parse: Hebrew Noun Plur
 • Meaning: nobles, their nobles
ἀδωροδόκητον
ἀδωροδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incorruptible
 • Forms:
  • ἀδωροδόκητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut