ἀποπαρθενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lay aside virginity, deflower, violate
 • Forms:
  • ἀποπαρθενῶσαι Verb: Aor Act Infin
ἀποπαρθενῶσαι
ἀποπαύσῃ
ἀποπαύω
ἀποπειρᾶται
ἀποπειράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to try, attempt
  • Middle:
   • to make trial of
   • to put to a test
 • Cognates: πειράω
 • Forms:
  • ἀποπειρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἀποπεμπτοῦν
ἀποπεμπτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take a fifth part (of something)
  • to give a fifth (of something), give one-fifth, give 20 percent
  • to set apart a fifth part (of something) in order to give
 • Forms:
  • ἀποπεμπτοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποπεμπτωσάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
ἀποπεμπτωσάτωσαν
ἀποπέμπω
ἀποπεπλανημένα
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπεσάτωσαν
ἀποπεσεῖται
ἀποπέσοι
ἀποπέσοιμι
ἀποπέσοιν
ἀποπεσοῦνται
ἀποπεσών
ἀποπηδάω
ἀποπηδήσεται
ἀποπήδησον
ἀποπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to squeeze tight, squeeze away (the contents), wring out (a fleece)
 • Cognates: ἀποπιάζω, ἐκπιάζω, πιάζω
 • Forms:
  • ἀπεπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποπίπτομεν
ἀποπίπτοντα
ἀποπίπτω
ἀποπλανᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπλανᾷν
ἀποπλανᾶν
ἀποπλανάω
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • Active:
   • to lead astray, mislead, seduce
  • Passive:
   • to go wrong, wander away, err
 • Cognates: πλανάω
 • Forms:
 • Present
 • ἀποπλανῶσι
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut dat
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd plur
 • ἀποπλανῶνται Verb: Pres mid/Pass ind/Subj 3rd plur
 • ἀποπλανωμένους Verb: Pres mid/Pass part Acc plur Masc
 • ἀποπλανᾷ
  • Verb: Pres Mid/Pass ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
 • ἀποπλανᾶν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ἀπεπλανήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεπλάνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεπλάνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποπλανηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποπλανηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποπλανηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἀποπεπλανημένα
  • Verb: Perf Mid/Pass part Nom Sing fem
  • Verb: Perf Mid/Pass part Nom/Acc plur neut
ἀποπλανηθῇ
ἀποπλανηθῇς
ἀποπλανηθῶσιν
ἀποπλανήσει
ἀποπλάνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: digression, wandering away (from the truth), error
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποπλάνησιςἀποπλανήσεις
GENἀποπλανήεωςἀποπλανήσεων
DATἀποπλανήσειἀποπλανήσεσι(ν)
ACCἀποπλάνησινἀποπλανήσεις
ἀποπλανωμένους
ἀποπλανῶνται
ἀποπλανῶσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut dat
  • Verb: Pres Act ind/Subj 3rd plur
 • Root: ἀποπλανάω
ἀποπλεῖν
ἀποπλεύσαντες
ἀποπλέω
ἀπόπλυνε
ἀποπλύνῃ
ἀποπλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to wash (in order to remove dirt)
  • to wash off, wash out, rinse off, cleanse
 • Cognates: ἀποπλύνω, ἐκπλύνω, πλύνω
 • Forms:
  • ἀπόπλυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποπλύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπέπλυνεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέπλυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέπλυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποπνέω
ἀποπνέων
ἀποπνιγῆναι
ἀποπνίγουσα
ἀποπνίγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strangle, choke, stifle, throttle
 • Cognates: ἀποπνίγω, πνίγω, συμπνίγω
 • Forms:
  • ἀποπνιγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποπνίγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπεπνίγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέπνιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέπνιξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποποιέω
ἀποποιήσηται
ἀποποιοῦ
ἀποπομπαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carrying away evil, scapegoat
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀποπομπαῖοςἀποπομπαῖον
GENἀποπομπαίου
DATἀποπομπαίῳ
ACCἀποπομπαῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀποπομπαῖοιἀποπομπαῖα
GENἀποπομπαίων
DATἀποπομπαίοις
ACCἀποπομπαίουςἀποπομπαῖα
ἀποπομπαίου
ἀποπομπαίῳ
ἀποπομπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποπομπήἀποπομπαί
GENἀποπομπῆςἀποπομπῶν
DATἀποπομπῇἀποπομπαῖς
ACCἀποπομπήνἀποπομπάς
VOCἀποπομπήἀποπομπαί
ἀποπομπήν
ἀποπρατίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to sell
 • Forms:
  • ἀπεπρατιζόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀποπτύσαι
ἀποπτύω
ἀπόπτωμα