ἀπωθεῖς
ἀπωθεῖσθε
ἀπωθεῖται
ἀπωθέομαι
ἀπωθέω
 • Present
 • ἀπωθέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀπωθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπωθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀπωθεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπωθοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀπωθουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἀπωθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπώσηται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπεώσαντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἄπωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀπωσαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • ἀπωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀπωσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀπωσαμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc
 • ἀπωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἀπώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπωσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
 • ἀπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπώσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀπώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπώσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἀπώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπωσθῆναι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπωσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀπώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Perfect
 • ἀπῶσμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
 • ἀπωσμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
 • ἀπῶσται Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἀπωθοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπωθέω
ἀπῴκισα
ἀπῴκισαν
ἀπῴκισας
ἀπῴκισεν
ἀπῳκίσθη
ἀπῴκισται
ἀπώλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, ruin, damnation, perdition
  • loss (of property)
  • (something) lost
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπώλειαἀπώλειαι
GENἀπωλείαςἀπωλειῶν
DATἀπωλείᾳἀπωλείαις
ACCἀπώλειανἀπωλείας
ἀπωλείᾳ
ἀπωλείαις
ἀπώλειαν
ἀπωλείας
ἀπώλεσα
ἀπώλεσαν
ἀπώλεσας
ἀπώλεσε
ἀπώλεσεν
ἀπώλετο
ἀπώλλυντο
ἀπωλόμην
ἀπώλοντο
ἀπώλου
ἀπών
ἀπώργισται
ἀπώρυγας
ἀπῶρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shoot, layer of a vine
  • canal from (a place)
 • Cognates: ἀπῶρυξ, διῶρυξ
 • Forms:
  • ἀπώρυγας Noun: Acc Plur Fem
ἄπωσαι
ἀπωσαμένη
ἀπωσάμενοι
ἀπωσάμενος
ἀπωσαμένων
ἀπωσάμην
ἀπώσαντο
ἀπώσασθαι
ἀπωσάσθωσαν
ἀπώσατο
ἀπώσειεν
ἀπώσεται
ἀπώσῃ
ἀπώσηται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσθη
ἀπωσθῆναι
ἀπωσθῇς
ἀπώσθησαν
ἀπωσθήσεται
ἀπῶσμαι
ἀπωσμένην
ἀπωσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejection, rebuff, repulsion
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀπωσμόςἀπωσμοί
GENἀπωσμοῦἀπωσμῶν
DATἀπωσμῷἀπωσμοῖς
ACCἀπωσμόνἀπωσμούς
VOCἀπωσμέἀπωσμοί
ἀπωσμῶν
ἀπώσομαι
ἀπῶσται
ἀπώσω
ἀπωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: farther off, farther away, further off
 • Cognates: κατωτέρω
ἀπῴχετο
ἀπῴχοντο