ἀπωθεῖς
ἀπωθεῖσθε
ἀπωθεῖται
ἀπωθέομαι
ἀπωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to push away, push aside, push back
   • to drive away (from a place)
   • to remove
   • to reject
   • to leave off, discontinue
  • Middle:
   • to drive away (from oneself)
   • to reject, repudiate, decline, refuse to accept
 • Cognates: ἀπωθέω, διωθέω, ἐξωθέω, παρωθέω, προσαπωθέω, προσωθέω
 • Forms:
  • ἀπεώσαντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπωθέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπωθεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπωθεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπωθεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπωθοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπωθουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπωθούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἄπωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπωσαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀπωσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπωσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀπωσαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • ἀπωσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀπώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπωσάσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἀπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπώσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπώσηται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀπώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπωσθῆναι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπωσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπῶσμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • ἀπωσμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἀπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀπῶσται Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἀπωθοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀπωθέω
ἀπωθούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπωθέω
ἀπῴκισα
ἀπῴκισαν
ἀπῴκισας
ἀπῴκισεν
ἀπῳκίσθη
ἀπῴκισται
ἀπώλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • destruction, ruin, damnation, perdition
  • loss (of property)
  • (something) lost
 • Forms:
  • ἀπωλείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπωλείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπώλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπωλείας Noun: Gen Sing Fem
ἀπωλείᾳ
ἀπωλείαις
ἀπώλειαν
ἀπωλείας
ἀπώλεσα
ἀπώλεσαν
ἀπώλεσας
ἀπώλεσε
ἀπώλεσεν
ἀπώλετο
ἀπώλλυντο
ἀπωλόμην
ἀπώλοντο
ἀπώλου
ἀπών
ἀπώργισται
ἀπώρυγας
ἀπῶρυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shoot, layer of a vine
  • canal from (a place)
 • Cognates: ἀπῶρυξ, διῶρυξ
 • Forms:
  • ἀπώρυγας Noun: Acc Plur Fem
ἄπωσαι
ἀπωσαμένη
ἀπωσάμενοι
ἀπωσάμενος
ἀπωσαμένων
ἀπωσάμην
ἀπώσαντο
ἀπώσασθαι
ἀπωσάσθωσαν
ἀπώσατο
ἀπώσειεν
ἀπώσεται
ἀπώσῃ
ἀπώσηται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπωθέω
ἀπώσθη
ἀπωσθῆναι
ἀπωσθῇς
ἀπώσθησαν
ἀπωσθήσεται
ἀπῶσμαι
ἀπωσμένην
ἀπωσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: rejection, rebuff, repulsion
 • Forms:
  • ἀπωσμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀπωσμῶν
ἀπώσομαι
ἀπῶσται
ἀπώσω
ἀπωτέρω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: farther off, farther away, further off
 • Cognates: κατωτέρω
ἀπῴχετο
ἀπῴχοντο