ἀπέβαλεν
ἀπέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀποβάλλω
ἀπέβαλον
ἀπέβη
ἀπέβην
ἀπέβησαν
ἀπέβλεπε
ἀπέβλεπεν
ἀπέβλεψεν
ἀπεβλήθησαν
top
ἀπεγαλάκτισεν
ἀπεγαλακτίσθη
ἀπέγνω
ἀπεγνώκασι
ἀπεγνώκασιν
ἀπεγνωκότες
ἀπεγνωρίσθαι
ἀπεγνωσμένων
ἀπεγράψατο
ἀπέδειξα
ἀπέδειξεν
ἀπεδείχθησαν
ἀπεδέξαντο
ἀπεδέξατο
ἀπεδεκάτιζον
top
ἀπέδετο
ἀπεδέχετο
ἀπεδέχθησαν
ἀπεδήμησε
ἀπεδήμησεν
ἀπεδήμουν
ἀπεδίδοσαν
ἀπεδίδου
ἀπεδίδουν
ἀπεδίδρασκεν
ἀπεδίωξας
ἀπεδόθη
ἀπεδόθησαν
ἀπεδοκίμασαν
ἀπεδοκίμασας
ἀπεδοκίμασεν
top
ἀπεδοκιμάσθη
ἀπεδοκιμάσθησαν
ἀπέδομεν
ἀπέδοντο
ἀπέδοσθε
ἀπέδοτο
ἀπέδου
ἀπέδρα
ἀπέδραμεν
ἀπέδρας
ἀπέδρασα
ἀπέδρασαν
ἀπέδρων
ἀπεδύσαντο
top
ἀπέδωκα
ἀπέδωκαν
ἀπέδωκας
ἀπέδωκεν
ἀπέθαναν
ἀπέθανε
ἀπέθανεν
ἀπεθάνετε
ἀπεθάνῃ
ἀπεθάνομεν
ἀπέθανον
ἀπεθάνοσαν
ἀπεθαύμασαν
ἀπεθέμεθα
ἀπέθεντο
top
ἀπεθέρισα
ἀπέθεσθε
ἀπέθετο
ἀπέθηκαν
ἀπέθηκεν
ἀπέθλιψεν
ἀπέθνῃσκεν
ἀπέθνησκον
ἀπέθνῃσκον
ἀπεθνῄσκοσαν
ἀπείθει
ἀπειθεῖ
ἀπειθεῖ
ἀπείθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disobedience, unbelief, disbelief
 • Forms:
  • ἀπειθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπείθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπειθείας Noun: Gen Sing Fem
ἀπειθείᾳ
top
ἀπείθειαν
ἀπειθείας
ἀπειθεῖν
ἀπειθεῖς
ἀπειθείτω
ἀπειθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to disobey, be disobedient, refuse compliance
  • to disbelieve, doubt
 • Construct: εὐπειθέω
 • Forms:
  • ἀπειθεῖ
  • ἀπείθει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπειθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπειθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπειθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπειθήσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπειθήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπειθήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπειθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπειθήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπειθήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπειθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀπειθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπειθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπειθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπειθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπειθοῦσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπειθοῦσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπειθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀπειθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠπειθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠπείθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπειθήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠπείθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠπείθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀπειθῆ
ἀπειθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disobedient, stubborn, inflexible, unbelieving, ungodly, rebellious
 • Forms:
  • ἀπειθεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc
  • ἀπειθῆ Adj: Acc Plur Fem
  • ἀπειθεῖ Adj: Dat Sing
ἀπειθήσαντες
ἀπειθήσασι
ἀπειθήσασιν
ἀπειθήσῃ
top
ἀπειθήσῃς
ἀπειθήσητε
ἀπειθήσουσιν
ἀπειθήσωσιν
ἀπειθοῦντα
ἀπειθοῦντας
ἀπειθοῦντες
ἀπειθοῦντι
ἀπειθούντων
ἀπειθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπειθέω
ἀπειθῶ
ἀπειθῶν
ἀπεικάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to form (something from a model or pattern), express, fashion, copy
 • Forms:
  • ἀπείκασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπείκασεν
top
ἀπείκασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: copy, representation, likeness
 • Forms:
  • ἀπεικάσματα Noun: Acc Plur Neut
ἀπεικάσματα
ἀπειλαῖς
ἀπειλάς
ἀπειλεῖ
ἀπειλεῖς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπειλέω
ἀπειλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to threaten, warn, menace
   • to force back, forbid
  • Passive:
   • to be terrified by threats
 • Construct: ἀπειλέω, διαπειλέω, προσαπειλέω
 • Forms:
  • ἀπειλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλεῖς
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἀπειληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπειλῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπειλήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπειλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπειλησόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἀπειλησώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀπειλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπειλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠπείλει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀπειλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a menace, threats, anger, boasting, straitly, threatening
 • Forms:
  • ἀπειλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπειλάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀπειλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπειλήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπειλῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀπειλῇ
ἀπειληθῆναι
ἀπειλημμένων
top
ἀπειλήν
ἀπειλῆς
ἀπειλῆσαι
ἀπειλήσαντος
ἀπειλήσει
ἀπειλησόμεθα
ἀπειλησώμεθα
ἀπείληφα
ἀπειληφότες
ἀπειληφώς
ἀπειλοῦντες
ἀπειλῶν
ἄπειμι
top
ἀπειπάμεθα
ἀπείπασθε
ἀπείπατο
ἀπεῖπεν
ἀπεῖπον
ἀπείπω
ἀπειράγαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: unacquainted with goodness, foolish
 • Forms:
  • ἀπειραγάθων Noun: Gen Plur Masc
ἀπειραγάθων
ἀπείραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: untried, incapable of being tempted, not to be tempted
ἀπείργει
ἀπείργω
ἀπειρημένας
top
ἄπειρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inexperienced, unacquainted with, unaccustomed to, unskillful, continent, ignorant
  • boundless, infinite
 • Forms:
  • ἀπειρότατον Adj: Acc Sing Neut Superlative
  • ἀπείρου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπείρῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀπειρότατον
ἀπείρου
ἀπείρῳ
ἄπεισιν
ἀπεῖχεν
ἀπεκαθίστων
ἀπεκαινέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tear apart (from being whipped)
 • Forms:
  • ἀπεξαίνετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
ἀπεκάκησεν
ἀπεκαλύφθη
ἀπεκαλύφθην
ἀπεκαλύφθησαν
ἀπεκάλυψα
top
ἀπεκάλυψαν
ἀπεκάλυψας
ἀπεκάλυψε
ἀπεκάλυψεν
ἀπεκατεστάθη
ἀπεκατέστη
ἀπεκατέστησεν
ἀπεκδέδοσαι
ἀπεκδέχεται
ἀπεκδέχομαι
ἀπεκδυσάμενοι
ἀπεκδεχομένοις
ἀπεκδεχομένους
ἀπεκδεχόμεθα
ἀπεκδίδωμι
top
ἀπεκδύομαι
ἀπεκδεχόμενοι
ἀπεκδυσάμενος
ἀπεκδύσει
ἀπέκδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: removal, stripping off, putting off, divestment
 • Forms:
  • ἀπεκδύσει Noun: Dat Sing Fem
ἀπεκεφάλισα
ἀπεκεφάλισε
ἀπεκεφάλισεν
ἀπεκέντησεν
ἀπέκλεισαν
ἀπέκλεισε
ἀπέκλεισεν
ἀπέκλινεν
ἀπέκνισεν
top
ἀπεκόπησαν
ἀπεκόσμησεν
ἀπέκοψαν
ἀπέκοψε
ἀπέκοψεν
ἀπεκρίθη
ἀπεκρίθην
ἀπεκρίθης
ἀπεκρίθησαν
ἀπεκρίθητε
ἀπεκρίνατε
ἀπεκρίνατο
ἀπεκρίνοντο
ἀπεκρύβη
ἀπέκρυψας
ἀπέκρυψε
ἀπέκρυψεν
top
ἀπέκταγκα
ἀπεκτάγκασιν
ἀπεκτάγκατε
ἀπεκταμμένων
ἀπεκτάνθη
ἀπεκτάνθησαν
ἀπεκτάσεις
ἀπέκτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spreading out
 • Forms:
  • ἀπεκτάσεις Noun: Acc Plur Fem
ἀπέκτεινα
ἀπέκτειναν
ἀπέκτεινας
ἀπεκτείνατε
ἀπέκτεινε
ἀπέκτεινεν
ἀπέκτεννεν
top
ἀπέκτεννον
ἀπεκτέννοντο
ἀπεκτονῆσθαι
ἀπεκύησεν
ἀπεκύλιον
ἀπεκύλισε
ἀπεκύλισεν
ἀπεκώλυσα
ἀπεκωλύσαμεν
ἀπεκώλυσαν
ἀπεκώλυσεν
ἀπέλαβεν
ἀπέλαβες
ἀπέλαβον
ἀπελάκτισεν
top
ἀπελάσατε
ἀπελάσω
ἀπελαύνειν
ἀπελαύνω
ἀπελαύσατε
ἀπελέγετο
ἀπελεγμόν
ἀπελεγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: refutation, exposure, discredit, contempt, nought
 • Forms:
  • ἀπελεγμόν Noun: Acc Sing Masc
ἀπελέγχω
ἀπελέγχων
ἀπέλειπον
ἀπελείφθη
top
ἀπέλειχον
ἀπελέκητα
ἀπελέκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhewn, unwrought
 • Forms:
  • ἀπελέκητα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀπελεκήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀπελεκήτων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἀπελεκήτους
ἀπελεκήτων
ἀπελέπισεν
ἀπελεύθερος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: freeman, freedman
ἀπελευθερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to emancipate, set free
 • Construct: ἐλευθερόω
 • Forms:
  • ἀπηλευθερώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀπελεύσει
ἀπελεύσεσθε
ἀπελεύσεται
ἀπελεύσῃ
ἀπελεύσομαι
ἀπελευσόμεθα
top
ἀπελεύσονται
ἀπεληλύθει
ἀπεληλύθεισαν
ἀπελήλυθε
ἀπελήλυθεν
ἀπεληλυθότων
ἀπέλθατε
ἀπελθάτω
ἄπελθε
ἀπελθεῖν
ἀπέλθετε
ἀπελθέτω
ἀπελθέτωσαν
ἀπέλθῃ
ἀπέλθῃς
ἀπέλθητε
top
ἀπελθόντες
ἀπελθόντι
ἀπελθόντων
ἀπελθοῦσα
ἀπελθοῦσαι
ἀπελθοῦσαν
ἀπέλθω
ἀπέλθωμεν
ἀπελθών
ἀπέλθωσιν
ἀπέλιπεν
ἀπέλιπον
ἀπελογεῖτο
ἀπελογήσατο
ἀπελούσασθε
top
ἀπελπίζοντες
ἀπελπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to despair
  • to hope for again, fully expect
 • Construct: ἀπελπίζω, ἀφελπίζω, ἐλπίζω, ἐπελπίζω, προελπίζω
 • Forms:
  • ἀπελπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπελπίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπηλπισμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπηλπισμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἀφηλπικώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἀπελπίσας
ἀπέλυεν
ἀπελύετο
ἀπελύθη
ἀπελύθησαν
ἀπελύοντο
ἀπέλυσαν
ἀπέλυσας
ἀπέλυσε
ἀπέλυσεν
ἀπεμάξατο
ἀπεμάχοντο
top
ἀπεμνημόνευσεν
ἀπέναντι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: opposite, before, contrary, over against, in the presence of, in front of
 • Forms:
  • ἀπεναντίας Adverb
ἀπεναντίας
ἀπεναντίον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: the opposite
ἀπενέγκαι
ἀπενέγκαιτο
ἀπενεγκάμενος
ἀπενέγκαντι
ἀπενέγκας
ἀπενέγκασθαι
ἀπένεγκε
ἀπενεγκεῖν
ἀπένειμεν
ἀπενεόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to become mute
 • Forms:
  • ἀπηνεώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
ἀπενεχθῆναι
ἀπενεχθήσονται
ἀπενηνεγμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Masc
 • Root: ἀποφέρω
ἀπενηνεγμένος
ἀπένθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlamented
ἀπένιψαν
ἀπενίψατο
ἀπένιψεν
ἀπενοήθησαν
ἀπεξαίνετο
ἀπεξεδέχετο
ἀπεξήρανεν
ἀπεξηράνθη
ἀπεξυσμένους
ἀπέπεσαν
top
ἀπέπεσον
ἀπεπήδησαν
ἀπεπήδησεν
ἀπεπίασεν
ἀπέπιπτεν
ἀπεπλανήθησαν
ἀπεπλάνησαν
ἀπεπλάνησεν
ἀπέπλευσαν
ἀπέπλυνα
ἀπέπλυναν
ἀπέπλυνεν
ἀπεπνίγη
ἀπέπνιξαν
ἀπέπνιξεν
top
ἀπεποιήσαντο
ἀπεποιήσω
ἀπεπρατιζόμην
ἅπερ
 • Parse: Emphatic Rel Pronoun: Acc Plur Neut
 • Root: ὅσπερ
ἀπεράντοις
ἀπέραντον
ἀπέραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: endless, limitless, without bounds, infinite, countless, immense, unfinished, interminable
 • Forms:
  • ἀπεράντοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀπέραντον Adj: Acc Sing Fem
ἀπεργάζομαι
ἀπεργάζονται
ἀπερείδομαι
ἀπερείδω
top
ἀπερείσηται
ἀπερικάθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unpurified, impure
ἀπερινόητον
ἀπερινόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incomprehensible
 • Forms:
  • ἀπερινόητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀπερίσπαστοι
ἀπερίσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • not distracted, not drawn back and forth
  • continually mindful of (something)
 • Forms:
  • ἀπερίσπαστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπερισπάστῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀπερισπάστῳ
ἀπερισπάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without distraction, undistractedly
ἀπερίτμητα
ἀπερίτμητοι
ἀπερίτμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncircumcised
 • Forms:
  • ἀπερίτμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀπερίτμητοι Adj: Voc Plur Masc
  • ἀπεριτμήτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπεριτμήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀπεριτμήτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπεριτμήτου
ἀπεριτμήτους
top
ἀπεριτμήτων
ἀπερῥίφησαν
ἀπερρηγώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: broken
ἀπέῤῥηξεν, ἀπέρρηξεν
ἀπέῤῥιμμαι, ἀπέρριμμαι
ἀπεῤῥιμμένην, ἀπερριμμένην
ἀπεῤῥίφη, ἀπερρίφη
ἀπεῤῥίφης, ἀπερρίφης
ἀπεῤῥίφησαν, ἀπερρίφησαν
ἀπερρίφησαν
ἀπέῤῥιψα, ἀπέρριψα
ἀπεῤῥίψαμεν, ἀπερρίψαμεν
ἀπέῤῥιψαν, ἀπέρριψαν
ἀπέῤῥιψας, ἀπέρριψας
ἀπέῤῥιψεν, ἀπέρριψεν
top
ἀπεῤῥύη, ἀπερρύη
ἀπέρχεσθαι
ἀπέρχῃ
ἀπέρχηται
ἀπέρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to go away, depart from, go forth, proceed
 • Construct: ἀνέρχομαι, ἀντανέρχομαι, ἀντιπαρέρχομαι, ἀπέρχομαι, διέρχομαι, διεξέρχομαι, εἰσέρχομαι, ἐπανέρχομαι, ἐπεισέρχομαι, ἐπέρχομαι, ἐπεξέρχομαι, ἐξέρχομαι, ἔρχομαι, κατέρχομαι, μετέρχομαι, παρεισέρχομαι, παρέρχομαι, περιέρχομαι, προέρχομαι, προσέρχομαι, συνεισέρχομαι, συνεπέρχομαι, συνέρχομαι, συνεξέρχομαι, ὑπέρχομαι, ὑπεξέρχομαι
 • Forms:
  • ἀπεληλυθότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀπελεύσει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέλθατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἄπελθε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀπέλθετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπελθέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέλθῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπέλθητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπελθόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπελθοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπελθοῦσαι Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀπελθοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀπέλθω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπελθών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπέλθωσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπέρχηται Verb: Pres Mid/Pass 3rd Sing
  • ἀπέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀπέρχῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Sing
  • ἀπερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Gen Plur Fem
  • ἀπῆλθα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήλθατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπῆλθες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπῆλθον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπήλθοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεληλύθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεληλύθεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • ἀπελήλυθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελήλυθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπελεύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπελεύσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπελευσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀπελεύσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
ἀπερχόμενοι
ἀπερχομένων
ἀπέσαξεν
ἀπεσιώπησαν
ἀπεσκάρισεν
ἀπεσκλήρυνεν
top
ἀπεσκύθιζον
ἀπεσκόπει
ἀπεσκόπευον
ἀπεσκοπεύσαμεν
ἀπεσκοράκισεν
ἀπέσπασε
ἀπέσπασεν
ἀπεσπάσθη
ἀπεσπασμένοι
ἀπεσπασμένον
ἀπέσται
ἀπεστάλη
ἀπεστάλην
ἀπεστάλησαν
ἀπέσταλκα
ἀπεστάλκαμεν
top
ἀπέσταλκαν
ἀπέσταλκας
ἀπεστάλκασιν
ἀπεστάλκατε
ἀπεστάλκει
ἀπέσταλκε
ἀπέσταλκεν
ἀπέσταλμαι
ἀπεσταλμένα
ἀπεσταλμένοι
ἀπεσταλμένον
ἀπεσταλμένος
ἀπεσταλμένους
ἀπεστάτουν
ἀπεστέγασαν
ἀπέστειλα
top
ἀπεστείλαμεν
ἀπέστειλαν
ἀπέστειλας
ἀπεστείλατε
ἀπέστειλε
ἀπέστειλεν
ἀπέστελλε
ἀπέστελλεν
ἀπέστελλον
ἀπεστενωμένη
ἀπεστερημένος
ἀπεστερημένων
ἀπεστέρησεν
ἀπέστη
ἀπέστημεν
top
ἀπέστην
ἀπέστης
ἀπέστησα
ἀπεστήσαμεν
ἀπέστησαν
ἀπέστησε
ἀπέστησεν
ἀπέστητε
ἄπεστιν
ἀπεστραμμένην
ἀπεστραμμένοι
ἀπέστραπται
ἀπεστράφη
ἀπεστράφης
ἀπεστράφησαν
top
ἀπεστράφητε
ἀπέστρεφον
ἀπέστρεψα
ἀπεστρέψαμεν
ἀπεστρεψάμην
ἀπέστρεψαν
ἀπεστρέψαντο
ἀπέστρεψας
ἀπεστρέψατε
ἀπεστρέψατο
ἀπέστρεψε
ἀπέστρεψεν
ἀπεστρόφασιν
ἀπέσυρον
ἀπεσφενδονήθησαν
top
ἀπέσχηκεν
ἀπεσχήμεθα
ἀπεσχίσθη
ἀπέσχον
ἀπετάξατο
ἀπέταξεν
ἀπέτασσε
ἀπετέθησαν
ἀπετελέσθη
ἀπέτεμεν
ἀπέτεμνεν
ἀπετηγάνισεν
ἀπετίναξεν
ἀπετίννυον
ἀπέτρεπεν
ἀπέτρεχεν
top
ἀπέτρεχον
ἀπέτριψεν
ἀπετρύγησαν
ἀπετυμπανίσθη
ἀπετύφλωσεν
ἀπέτυχον
ἀπευθανατίζειν
ἀπευθανατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to die well, die happily
 • Forms:
  • ἀπευθανατίζειν Verb: Pres Act Infin
ἀπεφήνατο
ἀπέφηνεν
ἀπεφθέγξατο
ἀπεφράγη
ἀπέφραξεν
ἄπεχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχει
top
ἀπέχεις
ἀπέχεσθαι
ἀπέχεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχετε
ἀπέχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be hated, incur hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
ἀπέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hatred
 • Forms:
  • ἀπεχθείας Noun: Gen Sing Fem
ἀπεχθείας
ἀπεχθεῖς
ἀπεχθῆ
ἀπεχθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hateful, hostile, hated, detested
 • Forms:
  • ἀπεχθεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπεχθῆ Adj: Acc Sing Masc
top
ἀπεχθόμενος
ἀπεχθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hatefully, hostilely
ἀπέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχομεν
ἀπεχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχούσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ἀπέχω
ἀπέχουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀπέχω
top
ἀπέχουσι
ἀπέχουσιν
ἀπέχυννε
ἀπέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • intrans. to be far off, distant, refrain from, be estranged, abstain from, stay away from, keep away from
  • trans. to have in full
  • trans. to have altogether
  • impers. it is enough
 • Construct: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • ἀποσχόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπεχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπέχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀπέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεῖχεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόσχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεσχήμεθα Verb: Perf Mid Ind 1st Plur
  • ἀπέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπόσχου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἄπεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπέχῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἀπέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπέχον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀπέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπέχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπέχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπεχούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἀπέχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀπέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέχουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφέξει
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφέξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀφέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφέξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφέξηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφεξόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀφέξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφέξωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
ἀπέχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπεχωρίσθη
ἀπεώσαντο