ἀπογαλακτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wean (from a mother's milk)
 • Forms:
  • ἀπεγαλακτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεγαλάκτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπογαλακτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπογαλακτίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπογαλακτίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπογεγαλακτισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπογεγαλακτισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ἀπογαλακτίσῃ
ἀπογαλακτίσῃς
ἀπογαλακτίσω
ἀπογεγαλακτισμένοι
ἀπογεγαλακτισμένον
ἀπογεγραμμένων
ἀπογενόμενοι
ἀπογεύεσθαι
ἀπογευομένους
ἀπογευσάμενος
ἀπογεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give a taste (to someone of something)
  • Middle:
   • to take a taste (of something)
   • to partake (of something), consume
 • Cognates: γεύω
 • Forms:
  • ἀπογεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπογευομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπογευσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
ἀπογιγνώσκω
ἀπογίνομαι
ἀπογινώσκω
ἀπογινώσκων
ἀπογνωρίζω
ἀπόγονοι
ἀπόγονος
ἀπογόνων
ἀπογραφαῖς
ἀπογράφεσθαι
ἀπογραφή
ἀπογραφῇ
ἀπογραφήν
ἀπογραφῆναι
ἀπογραφῆς
ἀπογραφομένους
ἀπογράφονται
ἀπογράφω
ἀπογραφῶν
ἀπόγραψαι
ἀπογραψάμενοι
ἀπογράψασθαι