ἀποταξάμενος
ἀποταξαμένους
ἀποτάξασθαι
ἀποταξώμεθα
ἀποτάσσεται
ἀποτάσσομαι
ἀποτάσσω
ἀποτεθειμένων
ἀποτείνω
ἀποτείσαι
ἀποτεισάτω
ἀποτείσει
ἀποτείσεις
ἀποτείσῃ
ἀποτείσῃς
ἀποτείσουσιν
ἀποτείσω
ἀποτείσων
ἀποτελεῖ
ἀποτελεσθεῖσα
ἀποτελεσθῆναι
ἀποτελέσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποτελέω
ἀποτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to produce, render, perform
   • to bring to an end, finish, complete, consummate
  • Passive:
   • to cause to come true (e.g., a dream)
   • to cause to acquire the (desirable) quality of
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἀποτελέσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποτελεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
ἀποτελῶ
ἀπότεμε
ἀποτεμνομένας
ἀποτέμνω
ἀποτεμόντας
ἀποτενεῖτε
ἀποτεταγμένοις
ἀποτεταγμένου
ἀποτετίνακται
ἀποτεχθέντες
ἀποτηγανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to broil, cook, fry
  • to eat off the gridiron, eat broiled
 • Cognates: τηγανίζω
 • Forms:
  • ἀπετηγάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποτίθεται
ἀποτίθημι
ἀποτίκτει
ἀποτίκτω
ἀποτίναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse and broken part of flax prepared for spinning
  • tow, cord, loose strand of fibre
 • Pattern:
  Neuter
   SingularPlural
  NOMἀποτίναγμαἀποτινάγματα
  GENἀποτινάγματοςἀποτιναγμάτων
  DATἀποτινάγματιἀποτινάγμασι(ν)
  ACCἀποτίναγμαἀποτινάγματα
ἀποτινάγματος
ἀποτινάξας
ἀποτινάξατε
ἀποτινάξομαι
ἀποτινάσσετε
ἀποτινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shake off, cast off
   • to stop concerning oneself about
  • Middle:
   • to shake oneself
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἀποτινάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποτινάξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπετίναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτετίνακται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτινάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀποτιννύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pay for (something), repay, pay compensation for
 • Forms:
  • ἀποτιννύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπετίννυον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἀποτιννύων
ἀποτίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to repay, make compensation, pay in full, pay back, pay for, atone for, resolve
  • to give as compensation for damage
  • to give what is due
  • to make (someone) pay for, punish for
 • Cognates: ἀνταποτίνω, ἀποτίνω, ἐκτίνω, τίνω
 • Forms:
  • ἀποτείσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποτεισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποτείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποτείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποτείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποτείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀποτείσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποτίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποτίσει
ἀποτίσω
ἀποτολμᾷ
ἀποτολμάω
ἀποτομάς
ἀποτομή
ἀποτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: severity, decisiveness, rigor
 • Forms:
  • ἀποτομίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀποτομίαν
ἀπότομοι
ἀπότομον
ἀπότομος
ἀποτόμῳ
ἀποτόμως
ἀποτραπέντες
ἀποτρέπει
ἀποτρέπου
ἀποτρέπω
ἀπότρεχε
ἀποτρέχει
ἀποτρέχειν
ἀποτρέχεις
ἀποτρέχετε
ἀποτρεχέτω
ἀποτρέχητε
ἀποτρέχομεν
ἀποτρέχοντες
ἀποτρέχουσιν
ἀποτρέχω
ἀποτρίβω
ἀπότριψαι
ἀποτρίψεται
ἀποτροπιάζεσθαι
ἀποτροπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to utter a deprecatory prayer for
  • Middle:
   • to avert evil by
   • to offer (a sacrifice to avert evil)
 • Forms:
  • ἀποτροπιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀποτρυγάω
ἀποτυγχάνει
ἀποτυγχάνω
ἀποτυμπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill in cruel way, cudgel to death, bastinado, terminate (someone's) life by torture
 • Cognates: τυμπανίζω
 • Forms:
  • ἀπετυμπανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτυμπανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀποτυμπανισθήσεται
ἀποτυφλοῖ
ἀποτυφλοῦται
ἀποτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blind, cause the loss of the ability to see
   • to make blind
  • Passive:
   • to be blinded (esp. because of disease)
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἀποτυφλοῦται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπετύφλωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀποτυφλωθῆναι
ἀποτυφλώσει
ἀποτύφλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blindness, making blind
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποτύφλωσιςἀποτυφλώσεις
GENἀποτυφλώσεωςἀποτυφλώσεων
DATἀποτυφλώσειἀποτυφλώσεσι(ν)
ACCἀποτύφλωσι(ν)ἀποτυφλώσεις
ἀποτύχῃ
ἀποτυχόντες