ἀποταξάμενος
ἀποταξαμένους
ἀποτάξασθαι
ἀποταξώμεθα
ἀποτάσσεται
ἀποτάσσομαι
ἀποτάσσω
ἀποτεθειμένων
ἀποτέθνηκα
ἀποτείνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stretch out, extend, prolong, continue with
 • Forms:
  • ἀποτενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
ἀποτείσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτεισάτω
ἀποτείσει
ἀποτείσεις
ἀποτείσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτείσῃς
ἀποτείσουσι(ν)
ἀποτείσω
ἀποτείσων
ἀποτεκνόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be deprived of children, bereaved of children
 • Forms:
  • ἀποτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
ἀποτεκνωθῶ
ἀποτελεῖ
ἀποτελεσθεῖσα
ἀποτελεσθῆναι
ἀποτελέσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποτελέω
ἀποτελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to produce, render, perform
   • to bring to an end, finish, complete, consummate
  • Passive:
   • to cause to come true (e.g., a dream)
   • to cause to acquire the (desirable) quality of
 • Cognates: ἀποτελέω, διατελέω, ἐκτελέω, ἐντελέω, ἐπιτελέω, συντελέω, τελέω
 • Forms:
  • ἀποτελέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀποτελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀποτελέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποτελεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
ἀποτελῶ
ἀπότεμε
ἀποτεμνομένας
ἀποτέμνω
ἀποτεμόντας
ἀποτενεῖτε
ἀποτεταγμένοις
ἀποτεταγμένου
ἀποτετίνακται
ἀποτεχθέντες
ἀποτηγανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to broil, cook, fry
  • to eat off the gridiron, eat broiled
 • Cognates: τηγανίζω
 • Forms:
  • ἀπετηγάνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποτίθεται
ἀποτίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to put away (for storage), store away
  • to take off (clothing)
  • to lay aside, get rid of
  • to lay down, put away
 • Forms:
Present
 • ἀποτίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἀπετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπεθέμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθηκε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποθέμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀποθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπόθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποθέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἀπόθεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀποθώμεθα Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
Perfect
 • ἀποτεθειμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
ἀποτίκτει
ἀποτίκτω
ἀποτίναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse and broken part of flax prepared for spinning
  • tow, cord, loose strand of fibre
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἀποτίναγμαἀποτινάγματα
GENἀποτινάγματοςἀποτιναγμάτων
DATἀποτινάγματιἀποτινάγμασι(ν)
ACCἀποτίναγμαἀποτινάγματα
ἀποτινάγματος
ἀποτινάξας
ἀποτινάξατε
ἀποτινάξομαι
ἀποτινάσσετε
ἀποτινάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shake off, cast off
   • to stop concerning oneself about
  • Middle:
   • to shake oneself
 • Cognates: ἀποτινάσσω, ἐκτινάσσω, ἐντινάσσω
 • Forms:
  • ἀποτινάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποτινάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀποτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπετίναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτετίνακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτινάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀποτιννύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pay for (something), repay, pay compensation for
 • Forms:
  • ἀποτιννύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπετίννυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπετίννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀποτιννύων
ἀποτίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to repay, pay in full, pay back, pay for, atone for, resolve
  • to make compensation, make restitution
  • to compensate, give as compensation for damage
  • to give what is due
  • to make (someone) pay for, punish for
 • Cognates: ἀνταποτίνω, ἀποτίνω, ἐκτίνω, τίνω
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἀποτίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποτίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποτείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀποτείσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • ἀποτίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποτίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποτείσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποτισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτεισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποτίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποτείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
ἀποτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτισάτω
ἀποτίσει
ἀποτίσεις
ἀποτίσῃς
ἀποτίσουσι(ν)
ἀποτίσω
ἀποτολμᾷ
ἀποτολμάω
ἀποτομάς
ἀποτομή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποτομήἀποτομαί
GENἀποτομῆςἀποτομῶν
DATἀποτομῇἀποτομαῖς
ACCἀποτομήνἀποτομάς
VOCἀποτομήἀποτομαί
ἀποτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: severity, decisiveness, rigor
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποτομίαἀποτομίαι
GENἀποτομίαςἀποτομιῶν
DATἀποτομίᾳἀποτομίαις
ACCἀποτομίανἀποτομίας
ἀποτομίαν
ἀπότομοι
ἀπότομον
ἀπότομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπότομοςἀπότομον
GENἀποτόμου
DATἀποτόμῳ
ACCἀπότομον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπότομοιἀπότομα
GENἀποτόμων
DATἀποτόμοις
ACCἀποτόμουςἀπότομα
ἀποτόμῳ
ἀποτόμως
ἀποτραπέντες
ἀποτρέπει
ἀποτρέπου
ἀποτρέπω
ἀπότρεχε
ἀποτρέχει
ἀποτρέχειν
ἀποτρέχεις
ἀποτρέχετε
ἀποτρεχέτω
ἀποτρέχητε
ἀποτρέχομεν
ἀποτρέχοντες
ἀποτρέχουσιν
ἀποτρέχω
Present
 • ἀπότρεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποτρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτρέχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποτρέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτρέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποτρεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτρέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἀποτρέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποτρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀποτρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἀπέτρεχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποδραμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀπέδραμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἀποτρίβω
ἀπότριψαι
ἀποτρίψεται
ἀποτροπιάζεσθαι
ἀποτροπιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to utter a deprecatory prayer for
  • Middle:
   • to avert evil by
   • to offer (a sacrifice to avert evil)
 • Forms:
  • ἀποτροπιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀποτρυγάω
ἀποτυγχάνει
ἀποτυγχάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fail in hitting, miss, lack success
  • to fail to obtain
  • to notice the absence of (something)
 • Forms:
  • ἀποτυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτυγχάνει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποτυχόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀποτύχῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποτύχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποτυμπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill in cruel way, cudgel to death, bastinado, terminate (someone's) life by torture
 • Cognates: τυμπανίζω
 • Forms:
  • ἀπετυμπανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτυμπανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀποτυμπανισθήσεται
ἀποτυφλοῖ
ἀποτυφλοῦται
ἀποτυφλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to blind, cause the loss of the ability to see
   • to make blind
  • Passive:
   • to be blinded (esp. because of disease)
 • Cognates: ἀποτυφλόω, ἐκτυφλόω, τυφλόω
 • Forms:
  • ἀποτυφλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπετύφλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀποτυφλωθῆναι
ἀποτυφλώσει
ἀποτύφλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blindness, making blind
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποτύφλωσιςἀποτυφλώσεις
GENἀποτυφλώσεωςἀποτυφλώσεων
DATἀποτυφλώσειἀποτυφλώσεσι(ν)
ACCἀποτύφλωσι(ν)ἀποτυφλώσεις
ἀποτύχῃ
ἀποτυχόντες