ἄπλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • simple, natural, without affectation
  • not fully formed and set
ἀπλάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unsuspectingly
ἄπλατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immense (in area), unapproachable
 • Forms:
  • ἀπλάτῳ Adj: Dat Sing Neut
ἀπλάτῳ
ἁπλῆ
ἁπλῇ
ἀπληστεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be insatiable
 • Cognates: πληστεύομαι
 • Forms:
  • ἀπληστεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
ἀπληστεύου
ἀπληστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • insatiate desire, greediness
  • insatiability, greed
 • Forms:
  • ἀπληστίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀπληστίαν
ἄπληστοι
ἄπληστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: greedy, insatiate, not to be filled, insatiable
 • Forms:
  • ἀπλήστως
   • Adverb
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἄπληστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπληστότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἀπλήστου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπλήστῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀπληστότερος
ἀπλήστου
ἀπλήστῳ
ἀπλήστως
ἁπλοῖ
ἁπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival: single, sincere, without an ulterior motive
  • Substantival: singleness
 • Forms:
  • ἁπλούστερον
   • Adj: Nom Sing Masc Comp
   • Adj: Acc Plur Masc Comp
  • ἁπλοῖ Adj: Nom Plur Masc
  • ἁπλῇ Adj: Dat Sing Fem
  • ἁπλοῦς
   • Adj: Nom Sing Masc
   • Adj: Acc Plur Masc
  • ἁπλῆ Adj: Nom Sing Fem
ἁπλοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, frankness, sincerity, perfection
 • Forms:
  • ἁπλοσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἁπλοσύνης
ἁπλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • singleness, innocence, integrity, moral integrity
  • simplicity, sincerity, uprightness, frankness, not duplicitous
  • generosity, liberality (esp. in NT)
 • Forms:
  • ἁπλότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἁπλότητι Noun: Dat Sing Fem
  • ἁπλότητος Noun: Gen Sing Fem
ἁπλότητα
ἁπλότητι
ἁπλότητος
ἁπλουμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἁπλόω
ἁπλοῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Root: ἁπλόος
ἁπλούστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc Comp
  • Adj: Acc Plur Masc Comp
 • Root: ἁπλόος
ἁπλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make plain, make single, unfold, make perfect, spread out
  • to characterize by sincerity
 • Cognates: ἁπλόω, διπλόω, ἐξαπλόω, ἐπιδιπλόω, περιδιπλόω
 • Forms:
  • ἁπλουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἁπλώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁπλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἄπλυτον
ἄπλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwashed
 • Forms:
  • ἄπλυτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἁπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • simply, sincerely, openly, in integrity
  • generously, without reserve, liberally, bountifully
  • briefly
ἁπλώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἁπλόω
ἁπλώσῃς