ἀκαθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncleanness, impurity, dirt, refuse, immorality
 • Forms:
  • ἀκαθαρσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκαθαρσίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκαθαρσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκαθαρσίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκαθαρσιῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἀκαθαρσιωτέραν Noun: Acc Sing Fem Comp
ἀκαθαρσίᾳ
ἀκαθαρσίαις
ἀκαθαρσίαν
ἀκαθαρσίας
ἀκαθαρσιῶν
ἀκαθαρσιωτέραν
ἀκάθαρτα
ἀκαθάρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, impurity, uncleanness
 • Forms:
  • ἀκαθάρτητος Noun: Gen Sing Fem
ἀκαθάρτητος
ἀκάθαρτοι
ἀκαθάρτοις
ἀκάθαρτον
ἀκάθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul, unclean, impure, uncleansed
 • Forms:
  • ἀκάθαρτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀκάθαρτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκαθάρτοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀκάθαρτον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκαθάρτου Adj: Gen Sing Neut
  • ἀκαθάρτῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀκαθάρτων Adj: Gen Plur Neut
top
ἀκαθάρτου
ἀκαθάρτῳ
ἀκαθάρτων
ἀκαιρεθῆναι
ἀκαιρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack opportunity
  • to be inopportune (for oneself), i.e., to fail of a proper occasion
  • to have no opportunity
  • to be busy (with something else), be not convenient
 • Construct: ἀκαιρέομαι, ἐκαιρέω, εὐκαιρέω
 • Forms:
  • ἀκαιρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠκαιρεῖσθε Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
ἄκαιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ill-timed, unseasonable, inopportune, untimely, unsuitable
 • Forms:
  • ἀκαίρου Adj: Gen Sing Masc
ἀκαίρου
ἀκαίρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inopportunely, out of season, not timely, unsuitably
ἀκακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • innocence, guilelessness, integrity
  • shittah tree, Acacia arabica
 • Forms:
  • ἀκακίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκακίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκακίας Noun: Gen Sing Fem
ἀκακίᾳ
ἀκακίαν
ἀκακίας
top
ἄκακοι
ἀκάκοις
ἄκακον
ἄκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: naïve, blameless, not bad, innocent, unsuspecting, harmless, simple, unknowing of ill, guileless
 • Forms:
  • ἄκακοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκάκοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄκακον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀκάκου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀκάκους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀκάκων Adj: Gen Plur Masc
ἀκάκου
ἀκάκους
ἀκάκων
ἀκάλυπτα
ἀκάλυπτοι
ἀκάλυπτον
ἀκάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Forms:
  • ἀκάλυπτα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀκάλυπτοι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀκάλυπτον Adj: Nom Sing Neut
ἀκαλύπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: uncovered, unveiled
ἄκαν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thistle (only in 2Kings 14:9 LXX)
top
ἄκανα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: thistle (only in 2Kings 14:9 LXX)
ἄκανθα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: thistle, thorn
 • Forms:
  • ἄκανθαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκάνθαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἄκανθαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκάνθας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκάνθης Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκανθῶν Noun: Gen Plur Fem
ἄκανθαι
ἀκάνθαις
ἄκανθαν
ἀκάνθας
ἀκάνθης
ἀκάνθινα
ἀκάνθινον
ἀκάνθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorny, of thorns
 • Forms:
  • ἀκάνθινα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκάνθινον Adj: Acc Sing Masc
ἄκανθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearsfoot (plant)
 • Forms:
  • ἀκάνθῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀκάνθῳ
ἀκανθώδη
top
ἀκανθώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of thorns
 • Forms:
  • ἀκανθώδη Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
ἀκανθῶν
ἀκάρδιον
ἀκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: lacking the heart, heartless, foolish, senseless
  • Subst.: foolish person, fool
 • Forms:
  • ἀκάρδιον Adj: Acc Sing Masc
ἀκαριαῖον
ἀκαριαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: momentary, brief
 • Forms:
  • ἀκαριαῖον Adj: Acc Sing Neut
ἄκαρπα
ἀκαρπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: unfruitfulness, barrenness
 • Forms:
  • ἀκαρπίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀκαρπίαν
ἄκαρποι
ἀκάρποις
ἄκαρπον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκαρπος
ἄκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fruitless, without fruit, unfruitful, barren, useless, unproductive, sterile
 • Forms:
  • ἄκαρπα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄκαρποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκάρποις Adj: Dat Plur Neut
  • ἄκαρπον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκάρπους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀκάρπῳ Adj: Dat Sing Fem
top
ἀκάρπους
ἀκάρπῳ
ἀκατάγνωστοι
ἀκατάγνωστον
ἀκατάγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unblamable, uncondemned, not to be condemned, innocent
 • Forms:
  • ἀκατάγνωστοι Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκατάγνωστον Adj: Acc Sing Masc
ἀκατακάλυπτον
ἀκατακάλυπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncovered, unveiled
 • Forms:
  • ἀκατακάλυπτον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκατακαλύπτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀκατακαλύπτῳ
ἀκατάκριτον
ἀκατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncondemned, without legal trial
 • Forms:
  • ἀκατάκριτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀκατακρίτους Adj: Acc Plur Masc
ἀκατακρίτους
ἀκατάληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incomprehensible
 • Forms:
  • ἀκαταλήπτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἀκαταλήπτῳ
top
ἀκατάλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: endless, indestructible, indissoluble, permanent, perpetual
 • Forms:
  • ἀκαταλύτου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκαταλύτους Adj: Acc Plur Fem
ἀκαταλύτου
ἀκαταλύτους
ἀκαταμάχητον
ἀκαταμάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unconquerable
 • Forms:
  • ἀκαταμάχητον Adj: Acc Sing Fem
ἀκατάπαστος
ἀκαταπάστους
ἀκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unceasing, restless, insatiable
 • Forms:
  • ἀκατάπαστος Adj: Nom Sing Masc (alt. spelling)
  • ἀκαταπάστους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀκαταπαύστους Adj: Acc Plur Masc
ἀκαταπαύστους
ἀκατάποτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be swallowed
ἀκατασκεύαστον
ἀκατασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwrought, unformed, unfurnished, unpolished, not artificial, pristine, unorganized
 • Forms:
  • ἀκατασκεύαστον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκατασκευάστου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀκατασκευάστου
top
ἀκαταστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: instability, disorder, commotion, confusion, tumult, disturbance, unruliness
 • Forms:
  • ἀκαταστασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκαταστασίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκαταστασίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκαταστασίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
ἀκαταστασίᾳ
ἀκαταστασίαι
ἀκαταστασίαις
ἀκαταστασίας
ἀκαταστατεῖ
ἀκαταστατέω
ἀκατάστατον
ἀκατάστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unstable, inconstant, restless
 • Forms:
  • ἀκατάστατον Adj: Nom Sing Neut
ἀκαταστατοῦντες
ἀκατάσχετον
ἀκατάσχετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncontrollable, not to be checked, unruly, unrestrainable
 • Forms:
  • ἀκατάσχετον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκατασχέτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
top
ἀκατασχέτῳ
ἀκατέργαστον
ἀκατέργαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not cultivated, not worked up, not thoroughly baked, unformed
 • Forms:
  • ἀκατέργαστον Adj: Acc Sing Neut
ἄκαυστον
ἄκαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unburnt, unquenchable
 • Forms:
  • ἄκαυστον Adj: Nom Sing Neut
ἀκαυχησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: without boasting
 • Forms:
  • ἀκαυχησίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀκαυχησίᾳ
ἀκέραια
ἀκέραιοι
ἀκέραιον
ἀκέραιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unmixed, innocent, harmless, simple, pure, unharmed, inviolate, uncontaminated, guileless, unshattered
 • Forms:
  • ἀκέραια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀκέραιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκέραιον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκεραίους Adj: Acc Plur Masc
ἀκεραιοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: purity
 • Forms:
  • ἀκεραιοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
ἀκεραιοσύνῃ
ἀκεραίους
top
ἀκέφαλον
ἀκέφαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: headless, without a head, without beginning
 • Forms:
  • ἀκέφαλον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀκηδεμονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be anxious, distressed, troubled
ἀκήδευτον
ἀκήδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unburied
 • Forms:
  • ἀκήδευτον Adj: Acc Sing Masc
ἀκηδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: indifference, torpor, apathy, slumber, weariness, exhaustion
 • Forms:
  • ἀκηδίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκηδίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκηδιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀκηδίᾳ
ἀκηδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to grieve
 • Forms:
  • ἠκηδίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκηδίας
ἀκηδιάσαι
ἀκηδιάσας
ἀκηδιάσῃ
ἀκηδιάσῃς
top
ἀκηδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be exhausted, weary
  • to be afflicted
  • to grieve, be in anguish
  • to be careless
 • Forms:
  • ἀκηδιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκηδιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκηδιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀκηδιάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀκηδιῶν
ἀκήκοα
ἀκηκόαμεν
ἀκήκοας
ἀκηκόασι
ἀκηκόασιν
ἀκηκόατε
ἀκηκόει
ἀκηκόειν
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
  • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκήκοεν
ἀκηκοέναι
ἀκηκοότας
 • Parse: Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηκοότες
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
top
ἀκηκοώς
 • Parse: Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκηλίδωτον
ἀκηλίδωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spotless
 • Forms:
  • ἀκηλίδωτον Adj: Nom Sing Neut
ἀκιδωτόν
ἀκιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pointed, sharp
 • Forms:
  • ἀκιδωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut, Prov. 25:18 LXX
ἀκινάκην
ἀκινάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a short straight sword
 • Forms:
  • ἀκινάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀκίνδυνον
ἀκίνδυνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: secure, without danger, free from danger
 • Forms:
  • ἀκίνδυνον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Nom/Acc Sing Neut
ἀκίνητα
ἀκίνητοι
ἀκινήτοις
ἀκίνητον
top
ἀκίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: motionless, without movement, immovable, unmoved, very hard to move
 • Forms:
  • ἀκίνητα
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀκίνητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀκινήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκίνητον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκινήτους Adj: Acc Plur Masc/Fem
  • ἀκινήτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀκινήτους
ἀκινήτῳ
ἀκίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: arrow, dart, a point, the barb
 • Forms:
  • ἀκίσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀκίσιν
ἄκκεπτα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: monetary savings, back pay
ἀκλεῆ
ἀκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inglorious, without fame, ignominious
 • Forms:
  • ἀκλεῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀκλεῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ingloriously
ἀκληρεῖ
ἀκληρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be unfortunate
 • Forms:
  • ἀκληρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἄκλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: uncalled, unbidden
top
ἀκλινῆ
ἀκλινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: without wavering, bending to neither side, unswerving, not leaning, firm, steady
 • Forms:
  • ἀκλινῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀκμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be ripe, be in full bloom, be at one's prime
  • to make a point, i.e., (figuratively) mature
 • Construct: παρακμάζω, συνακμάζω
 • Forms:
  • ἀκμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤκμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀκμάζων
ἀκμαίας
ἀκμαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: in full bloom, at the prime, blooming, vigorous
 • Forms:
  • ἀκμαίας Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκμαιοτάτους Adj: Acc Plur Masc Superl
ἀκμαιοτάτους
ἀκμαῖς
ἀκμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • point, edge
  • best
  • zenith, summit, ultimate, peak, climax
 • Forms:
  • ἀκμαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκμῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀκμῇ
ἀκμήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: yet, just now, still
top
ἀκμῆς
ἄκμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwearied
ἄκμονος
ἄκμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: anvil
 • Forms:
  • ἄκμονος Noun: Gen Sing Masc
ἀκοά
ἀκοαί
ἀκοαῖς
ἀκοάς
ἀκοή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the faculty of hearing
  • the act of hearing: listening, obeying
  • the organ of hearing: the ear
  • that which is heard: sound, fame, report, rumour, account, preaching
 • Forms:
  • ἀκοά Noun: Nom Sing Fem
  • ἀκοαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκοαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκοάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκοῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκοήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκοῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀκοῇ
ἀκοήν
ἀκοῆς
ἀκοίμητον
top
ἀκοίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sleepless, restless
 • Forms:
  • ἀκοίμητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκοιμήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀκοινήτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
ἀκοιμήτων
ἀκοινήτου
ἀκοινώνητον
ἀκοινώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • incommunicable
  • not shared with, unshared
 • Forms:
  • ἀκοινώνητον Adj: Acc Sing Neut
ἀκολασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, intemperance, wantonness, debauchery
 • Forms:
  • ἀκολασίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀκολασίαν
ἀκολάστοις
ἀκόλαστον
ἀκόλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: licentious, intemperate, wanton
 • Forms:
  • ἀκολάστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκόλαστον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκολάστου Adj: Gen Sing Masc
ἀκολάστου
ἀκόλουθα
top
ἀκολουθεῖ, ἀκολούθει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθεῖν
ἀκολουθεῖτε
ἀκολουθείτω
ἀκολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come after, follow in succession
  • to accompany, go along with
  • to follow, obey
 • Construct: ἀκολουθέω, ἐπακολουθέω, ἐξακολουθέω, κατακολουθέω, παρακολουθέω, συνακολουθέω, συνεπακολουθέω
 • Forms:
  • ἀκολουθεῖ, ἀκολούθει
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκολουθεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκολουθεῖτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκολουθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκολουθήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκολουθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκολουθήσει Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκολουθήσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀκολούθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκολουθήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκολουθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀκολουθήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκολουθήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκολουθοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκολουθοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκολουθοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκολουθούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἀκολουθοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκολουθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠκολούθει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολουθήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠκολουθηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἠκολουθήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠκολούθησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠκολούθησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκολούθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀκολουθῆσαι
ἀκολουθήσαντες
ἀκολουθησάντων
ἀκολουθήσατε
ἀκολουθήσει
top
ἀκολουθήσεις
ἀκολουθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολούθησον
ἀκολουθήσουσιν
ἀκολουθήσω
ἀκολουθήσωμεν
ἀκολουθήσωσιν
ἀκολουθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sequence, a following, train
 • Forms:
  • ἀκολουθίαι Noun: Nom Plur Fem
ἀκολουθίαι
ἀκόλουθοι
ἀκόλουθον
ἀκόλουθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: following, attending on, appropriate to, belonging to
 • Forms:
  • ἀκόλουθον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκόλουθα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀκόλουθοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
ἀκολουθοῦντα
ἀκολουθοῦντας
top
ἀκολουθοῦντες
ἀκολουθοῦντι
ἀκολουθούσης
ἀκολουθοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκολουθέω
ἀκολουθῶν
ἀκολούθως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: accordingly, in conformity with, according to (someone), consistently
ἀκονάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sharpen, whet
 • Construct: ἐξακονάω
 • Forms:
  • ἠκονημένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἠκονημένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἠκόνησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄκοντα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀέκων
ἄκοντες
ἀκοντίζειν
ἀκοντίζεται
ἀκοντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hurl the javelin, hurl, hit (a target with a javelin)
 • Construct: ἐξακοντίζω, κατακοντίζω
 • Forms:
  • ἀκοντίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκοντίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκοντίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκοντίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἠκόντιζε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκόντιζεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκοντίζων
ἀκοντίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκοντίζω
ἀκοντισταί
ἀκοντιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin-thrower, javelin-hurling
 • Forms:
  • ἀκοντισταί Noun: Nom Plur Masc
ἀκοπιάστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • drinking moderately
  • untiring, unwearied, never tiring, tirelessly
ἀκοπιάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never tiring, tirelessly
  • drinking moderately
ἀκόρεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insatiable
ἄκοσμον
ἄκοσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disorderly, inappropriate
 • Forms:
  • ἄκοσμον Adj: Acc Sing Masc
ἀκόσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly, dishonourably
ἄκου᾽
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἄκουε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούει
top
ἀκούειν
ἀκούεις
ἀκούεσθαι
ἀκούεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούομεν
ἀκουόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
top
ἀκούοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκοῦσαι
ἀκούσαιμι
ἀκούσαντα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασα
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασαι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἀκούω
ἀκούσασιν
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκουσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
top
ἀκουσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσει
ἀκούσεσθαι
ἀκούσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσεται
ἀκούσετε
ἀκούσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσῃς
ἀκούσητε
ἀκουσθεῖσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθεῖσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθῆναι
ἀκουσθήσεται
ἀκουσθήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκουσθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ἀκούω
top
ἀκουσιάζομαι
ἀκουσιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sin through ignorance, sin inadvertently, sin unintentionally
 • Forms:
  • ἀκουσιάζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀκουσιασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
ἀκουσιασθείσης
ἀκούσιον
ἀκούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: against one's will, involuntary, unintentional, constrained, under duress
 • Forms:
  • ἀκούσιον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκουσίων Adj: Gen Plur Masc
ἀκουσίων
ἀκουσίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unintentionally, involuntarily
ἀκούσομαι
ἀκούσομεν
ἀκουσόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἄκουσον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀκούω
ἀκούσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσουσι
ἀκούσουσιν
ἀκουστά
top
ἀκουσταί
ἀκουστάς
ἀκουστή
ἀκουστήν
ἀκουστής
ἀκουστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hearer, listener
ἀκουστόν
ἀκουστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heard, audible, hear-able
 • Forms:
  • ἀκουσταί
   • Adj: Nom Plur Fem
   • Adj: Dat Sing Fem
  • ἀκουστά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀκουστάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκουστή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀκουστήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκουστής Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκουστόν Adj: Nom Sing Neut
ἀκούσω
ἀκουσώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούσωμεν
ἀκούσωσι
ἀκούσωσιν
ἀκουτιεῖς
ἀκουτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make to hear, cause to hear
 • Forms:
  • ἀκουτιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀκουτίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀκούτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκουτιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠκούτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκουτίσασθε
ἀκούτισον
ἀκουτιῶ
ἀκούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj, 1st Sing
 • Meaning:
  • to hear, harken, be noised, be reported, understand
  • to listen to, harken, obey
  • to learn about (something), be informed about (something)
  • to learn (something about someone)
  • to listen to (someone or something)
  • to be called
  • to understand
  • to be noised, be reported
 • Construct: ἀκούω, ἀντακούω, διακούω, εἰσακούω, ἐνακούω, ἐπακούω, παρακούω, προακούω, ὑπακούω
 • Forms:
  • ἀκήκοα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀκηκόαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀκήκοας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀκηκόασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀκηκόατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἀκηκόει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκόειν
   • Verb: Perf Act Infin
   • Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀκήκοεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀκηκοέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀκηκοότας Verb: Perf Act Part Acc Plur masc
  • ἀκηκοότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκηκοώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἄκου᾽
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄκουε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκούει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκούεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀκούεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκούεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκούετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκούῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀκούηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκούομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀκουόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀκουομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀκούοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκούοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀκούοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκούοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀκούοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀκουόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκούουσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀκοῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκούσαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἀκούσαντα Verb: 1Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀκούσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκουσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀκούσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκούσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀκούσασαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • ἀκούσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀκούσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀκουσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀκουσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀκούσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀκούσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
  • ἀκούσεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἀκούσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκούσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀκούσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀκούσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀκούσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀκουσθεῖσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ἀκουσθεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Neut
  • ἀκουσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀκουσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀκουσθήσῃ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀκουσθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀκούσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀκουσόμεθα Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Plur
  • ἀκούσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἄκουσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀκούσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀκούσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκούσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀκούσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀκουσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀκούσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀκούσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀκούωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀκούωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἤκουε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἤκουον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤκουσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠκούσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἤκουσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤκουσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠκούσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤκουσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤκουσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκούσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠκούσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἤκουσται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἠκούτισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
top
ἀκούων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἀκούωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀκούω
ἄκρα
ἄκρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hilltop, top, height
  • headland, foreland
  • extremity, end
  • tower, citadel
 • Note: also see Adjective: ἄκρα
 • Forms:
  • ἄκρᾳ Noun: Dat Fem also see Adj: ἄκρᾳ
  • ἄκρας Noun: Gen Sing Fem
ἄκρᾳ
ἄκρᾳ
ἄκραις
ἄκραν
ἄκρας
ἀκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of self-control, self-indulgence, bad mixture, ill temperature, uncontrolled, lacking self-restraint, excess, incontinence
 • Forms:
  • ἀκρασίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκρασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκρασίας Noun: Gen Sing Fem
ἀκρασίαις
ἀκρασίαν
ἀκρασίας
top
ἀκρατεῖς
ἀκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncontrolled, powerless, without self-control, incontinent, dissolute, intemperate
 • Forms:
  • ἀκρατεῖς Adj: Nom Plur Masc
ἄκρατον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄκρατος
ἄκρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undiluted, without mixture, unmixed, sheer
 • Forms:
  • ἄκρατον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀκράτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀκράτῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀκράτου
ἀκράτῳ
ἀκριβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make exact, make accurate
   • to investigate accurately, understand thoroughly
  • Passive:
   • to be proved accurate, correct, or reliable
   • to be proud (because he was right after all)
 • Construct: ἐξακριβάζω
 • Forms:
  • ἠκριβάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
ἀκριβασμοί
ἀκριβασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • commandment
  • careful investigation of (something)
  • searching (of heart), inquiry (of heart)
 • Forms:
  • ἀκριβασμοί Noun: Nom Plur Masc
ἀκριβεῖ
ἀκρίβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: strictness, exactness, minute accuracy, precision, perfect manner, precise meaning
 • Forms:
  • ἀκριβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκρίβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκριβείας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀκριβείᾳ
ἀκρίβειαν
ἀκριβείας
ἀκριβεῖς
ἀκριβές
ἀκριβεστάτην
ἀκριβέστατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most exact, strictest, straitest
 • Forms:
  • ἀκριβεστάτην Adj: Acc Sing Fem
ἀκριβέστερον
ἀκριβεύεσθαι
ἀκριβεύομαι
ἀκριβεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay strict attention
  • to use accurately
 • Forms:
  • ἀκριβεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκριβεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀκριβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: exact, accurate, precise, strict
 • Forms:
  • ἀκριβεῖ Adj: Dat Sing Fem
  • ἀκριβεῖς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκριβές Adj: Nom Sing Neut
  • ἀκριβέστερον Adj: Nom/Acc Sing Neut Comp
ἀκριβόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ascertain (exactly)
  • to be exact
  • to inquire diligently
 • Construct: διακριβόω
 • Forms:
  • ἠκρίβωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠκρίβωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀκριβῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, accurately, carefully, circumspectly, diligently, perfect, perfectly
ἀκρίδα
ἀκρίδας
ἀκρίδες
ἀκρίδι
ἀκρίδος
ἀκρίδων
ἀκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grasshopper, locust, cricket
 • Forms:
  • ἀκρίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκρίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκρίδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκρίδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκρίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρίδων Noun: Gen Plur Fem
ἀκρίτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • without a trial, unjustly
  • unduly, illegitimately
  • disorderly, unarranged, without distinction
  • undecidedly, doubtfully
  • continually, unceasingly
  • rashly, indiscreetly, indiscriminately
ἀκρόαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a piece recited, a song sung, anything heard with pleasure
ἀκροάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind
 • Meaning: to listen to, hearken to
 • Construct: ἐπακροάομαι, κατακροάομαι
 • Forms:
  • ἀκρόασαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκροάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀκροᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀκροᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
ἀκρόασαι
top
ἀκροάσει
ἀκροάσεται
ἀκροάσεως
ἀκροᾶσθαι
ἀκρόασιν
ἀκρόασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hearing, listening, obedience
 • Forms:
  • ἀκροάσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκροάσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρόασιν Noun: Acc Sing Fem
ἀκροαταί
ἀκροᾶται
ἀκροατήν
ἀκροατήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an audience room, place of hearing
ἀκροατής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a hearer, listener
 • Forms:
  • ἀκροαταί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀκροατήν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀκροατοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀκροατῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀκροατοῦ
ἀκροατῶν
ἀκροβυστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the prepuce, the foreskin, an uncircumcised state or person, not circumcised, uncircumcision
 • Forms:
  • ἀκροβυστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀκροβυστίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀκροβυστίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκροβυστίας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκροβυστιῶν Noun: Gen Plur Fem
top
ἀκροβυστίᾳ
ἀκροβυστίαις
ἀκροβυστίαν
ἀκροβυστίας
ἀκροβυστιῶν
ἀκρόβυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an uncircumcised man
 • Forms:
  • ἀκροβύστου Noun: Gen Sing Masc
ἀκροβύστου
ἀκρογωνιαῖον
ἀκρογωνιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: foundational corner, extreme corner, chief corner, lying on the extreme corner, cornerstone
 • Forms:
  • ἀκρογωνιαῖον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀκρογωνιαίου Adj: Gen Sing Masc
ἀκρογωνιαίου
ἀκρόδρυα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • fruit (with a hard shell), (e.g., coconut)
  • fruit-trees
 • Forms:
  • ἀκροδρύων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροδρύων
ἀκροθίνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: first-fruits, spoils, the booty, lit.: the top of the heap
 • Forms:
  • ἀκροθινίων Noun: Gen Plur Neut
top
ἀκροθινίων
ἄκροις
ἄκρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: high point, top, one end, the extremity
 • Forms:
  • ἄκροις Noun: Dat Plur Neut
  • ἄκρων Noun: Gen Plur Neut
ἀκροπόλεως
ἀκρόπολιν
ἀκρόπολις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: citadel, castle
 • Forms:
  • ἀκροπόλεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκρόπολιν Noun: Acc Sing Fem
ἄκρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • sharp, pointed
  • uttermost, topmost, highest, at the top, end, edge, high, height
  • citadel
 • Forms:
  • ἄκρα Adj: Acc Plur Neut also see noun: ἄκρα
  • ἄκρᾳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut also see noun: ἄκρᾳ
  • ἄκραις Adj: Dat Plur Fem
  • ἄκραν Adj: Acc Sing Fem
  • ἄκρου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἄκρῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀκροτόμοις
ἀκρότομον
ἀκρότομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: rough, abrupt
  • Adj: cut off, quarried (e.g., quarried stone for building)
  • Adj: sharp, steep, hard
  • Subst.: flint, sharp stone
 • Forms:
  • ἀκροτόμοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀκρότομον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀκροτόμου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀκροτόμους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀκροτόμῳ Adj: Dat Sing Masc
ἀκροτόμου
top
ἀκροτόμους
ἀκροτόμῳ
ἄκρου
ἀκροφύλακας
ἀκροφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: governor of a citadel, guardian
 • Forms:
  • ἀκροφύλακας Noun: Acc Plur Masc
ἄκρῳ
ἄκρων
ἀκρωτηριάζειν
ἀκρωτηριαζόμεθα
ἀκρωτηριάζω
 • Parse: Verb: Pres Act ind
 • Meaning: to mutilate, cut off the extremities (i.e., hands and feet)
 • Forms:
  • ἀκρωτηριάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀκρωτηριαζόμεθα Verb: Pres Pass Ind 1st Plur
ἀκρωτηρίοις
ἀκρωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • extremities, appendages (of a body)
  • topmost, prominent part, peak
 • Forms:
  • ἀκρωτηρίοις Noun: Dat Plur Neut
  • ἀκρωτηρίων Noun: Gen Plur Neut
ἀκρωτηρίων
top
ἀκτή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • promontory, headland, foreland
  • corn
 • Forms:
  • ἀκτήν Noun: Acc Sing Fem
ἀκτήν
ἀκτίν
ἀκτῖνας
ἀκτῖνες
ἀκτῖνος
ἀκτίνων
ἀκτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ray, beam (of the sun)
 • Forms:
  • ἀκτίν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀκτῖνας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀκτῖνες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀκτῖνος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀκτίνων Noun: Gen Plur Fem
  • ἀκτῖσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀκτῖσιν
ἄκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leader
ἀκύματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • calm, tranquil, not washed by the waves
  • not swollen, not pregnant
 • Forms:
  • ἀκυμάτους Adj: Acc Plur Masc
ἀκυμάτους
top
ἀκυροῖ
ἄκυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invalid, void, of no effect, without authority
 • Forms:
  • ἀκύρους Adj: Acc Plur Fem
ἀκυροῦνται
ἀκυροῦντες
ἀκύρους
ἀκυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to invalidate, make void, disannul, make of none effect, cancel, set aside
  • to destroy
  • to make powerless
 • Construct: κυρόω, προκυρόω, προσκυρόω, συγκυρόω
 • Forms:
  • ἀκυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀκυροῦνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἀκυροῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀκυρῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀκυρώσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀκυρώσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἠκυρώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠκύρωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀκυρῶσαι
ἀκυρώσασα
ἀκυρώσωσιν
ἀκώλυτον
ἀκώλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unhindered, independent
 • Forms:
  • ἀκώλυτον Adj: Nom Sing Neut
ἀκωλύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: freely, without hindrance, independently, in an unhindered manner, no man forbidding him
top
ἄκων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwilling, involuntary, against the will, constrained