ἀπομαίνομαι
ἀπομανῶσιν
ἀπομαρτυρέω
ἀπομαρτυρησάντων
ἀπομάσσομαι
ἀπομασσόμεθα
ἀπομάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wipe clean
   • to scrape away
   • to wipe off
  • Middle:
   • to wipe (something) off
 • Cognates: ἀπομάσσω, ἐκμάσσω, μάσσω
 • Forms:
  • ἀπεμάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπομάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπομασσόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀπομάχομαι
ἀπομέμφομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to rebuke
  • to blame
 • Forms:
  • ἀπομέμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπομέμψεται
ἀπομένω
ἀπομεριεῖ
ἀπομερίζω
ἀπομέρισον
ἀπομνημονεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to remember
 • Cognates: μνημονεύω
 • Forms:
  • ἀπεμνημόνευσεν
   • Verb: FutPerf Act Infin
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπόμοιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: portion (dedicated to God)
 • Forms:
  • ἀπόμοιραν Noun: Acc Sing Fem
ἀπόμοιραν
ἀμόμυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a snuffed out wick