ἀπομαίνομαι
 • Meaning:
  • to recover from madness
  • to become insane
  • to rave, rage to the uttermost
 • Forms:
  • ἀπομανῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
ἀπομανῶσιν
ἀπομαρτυρέω
 • Meaning: to testify, bear witness
 • Forms:
  • ἀπομαρτυρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
ἀπομαρτυρησάντων
ἀπομάσσομαι
ἀπομασσόμεθα
ἀπομάσσω
 • Meaning:
  • Active:
   • to wipe clean
   • to scrape away
   • to wipe off
  • Middle:
   • to wipe (something) off
 • Forms:
  • ἀπεμάξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπομάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπομασσόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
ἀπομάχομαι
 • Meaning:
  • to resist, fight from
  • to fight off enemies
 • Forms:
  • ἀπεμάχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἀπομέμφομαι
 • Meaning:
  • to rebuke
  • to blame
 • Forms:
  • ἀπομέμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἀπομέμψεται
ἀπομένω
 • Meaning: to remain behind
ἀπομεριεῖ
ἀπομερίζω
 • Meaning:
  • to divide (into multiple parts), part
  • to accord as due to
 • Forms:
  • ἀπομεριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπομέρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀπομερίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to divide off, separate
 • Root: ἀπομερίζω
ἀπομερίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to divide off, separate
 • Root: ἀπομερίζω
ἀπομέρισον
ἀπομνημονεύω
 • Meaning: to remember
 • Forms:
  • ἀπεμνημόνευσεν
   • Verb: FutPerf Act Infin
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπόμοιρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: portion (dedicated to God)
 • Forms:
  • ἀπόμοιραν Noun: Acc Sing Fem
ἀπόμοιραν
ἀμόμυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a snuffed out wick