ἀπολαβεῖν
ἀπολάβειν
ἀπολάβῃ
ἀπολάβητε
ἀπολαβόμενος
ἀπολαβόντες
ἀπολάβωμεν
ἀπολαβών
ἀπολάβωσι
ἀπολάβωσιν
ἀπολακτίζω
ἀπολαλέω
ἀπολαμβάνειν
ἀπολαμβάνομεν
top
ἀπολαμβάνοντες
ἀπολαμβάνω
ἀπολαμβάνων
ἀπολαύειν
ἀπολαύσεις
ἀπόλαυσιν
ἀπόλαυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pleasure, enjoyment, full enjoyment
 • Forms:
  • ἀπολαύσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • ἀπόλαυσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπολαύσουσιν
ἀπολαύσωμεν
ἀπολαύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enjoy, have enjoyment of
 • Forms:
  • ἀπολαύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολαύσουσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπελαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
top
ἀπολέγω
ἀπολεῖ
ἀπόλειπε
ἀπολειπέσθω
ἀπολείπεται
ἀπολείπετε
ἀπολείπῃ
ἀπολειπόμενοι
ἀπολειπόμενος
ἀπολείπουσα
ἀπολείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to leave behind, leave over
   • to desert, forsake
   • to put aside, give up, leave undone
  • Passive:
   • to remain behind
   • to be left behind
 • Cognates: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ἀπολίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπολιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπολιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπόλειπε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολειπέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀπολείπεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπολείπετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἀπολείπῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολειπόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολειπόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπολείπουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπέλιπεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπολειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπολείψασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπολιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπολιπόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπολιπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀπέλειπον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπολείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ἀπολεῖς
ἀπολεῖσθε
ἀπολεῖται
ἀπολεῖτε
ἀπολειφθῇ
ἀπολείχω
ἀπολείψασα
ἀπολείψει
ἀπολείψετε
ἀπολείψω
ἀπολελειμμένον
ἀπολελύκαμεν
ἀπολελυμένην
ἀπολελυμένον
top
ἀπολέλυσαι
ἀπολελύσθαι
ἀπολελύσθωσαν
ἀπολελυτρωμένη
ἀπολεπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to peel
 • Cognates: λεπίζω
 • Forms:
  • ἀπελέπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολεπίσει
ἀπολέσαι
ἀπολέσας
ἀπολέσασι
ἀπολέσει
ἀπολέσεις
ἀπολέσῃ
ἀπολέσῃς
ἀπολέσητε
top
ἀπολέσθαι
ἀπολέσθωσαν
ἀπόλεσον
ἀπολέσουσιν
ἀπολέσω
ἀπολέσωμεν
ἀπολέσωσι
ἀπολέσωσιν
ἀπολῇ
ἀπολήγει
ἀπολήγω
ἀπολήμψεσθε
ἀπόλησθε
ἀπόληται
ἀπολήψεσθε
top
ἀπολήψεται
ἀπολήψῃ
ἀποληψόμεθα
ἀπολιθόω
 • Parse: Verb: Pres Act Imp 1st Sing
 • Meaning: to turn into stone, petrify
 • Cognates: λιθόω
 • Forms:
  • ἀπολιθωθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
ἀπολιθωθήτωσαν
ἀπολιμπάνω
ἀπολιπεῖν
ἀπολιπέτω
ἀπολιπόντας
ἀπολιπόντες
ἀπολίπωμεν
ἀπολιπών
ἀπόλλεις
ἀπόλλυε
top
ἀπολλύει
ἀπολλύειν
ἀπόλλυμαι
ἀπολλύμεθα
ἀπόλλυμεν
ἀπολλύμενα
ἀπολλυμένην
ἀπολλύμενοι
ἀπολλυμένοις
ἀπολλύμενον
ἀπολλύμενος
ἀπολλυμένου
ἀπολλυμένους
ἀπολλυμένῳ
ἀπολλυμένων
top
ἀπόλλυμι, ἀπόλλω, ἀπολλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to ruin, destroy
   • to lose
  • Middle:
   • to be destroyed, ruined
   • to perish, die
   • to be lost
 • Cognates: ἀπόλλυμι, διόλλυμι, ἐξαπόλλυμι, ἐξόλλυμι, ὄλλυμι, παραπόλλυμι, προσαπόλλυμι, συναπόλλυμι
 • Forms:
  • ἀπολλύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • απόλωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀπολωλεκέναι Verb: Perf Act Infin
  • ἀπολλύουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπολλύουσαν
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
   • Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἀπολλύντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀπολεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπολεῖται Verb: 2nd Future Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπολεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπολέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπολέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολέσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπολέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπολέσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπολέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • ἀπολέσθωσαν Verb: Aor Mid Imp 3rd Plur
  • ἀπόλεσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀπολέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπολέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπολέσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπολέσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπόλησθε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀπόληται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀπόλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπόλλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολλύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπόλλυμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπολλύμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀπόλλυμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπολλύμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc/Nom Plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπολλυμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπολλύμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολλυμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπολλύμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπολλύμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπολλυμένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Neut
  • ἀπολλυμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπολλυμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀπολλυμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀπόλλυνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπολλύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπόλλυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπόλλυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπόλλυτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπόλοιντο Verb: Aor Mid Opt 3rd Plur
  • ἀπόλοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
  • ἀπόλοιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • ἀπολόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπολομένου Verb: 2Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἀπολομένους Verb: Aor Mid Part Acc Plur Masc
  • ἀπολοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπολοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπολῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπολώλαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀπολώλεκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολωλεκός Verb: Perf Act Plur Nom Sing Neut
  • ἀπολωλεκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπολωλεκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Neut
  • ἀπολωλεκότι Verb: Perf Act Plur Dat Sing Masc
  • ἀπολωλεκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπόλωλεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολωλός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἀπολωλότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἀπολωλότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπολωλότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπολωλυιῶν Verb: Perf Act Part Gen Plur Fem
  • ἀπολωλώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀπόλωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀπώλεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπώλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπώλεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπώλεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπώλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπώλετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπώλλυντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπωλόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀπώλοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπώλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
ἀπολλύντα
ἀπόλλυνται
ἀπολλύοντες
top
ἀπολλύουσαν
ἀπολλύουσι
ἀπόλλυσθαι
ἀπόλλυσι
ἀπόλλυσιν
ἀπόλλυται
ἀπόλλυτε
ἀπολλύων
ἀπολογεῖσθαι
ἀπολογέομαι
ἀπολογηθῆναι
ἀπολόγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a plea alleged in defence
 • Forms:
  • ἀπολογήματα Noun: Acc Plur Neut
ἀπολογήματα
top
ἀπολογήσησθε
ἀπολογήσομαι
ἀπολογία
ἀπολογίᾳ
ἀπολογίαν
ἀπολογίας
ἀπολογοῦμαι
ἀπολογούμεθα
ἀπολογουμένου
ἀπολογουμένων
ἀπόλοιντο
ἀπόλοιο
ἀπόλοιπα
ἀπόλοιπον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • open space, space left free
  • remaining over, left behind
 • Forms:
  • ἀπόλοιπα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀπολοίπου Noun: Gen Sing Masc
top
ἀπολοίπου
ἀπόλοιτο
ἀπολόμενοι
ἀπολομένου
ἀπολομένους
ἀπολοῦνται
ἀπόλουσαι
ἀπολοῦσι
ἀπολούσωμαι
ἀπολούω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to wash off, wash fully, wash away
  • Middle:
   • to wash oneself
 • Cognates: λούω
 • Forms:
  • ἀπελούσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπόλουσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀπολούσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἀπολύει
ἀπολύειν
ἀπολύεις
top
ἀπολύεσθαι
ἀπολύετε
ἀπολυθέντες
ἀπολυθῇ
ἀπολυθῆναι
ἀπολυθήσεσθε
ἀπολυθῆτε
ἀπολυθῶ
ἀπολύομαι
ἀπολῦσαι
ἀπολύσαντες
ἀπολύσας
ἀπολύσασα
ἀπολύσατε
ἀπολυσάτω
top
ἀπολύσεις
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολύσεως
ἀπολύσῃ
ἀπολύσῃς
ἀπολύσητε
ἀπόλυσιν
ἀπόλυσις
ἀπόλυσον
ἀπολύσω
  • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀπολύω
ἀπολυτρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to release on payment of ransom
 • Cognates: ἀπολυτρόω, ἐκλυτρόω, λυτρόω
 • Forms:
  • ἀπολελυτρωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀπολυτρώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπολυτρώσει
ἀπολυτρώσεως
ἀπολυτρώσῃ
ἀπολύτρωσιν
ἀπολύτρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • redemption, acquittal
  • a release, recovery
  • a buying back (of a slave or captive)
  • the state of being redeemed
  • redeemer
 • Cognates: ἀπολύτρωσις, ἐκλύτρωσις, λύτρωσις
 • Forms:
  • ἀπολυτρώσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀπολύτρωσιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπολυτρώσῃ Noun: Dat Sing Fem
top
ἀπολύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to acquit, set free, release, pardon, loose
   • to let go, send away, dismiss, put away, divorce
   • to dismiss, send away
   • to forgive
  • Middle:
   • to go away
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἀπολύσεις
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολυσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπέλυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπολύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀπολύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀπολύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπολύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπολύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπολυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπολυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπολυθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀπολυθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀπολῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπολύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπολύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπολύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπολύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπολύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπολύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπολύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπόλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπολύσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπελύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπελύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέλυσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέλυσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπολελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀπολελυμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπολελυμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπολέλυσαι Verb: Perf Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπολελύσθαι Verb: Perf Pass Infin
  • ἀπολελύσθωσαν Verb: Perf Pass Imp 3rd Plur
  • ἀπέλυεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπελύετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπελύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπολυθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
ἀπολύων
ἀπολῶ
ἀπολώλαμεν
ἀπολώλεκας
ἀπολωλεκέναι
ἀπολωλεκός
ἀπολωλεκόσιν
ἀπολωλεκότες
top
ἀπολωλεκότι
ἀπολωλεκώς
ἀπόλωλεν
ἀπολωλός
ἀπολωλότα
ἀπολωλότας
ἀπολωλότων
ἀπολωλυιῶν
ἀπολωλώς
απόλωμαι
ἀπολώμεθα
ἀπόλωνται