ἀχανεῖ
 • Parse: Adj: Dat Sing MFN
 • Root: ἀχανής
 • Concord: Wis 19:17
ἀχανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • dense, thick
  • not opening the mouth (note: the α is prohibitive)
  • yawning, wide open (ready to engulf) (note: the α is euphonic not prohibitive)
 • Concord: Wis 19:17
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀχανήςἀχανές
GENἀχανοῦς
DATἀχανεῖ
ACCἀχανῆἀχανές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀχανεῖςἀχανῆ
GENἀχανῶν
DATἀχανέσι
ACCἀχανεῖςἀχανῆ
ἄχαρις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀχαριστότερος
 • Meaning: ungracious, unpleasant, unwelcome, disagreeable
 • Concord: Sir 20:19
ἀχάριστα
ἀχαριστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be ungrateful
ἀχάριστοι
ἀχάριστον
ἀχάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ungracious, unpleasant, unpleasing, unthankful, thankless, ungrateful
 • Concord: Luke 6:35; 2Tim 3:2; 4Macc 9:10; Sir 29:25; Wis 16:29
 • Forms:
ἀχαριστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: more ungracious, more unpleasant
 • Note: Comparative of ἄχαρις
 • Forms:
ἀχαρίστου
ἀχαρίστους
ἀχαρίστων
ἀχαρίστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungraciously, unpleasantly, ungratefully
 • Concord: Sir 18:18
ἀχάτην
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἀχάτης
 • Concord: Eze 28:13
ἀχάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: agate
 • Concord: Ex 28:19; 36:19; Eze 28:13
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀχάτηςἀχᾶται
GENἀχάτουἀχατῶν
DATἀχάτῃἀχάταις
ACCἀχάτηνἀχάτας
ἄχει
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἄχι
 • Concord: Gen 41:2,18
ἀχειροποίητον
ἀχειροποίητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: non-manufactured, non-artificial, made without hands, not made with hands
 • Concord: Mark 14:58; 2Cor 5:1; Col 2:11
 • Forms:
ἀχειροποιήτῳ
ἀχθείη
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • Root: ἄγω
 • Concord: Esther 3:13c
ἀχθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: ἄγω
 • Concord: 3Macc 3:14
ἀχθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἄγω
 • Concord: Par 9:28
ἀχθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ἄγω
 • Concord: 3Macc 4:11
ἀχθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: ἄγω
 • Concord: Luke 18:40; Acts 5:21; 25:6,17; 3Macc 2:28; 1Esdras 1:16
ἀχθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: ἄγω
 • Concord: Matt 10:18; Jeremy 1
ἀχθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
 • Concord: Lev 13:2; Amos 7:11,17
ἀχθησομένους
 • Parse: Part: Fut Pass Acc Plur Masc
 • Root: ἄγω
 • Concord: Jeremy 1
ἀχθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
 • Concord: Est 9:28; Ps 44(45):15; Eze 30:18
ἄχι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: reed grass, marsh grass, riverbank grass, sedge (coarse grass), meadow grass
 • Note: A word borrowed from Egyptian
 • Concord: Gen 41:2,18; Isa 19:7; Sir 20:16
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄχι-
GEN--
DATἄχει-
ACCἄχι-
ἀχλύος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀχλύς
 • Concord: 2Clem 1:6
ἀχλύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dimness of sight, a cataract, mist
 • Concord: Acts 13:11; 2Clem 1:6
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀχλύςἀχλύες
GENἀχλύοςἀχλύων
DATἀχλύϊἀχλύσι
ACCἀχλύνἀχλῦς
ἀχούχ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thistle
 • Concord: 2Chron. 25:18f
ἄχραντον
ἄχραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, immaculate
 • Forms:
ἀχρεῖοι
ἀχρεῖον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἀχρεῖος
 • Concord: Matt 25:30; Jeremy 15
ἀχρεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: useless, aimless, unmeritorious, unprofitable, vile, unseemly
 • Concord: 2Sam 6:22; Matt 25:30; Luke 17:10; Jeremy 15
 • Forms:
ἀχρειότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unprofitableness, worthlessness, lewdness
  • refusal to make oneself useful, idleness
 • Concord: Tob 4:13f
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀχρειότηςἀχρειότητες
GENἀχρειότητοςἀχρειοτήτων
DATἀχρειότητιἀχρειότησιν
ACCἀχρειότηταἀχρειότητας
ἀχρειότητι
ἀχρειόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to damage (something), disable
   • to make useless
   • to make morally corrupt
   • to destroy (things)
  • Passive:
   • to become useless, unprofitable
   • to become corrupted
 • Concord: Rom 3:12; 2Kings 3:19; Ps 13:3; 52:3; Jer 11:16; Dan 4:14; 6:21; 1Esdras 1:53; Par 8:3:4
 • Forms:
  • ἀχρειώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀχρειῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀχρεῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠχρειώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠχρεώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠχρείωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἠχρειωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀχρειῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀχρειόω
 • Concord: Dan 4:14
ἀχρειώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἀχρειόω
 • Concord: 2Kings 3:19
ἀχρεόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alternate form of ἀχρειόω
ἀχρεῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀχρειόω
 • Concord: 1Esdras 1:53
ἄχρηστα
ἄχρηστοι
ἄχρηστον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄχρηστος
 • Concord: Hos 8:8; Phe 11; 2Macc 7:5; Wis 2:11; 13:10; 16:29; Pap 3:7
ἄχρηστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: useless, unprofitable, unserviceable, inefficient, detrimental
 • Concord: Hos 8:8; Phe 11; 2Macc 7:5; Sir 16:1; Wis 2:11; 3:11; 13:10; 16:29; Diogn 4:2; Par 9:26:4; Pap 3:7
 • Forms:
ἀχρήστων
ἄχρι
 • Parse: PREP or CONJ
 • Meaning:
  • up to, as far as

   ἐλθεῖν ἄχρις Ἀρνὼν
   to go as far as Arnon (Judg 11:33)

  • until, while, even to

   ἄχρι οὗ ἐτάσητε λόγους
   until you have examined words (Job 32:11)

  • +αἰῶνος = for ever

   τὸν ἄχρι αἰῶνος συστήσαντα τὸν αὐτοῦ λαόν
   the one who establishes his people forever (2Macc 14:15)

  • as long as

   ἄχρι γὰρ Ἰούδας περίεστιν
   for as long as Judas is around (2Macc 14:10)

ἄχρις
 • Parse: PREP
 • Meaning: until, as far as, up to, while
ἄχρονον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἄχρονος
 • Concord: Ign-Pol 3:2
ἄχρονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: timeless, eternal
 • Concord: Ign-Pol 3:2
 • Forms:
ἄχυρα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἄχυρον
 • Concord: Gen 24:25,32; Ex 5:7,10,11,12; Isa 11:7; 30:24; 65:25; Job 21:18; 22:18; 41:19; Jud 19
ἀχύροις
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Root: ἄχυρον
 • Concord: Nah 3:14
ἄχυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • straw (what is left after the heads of grain are removed. Good for the animals to eat, or for bedding, etc.)
  • chaff, husks, bran (what is left after the grain and straw is removed)
 • Concord: Gen 24:25,32; Ex 5:7,10,11,12; Isa 11:7; 17:13; 30:24; 65:25; Dan 2:35; Nah 3:14; Job 21:18; 22:18; 41:19; Jud 19
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἄχυρονἄχυρα
GENἀχύρουἀχυρῶν
DATἀχύρῳἀχύροις
ACCἄχυρονἄχυρα
ἀχύρου
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: ἄχυρον
 • Concord: Isa 17:13; Dan 2:35
ἀχώρητον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: ἀχώρητος
 • Concord: Par 9:14:5
ἀχώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: uncontained
 • Concord: Man 1:1; Par 9:14:5
 • Forms:
ἀχωρίστοις
ἀχώριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inseparable
 • Concord: Ign-Trall 7:1
 • Forms: