αἱ
 • Parse: Article: Nom Plur Fem
 • Root:
αἵ
 • Parse: Relative pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: ὅς
αἶγα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: αἴξ
αἶγας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: αἴξ
αἰγείας
αἰγείοις
αἴγειον
αἴγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatskin, of a goat, belonging to a goat
 • Forms:
  • αἰγείας Adj: Acc Plur Fem
  • αἰγείοις Adj: Dat Plur Neut
  • αἴγειον Adj: Acc Sing Masc
αἶγες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: αἴξ
αἰγιαλόν
αἰγιαλός
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: shore, beach
 • Forms:
  • αἰγιαλόν Noun: Acc Sing Masc
αἰγίδια
αἰγίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: kid, young goat
 • Forms:
  • αἰγίδια Noun: Acc Plur Neut
αἰγινόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: feeding goats, goatherd
αἰγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Masc
 • Root: αἴξ
αιδαδ
 • Parse: Hebrew word
 • Meaning: shouting in harvest
αἰδεῖσθαι
αἰδέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have regard, respect
  • to feel shame, be ashamed
 • Construct: καταιδέομαι
 • Forms:
  • αἰδεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰδεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • αἰδεσθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰδεσθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰδέσθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • αἰδέσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • αἰδεσθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • αἰδοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ᾐδέσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾐδέσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
αἰδεσθείς
αἰδεσθεῖσα
αἰδεσθέντες
αἰδέσθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰδέομαι
αἰδέσθητι
αἰδεσθῶμεν
αἰδήμονα
αἰδήμονες
top
αἰδήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bashful, modest
 • Forms:
  • αἰδήμονα Adj: Acc Sing Masc
  • αἰδήμονες Adj: Nom Plur Masc
top
ἀϊδίοις
ἀΐδιον
ἀΐδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eternal, everlasting
 • Forms:
  • ἀϊδίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀΐδιον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀϊδίου Adj: Gen Sing Neut
ἀϊδιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: eternity
 • Forms:
  • ἀϊδιότητος Noun: Gen Sing Fem
ἀϊδιότητος
ἀϊδίου
αἰδοῖα
αἰδοῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: genitals, private part(s) (of the body)
 • Forms:
  • αἰδοίων Noun: Gen Plur Neut
αἰδοῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: modest, bashful
 • Forms:
  • αἰδοῖα Adj: Nom Plur Neut
αἰδοίων
αἰδοῦμαι
αἰδοῦς
αἰδώ
αἰδώς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • modesty, shame, shamefacedness
  • reverence, respect
 • Forms:
  • αἰδοῦς Noun: Gen Sing Fem
  • αἰδώ Noun: Acc Sing Fem
αἰεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: always, ever
αἰθάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soot
 • Forms:
  • αἰθάλην Noun: Acc Sing Fem
  • αἰθάλης Noun: Gen Sing Fem
αἰθάλην
αἰθάλης
αἰθέρα
αἰθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sky, air, ether, heaven
 • Forms:
  • αἰθέρα Noun: Acc Sing Masc
Αἰθίοπας
Αἰθίοπες
Αἰθίοπι
Αἰθιόπων
αἰθίοψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Ethiopian, black-face man
 • Forms:
  • Αἰθίοπας Noun: Acc Plur Masc
  • Αἰθίοπες Noun: Nom Plur Masc
  • Αἰθίοπι Noun: Dat Sing Masc
  • Αἰθιόπων Noun: Gen Plur Masc
αἴθριοι
αἴθριον
αἴθριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inner court providing light to adjacent rooms
αἴθριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clear weather, bright weather, fair
  • open air, outside, out of doors
 • Forms:
  • αἴθριοι Adj: Nom Plur Masc
  • αἴθριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • αἰθρίου Adj: Gen Sing Neut
αἰθρίου
top
αἰκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: torture, injurious treatment, an affront, outrage, mistreatment
 • Forms:
  • αἰκίαις Noun: Dat Plur Fem
  • αἰκίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
  • αἰκίας Noun: Acc Plur Fem
αἰκίαις
αἰκίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: αἰκία
αἰκίας
αἰκιζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰκίζω
αἰκιζομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰκίζω
αἰκίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to treat injuriously, mistreat, maltreat, plague, torment
  • to damage, mangle, crush
 • Construct: καταικίζω
 • Forms:
  • αἰκιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰκιζομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • αἰκίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αἰκισαμένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • αἰκισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ᾐκισμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ᾐκισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ᾐκίζοντο Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
αἰκίζων
αἰκισαμένων
αἰκισθείς
αἴκισμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: mistreatment, torment
 • Forms:
  • αἰκίσματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰκισμάτων Noun: Gen Plur Neut
αἰκίσματα
αἰκισμάτων
αἰκισμοῖς
αἰκισμόν
αἰκισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: mistreatment, torture, discomfort, punishment
 • Forms:
  • αἰκισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • αἰκισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • αἰκισμούς Noun: Acc Plur Masc
αἰκισμούς
αἴλ
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: post, pillar, doorpost
αἰλάμ
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • porch, post, pillar
  • Elam
 • Forms:
  • αἰλαμμίν Noun: Dat Plur Neut
  • αἰλαμμών Noun: Nom Plur Neut
  • αἰλεῦ Noun: Acc Plur Neut
αἰλαμμίν
αιλαμμω
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: its porch (Ezek. 40)
αἰλαμμών
αἰλεῦ
αἴλουροι
αἴλουρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cat, feline
 • Forms:
  • αἴλουροι Noun: Nom Plur Masc
  • αἰλούρους Noun: Acc Plur Masc
αἰλούρους
αἷμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: blood, bloodshed, carnage
 • Forms:
  • αἵμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • αἵματα Noun: Nom Plur Neut
  • αἵματι Noun: Dat Sing Neut
  • αἵματος Noun: Gen Sing Neut
  • αἱμάτων Noun: Gen Plur Neut
αἱμάξαι
αἵμασιν
αἱμάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make bloody, cause to bleed
 • Forms:
  • αἱμάξαι Verb: Aor Act Infin
αἵματα
αἱματεκχυσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shedding of blood, an effusion of blood, pouring out of blood
 • Forms:
  • αἱματεκχυσίας Noun: Gen Sing Fem
αἱματεκχυσίας
αἵματι
αἵματος
αἱματῶδες
αἱματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blood-red, dark red, looking like blood
 • Forms:
  • αἱματῶδες Adj: Nom/Acc Sing Neut
top
αἱμάτων
αἱμοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bloodthirsty, blood-sucking, greedy of blood
αἱμοῤῥοέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lose blood, be diseased with an issue of blood, have a haemorrhage, have a discharge of blood
 • Forms:
  • αἱμορρόους Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἱμοῤῥοοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • αἱμοῤῥοούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
αἱμορρόους
αἱμοῤῥοοῦσα
αἱμοῤῥοούσῃ
αἱμωδιάσουσιν
αἱμωδιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to become numb, have tingly feeling, have the teeth set on edge
 • Forms:
  • αἱμωδιάσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ᾑμωδίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
αιν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: spring, fountain (Neh. 2:14)
αινακιμ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: none was exempt
αἴνει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖν
αἰνείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνέσαι
αἰνέσαισαν
αἰνέσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἰνεσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: αἰνέω
αἰνέσει
αἰνέσεις
αἰνέσεσιν
αἰνέσετε
αἰνέσεως
αἰνέσῃς
αἴνεσιν
αἴνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: praise, act of praising, thank-offering
 • Forms:
  • αἰνέσεις Noun: Acc Plur Fem
  • αἰνέσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • αἰνέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • αἴνεσιν Noun: Acc Sing Fem
αἰνέσομεν
αἰνέσουσιν
αἰνέσω
αἰνέσωμεν
αἰνετόν
αἰνετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praiseworthy, be praised
 • Forms:
  • αἰνετόν Adj: Nom Sing Neut
  • αἰνετῷ Adj: Dat Sing Masc
αἰνετῷ
αἰνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise, glorify, commend, approve, speak of, tell of
 • Construct: αἰνέω, ἐπαινέω, παραινέω, συναινέω, ὑπερεπαινέω
 • Forms:
  • αἴνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰνεῖ
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰνεῖν Verb: Pres Act Infin
  • αἰνείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • αἰνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αἰνείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • αἰνέσαι Verb: Aor Act Infin
  • αἰνέσαισαν Verb: 1Aor Act Opt 3rd Plur
  • αἰνέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • αἰνεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • αἰνεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • αἰνέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἰνέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • αἰνέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • αἰνέσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • αἰνέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • αἰνέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αἰνέσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • αἰνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • αἰνοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • αἰνοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αἰνοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἰνοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἰνούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • αἰνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • αἰνῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • αἰνῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ᾔνεσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾔνεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾔνεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ᾐνέσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ᾔνεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾔνουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
αἰνῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰνέω
αἴνιγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a riddle, an obscure saying, enigma
  • indirect image, indistinct image, reflection, obscureness, obscurity
 • Forms:
  • αἰνίγμασι Noun: Dat Plur Neut
  • αἰνίγμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • αἰνίγματα Noun: Acc Plur Neut
  • αἰνίγματι Noun: Dat Sing Neut
  • αἰνιγμάτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνίγμασι
αἰνίγμασιν
αἰνίγματα
αἰνίγματι
αἰνιγματισταί
αἰνιγματιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who speaks riddles
 • Forms:
  • αἰνιγματισταί Noun: Nom Plur Masc
top
αἰνιγματώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγματωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: riddling, dark
αἰνιγμάτων
αἰνίσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to speak in riddles
  • Passive:
   • to hint at
   • to be wrapped up in riddles
 • Forms:
  • αἰνιττομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰνιττόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
αἰνιττομένη
αἰνιττόμενος
αἰνογόνοιο
αἰνογόνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: child of praise
 • Forms:
  • αἰνογόνοιο Noun: Gen Sing Masc/Fem
αἴνοις
αἶνον
αἶνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: praise, eulogy
 • Forms:
  • αἴνοις Noun: Dat Plur Masc
  • αἶνον Noun: Acc Sing Masc
  • αἴνους Noun: Acc Plur Masc
  • αἴνῳ Noun: Acc Plur Masc
αἰνός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dread, dire, grim, horrible
αἰνοῦμεν
αἰνοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνούντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἰνέω
αἴνους
αἰνοῦσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰνέω
αἰνόφυτα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: plants of praise
 • Forms:
  • αἰνοφύτων Noun: Gen Plur Neut
αἰνοφύτων
αἰνῶ
αἴνῳ
αἰνῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰνέω
αἰνῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dreadfully, horribly
αἴξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goat
 • Forms:
  • αἶγα Noun: Acc Sing Masc
  • αἶγας Noun: Acc Plur Fem
  • αἶγες Noun: Nom Plur Fem
  • αἰγῶν Noun: Gen Plur Masc
  • αἰξίν Noun: Dat Plur Masc
αἰξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Masc
 • Root: αἴξ
αἰπόλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: herd of goats
 • Forms:
  • αἰπολίου Noun: Gen Sing Neut
αἰπολίου
αἰπόλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: goatherd, herder
αἶρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεθῆναι
αἴρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: αἴρω
αἴρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
αἱρεῖσθαι
αἱρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρέσεις
αἱρέσεων
αἱρέσεως
αἵρεσιν
αἵρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • free choice, freewill offering
  • sect, party, school
  • heretical sect, heresy
  • dissension, faction
  • opinion, dogma
 • Forms:
  • αἱρέσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
  • αἱρέσεων Noun: Gen Plur Fem
  • αἱρέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • αἵρεσιν Noun: Acc Sing Fem
αἴρεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
αἴρετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
αἱρετιεῖ
αἱρετίζει
αἱρετίζοντας
αἱρετίζουσιν
αἱρετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to choose, select
 • Forms:
  • αἱρετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἱρετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἱρετίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • αἱρετίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αἱρετισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • αἱρετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ᾑρέτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ᾑρέτικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ᾑρέτισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾑρετισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ᾑρετισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ᾑρέτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾑρετίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ᾑρετίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾑρέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾑρετίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
top
αἱρετικόν
αἱρετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heretical, factious, a schismatic
 • Forms:
  • αἱρετικόν Adj: Acc Sing Masc
αἱρετίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: one who chooses
αἱρετισώμεθα
αἱρετιῶ
αἱρετοῖς
αἱρετόν
αἱρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: desirable, something taken or conquered or chosen, eligible, elected
 • Forms:
  • αἱρετοῖς Adj: Dat Plur Neut
  • αἱρετόν Adj: Nom Sing Neut
  • αἱρετώτεραι Adj: Nom Plur Fem compar
  • αἱρετώτερον Adj: Nom Sing Neut compar
αἱρετώτεραι
αἱρετώτερον
αἱρέω
αἱρῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Ind/Subj Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἱρέω
αἱρήσομαι
 • Parse: Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω
αἰρόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: αἴρω
αἰρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἰρομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἶρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴρονται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
 • Root: αἴρω
αἴροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἴροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἱρούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἰρούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: αἴρω
αἴρουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἴρω
αἴρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lift up, take up, pick up
  • to look up (in prayer)
  • to lift up and carry along
  • to lift up and carry away, remove
  • to take away, remove (no suggestion of lifting up)
 • Construct: αἴρω, ἀνταίρω, ἀπαίρω, ἐκαίρω, ἐπαίρω, ἐξαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἠρμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠρμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἠρμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • αἶρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἴρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἴρειν Verb: Pres Act Infin
  • αἴρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • αἴρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • αἴρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αἰρόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • αἰρόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰρόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • αἰρομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • αἰρομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • αἶρον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • αἴροντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αἴρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • αἴροντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἴροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἴροντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
  • αἴροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • αἴροντι Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • αἴρουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • αἴρουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • αἰρούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • αἴρουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • αἴρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αἴρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • αἴρωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἆραι Verb: Aor Act Infin
  • ἄραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἄρας
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Also see: ἀρᾶς Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀράτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἄρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἄρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀρθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀρθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἄρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀρθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀρθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἆρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀροῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἄρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἄρωσιν Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἦρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἦραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἦρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἦρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἦρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἤρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἦρκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἦρκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠρμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ᾖρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἤροσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἦρται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
αἴρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἴρω
αἱρῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
αἴρωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἴρωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω
αἷς
 • Parse: Relative pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: ὅς
top
αἰσθάνεσθαι
αἰσθάνεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
 • Root: αἰσθάνομαι
αἰσθάνεται
αἰσθανθήσεται
αἰσθάνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to perceive, notice
  • to apprehend by the senses, feel
  • to understand
 • Forms:
  • αἰσθάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰσθάνεσθε
   • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
   • Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
  • αἰσθάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσθανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσθάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • αἰσθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • αἰσθηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • αἰσθηθήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • αἰσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αἰσθοίμην Verb: Aor Mid opt 1st Sing
  • αἴσθωνται Verb: 2Aor middle Deponent Subj 3rd Plur
  • ᾐσθάνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾐσθάνου Verb: Imp Mid Ind 2nd Sing
  • ἤσθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾔσθοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
αἰσθάνονται
αἰσθέσθαι
αἰσθηθῇ
αἰσθηθήσεσθε
αἰσθήσει
αἰσθήσεων
αἰσθήσεως
αἰσθήσῃ
αἴσθησιν
αἴσθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discretion, perception by the senses, discernment, insight, experience, judgment, feeling, knowledge
 • Forms:
  • αἰσθήσει Noun: Dat Sing Fem
  • αἰσθήσεων Noun: Gen Plur Fem
  • αἰσθήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • αἴσθησιν Noun: Acc Sing Fem
αἰσθητήρια
αἰσθητήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: senses, organ of perception, judgment
 • Forms:
  • αἰσθητήρια Noun: Acc Plur Neut
  • αἰσθητηρίων Noun: Gen Plur Neut
αἰσθητηρίων
αἰσθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perceiver, one who perceives
 • Forms:
  • αἰσθητῶν Noun: Gen Plur Masc
αἰσθητική
αἰσθητικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sensitive
 • Forms:
  • αἰσθητική Adj: Nom Sing Fem
αἰσθητῶν
αἰσθοίμην
αἴσθωνται
αἰσχίσταις
αἰσχρά
αἰσχραί
αἰσχροκερδεῖς
αἰσχροκερδῆ
αἰσχροκερδής
 • Parse: Adj: Nom Sing
 • Meaning: greedy for money, fond of dishonest gain, sordid, given to (greedy of) filthy lucre
 • Forms:
  • αἰσχροκερδεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • αἰσχροκερδῆ Adj: Acc Sing Masc
αἰσχροκερδώς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: greedily, in fondness for dishonest gain, sordidly, for filthy lucre's sake
αἰσχρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: obscene speech, filthy language, vile conversation
 • Forms:
  • αἰσχρολογίαν Noun: Acc Sing Fem
αἰσχρολογίαν
αἰσχρολόγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foul-mouthed person
αἰσχρόν
αἰσχρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Appearance: ugly, ill-favoured, dirty, filthy, deformed
  • Morally: shameful, disgraceful, dishonouring, reproachful, infamous
  • Subst.: dishonour, disgrace
 • Forms:
  • αἰσχίσταις Adj: Dat Plur Fem superl
  • αἰσχρά
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰσχραί Adj: Nom Plur Fem
  • αἰσχρόν Adj: Nom Sing Neut
  • αἰσχροτέρας Adj: Acc Plur Fem Comp
  • αἰσχροῦ Adj: Gen Sing Neut
  • αἰσχρῶν Adj: Gen Plur Masc
αἰσχροτέρας
αἰσχρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: filthiness, shamefulness, obscenity, ugliness, wickedness
αἰσχροῦ
αἰσχρῶν
αἰσχρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ugly, disgracefully, shamefully
top
αἰσχύνας
αἰσχύνει
αἰσχύνεσθε
αἰσχυνέσθω
αἰσχύνεται
αἰσχύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • modesty, shame (as a feeling)
  • shame, disgrace, ignominy (as an experience)
  • shameful deed (as an act committed)
  • genitals
 • Forms:
  • αἰσχύνας Noun: Acc Plur Fem
  • αἰσχύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • αἰσχύνην Noun: Acc Sing Fem
  • αἰσχύνης Noun: Gen Sing Fem
αἰσχύνῃ
αἰσχύνην
αἰσχύνης
αἰσχυνθείησαν
αἰσχυνθείητε
αἰσχυνθέντες
αἰσχυνθῇς
αἰσχυνθήσεσθε
αἰσχυνθήσεται
αἰσχυνθήσῃ
αἰσχυνθήσομαι
αἰσχυνθήσονται
αἰσχύνθητε
αἰσχύνθητι
αἰσχυνθήτωσαν
αἰσχυνθῶ
αἰσχυνθῶμεν
αἰσχυνθῶσιν
αἰσχύνομαι
αἰσχυνόμεθα
αἰσχυνόμενοι
αἰσχυνόμενος
αἰσχύνονται
αἰσχυντηρά
αἰσχυντηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bashful, modest, blushed
 • Forms:
  • αἰσχυντηρά Adj: Nom Sing Fem
  • αἰσχυντηροῦ Adj: Gen Sing Masc
αἰσχυντηροῦ
αἰσχύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to dishonour, put to shame, embarrass
   • to confound
   • to disfigure
  • Passive:
   • to be ashamed, feel shame
   • to honour, have respect for, reverence, stand in awe of
 • Construct: ἐπαισχύνω, καταισχύνω
 • Forms:
  • αἰσχύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἰσχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • αἰσχυνέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • αἰσχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσχυνθείησαν Verb: Aor Pass opt 3rd Plur
  • αἰσχυνθείητε Verb: Aor Pass opt 2nd Plur
  • αἰσχυνθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰσχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • αἰσχυνθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • αἰσχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αἰσχυνθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αἰσχυνθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • αἰσχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • αἰσχύνθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • αἰσχύνθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • αἰσχυνθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • αἰσχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • αἰσχυνθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • αἰσχυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • αἰσχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • αἰσχυνόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • αἰσχυνόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰσχυνόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • αἰσχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ᾔσχυμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ᾔσχυναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾐσχύνετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾐσχύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ᾐσχύνθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ᾐσχύνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ᾐσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ᾐσχυνόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ᾐσχύνοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ᾔσχυνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
αἰτεῖ
αἴτει
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖν
αἰτεῖς
αἰτεῖσθαι
αἰτεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to ask for (something), request, demand, beg
   • to sue for, call for
   • to crave, desire
   • to require
  • Middle:
   • to claim, ask (something) from (someone)
 • Construct: αιτέω, ἀπαιτέω, διαιτέω, ἐκδιαιτέω, ἐπαιτέω, ἐξαιτέω, παραιτέω, προσαιτέω
 • Forms:
  • ᾐτούμην Verb: Imp Mid/Pass Ind 1st Sing
  • αἰτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αἴτει
   • Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • αἰτεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • αἰτεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • αἰτεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • αἰτεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰτεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αἰτείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • αἰτῇ Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
  • αἰτηθείς
   • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αἰτῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • αἰτησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • αἰτήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • αἰτήσαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc/Neut
  • αἰτήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • αἰτήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • αἰτήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • αἰτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • αἰτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αἰτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • αἰτήσεται
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • αἰτήσῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • αἰτήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • αἰτήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • αἰτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • αἰτήσθε Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
  • αἰτήσομαι Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
  • αἰτησόμεθα
   • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
   • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • αἴτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • αἰτήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • αἰτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αἰτήσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • αἰτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • αἰτήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • αἰτήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • αἰτισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • αἰτιῶ Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • αἰτοῦ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
  • αἰτοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • αἰτούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • αἰτούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • αἰτουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • αἰτούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • αἰτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • αἰτοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • αἰτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἰτοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • αἰτοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • αἰτοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • αἰτοῦσι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • αἰτοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • αἰτῶ Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • αἰτῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • αἰτώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • αἰτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ᾔτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ᾔτησαι Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ᾐτησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ᾔτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠτήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἤτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠτήσασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἠτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠτήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ᾔτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾐτήσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ᾐτοῦμεν Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
  • ἠτοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
αἰτῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτηθείς
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἴτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: petition, request, demand
 • Forms:
  • αἰτήματα Noun: Acc Plur Neut
  • αἰτήματι Noun: Dat Sing Neut
  • αἰτημάτων Noun: Gen Plur Neut
top
αἰτήματα
αἰτήματι
αἰτημάτων
αἰτῆσαι
αἰτησάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσαντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτήσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτήσασθαι
αἰτήσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσει
αἰτήσεσθε
αἰτήσεται
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσῃς
αἰτήσηται
αἰτήσητε
αἰτήσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Subj 2nd Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησιν
αἴτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a request, demand
 • Forms:
  • αἴτησιν Noun: Acc Sing Fem
αἰτήσομαι
 • Parse: Verb: Fut middle, Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτησόμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἴτησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτήσουσιν
αἰτήσω
αἰτήσωμαι
αἰτήσωμεν
αἰτήσωνται
αἰτήσωσιν
αἰτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • general: cause, reason
  • legal: guilt
  • legal: blame
  • legal: charge, ground for complaint, accusation, case
 • Forms:
  • αἰτίᾳ Noun: Acc Sing Fem
  • αἰτίαν Noun: Acc Sing Fem
  • αἰτίας Noun: Gen Sing Fem
  • αἰτιῶν Noun: Gen Plur Fem
αἰτίᾳ
αἰτίαμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
  • αἰτιάματα Noun: Acc Plur Neut
αἰτιάματα
αἰτίαν
αἰτιάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse, blame, lay a charge
  • to allege as the cause or reason for (something)
 • Construct: προαιτιάομαι
 • Forms:
  • αἰτιᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αἰτιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • αἰτιῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
αἰτίας
αἰτιάσεται
αἰτιᾶται
αἰτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to beg
αἵτινες
αἴτιοι
αἰτίοις
αἴτιον
αἴτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival: responsible, guilty
  • Subst.: cause, source, fault, author, accused, culprit
  • Neuter: guilt, complaint, cause, reason
 • Forms:
  • αἴτιοι Adj: Nom Plur Masc
  • αἰτίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • αἴτιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • αἰτίου Adj: Gen Sing Neut
  • αἰτίους Adj: Acc Plur Masc
αἰτίου
αἰτίους
αἰτισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτιῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: complaint, a charge, guilt imputed, accusation
 • Forms:
  • αἰτιώματα Noun: Acc Plur Neut
αἰτιώματα
αἰτιῶν
αἰτιῶνται
αἰτοῦ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
αἰτούμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτουμένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτούμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
 • Root: αἰτέω
αἰτώμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: αἰτέω
αἰτῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: αἰτέω
αἰφνίδιον
αἰφνίδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sudden, unexpected, unawares, unforeseen
 • Forms:
  • αἰφνίδιον Adj: Acc Sing Fem
  • αἰφνιδίου Adj: Gen Sing Fem
  • αἰφνιδίους Adj: Acc Plur Masc/Fem
αἰφνιδίου
αἰφνιδίους
αἰφνιδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly
top
αἰχμαλωσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • captivity
  • a group of captives, prisoners of war
 • Forms:
  • αἰχμαλωσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • αἰχμαλωσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • αἰχμαλωσίας Noun: Gen Sing Fem
  • αἰχμαλωσιῶν Noun: Gen Plur Fem
αἰχμαλωσίᾳ
αἰχμαλωσίαν
αἰχμαλωσίας
αἰχμαλωσιῶν
αἰχμάλωτα
αἰχμαλωτευθῆναι
αἰχμαλωτευθήσεται
αἰχμαλωτευθήσῃ
αἰχμαλωτευομένη
αἰχμαλωτεύοντες
αἰχμαλωτευόντων
αἰχμαλωτεῦσαι
αἰχμαλωτεύσαντες
αἰχμαλωτευσάντων
αἰχμαλωτευσάτω
αἰχμαλωτεύσῃ
αἰχμαλωτεύσουσιν
αἰχμαλωτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to take prisoner, capture, lead captive
 • Forms:
  • αἰχμαλωτευομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • αἰχμαλωτεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἰχμαλωτευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • αἰχμαλωτεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • αἰχμαλωτεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • αἰχμαλωτευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • αἰχμαλωτευσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • αἰχμαλωτεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • αἰχμαλωτευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • αἰχμαλωτευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αἰχμαλωτευθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αἰχμαλωτεύσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ᾐχμαλωτεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ᾐχμαλωτευμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ᾐχμαλώτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾐχμαλώτευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ᾐχμαλωτεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ηχμαλώτευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηχμαλώτευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾐχμαλώτευται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
αἰχμαλώτιδας
αἰχμαλωτίδος
αἰχμαλώτιζε
αἰχμαλωτίζειν
αἰχμαλωτίζοντα
αἰχμαλωτίζοντες
αἰχμαλωτίζουσιν
αἰχμαλωτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to capture
  • to take prisoner, lead away captive, bring into captivity
  • to make captive, make a prisoner
  • to mislead, deceive (i.e., to lead into deception)
 • Forms:
  • αἰχμαλώτιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • αἰχμαλωτίζειν Verb: Pres Act Infin
  • αἰχμαλωτίζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αἰχμαλωτίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • αἰχμαλωτίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αἰχμαλωτιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αἰχμαλωτίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imper 2nd Sing
  • αἰχμαλωτισαμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • αἰχμαλωτισάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • αἰχμαλωτίσας Verb: Aor Act Part Acc Plur Fem
  • αἰχμαλωτίσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • αἰχμαλωτισθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • αἰχμαλωτισθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • αἰχμαλωτισθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • αἰχμαλωτισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • αἰχμαλωτισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • αἰχμαλώτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ᾐχμαλωτεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ᾐχμαλωτίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ᾐχμαλώτισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ᾐχμαλώτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ᾐχμαλωτίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
αἰχμαλωτιοῦσιν
αἰχμαλωτίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: captive
 • Forms:
  • αἰχμαλώτιδας Noun: Acc Plur Fem
  • αἰχμαλωτίδος Noun: Gen Sing Fem
αἰχμαλωτίσαι
αἰχμαλωτισαμένων
αἰχμαλωτισάντων
αἰχμαλωτίσας
αἰχμαλωτίσῃ
αἰχμαλωτισθεῖσαν
αἰχμαλωτισθέντας
αἰχμαλωτισθέντων
αἰχμαλωτισθῆναι
αἰχμαλωτισθήσονται
αἰχμαλωτισμόν
αἰχμαλωτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: captivity
 • Forms:
  • αἰχμαλωτισμόν Noun: Acc Sing Masc
αἰχμαλώτισον
αἰχμάλωτοι
αἰχμαλώτοις
αἰχμάλωτον
αἰχμάλωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: captive, taken by the spear, captive to one's spear, taken prisoner, a prisoner of war
 • Forms:
  • αἰχμάλωτα Adj: Acc Plur Neut
  • αἰχμάλωτοι Adj: Nom Plur Masc
  • αἰχμαλώτοις Noun: Dat Plur Masc
  • αἰχμάλωτον Adj: Acc Sing Masc
  • αἰχμαλώτους Adj: Acc Plur Masc
  • αἰχμαλώτων Adj: Gen Plur Masc
αἰχμαλώτους
αἰχμαλώτων
αἰών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eternity, lifetime, life, age, course, eternal, forever
 • Forms:
  • αἰῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • αἰῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • αἰῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • αἰῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • αἰῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • αἰώνων Noun: Gen Plur Masc
  • αἰῶσι Noun: Dat Plur Masc
  • αἰῶσιν Noun: Dat Plur Masc
top
αἰῶνα
αἰῶνας
αἰῶνες
αἰῶνι
αἰώνια
αἰωνία
αἰωνίᾳ
αἰωνίαν
αἰωνίας
αἰώνιε
αἰώνιοι
αἰωνίοις
αἰώνιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αἰώνιος
αἰώνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eternal, for ever, everlasting, perpetual
 • Forms:
  • αἰώνια
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰωνία
   • Adj: Nom Sing Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • αἰωνίᾳ Adj: Dat Sing Fem
  • αἰωνίαν Adj: Acc Sing Fem
  • αἰωνίας Adj: Acc Plur Fem
  • αἰώνιε Adj: Voc Sing Masc
  • αἰώνιοι Adj: Nom Plur Masc
  • αἰωνίοις Adj: Dat Plur Masc
  • αἰώνιον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • αἰωνίου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • αἰωνίους Adj: Acc Plur Fem
  • αἰωνίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • αἰωνίων Adj: Gen Plur Masc
αἰωνίου
αἰωνίους
αἰωνίῳ
αἰωνίων
αἰῶνος
αἰώνων
αἰῶσι
αἰῶσιν