ἀπό
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀπό + Gen = from, away from
  • Of Place: ἀφ᾿ ἵππου (from the horse, i.e., on horseback)
  • Of Place: ἀπὸ Σάρδεων (from Sardis)
  • Of Time: ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου (from this time, i.e., ever since)
  • Fig.: καλεῖσθαι ἀπὸ τινος (to be named after someone)
  • By means: by, with (e.g., στράτευμα συλλέγειν ἀπὸ τῶν χρημάτων - to bring a campaign together by need)
  • By cause: for, in consequence of (e.g., ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος - for this enterprise)
  • Distributive: one by one (e.g., καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. - one by one they all began to make excuses, Luke 14:18)
  • Harmoniously: alike, unanimously, in agreement (e.g., καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι. - they all alike began to make excuses, Luke 14:18)
 • Forms:
  • ἀπ᾿ PREP
  • ἀφ᾿ PREP