ἀπό
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • ἀπό + Gen = from, away from
  • Of Place: ἀφ᾿ ἵππου = from the horse, i.e., on horseback
  • Of Place: ἀπὸ Σάρδεων = from Sardis
  • Of Time: ἀπὸ τούτου τοῦ χρόνου = from this time, i.e., ever since
  • Figurative: καλεῖσθαι ἀπὸ τινος = to be named after someone
  • By means: by, with (e.g., στράτευμα συλλέγειν ἀπὸ τῶν χρημάτων = to bring a campaign together by need)
  • By cause: for, in consequence of
   • ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος = for this enterprise
  • Distributive: one by one
   • καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι = one by one they all began to make excuses, Luke 14:18
  • Harmoniously: alike, unanimously, in agreement
   • καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς πάντες παραιτεῖσθαι = they all alike began to make excuses, Luke 14:18
 • Forms:
  • ἀπ᾿ PREP
  • ἀφ᾿ PREP