ἄπρακτον
ἄπρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disabling
  • unsuccessful, unable to reach the goal, frustrated
  • powerless, inability to reach anything
  • not done, left undone
 • Forms:
  • ἄπρακτον Adj: Acc Sing Masc
ἀπρεπεῖς
ἀπρεπές
ἀπρεπής
ἀπρονοήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: thoughtlessly, unpremeditatedly, unpreparedly, rashly
ἀπρόπτωτος
ἀπροπτώτῳ
ἀπροσδεεῖ
ἀπροσδεεῖς
ἀπροσδεής
ἀπροσδόκητον
ἀπροσδόκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unexpected, unlooked for, surprising, unanticipated
 • Cognates: ἀδόκητος, ἀπροσδόκητος
 • Forms:
  • ἀπροσδοκήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀπροσδόκητον Adj: Acc Sing Fem
ἀπροσδοκήτων
ἀπροσδοκήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unexpectedly, suddenly, without being noticed
ἀπρόσιτον
ἀπρόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • inaccessible, unapproachable
 • Forms:
  • ἀπρόσιτον Adj: Acc Sing Neut
ἀπρόσκοποι
ἀπρόσκοπον
ἀπρόσκοπος
ἀπροσκόπους
ἀπροσκόπῳ
ἀπροσκόπως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without stumbling, without disturbance, blamelessly
ἀπροσωπολήμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: impartially
ἀπροσωπόληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not respecting persons; impartial
ἀπροσωπολήπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without respect of persons