ἃς
 • Parse: Relative Pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: ὅς
ἀσάλευτον
ἀσάλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immovable, unshaken, which cannot be moved, immovable
 • Forms:
  • ἀσάλευτον Adj: Acc Sing Fem
ασαραμελ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Meaning: court of God's people (I Macc. 14:27)
ασαρημωθ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Meaning: Hasaremot
ᾄσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ᾄδω
ᾀσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ἄσβεστον
ἄσβεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inextinguishable, not extinguished, not to be quenched, unquenchable, perpetual
 • Forms:
  • ἄσβεστον Adj: Acc Sing Neut
  • ἄσβεστῳ Adj: Dat Sing Neut
ἄσβεστῳ
ἀσβόλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soot, smoky black
 • Forms:
  • ἀσβόλην Noun: Acc Sing Fem
ἀσβόλην
ἀσεβεῖ
ἀσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ungodliness, impiety, profaneness, iniquity, injustice
 • Forms:
  • ἀσέβειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσεβείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσέβειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσεβείας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀσεβειῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἀσεβείᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀσεβείᾳ
top
ἀσέβειαι
ἀσεβείαις
ἀσέβειαν
ἀσεβείας
ἀσεβεῖν
ἀσεβεῖς
ἀσεβεῖτε
ἀσεβειῶν
ἀσεβές
ἀσεβέσι
ἀσεβέσιν
ἀσεβέστατε
ἀσεβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to perform impious deeds, be impious, live ungodly, act profanely, sin against the gods
 • Cognates: ἀσεβέω, εὐσεβέω, θεοσεβέω
 • Forms:
  • ἀσεβεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσεβεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀσεβῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσεβήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀσεβήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀσεβήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀσεβήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσεβήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀσεβήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀσεβοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἠσεβήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἠσεβηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Neut
  • ἠσέβησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠσεβήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσέβησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠσέβησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠσεβήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠσέβησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠσέβουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
top
ἀσεβῆ
ἀσέβημα
ἀσεβήματα
ἀσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irreverent, impious, ungodly, godless, unholy, profane, sacrilegious
 • Forms:
  • ἀσεβεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀσεβεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσεβές Adj: Nom Sing Neut
  • ἀσεβέσι Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσεβέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσεβέστατε Adj: Voc Sing Masc Superlative
  • ἀσεβῆ Adj: Acc Sing Masc
  • ἀσεβοῦς Adj: Gen Sing Masc
  • ἀσεβῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀσεβῆσαι
ἀσεβήσαντα
ἀσεβήσαντας
ἀσεβήσας
ἀσεβήσει
ἀσεβήσῃ
ἀσεβήσῃς
ἀσεβοῦς
ἀσεβοῦσιν
ἀσεβῶν
top
ασεδεκ
 • Parse: Transliteration of Hebrew noun
 • Meaning: city of justice, destruction (Isa 19:18)
ἀσέλγεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: licentiousness, debauchery, sensuality, filthy, lasciviousness, wantonness, insolence
 • Forms:
  • ἀσελγείας
   • Noun: Gen sing fem
   • Noun: Acc plur fem
  • ἀσελγείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσελγείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσέλγειαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσελγείᾳ
ἀσελγείαις
ἀσέλγειαν
ἀσελγείας
ἀσελγέσι
ἀσελγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: licentious, wanton, brutal, lewd
 • Forms:
  • ἀσελγέσι Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
ασελισι
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: the third (in rank) (Jer. 45:14)
ἄσημα
ἄσημον
ἄσημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unmarked, without mark
  • unintelligible
  • obscure, insignificant
  • Of metal: bullion, plate, uncoined money
 • Cognates: ἄσημος, ἐπίσημος, εὔσημος, παράσημος
 • Forms:
  • ἄσημα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄσημον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀσήμου Adj: Gen Sing Fem
ἀσήμου
top
ἄσηπτα
ἄσηπτον
ἄσηπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not liable to decay or corruption, not rotted, unable to decay
 • Forms:
  • ἄσηπτα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄσηπτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀσήπτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀσήπτων Adj: Gen Plur Neut
ἀσήπτους
ἀσήπτων
ἀσηρωθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: villages, Aseroth (Deut. 2:23)
ᾄσητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἀείδω
ἀσθενεῖ
ἀσθένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • weakness because of sickness or disease
  • weakness because of feebleness (e.g., from old age)
  • weakness because of exhaustion
  • weakness because of lack of moral strength, timidity
 • Forms:
  • ἀσθενείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσθένειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσθενείαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσθένειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσθενείας
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἀσθενειῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀσθενείᾳ
ἀσθένειαι
ἀσθενείαις
ἀσθένειαν
top
ἀσθενείας
ἀσθενεῖς
ἀσθενείτω
ἀσθενειῶν
ἀσθενές
ἀσθενέσιν
ἀσθενέστερα
ἀσθενέστεροι
ἀσθενέστερος
ἀσθενεστέρῳ
ἀσθενεστέρων
ἀσθενέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be weak from sickness or disease
  • to be weak or disabled
  • to be morally weak
  • to be economically weak, i.e., poor
 • Cognates: ἀσθενέω, ἐξασθενέω
 • Forms:
  • ἀσθενεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀσθενείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀσθενῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσθενήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀσθενήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • ἀσθενήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσθενήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀσθενήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀσθενήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀσθενήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀσθενοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀσθενοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀσθενοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀσθενοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀσθενοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀσθενοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀσθενούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀσθενοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀσθενοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἀσθενῶ
   • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
   • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἀσθενῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀσθενῶν
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
   • Adj: Gen Plur Masc
  • ἠσθένει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠσθενήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἠσθενηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • ἠσθένησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠσθενήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσθένησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠσθένησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠσθενήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠσθένησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠσθένησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀσθενῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀσθενής
ἀσθένημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • weakness, ailment
  • weakness of conscience
 • Forms:
  • ἀσθενήματα Noun: Acc Plur Neut
ἀσθενήματα
ἀσθενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weak, powerless
  • sick, ill
  • physically weak, feeble, miserable
  • morally weak
  • weak in influence, without influence
  • structurally weak (e.g., weak stones unable to support)
 • Forms:
  • ἀσθενεῖς Adj: Nom/Acc Plur Masc
  • ἀσθενές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀσθενέσιν Adj: Dat Plur Masc
  • ἀσθενεστέρων Adj: Gen Plur Masc/Neut Comparative
  • ἀσθενέστερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • ἀσθενέστεροι Adj: Nom Plur Masc Comparative
  • ἀσθενέστερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
  • ἀσθενεστέρῳ Adj: Dat Sing Neut Comparative
  • ἀσθενῆ
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀσθενοῦς Adj: Gen Sing Masc
ἀσθενῆσαι
ἀσθενήσας
ἀσθενήσασαν
ἀσθενήσει
ἀσθενήσεις
ἀσθενήσῃ
ἀσθενήσουσιν
ἀσθενήσω
top
ἀσθενοῦμεν
ἀσθενοῦν
ἀσθενοῦντα
ἀσθενοῦντας
ἀσθενοῦντες
ἀσθενοῦντος
ἀσθενούντων
ἀσθενοῦς
ἀσθενοῦσαν
ἀσθενοῦσιν
ἀσθενόψυχοι
ἀσθενόψυχος
ἀσθενῶ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ἀσθενέω
ἀσθενῶμεν
ἀσθενῶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • Adj: Gen Plur Masc
 • Root: ἀσθενέω
top
ἄσθμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: breath, short-drawn breath, vapour, panting
ἀσθμαίνει
ἀσθμαίνω
ἀσίδα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stork, heron
ἀσίδηρον
ἀσίδηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not of iron, non-ferrous
 • Forms:
  • ἀσίδηρον Adj: Acc Sing Fem
ἀσινεῖς
ἀσινῆ
ἀσινής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unmolested, unhurt, unharmed
 • Forms:
  • ἀσινεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσινῆ Adj: Acc Sing Masc
ἀσιτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fast, abstain from food
 • Forms:
  • ἀσιτήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀσιτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀσιτήσομεν
ἀσιτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without food
ἀσιτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fasting, abstinence, lack of appetite
 • Forms:
  • ἀσιτίας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀσιτίας
ἄσιτοι
ἄσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without eating, fasting, without food
 • Forms:
  • ἄσιτοι Adj: Nom Plur Masc
ἀσιτοῦντες
ἀσκεῖν
ἀσκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to practice, engage in, elaborate, train, exercise, work out
  • to work skillfully
 • Cognates: ἐξασκέω
 • Forms:
  • ἀσκεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσκουμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀσκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀσκοῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀσκῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • ἠσκοῦμεν Verb: Imp act ind 1st plur
ἀσκήσεως
ἄσκησιν
ἄσκησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: exercise, practice, training
 • Forms:
  • ἄσκησιν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσκήσεως Noun: Gen Sing Fem
ἀσκητάς
ἀσκητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who practices (something), someone who habitually performs (something)
 • Forms:
  • ἀσκητάς Noun: Acc Plur Masc
ἀσκοί
top
ἀσκόν
ἀσκοπυτίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: leather canteen, leather bottle, bota
 • Forms:
  • ἀσκοπυτίνην Noun: Acc Sing Fem
ἀσκοπυτίνην
ἀσκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: leather bag or bottle, a skin or hide made into a bag, esp. wineskin, bota bag, canteen
 • Forms:
  • ἀσκοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀσκόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀσκοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀσκούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀσκῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀσκοῦ
ἀσκουμένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἀσκέω
ἀσκοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀσκέω
ἀσκούς
ἀσκοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἀσκέω
ἄσκυλτον
ἄσκυλτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not tortured, untroubled, undisturbed, unmoved
 • Forms:
  • ἄσκυλτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀσκῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ἀσκέω
ἀσκῷ
top
ᾆσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a song, a lyric ode
 • Forms:
  • ᾄσματος Noun: Gen Sing Neut
  • ᾀσμάτων Noun: Gen Plur Neut
ᾄσματος
ᾀσμάτων
ἀσμενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be well-pleased, be satisfied with, be happy with
 • Forms:
  • ἠσμένισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἄσμενοι
ἄσμενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: glad, eager
 • Forms:
  • ἄσμενοι Adj: Nom Plur Masc
ἀσμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: gladly, readily
ᾄσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ᾄδω
ᾄσομεν
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ᾄδω
ᾆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ᾄδω
ᾄσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ᾄδω
ἄσοφοι
ἄσοφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unwise, foolish
 • Forms:
  • ἄσοφοι Adj: Nom Plur Masc
top
ἀσπάζεσθαι
ἀσπάζεται
ἀσπάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to greet, welcome, embrace, salute, pay one's respects
 • Cognates: ἀντασπάζομαι, ἀπασπάζομαι, ἀσπάζομαι
 • Forms:
  • ἀσπάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀσπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀσπαζομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀσπαζομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀσπάζονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀσπάζου Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἄσπασαι Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἀσπασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἀσπασάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἀσπάσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀσπάσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἀσπάσησθε Verb: Aor Mid Deponent Subj 2nd Plur
  • ἀσπασόμενοι Verb: Fut Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἀσπασομένους Verb: Fut Mid Part Acc Plur Masc
  • ἠσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠσπάσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠσπάζοντο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
ἀσπαζομένην
ἀσπαζομένων
ἀσπάζονται
ἀσπάζου
ἀσπάλαθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: aspalathus, spinous shrub, camel thorn (Sir. 24:15)
ἀσπάλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blind-rat, Spalax typhlus, mole (Lev. 11:30)
ἄσπασαι
ἀσπασάμενοι
ἀσπασάμενος
ἀσπάσασθαι
top
ἀσπάσασθε
ἀσπάσησθε
ἀσπασμόν
ἀσπασμός
ἀσπασμοῦ
ἀσπασμούς
ἀσπασόμενοι
ἀσπασομένους
ἀσπίδα
ἀσπίδας
ἀσπίδες
ἀσπίδι
ἀσπιδίσκαις
ἀσπιδίσκας
ἀσπιδίσκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shield, small shield, disk, boss
 • Forms:
  • ἀσπιδίσκαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀσπιδίσκας Noun: Acc Plur Fem
top
ἀσπίδος
ἀσπίδων
ἄσπιλοι
ἄσπιλον
ἄσπιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unblemished, spotless, without spot, unspotted
 • Forms:
  • ἄσπιλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄσπιλον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀσπίλου Adj: Gen Sing Masc
ἀσπίλου
ἀσπίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • asp, cobra, snake
  • shield, a buckler
 • Forms:
  • ἀσπίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσπίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀσπίδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀσπίδι Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσπίδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἀσπίδων Noun: Gen Plur Fem
ἄσπλαγχνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: merciless
ἄσπονδοι
ἄσπονδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irreconcilable, without libation, truceless, implacable, truce-breaker
 • Forms:
  • ἄσπονδοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσπόνδους Adj: Acc Plur Masc
ἀσπόνδους
ἀσσάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neuter
 • Meaning: basket
ἀσσάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an assarius, small copper coin worth one-sixteenth of a denarius, thus purchasing power of about $5.00 (in 2012)
 • Forms:
  • ἀσσαρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀσσαρίων Noun: Gen Plur Neut
top
ἀσσαρίου
ἀσσαρίων
ἆσσον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer
ἀσταθῆ
ἀσταθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsteady, unstable
 • Forms:
  • ἀσταθῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀστατέω
ἄστατος
ἀστατοῦμεν
ἄστεγον
ἄστεγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • homeless, without roof, houseless, unsheltered
  • unguarded
 • Forms:
  • ἄστεγον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀστέγους Adj: Acc Plur Masc
ἀστέγους
ἀστεία
ἀστείαν
top
ἀστεῖον
ἀστεῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • beautiful, well-formed, pretty, graceful, charming, handsome
  • acceptable, well-pleasing
  • urbane, of the town, a town person
 • Forms:
  • ἀστεία Adj: Nom Sing Fem
  • ἀστείαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀστεῖον Adj: Acc Sing Neut
ἀστείως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: honestly, honourably
ἄστεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: insufferable, unendurable
ἀστέρα
ἀστέρας
ἀστέρες
ἀστέρι
ἀστέρος
ἀστέρων
ἀστήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: star
 • Forms:
  • ἀστέρι Noun: Dat Sing Masc
  • ἀστέρα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀστέρας Noun: Acc Plur Masc
  • ἀστέρες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀστέρος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀστέρων Noun: Gen Plur Masc
ἀστήρικτοι
ἀστήρικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfixed, vacillating, unstable, weak
 • Forms:
  • ἀστήρικτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀστηρίκτους Adj: Acc Plur Fem
top
ἀστηρίκτους
ἅστινας
ἀστομάχητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not easily angered
ἄστοργοι
ἄστοργος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard-hearted, unloving, without natural affection
 • Forms:
  • ἄστοργοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀστόργους Adj: Acc Plur Masc
ἀστόργους
ἀστόχει
ἀστοχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 1st Sing
 • Meaning:
  • to miss the mark, miss, fail, deviate from truth, err, swerve
  • to ignore
 • Forms:
  • ἀστοχήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστόχησας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀστόχει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀστοχήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀστοχοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἠστόχησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀστοχήσαντας
ἀστοχήσαντες
ἀστόχησας
ἀστοχοῦντι
ἄστρα
top
ἀστράγαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knuckle, fist
  • neck-vertebra
 • Forms:
  • ἀστραγάλους Noun: Acc Plur Masc
ἀστραγάλους
ἀστραπαί
ἀστραπάς
ἀστραπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lightning, bright shining, a flash of lightning
 • Forms:
  • ἀστραπαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀστραπάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀστραπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀστραπήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀστραπῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀστραπῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀστραπῇ
ἀστραπήν
ἀστραπῆς
ἀστράπτοντας
ἀστράπτουσα
ἀστραπτούσαις
ἀστραπτούσῃ
ἀστράπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to flash as lightning, shine, lighten, hurl lightning, gleam
 • Cognates: ἀστράπτω, διαστράπτω, ἐξαστράπτω, περιαστράπτω
 • Forms:
  • ἀστράπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀστράπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀστραπτούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἀστραπτούσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἄστραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
top
ἀστραπῶν
ἄστραψον
ἄστροις
ἀστρολόγοι
ἀστρολόγος
ἄστρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: star, a constellation, collection of stars
 • Forms:
  • ἄστρα Noun: Nom Plur Neut
  • ἄστροις Noun: Dat Plur Neut
  • ἄστρων Noun: Gen Plur Neut
  • ἄστρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἄστρῳ
ἄστρων
ἀστυγείτονας
ἀστυγείτων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: neighbouring, near or bordering on a city
 • Forms:
  • ἀστυγείτονας Adj: Acc Plur Fem
ἀσυγκρασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of sharing, without community spirit
ἀσύγκριτον
ἀσύγκριτος
ἀσυλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inviolability, right of sanctuary
 • Forms:
  • ἀσυλίᾳ Noun: Dat Sing Fem
top
ἀσυλίᾳ
ἄσυλον
ἄσυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe from violence, inviolate
 • Forms:
  • ἄσυλον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀσύλου Adj: Gen Sing Masc
ἀσύλου
ἀσύμφορα
ἀσύμφορον
ἀσύμφορος
ἀσύμφωνοι
ἀσύμφωνον
ἀσύμφωνος
ἀσύνετε
ἀσύνετοι
ἀσύνετον
ἀσύνετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: foolish, without understanding, unintelligent, senseless, stupid
 • Forms:
  • ἀσύνετε Adj: Voc Sing Masc/Fem
  • ἀσύνετοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀσύνετον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀσυνέτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀσυνέτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀσυνέτῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀσυνέτων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀσυνετώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
top
ἀσυνέτου
ἀσυνέτους
ἀσυνέτῳ
ἀσυνέτων
ἀσυνετώτερος
ἀσυνθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breach of covenant, transgression, faithlessness
 • Forms:
  • ἀσυνθεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσυνθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσυνθεσίᾳ
ἀσυνθεσίαν
ἀσυνθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to break covenant, be faithless
 • Cognates: ἀθετέω
 • Forms:
  • ἀσυνθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀσυνθετήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀσυνθετοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἠσυνθέτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠσυνθετήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἠσυνθετήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠσυνθέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀσυνθετῆσαι
ἀσυνθετήσητε
ἀσύνθετος
ἀσυνθέτου
top
ἀσυνθετοῦντας
ἀσυνθέτους
ἀσυνκρασία
ἀσυνκρᾶσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing fem
  • Noun: Acc plur fem
 • Meaning: lack of community, not blending with, not mixing with
 • Cognates: ἀσυνκρᾶσις, σύγκρασις
 • Forms:
  • ἀσυνκρασία Noun: Acc Sing fem
ἀσυρῆ
ἀσυρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lewd, filthy
 • Forms:
  • ἀσυρῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀσφάλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • safety, security (against stumbling)
  • firmness, steadfastness, stability
  • certainty, truth
 • Forms:
  • ἀσφαλείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσφάλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσφαλείας Noun: Gen Sing Fem
ἀσφαλείᾳ
ἀσφάλειαν
ἀσφαλείας
ἀσφαλεῖς
ἀσφαλές
ἀσφαλῆ
top
ἀσφαλής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning:
  • safe, secure
  • unfailing, trusty
  • firm, unmovable
  • sure, certain, steadfast
 • Cognates: ἀσφαλής, ἐπισφαλής
 • Forms:
  • ἀσφαλεῖς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀσφαλές Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀσφαλῆ Adj: Acc Sing Fem
ἀσφαλίζομαι
ἀσφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to guard, keep from escaping
  • to safeguard, provide safe conduct
  • to watch out for someone's safety
 • Cognates: ἀσφαλίζω, κατασφαλίζω, σφαλίζω
 • Forms:
  • ἀσφαλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass ind 1st sing
  • ἀσφαλισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀσφαλίσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἀσφαλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἠσφαλισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠσφαλίσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἠσφαλίσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
ἀσφαλισάμενος
ἀσφαλίσασθε
ἀσφαλισθῆναι
ἀσφαλτόπισσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: tar, asphalt, pitch, bitumen
 • Forms:
  • ἀσφαλτοπίσσῃ Noun: Dat Sing Fem
ἀσφαλτοπίσσῃ
ἄσφαλτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: asphalt, bitumen, pitch, tar
 • Forms:
  • ἀσφάλτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀσφάλτῳ Noun: Dat Sing Fem
ἀσφάλτου
ἀσφαλτόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to smear with pitch, cover with tar
 • Forms:
  • ἀσφαλτώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
top
ἀσφάλτῳ
ἀσφαλτώσεις
ἀσφαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: securely, assuredly, safely
ἄσχημον
ἀσχήμονα
ἀσχημονεῖ
ἀσχημονεῖν
ἀσχημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behave disgracefully, dishonour oneself, be indecent
 • Cognates: εὐσχημονέω
 • Forms:
  • ἀσχημονεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀσχημονήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀσχημονοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀσχημονοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
ἀσχημονήσει
ἀσχήμονι
ἀσχημονοῦσα
ἀσχημονοῦσαν
ἀσχημοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • shame (i.e., private parts)
  • shameful deed
  • disgrace
 • Forms:
  • ἀσχημοσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀσχημοσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσχημοσύνης Noun: Gen Sing Fem
top
ἀσχημοσύνῃ
ἀσχημοσύνην
ἀσχημοσύνης
ἀσχήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indecent, shameful, unpresentable, unworthy
 • Forms:
  • ἄσχημον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀσχήμονα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀσχήμονι Adj: Dat Sing Masc
ἀσχολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to engage, occupy
 • Forms:
  • ἀσχοληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀσχοληθήσεται
ἀσχολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: occupation, engagement, lack of leisure
 • Forms:
  • ἀσχολίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀσχολίαν
ᾄσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ᾄδω
ἀσωμάτοις
ἀσώματον
ἀσώματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bodiless, disembodied, incorporeal
 • Forms:
  • ἀσωμάτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀσώματον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ᾄσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ᾄδω
top
ἀσωτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: luxury, debauchery, dissipation, wastefulness, profligacy, incorrigibility, unsavedness
 • Forms:
  • ἀσωτίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀσωτίας Noun: Gen Sing Fem
ἀσωτίαν
ἀσωτίας
ἀσώτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: luxurious, debauched, profligate
ἀσώτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: dissolutely, riotous