αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not in narrow-minded fashion, unselfishly, nobly
 • Note: compare βάναυσος = base, vulgar
 • Concord: 1Clem 44:3
ἀβαρῆ
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀβαρής
 • Concord: 2Cor 11:9
ἀβαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weightless, not burdensome
 • Concord: 2Cor 11:9
 • Forms:
  • ἀβαρῆ Adj: Acc Sing Masc
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thorn bushes, brambles
 • Concord: Judg 8:7
ἀβασίλευτον
top
ἀβασίλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not ruled by a king, without a king, having no ruler
 • Concord: Prov 30:27
 • Cognates: βασιλευτός
 • Forms:
  • ἀβασίλευτον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀβάστακτον
ἀβάστακτος
top
ἀβάτοις
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut
 • Root: ἄβατος
 • Concord: Wis 11:2
ἄβατον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄβατος
 • Concord: Lev 16:22; Job 38:27; Jer 6:8; 12:10; 30:7,11,18; 31:9; 32:18,38; 33:18; 49:18; 51:6,22; 3Macc 5:43; Barn 2:4,23;
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inaccessible, untrodden, trackless, impassable
 • Concord: Lev 16:22; Job 38:27; Ps 62(63):1; 106(107):40; Jer 2:6; 6:8; 12:10; 30:7,11,18; 31:9; 32:18,38; 33:18; 49:18; 51:6,22; 3Macc 5:43; Barn 2:4,23; Wis 5:7; 11:2
 • Cognates: βατός
 • Forms:
  • ἀβάτοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἄβατον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀβάτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀβάτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀβάτους
top
ἀβατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to be unattainable, make impassable
  • Passive: to be laid waste
 • Concord: Jer 30:14
 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
 • Parse: Adj: Dat Sing Fem
 • Root: ἄβατος
 • Concord: Ps 62(63):1; 106(107):40; Jer 2:6
ἀβατωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀβατόω
 • Concord: Jer 30:14
Ἀββά, Ἀββα, Ἀββᾶ
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Abba, father
 • Concord: Mark 14:36; Rom 8:15; Gal 4:6
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: records, words, annals
 • Concord: 1Chron 4:22
top
ἀβιρά
 • Parse: Hebrew: Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: court, fortified town, the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
 • Concord: Gen 25:4; Neh 1:1
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
 • Concord: Wis 19:6
ἀβλαβῆ
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmless, unhurt, causing no harm, suffering no harm
 • Note: Compare opposite: βλάπτω
 • Concord: Wis 18:3; 19:6
 • Forms:
  • ἀβλαβῆ Adj: Acc Sing Masc
  • ἀβλαβεῖς
   • Adj: Nom Plur Masc/Fem
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
top
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helplessness, want of help
 • Concord: Sir 51:10
 • Forms:
  • ἀβοηθησίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without help, helpless, unhelpful, cut off from help
 • Concord: 2Macc 3:28; Wis 12:6
 • Forms:
  • ἀβοήθητον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀβοηθήτων Adj: Gen Plur Fem
ἀβοηθήτων
top
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ill-advisedly, inconsiderately, recklessly, indiscreetly, against sound judgment
 • Concord: 1Macc 5:67
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inconsideration, ill-advisedness, thoughtlessness, recklessness, irresolution, indecision
 • Concord: Prov 14:17; Barn 3:28
 • Forms:
  • ἀβουλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀβουλίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: favourite slave, maiden, maid, female personal servant, lady-in-waiting
 • Concord: Gen 24:61; Ex 2:52; Est 2:9; 4:4,16; 5:1a,d; Jud 8:10,33; 10:2,5,17; 13:9; 16:23
 • Forms:
  • ἅβρᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἅβραι Noun: Nom Plur Fem
  • ἅβραις Noun: Dat Plur Fem
  • ἅβραν Noun: Acc Sing Fem
  • ἅβρας Noun: Acc Plur Fem
top
ἅβρᾳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἅβρα
 • Concord: Jud 10:5,17; 13:9
ἅβραι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἅβρα
 • Concord: Gen 24:61; Ex 2:5; Est 4:4,16
ἅβραις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἅβρα
 • Concord: Est 2:9
ἅβραν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἅβρα
 • Concord: Ex 2:5; Jud 8:10; 10:2; 16:23
ἅβρας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἅβρα
 • Concord: Est 5:1a,d; Jud 8:33
top
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of rain, drought, prolonged want of rain
 • Note: Compare: βρέχω
 • Concord: Jer 14:1; 17:8; Sir 35:24; Par 2:8
 • Forms:
  • ἀβροχίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβροχίας
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀβροχία
 • Concord: Jer 14:1; 17:8; Sir 35:24
ἄβρωτα
ἄβρωτος
top
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Ps 76(77):16; 134(135):6; 148:7; Prov 3:20; 1Clem 59:3
ἀβύσσοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Ps 134(135):6; 1Clem 59:3
ἄβυσσον
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Job 41:23,24; Ps 41(42):7; Eze 26:19; Amos 7:4; Luke 8:31; Rom 10:7; Rev 20:3; Odes 12:3; Sir 1:3; 42:18; 43:23
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deep, bottomless, unfathomed pit, abyss, underworld
  • aquifer, underground water source, fountain of the deep, river source
 • Cognates: ἄβυσσος, βύσσος
 • Concord: Gen 1:2; 7:11; 8:2; Deut 8:7; 33:13; Job 38:16,30; 41:23, 24; Ps 17(18):15; 32(33):7; 41(42):7; 70(71):20,21; 76(77):16; 105(106):9; 106(107):26; 134(135):6; 148:7; Prov 3:20; 8:24; Isa 44:27; Isa 51:10; 63:13; Eze 26:19; Dan 3:55; Amos 7:4; Luke 8:31; Rom 10:7; Rev 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3; Odes 8:54; 12:3; Pssol 17:19; Sir 1:3; 24:5,29; 42:18; 43:23; Wis 10:19; 1Clem 20:5; 28:3; 59:3
 • Forms:
  • ἄβυσσοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀβύσσοις Noun: Dat Plur Fem
  • ἄβυσσον Noun: Acc Sing Fem
  • ἀβύσσου Noun: Gen Sing Fem
  • ἀβύσσους Noun: Acc Plur Fem
  • ἀβύσσῳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀβύσσων Noun: Gen Plur Fem
top
ἀβύσσου
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Gen 1:2; 7:11; 8:2; Job 38:16,30; 41:24; Isa 51:10; 63:13; Rev 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1; Sir 24:29; Wis 10:19
ἀβύσσους
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Ps 32(33):7; Prov 8:24; Dan 3:55; 1Clem 28:3; Odes 8:54
ἀβύσσῳ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Ps 17(18):15; 105:9; Isa 44:27
ἀβύσσων
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἄβυσσος
 • Concord: Deut 8:7; 33:13; Ps 70(71):20,21; 106(107):26; Pssol 17:19; Sir 24:5; 1Clem 20:5