αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not in narrow-minded fashion, unselfishly, nobly
 • Note: compare βάναυσος = base, vulgar
ἀβαρῆ
ἀβαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weightless, not burdensome
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀβαρήςἀβαρές
GENἀβαροῦς
DATἀβαρεῖ
ACCἀβαρῆἀβαρές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀβαρεῖςἀβαρῆ
GENἀβαρῶν
DATἀβαρέσι(ν)
ACCἀβαρεῖςἀβαρῆ
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thorn bushes, brambles
ἀβασίλευτον
ἀβασίλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not ruled by a king, without a king, having no ruler
 • Cognates: βασιλευτός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀβασίλευτοςἀβασίλευτον
GENἀβασιλεύτου
DATἀβασιλεύτῳ
ACCἀβασίλευτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀβασίλευτοιἀβασίλευτα
GENἀβασιλεύτων
DATἀβασιλεύτοις
ACCἀβασιλεύτουςἀβασίλευτα
ἀβάστακτον
ἀβάστακτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀβάστακτοςἀβάστακτον
GENἀβαστάκτου
DATἀβαστάκτῳ
ACCἀβάστακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀβάστακτοιἀβάστακτα
GENἀβαστάκτων
DATἀβαστάκτοις
ACCἀβαστάκτουςἀβάστακτα
ἀβάτοις
ἄβατον
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inaccessible, untrodden, trackless, impassable
 • Cognates: βατός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄβατοςἄβατον
GENἀβάτου
DATἀβάτῳ
ACCἄβατον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄβατοιἀβατα
GENἀβατῶν
DATἀβάτοις
ACCἀβάτουςἄβατα
ἀβάτους
ἀβατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to be unattainable, make impassable
  • Passive: to be laid waste
 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
ἀβατωθῇ
Ἀββά
Ἀββα
Ἀββᾶ
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Abba, father
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: records, words, annals
ἀβιρά
 • Parse: Hebrew: Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: court, fortified town, the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβῆ
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmless, unhurt, causing no harm, suffering no harm
 • Note: Compare opposite: βλάπτω
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀβλαβήςἀβλαβές
GENἀβλαβοῦς
DATἀβλαβεῖ
ACCἀβλαβῆἀβλαβές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀβλαβεῖςἀβλαβῆ
GENἀβλαβῶν
DATἀβλαβέσι(ν)
ACCἀβλαβεῖςἀβλαβῆ
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helplessness, want of help
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀβοηθησίαἀβοηθησίαι
GENἀβοηθησίαςἀβοηθησιῶν
DATἀβοηθησίᾳἀβοηθησίαις
ACCἀβοηθησίανἀβοηθησίας
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without help, helpless, unhelpful, cut off from help
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀβοήθητοςἀβοήθητον
GENἀβοηθήτου
DATἀβοηθήτῳ
ACCἀβοήθητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀβοήθητοιἀβοήθητα
GENἀβοηθήτων
DATἀβοηθήτοις
ACCἀβοηθήτουςἀβοήθητα
ἀβοηθήτων
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ill-advisedly, inconsiderately, recklessly, indiscreetly, against sound judgment
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inconsideration, ill-advisedness, thoughtlessness, recklessness, irresolution, indecision
 • Forms:
 
 SingularPlural
NOMἀβουλίαἀβουλίαι
GENἀβουλίαςἀβουλιῶν
DATἀβουλίᾳἀβουλίαις
ACCἀβουλίανἀβουλίας
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: favourite slave, maiden, maid, female personal servant, lady-in-waiting
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅβραἅβραι
GENἅβραςἁβρῶν
DATἅβρᾳἅβραις
ACCἅβρανἅβρας
VOCἅβραἅβραι
ἅβρᾳ
ἅβραι
ἅβραις
ἅβραν
ἅβρας
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of rain, drought, prolonged want of rain
 • Note: Compare: βρέχω
 
 SingularPlural
NOMἀβροχίαἀβροχίαι
GENἀβροχίαςἀβροχιῶν
DATἀβροχίᾳἀβροχίαις
ACCἀβροχίανἀβροχίας
ἀβροχίας
ἄβρωτα
ἄβρωτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄβρωτοςἄβρωτον
GENἀβρώτου
DATἀβρώτῳ
ACCἄβρωτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄβρωτοιἄβρωτα
GENἀβρώτων
DATἀβρώτοις
ACCἀβρώτουςἄβρωτα
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
ἀβύσσοις
ἄβυσσον
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deep, bottomless, unfathomed pit, abyss, underworld
  • aquifer, underground water source, fountain of the deep, river source
 • Cognates: ἄβυσσος, βύσσος
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄβυσσοςἄβυσσοι
GENἀβύσσουἀβύσσων
DATἀβύσσῳἀβύσσοις
ACCἄβυσσονἀβύσσους
VOCἄβυσσεἄβυσσοι
ἀβύσσου
ἀβύσσους
ἀβύσσῳ
ἀβύσσων