αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως  
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not in narrow-minded fashion, unselfishly, nobly
 • Note: compare βάναυσος = base, vulgar
ἀβαρῆ  
ἀβαρής  
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: weightless, not burdensome
 • Forms:
  • ἀβαρῆ Adj: Acc Sing Masc
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thorn bushes, brambles
ἀβασίλευτον  
ἀβασίλευτος  
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not ruled by a king, without a king, having no ruler
 • Cognates: βασιλευτός
 • Forms:
  • ἀβασίλευτον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀβάστακτον  
ἀβάστακτος  
ἀβάτοις
ἄβατον  
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inaccessible, untrodden, trackless, impassable
 • Cognates: βατός
 • Pattern:
  Singular
   MascFemNeut
  NOMἄβατοςἄβατον
  GENἀβάτου
  DATἀβάτῳ
  ACCἄβατον
  Plural
   MascFemNeut
  NOMἄβατοιἀβατα
  GENἀβατῶν
  DATἀβάτοις
  ACCἀβάτουςἄβατα
ἀβάτους
ἀβατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to be unattainable, make impassable
  • Passive: to be laid waste
 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
ἀβατωθῇ
ἈββάἈββαἈββᾶ 
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning: Abba, father
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning: records, words, annals
ἀβιρά
 • Parse: Hebrew: Noun
 • Hebrew:
 • Meaning: court, fortified town, the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβῆ
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harmless, unhurt, causing no harm, suffering no harm
 • Note: Compare opposite: βλάπτω
 • Forms:
  • ἀβλαβῆ Adj: Acc Sing Masc
  • ἀβλαβεῖς
   • Adj: Nom Plur Masc/Fem
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helplessness, want of help
 • Forms:
  • ἀβοηθησίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without help, helpless, unhelpful, cut off from help
 • Forms:
  • ἀβοήθητον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀβοηθήτων Adj: Gen Plur Fem
ἀβοηθήτων
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ill-advisedly, inconsiderately, recklessly, indiscreetly, against sound judgment
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inconsideration, ill-advisedness, thoughtlessness, recklessness, irresolution, indecision
 • Forms:
  • ἀβουλίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀβουλίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: favourite slave, maiden, maid, female personal servant, lady-in-waiting
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἅβραἅβραι
  GENἅβραςἁβρῶν
  DATἅβρᾳἅβραις
  ACCἅβρανἅβρας
  VOCἅβραἅβραι
ἅβρᾳ
ἅβραι
ἅβραις
ἅβραν
ἅβρας
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of rain, drought, prolonged want of rain
 • Note: Compare: βρέχω
 • Forms:
  • ἀβροχίας Noun: Gen Sing Fem
ἀβροχίας
ἄβρωτα
ἄβρωτος
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
ἀβύσσοις
ἄβυσσον
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deep, bottomless, unfathomed pit, abyss, underworld
  • aquifer, underground water source, fountain of the deep, river source
 • Cognates: ἄβυσσος, βύσσος
 • Pattern:
  Feminine
   SingularPlural
  NOMἄβυσσοςἄβυσσοι
  GENἀβύσσουἀβύσσων
  DATἀβύσσῳἀβύσσοις
  ACCἄβυσσονἀβύσσους
  VOCἄβυσσεἄβυσσοι
ἀβύσσου
ἀβύσσους
ἀβύσσῳ
ἀβύσσων