αβακ
 • Parse: Transliterated Hebrew
 • Hebrew:
 • Meaning: fine white linen
ἀβαναύσως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • unselfishly
  • not in narrow-minded fashion
  • nobly
 • Compare: βάναυσος = base, vulgar
ἀβαρῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀβαρής
ἀβαρής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • weightless
  • not burdensome, not offensive
  • easy (to lift and carry)
 • Compare: βάρημα = burden, load
 • Concord: 2Cor 11:9
 • Forms:
αβαρκηνιν
 • Parse: Transliterated Hebrew plural noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • thorn bushes
  • brambles
ἀβασάνιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not tortured, untortured, unexamined
 • Forms:
ἀβασανίστως
ἀβασίλευτον
ἀβασίλευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not ruled by a king
  • without a king
  • having no ruler

   ἀβασίλευτόν ἐστιν ἡ ἀκρὶς
   the locust have no king (Prov 30:27)

 • Concord: Prov 30:27
 • Forms:
ἀβάστακτον
ἀβάστακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not to be carried
 • Forms:
ἀβάτοις
ἄβατον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄβατος
ἄβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inaccessible, not fordable (e.g., a river or stream that cannot be easily crossed)
   • impassable (e.g., a desert devoid of water)
   • impassable (e.g., a distance so great that you would die before reaching its end)
   • impassable (e.g., a rocky area over which you couldn't walk)
   • untrodden
   • trackless
   • not permitted, off limits (e.g., an area forbidden by religious or legal authorities)
  • Substantival:
   • land that is not easily open for travel
   • deserted and unproductive land
 • Compare: βατός = passable, accessible
 • Concord: Lev 16:22; Job 38:27; Ps 63(62):2; 107(106):40; Jer 2:6; 6:8; 12:10; LXX (28:43; 29:14,18; 30:2,11; 31:9; 32:4,24; 33:18; 39:43; 41:22; 49:18; 51:6,22)
 • Forms:
ἀβάτους
ἀβατόω
 • Meaning:
  • Active:
   • to be unattainable
   • to make impassable
  • Passive:
   • to be laid waste
 • Concord: Jer 29:21 LXX
 • Forms:
  • ἀβατωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἀβάτῳ
ἀβατωθῇ
Ἀββᾶ, Ἀββά, Ἀββα, Ἀββᾶ
 • Parse: Transliterated Aramaic singular noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • Abba
  • father
 • Concord: Mar 14:36; Rom 8:15; Gal 4:6
ἀβέβαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unreliable
 • Forms:
αβεδηριν
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • records
  • words
  • annals
ἀβιρά
 • Parse: Hebrew: Noun
 • Hebrew:
 • Meaning:
  • court
  • fortified town
  • the citadel
 • Note: Gen 25:4 has
 • Concord: Neh 1:1
ἀβίωτον
ἀβίωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: insupportable, not to be lived, not worth living
 • Forms:
ἀβλαβεῖς
 • Parse:
  • Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβῆ
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀβλαβής
ἀβλαβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • harmless
  • unhurt
  • causing no harm
  • suffering no harm
 • Compare: βλάπτω = to harm, injure, hinder
 • Forms:
ἀβοηθησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • helplessness
  • want of help
 • Compare: βοήθεια = help, aid and βοηθέω = to help, aid
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀβοηθησίαἀβοηθησίαι
GENἀβοηθησίαςἀβοηθησιῶν
DATἀβοηθησίᾳἀβοηθησίαις
ACCἀβοηθησίανἀβοηθησίας
ἀβοηθησίας
ἀβοήθητον
ἀβοήθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • without help
  • helpless
  • unhelpful
  • cut off from help
 • Compare: βοηθός = help, helper; βοηθέω = to help
 • Concord: Ps 87:5
 • Forms:
ἀβοηθήτων
ἀβουλεύτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ill-advisedly
  • inconsiderately
  • recklessly
  • indiscreetly
  • against sound judgment
 • Compare: βουλεύω = to plan
ἀβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inconsideration
  • ill-advisedness
  • thoughtlessness
  • recklessness
  • irresolution
  • indecision
 • Concord: Prov (11:6); 14:17
 • Forms:
Noun
 SingularPlural
NOMἀβουλίαἀβουλίαι
GENἀβουλίαςἀβουλιῶν
DATἀβουλίᾳἀβουλίαις
ACCἀβουλίανἀβουλίας
ἀβουλίαν
ἀβουλίας
ἀβούλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: inconsiderately
ἅβρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • favourite slave
  • female attendant
  • maiden
  • maid
  • female personal servant
  • lady-in-waiting
 • Concord: Gen 24:61; Ex 2:5,5; Est 2:9; 4:4,16
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἅβραἅβραι
GENἅβραςἁβρῶν
DATἅβρᾳἅβραις
ACCἅβρανἅβρας
VOCἅβραἅβραι
ἅβρᾳ
ἅβραι
ἅβραις
ἅβραν
ἅβρας
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἅβρα
ἁβρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: splendour, luxury
ἁβρότητι
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: splendour, luxury
 • Root: ἁβρότης
ἀβροχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • lack of rain
  • drought
  • prolonged want of rain
 • Compare: βρέχω = to rain, wet
 • Concord: Jer 14:1 LXX; 17:8 LXX
 
 SingularPlural
NOMἀβροχίαἀβροχίαι
GENἀβροχίαςἀβροχιῶν
DATἀβροχίᾳἀβροχίαις
ACCἀβροχίανἀβροχίας
ἀβροχίας
ἄβρωτα
ἄβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not edible
  • inedible
  • divine
  • not eaten (by worms)
 • Concord: Prov 24:23
 • Forms:
ἀβρώτους
ἄβυσσοι
ἀβύσσοις
ἄβυσσον
ἄβυσσος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hole
   • deep
   • bottomless
   • unfathomed pit
   • abyss
   • underworld
  • water
   • aquifer
   • underground water source
   • fountain of the deep
   • river source
 • Concord: Luke 8:31; Rom 10:7; Rev 9:1,2,11; 11:7; 17:8; 20:1,3
  Gen 1:2; 7:11; 8:2; Deut 8:7; 33:13; Job 28:14; 36:16; 38:16; 41:22,23,23; Ps 33(32):7; 36(35):7; 42(41):8,8; 71(70):20,21; 77(76):17; 78(77):15; 104(103):6; 106(105):9; 107(106):26; 135(134):6; 148:7; Prov 3:20; 8:24; Isa 44:27; 51:10; 63:13; Eze 26:19; 31:4,15; Amos 7:4; Jonah 2:6; Hab 3:10
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἄβυσσοςἄβυσσοι
GENἀβύσσουἀβύσσων
DATἀβύσσῳἀβύσσοις
ACCἄβυσσονἀβύσσους
VOCἄβυσσεἄβυσσοι
ἀβύσσου
ἀβύσσους
ἀβύσσῳ
ἀβύσσων