ἄν
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • ἄν + past tense Ind verb = would (showing unreality)

   ἐγὼ ἄν δεδώκειν σοί δέκα ἀργυρίου
   I would have given you 10 silver pieces 2Sam 18:11

  • ἄν + Opt . in a question = how (wish in a question)

   πῶς ἄν κλέψαιμεν ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ κυρίου σου
   how could we steal from your lord's house? (Gen 44:8)

  • ἄν + Opt . = would (e.g., I would advise you) (potential, in apodosis, often in a direct question)
  • ἄν + subj. = may (e.g., as it may please you) (future or general condition in a comparative clause)
  • ἄν + subj. = whatsoever (e.g., in whatsoever day you eat) (in a relative clause)
  • ἄν μή + subj. = whoever (e.g., whoever shall not) (in a conditional clause)
  • ὅταν + subj. = each time (in a temporal clause)
  • whatever, wherever, whoever
  • then (a particle indicating the apodosis in a second class or fourth class conditional sentence)

   ὅτε ἄν
   whenever, when

   ὅταν
   whenever, when

   ἡνίκα ἄν
   every time that

   ὁσάκις ἄν
   as often as

   ὡς ἄν
   as soon as

   ἕως ἄν
   until