ἄν
 • Parse: particle
 • Meaning:
  • whatever, wherever, whoever
  • then (a particle indicating the apodosis in a second class or fourth class conditional sentence)

   ὅτε ἄν
   whenever, when

   ὅταν
   whenever, when

   ἡνίκα ἄν
   every time that

   ὁσάκις ἄν
   as often as

   ὡς ἄν
   as soon as

   ἕως ἄν
   until