ἀθά, ἀθᾶ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew: from
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha μαρὰν ἀθά
ἀθανασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: immortality
 • Note: Compare θνητός
 • Forms:
ἀθανασίᾳ
ἀθανασίαν
ἀθανασίας
ἀθάνατον
ἀθάνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: deathless, immortal, undying
 • Forms:
ἀθανάτου
ἀθανάτους
ἀθανάτῳ
ἀθέατον
ἀθέατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unseen, invisible
 • Forms:
  • ἀθέατον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀθέμιστον
ἀθέμιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlawful, lawless, wanton, abominable, unlawful thing
 • Forms:
ἀθέμιτα
ἀθεμίτοις
ἀθέμιτον
ἀθέμιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • unlawful, lawless, wanton, abominable
  • godless
 • Substantival Meaning:
  • an unlawful thing
 • Forms:
ἀθεμίτους
ἀθεμίτων
ἄθεοι
ἄθεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • without God, godless
 • Substantival Meaning:
  • atheist
 • Forms:
ἀθέους
ἀθεράπευτον
ἀθεράπευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uncared for
ἀθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, infidelity
  • breach of faith, treachery
  • fickleness
 • Forms:
ἀθεσίᾳ
ἀθεσίαν
ἄθεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unlawful, lawless, unprincipled, wicked
  • no site, no place
 • Forms:
ἀθέσμου
ἀθέσμων
ἀθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unlawfully, lawlessly, in a unlawful manner
 • Concord:

  Apocrypha: 3Macc 6:26

ἀθετεῖ
ἀθετεῖν
ἀθετεῖτε
ἀθετέω
 • Meaning:
  • to declare invalid, nullify, set aside, invalidate, abrogate, annul, cancel
  • to thwart, confound, frustrate
  • to reject (and treat as meaningless)
  • to ignore, not recognize
  • to refuse to recognize a claim or obligation
  • to commit an offence, transgress
  • to disprove a claim
  • to deal treacherously with, break faith with (someone)
  • to revolt, defect
  • to break an oath; break a promise
  • to betray (a confidence)
 • Forms:
Present
 • ἀθετεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀθετεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἀθετεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀθετοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀθετούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀθετοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • ἀθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐθετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Future
 • ἀθετηθῇ Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀθετηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀθετήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀθετήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀθετήσωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἠθέτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἠθέτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀθετήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀθετήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἠθέτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἠθέτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠθετήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἠθετηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
ἀθετηθῇ
ἀθετηθήσεται
ἀθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a breach of faith, transgression
  • refusal to recognize (someone's) authority and claim
  • rebellion
 • Forms:
ἀθετήματα
ἀθετῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀθετέω
ἀθετήσας
ἀθετήσει
ἀθετήσεις
ἀθετήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀθετέω
ἀθέτησιν
ἀθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breach of faith, disannulling, annulment, removal, put away
  • refusal to recognize authority
  • rebellion
ἀθετήσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀθετέω
ἀθετήσωσι, ἀθετήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀθετέω
ἀθετοῦντες
ἀθετούντων
ἀθετοῦσι, ἀθετοῦσιν
ἀθετῶ
ἀθετῶν
ἀθεώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invisible, without observation, not seen, not to be seen
 • Forms:
ἄθικτα
ἄθικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inviolable, sacred
 • Forms:
ἆθλα
ἀθλέω
 • Meaning: to strive, compete, fight
 • Forms:
  • ἀθλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀθλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἤθλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀθλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἤθλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀθλῇ
ἀθλήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀθλέω
ἄθλησιν
ἄθλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fight, contest, struggle
ἀθλητάς
ἀθλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: athlete, contender, prizefighter, champion
 • Forms:
ἀθλητοῦ
ἀθλίαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Meaning: winning the prize
 • Root: ἄθλιος
ἄθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀθλιώτατος
 • Meaning:
  • gaining the prize, winning the prize
  • wretched, unhappy, miserable
 • Forms:
ἀθλιώτατε
ἀθλιωτάτης
ἀθλιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄθλιος
 • Meaning: most wretched, most unhappy, most miserable
ἀθλοθετέω
 • Meaning: to offer a prize, offer rewards, give awards
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 17:12

 • Forms:
  • ἠθλοθέτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἆθλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the prize of athletic contest
  • the prize of moral struggle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἆθλονἆθλα
GENἄθλουἄθλων
DATἄθλῳἄθλοις
ACCἆθλονἆθλα
ἀθλοῦμεν
ἀθλοφόρε
ἀθλοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carrying away the prize, victorious
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 18:23; 15:29

 • Forms:
ἀθλοφόρῳ
ἄθλων
ἄθραυστον
ἄθραυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unbroken
 • Forms:
ἀθρόαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Meaning: crowded together, assembled
 • Root: ἀθρόος
ἀθρόας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Fem
  • Adj: Gen Sing Fem
ἀθροίζω
 • Meaning: to gather together, assemble, muster, collect
 • Forms:
  • ἀθροίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀθροίσθητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἄθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθροίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἤθροισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠθροισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
ἀθροίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to gather together
 • Root: ἀθροίζω
ἀθροίσασα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to gather together
 • Root: ἀθροίζω
ἀθροίσατε
ἀθροίσθητε
ἄθροισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a gathering, multitude, assembly, large group (of troops)
ἄθροισον
ἀθροίσω
ἀθρόον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: assembled
 • Root: ἀθρόος
ἀθρόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: all together, in crowds, gathered, assembled, heaps
 • Forms:
ἀθρόους
ἀθρόων
ἀθυμέω
 • Meaning:
  • to be discouraged, be depressed, be dismayed, be disheartened
  • to be disappointed
  • to lose heart, feel despondent, be morose
 • Forms:
  • ἀθυμήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • ἀθυμοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἀθυμῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἠθύμει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠθύμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀθυμήσασι, ἀθυμήσασιν
ἀθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: discouragement, want of heart, despondency, faint-heartedness
 • Forms:
ἀθυμίαν
ἀθυμοῦσαν
ἀθυμῶσι, ἀθυμῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀθυμέω
ἄθυτον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄθυτος
ἄθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not offered, not fit to be offered (as a sacrifice), leftover
 • Forms:
ἀθῴα
ἀθῷοι
ἀθῴοις
ἀθῷον, ἀθῶον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀθῷος
ἀθῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • innocent, unpunished, scot-free, without blame, not deserving punishment
  • immune legally, not liable
  • free, clear

   ἀθῷος ἔσῃ ἀπὸ τῆς ἀρᾶς μου·
   you will be free from my curse (Gen 24:41)

 • Forms:
ἀθῴου
ἀθῴους
ἀθῳόω
 • Active Meaning:
  • to release unpunished
  • to leave unavenged
  • to avenge, revenge someone for someone else
 • Passive Meaning:
  • to hold guiltless, be blameless
  • to remain unpunished
 • Forms:
  • ἀθῳωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀθῳωμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀθῳῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀθῳώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀθῳώσῃς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀθῴωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθῳώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθῴωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
ἀθῴῳ
ἀθῳωθῇς
ἀθῳωθήσεται, ἀθωωθήσεται
ἀθῳωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳωμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῴων
ἀθώων
ἀθῳῶν
ἀθῳώσει
ἀθῳώσῃς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῴωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳώσω, ἀθωώσω