ἀθά, ἀθᾶ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew: from
 • Meaning: the "atha" part of Maran-atha μαρὰν ἀθά
ἀθανασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: immortality
 • Forms:
  • αητ- back
  • ἀθανασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀθανασίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀθανασίας Noun: Gen Sing Fem
  • forth αι-
ἀθανασίᾳ
ἀθανασίαν
ἀθανασίας
ἀθάνατον
ἀθάνατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: deathless, immortal, undying
 • Forms:
  • ἀθάνατον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀθανάτου Adj: Gen Sing Fem
  • ἀθανάτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀθανάτῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀθανάτου
ἀθανάτους
ἀθανάτῳ
ἀθέμιστον
ἀθέμιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlawful, lawless, wanton, abominable, unlawful thing
 • Forms:
  • ἀθέμιστον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀθέμιτα
ἀθεμίτοις
ἀθέμιτον
ἀθέμιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • unlawful, lawless, wanton, abominable
   • godless
  • Substantival:
   • an unlawful thing
 • Forms:
  • ἀθεμίτοις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀθέμιτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀθεμίτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀθεμίτων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀθέμιτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἀθεμίτους
ἀθεμίτων
ἄθεοι
ἄθεος
ἀθέους
ἀθεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faithlessness, infidelity
  • breach of faith, treachery
  • fickleness
 • Forms:
  • ἀθεσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀθεσίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀθεσίᾳ
ἀθεσίαν
ἄθεσμος
ἀθέσμου
ἀθέσμων
ἀθέσμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unlawfully, lawlessly, in a unlawful manner
 • Concord: 3Macc 6:26
ἀθετεῖ
ἀθετεῖν
ἀθετεῖτε
ἀθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to declare invalid, nullify, set aside, invalidate, abrogate, annul
  • to thwart, confound, frustrate
  • to reject (and treat as meaningless), not recognize
  • to refuse to recognize a claim or obligation
  • to commit an offence, transgress
  • to disprove a claim
  • to deal treacherously with, break faith with
 • Cognates: ἀσυνθετέω
 • Forms:
  • ἀθετεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀθετεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀθετεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀθετοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀθετούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀθετοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀθετοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀθετηθῇ Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀθετηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀθετῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀθετήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀθετήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀθετήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀθετήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀθετήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀθετήσωσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀθετῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
  • ἀθετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐθετῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠθετήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἠθέτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠθέτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠθέτησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠθέτουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἠθετηκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
ἀθετηθῇ
ἀθετηθήσεται
ἀθέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a breach of faith, transgression
  • refusal to recognize (someone's) authority and claim
 • Forms:
  • ἀθετήματα Noun: Acc Plur Neut
ἀθετήματα
ἀθετῆσαι
ἀθετήσας
ἀθετήσει
ἀθετήσεις
ἀθετήσῃ
ἀθέτησιν
ἀθέτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • breach of faith, disannulling, annulment, removal, put away
  • refusal to recognize authority
 • Forms:
  • ἀθέτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀθετήσω
ἀθετήσωσιν
ἀθετοῦντες
ἀθετούντων
ἀθετοῦσι
ἀθετοῦσιν
ἀθετῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st sing, contracted form
 • Root: ἀθετέω
ἀθετῶν
ἀθεώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invisible, without observation, not seen, not to be seen
ἄθικτα
ἄθικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inviolable, sacred
 • Forms:
  • ἄθικτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἆθλα
ἀθλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strive, compete
 • Forms:
  • ἀθλῇ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀθλήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἤθλησα Verb: Aor Act ind 1st Sing
  • ἀθλοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἤθλησαν Verb: Aor Act ind 3rd plur
ἀθλῇ
ἀθλήσῃ
ἄθλησιν
ἄθλησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fight, contest, struggle
 • Forms:
  • ἄθλησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀθλητάς
ἀθλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: athlete, contender, prizefighter, champion
 • Forms:
  • ἀθλητάς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀθλητοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἀθλητοῦ
ἄθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • gaining the prize
  • wretched, unhappy, miserable
 • Cognates: δυσάθλιος
 • Forms:
  • ἀθλιώτατε Adj: Voc Plur Neut Superlative
  • ἀθλιωτάτης Adj: Gen Sing Fem Superlative
ἀθλιώτατε
ἀθλιωτάτης
ἀθλοθετέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to offer a prize, offer rewards, give awards
 • Concord: 4Macc 17:12
 • Forms:
  • ἠθλοθέτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἆθλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • the prize of atheltic contest
  • the prize of moral struggle
 • Forms:
  • ἆθλα Noun: Acc Plur Neut
  • ἄθλων Noun: Gen Plur Neut
ἀθλοῦμεν
ἀθλοφόρε
ἀθλοφόρος
ἀθλοφόρῳ
ἄθλων
ἄθραυστον
ἄθραυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbroken
 • Forms:
  • ἄθραυστον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀθροίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gather together, assemble, muster, collect
 • Cognates: ἀθροίζω, ἐπαθροίζω, συναθροίζω
 • Forms:
  • ἀθροίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀθροίσθητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἄθροισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθροίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθροίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἤθροισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠθροίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠθροισμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
ἀθροίσατε
ἀθροίσθητε
ἄθροισμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a gathering, multitude, assembly, large group (of troops)
ἄθροισον
ἀθροίσω
ἀθρόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all together, in crowds, gathered, assembled
 • Forms:
  • ἀθρόους Adj: Acc Plur Masc
ἀθρόους
ἀθυμέω
ἀθυμήσασιν
ἀθυμία
ἀθυμίαν
ἀθυμοῦσαν
ἀθυμῶσιν
ἄθυτόν
ἄθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not offered, not fit to be offered (as a sacrifice), leftover
 • Forms:
  • ἄθυτόν Adj: Nom Sing Neut
ἀθῴα
ἀθῷοί
ἀθῴοις
ἀθῷον
ἀθῶον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀθῷος
ἀθῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • innocent, unpunished, scot-free, without blame, not deserving punishment
  • immune legally
 • Forms:
  • ἀθῴα Adj: Nom Sing Fem
  • ἀθῷοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀθῴοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀθῶον
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom Sing Neut
  • ἀθῷον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀθῴου Adj: Gen Sing Neut
  • ἀθῴους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀθῴῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἀθῴων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀθῴου
ἀθῴους
ἀθῳόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to release unpunished
   • to leave unavenged
   • to avenge, revenge someone for someone else
  • Passive:
   • to hold guiltless, be blameless
   • to remain unpunished
 • Forms:
  • ἀθῳωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀθῳωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀθῳωμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀθῳῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀθῳώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀθῳώσῃς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀθῴωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀθῳώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠθῴωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
ἀθῴῳ
ἀθῳωθῇς
ἀθῳωθήσεται
ἀθῳωθήσῃ
ἀθῳωμένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῴων
ἀθῳῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳώσει
ἀθῳώσῃς
ἀθῴωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀθῳόω
ἀθῳώσω