ἀφ᾿
ἀφαγνιεῖ
ἀφαγνιεῖς
ἀφαγνιεῖτε
ἀφαγνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to purify
  • Middle:
   • to consecrate
 • Construct: ἁγνίζω
 • Forms:
  • ἀφαγνιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφαγνιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφαγνιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφαγνίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφαγνίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀφαγνισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφαγνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀφαγνίσαι
ἀφαγνίσασθαι
ἀφαγνισθῇ
ἀφαγνισθήσεται
ἀφαιρεθείη
ἀφαιρεθέντος
ἀφαιρεθῇ
ἀφαιρεθήσεται
ἀφαιρεθήσῃ
ἀφαιρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφαιρεῖν
ἀφαιρεῖσθαι
ἀφαιρεῖται
ἀφαίρεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: levy, deduction, something taken away as the choice part
 • Forms:
  • ἀφαιρέματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀφαιρέματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἀφαιρεμάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀφαιρέματα
ἀφαιρέματος
ἀφαιρεμάτων
ἀφαιρέσεως
ἀφαίρεσιν
ἀφαίρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a taking away, carrying off, removal, seizure, capture
 • Forms:
  • ἀφαιρέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφαίρεσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to separate, deduct, subtract
   • to remove, cut off, smite off
   • to strip off
  • Middle:
   • to take away
 • Construct: αἱρέω, ἀναιρέω, ἀνθαιρέω, ἀνθυφαιρέω, ἀνταναιρέω, διαιρέω, ἐκαιρέω, ἐπαναιρέω, ἐπιδιαιρέω, ἐξαιρέω, καθαιρέω, καταδιαιρέω, παραιρέω, περιαιρέω, προαιρέω, ὑφαιρέω, ὑπεξαιρέω
 • Forms:
  • ἀφαιρεθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀφαιρεθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • ἀφαιρεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφαιρεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφαιρεθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀφαιρεῖ
   • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀφαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφαιρεῖσθαι Verb: Aor Pass Mid/Pass Infin
  • ἀφαιρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφαιρῇ Verb: Pres Act Subj., 3rd Sing
  • ἀφαιρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφαιρῆτε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • ἀφαιρούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφαιρουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀφαιρουμένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀφαιροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφαιροῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀφαιροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀφαιρῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφείλαντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἀφεῖλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀφείλατο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἀφεῖλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφεῖλον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφείλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἄφελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀφελεῖ Verb: 2nd Future act Ind 3rd Sing
  • ἀφελεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀφελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφελεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφελέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀφέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἀφέλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφελέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀφέλῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀφέλῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀφέληται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἀφέλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἄφελοι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • ἀφελομένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀφελόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀφελόμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀφελόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφελοῦ Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀφελοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀφελοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφέλωμαι Verb: 2Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀφέλωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἀφελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀφέλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀφῃρέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφῃρέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφῄρηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀφῃρημένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἀφῃρημένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀφῃρημένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀφῄρηται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφῄρητο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
ἀφαιρῇ
ἀφαιρήσει
ἀφαιρῆτε
ἀφαιρούμενος
ἀφαιρουμένῳ
ἀφαιρουμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: ἀφαιρέω
ἀφαιροῦνται
ἀφαιροῦσαν
ἀφαιροῦσιν
ἀφαιρῶν
ἁφαῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἁφή
ἀφάλλομαι
top
ἀφαλλομένῳ
ἀφανεῖς
ἀφανής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invisible, unseen, non-apparent, something not manifest
 • Forms:
  • ἀφανεῖς Adj: Nom Plur Masc
ἀφανιεῖ
ἀφανιεῖς
ἀφανιεῖτε
ἀφανίζει
ἀφανίζεται
ἀφανιζομένη
ἀφανίζοντας
ἀφανίζουσι
ἀφανίζουσιν
ἀφανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make invisible, make unseen, disappear, hide from sight, camouflage
  • to make unrecognizable, disfigure
  • to obliterate, annihilate, ruin, perish, consume, vanish away, disfigure
  • to remove, get rid of, destroy
 • Construct: ἐμφανίζω
 • Forms:
  • ἀφανίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἠφανίζετο Verb: Imp Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφανιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφανιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφανιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφανίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφανίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφανιζομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφανίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀφανίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀφανίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀφανίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφανίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφανίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφανίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφανίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀφανίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀφανισθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφανισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφανισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀφανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφανισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφανισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀφανίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀφανισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀφάνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀφανίσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφανίσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφανίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀφανίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀφανιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἠφάνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠφάνισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠφανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠφανίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠφανισμέναι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Fem
  • ἠφανισμένας Verb: Perf Pass Ind 2nd Plur
  • ἠφανισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἠφανισμένην Verb: Aor Mid Part Acc Sing Fem
  • ἠφανισμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠφανισμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • ἠφανισμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ἠφανισμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἠφάνισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀφανίσαι
ἀφανίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀφανίζω
ἀφανίσατε
ἀφανίσει
ἀφανίσῃ
ἀφανίσῃς
ἀφανισθεῖσα
ἀφανισθῇ
ἀφανισθῇς
ἀφανισθήσεται
ἀφανισθήσονται
ἀφανίσθητε
ἀφανισθήτω
ἀφανισθῶσιν
ἀφανισμοῖς
ἀφανισμόν
ἀφανισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: extermination, destruction, disappearance, vanish away, abrogation
 • Forms:
  • ἀφανισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀφανισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀφανισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀφανισμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀφανισμοῦ
ἀφανισμῷ
ἀφάνισον
ἀφανίσουσι
ἀφανίσουσιν
ἀφανίσω
ἀφανίσωμεν
ἀφανιῶ
ἄφαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: non-manifested, disappeared, invisible, vanished out of sight
ἀφάπτω
ἀφασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: speechlessness
 • Forms:
  • ἀφασίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀφασίαν
ἄφαψαι
ἀφάψεις
ἀφάψετε
ἀφεγγεῖ
ἀφεγγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, obscure, without light
 • Forms:
  • ἀφεγγεῖ Adj: Dat Sing Neut
ἄφεδρον
ἄφεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: menses, menstruation, female monthly discharge
 • Forms:
  • ἄφεδρον Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφέδρου Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφέδρῳ Noun: Dat Sing Fem
top
ἀφέδρου
ἀφέδρῳ
top
ἀφεδρών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a latrine, toilet, place for sitting alone
 • Forms:
  • ἀφεδρῶνα Noun: Acc Sing Masc
ἀφεδρῶνα
ἀφεθείς
ἀφεθεῖσα
ἀφεθέντες
ἀφεθῇ
ἀφέθη
ἀφεθῆναι
ἀφέθησαν
ἀφεθήσεται
ἀφειδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: harsh treatment, neglect, unsparing treatment
 • Forms:
  • ἀφειδίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀφειδίᾳ
ἀφειδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unsparingly, without mercy
ἀφείλαντο
ἀφεῖλας
ἀφείλατο
ἀφεῖλε
ἀφεῖλεν
ἀφεῖλον
ἀφείλου
ἀφείλω
ἀφειμένη
ἀφεῖναι
ἀφείς
ἀφεῖς
ἀφεῖσα
ἄφελε
ἀφελεῖ
ἀφελεῖν
ἀφελεῖς
ἀφελεῖται
ἀφελεῖτε
ἀφελέσθαι
ἀφέλεσθε
ἀφέλετε
ἀφελέτω
ἀφέλῃ
ἀφέλῃς
ἀφέληται
ἀφέλητε
ἄφελοι
ἀφελομένη
ἀφελόμενοι
ἀφελόμενος
ἀφελόντες
ἀφελότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: simplicity, smoothness, singleness
 • Forms:
  • ἀφελότητι Noun: Dat Sing Fem
ἀφελότητι
ἀφελοῦ
ἀφελοῦμαι
ἀφελοῦνται
ἀφελοῦσιν
ἀφελπίζω
ἀφελπίσῃς
ἀφελῶ
ἀφέλωμαι
ἀφέλωνται
ἀφέλωσιν
ἄφεμα
 • Parse: Noun: Noun Plur Neut
 • Meaning: immunity (from taxation), something let go: remission of tribute or taxation
 • Forms:
  • ἀφέματα Noun: Acc Plur Neut
ἀφέματα
ἀφέντες
ἀφέντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀφίημι
ἀφέξει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφέξεσθε
ἀφέξεται
ἀφέξῃ
ἀφέξηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπέχω
ἀφεξόμεθα
ἀφέξονται
ἀφέξωμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • Root: ἀπέχω
ἄφες
ἀφέσει
ἀφέσεις
ἀφέσεως
ἄφεσιν
ἄφεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • release (from captivity)
  • pardon, cancellation of an obligation, punishment, or guilt
  • forgiveness, remission
  • channel issue (of water)
 • Forms:
  • ἀφέσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφέσεις Noun: Nom Plur Fem
  • ἀφέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἄφεσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφέστακα
ἀφέστηκας
ἀφέστηκεν
ἀφεστηκός
ἀφεστηκότα
ἀφεστηκότας
ἀφεστηκότες
ἀφεστήξω
ἄφετε
ἀφέτω
ἀφεύκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: securely, fixedly, without any possibility of escape
ἀφέωνται
ἁφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an infection, plague
  • Plur. wound, stripes, strokes
  • a joint, ligament
  • a lighting, kindling
 • Note: also see ἀφῇ to forgive
 • Forms:
  • ἁφαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἁφήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁφῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἁφῇ Noun: Dat Sing Fem
ἁφῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇ
ἀφηγεῖσθαι
ἀφηγεῖται
ἀφηγέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning:
  • to lead from (a place), lead the way, go first, be a leader
  • to tell in full, relate, explain
 • Construct: διηγέομαι, ἐκδιηγέομαι, ἐξηγέομαι, προηγέομαι, προκαθηγέομαι, προσεξηγέομαι
 • Forms:
  • ἀφηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀφηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφηγήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφηγούμενε Verb: Pres Mid/Pass part Voc Sing Masc
  • ἀφηγούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφηγουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀφηγούμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀφηγούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφηγουμένου Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Masc
  • ἀφηγουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀφηγουμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἀφηγουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
top
ἀφηγῇ
ἀφήγημα
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning:
  • guiding, leading, command
  • a tale, narrative
 • Forms:
  • ἀφηγήμασιν Noun: Dat Plur Neut
ἀφηγήμασιν
ἀφηγήσατο
ἀφηγήσεται
ἀφηγήσῃ
ἀφηγούμενε
ἀφηγούμενοι
ἀφηγουμένοις
ἀφηγούμενον
ἀφηγούμενος
ἀφηγουμένου
ἀφηγουμένους
ἀφηγουμένῳ
ἀφηγουμένων
top
ἀφῆκα
ἀφήκαμεν
ἀφῆκαν
ἀφῆκας
ἀφήκατε
ἀφῆκε
ἀφῆκεν
ἀφῆκες
ἀφήκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to arrive at
  • to go away, depart
 • Forms:
  • ἀφήξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀφήλαντο
ἀφήλατο
top
ἀφηλπικώς
ἀφήλπισεν
ἁφήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφήξω
ἀφῆπται
ἀφῃρέθη
ἀφῃρέθησαν
ἀφῄρηκα
ἀφῃρημένα
ἀφῃρημένοι
ἀφῃρημένος
ἀφῄρηται
ἀφῄρητο
ἁφῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἁφή
ἀφῇς
ἄφησαι
ἀφήσει
ἀφήσεις
ἀφήσομεν
ἀφήσουσι
ἀφήσουσιν
ἀφήσω
ἀφῆτε
ἁφθάνω
ἀφθαρσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruptibility, unending existence, immortality, incorruption, genuineness, sincerity, integrity
 • Forms:
  • ἀφθαρσίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφθαρσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφθαρσίας Noun: Gen Sing Fem
ἀφθαρσίᾳ
ἀφθαρσίαν
ἀφθαρσίας
ἄφθαρτα
ἄφθαρτοι
ἄφθαρτον
ἄφθαρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undecaying, incorruptible, immortal
 • Forms:
  • ἄφθαρτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἄφθαρτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄφθαρτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀφθάρτου Adj: Gen Sing Masc/Fem
  • ἀφθάρτῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἀφθάρτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀφθάρτου
ἀφθάρτῳ
ἀφθάρτων
ἁφθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἅπτω
ἀφθονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from envy
 • Forms:
  • ἀφθονίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀφθονίᾳ
ἄφθονον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἄφθονος
ἄφθονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: copious, bounteous, ungrudging, without envy
 • Forms:
  • ἄφθονον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφθόνους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀφθόνῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀφθόνους
ἀφθόνῳ
ἀφθόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: ungrudgingly, abundantly
ἄφθορα
top
ἀφθορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: incorruption, incorruptness
 • Forms:
  • ἀφθορίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀφθορίαν
ἄφθορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: incorrupt, without corruption
 • Forms:
  • ἄφθορα Adj: Acc Plur Neut
top
ἀφίδω
ἀφιδών
ἀφίει
ἀφίεμεν
ἀφιέναι
ἀφίενται
ἀφιέντες
ἀφιερόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to purify, consecrate, hallow
 • Construct: ἀνιερόω
 • Forms:
  • ἀφιέρωσαν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • ἀφιερώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἀφιέρωσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀφιερόω
ἀφιερώσωμεν
ἀφίεσθαι
ἀφιέσθω
ἀφίεται
ἀφίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀφίημι
ἀφιέτω
ἀφιέτωσαν
ἀφίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to send forth, discharge (missiles)
   • to let loose, utter, give vent to words
   • to let fall
   • to send forth an expedition, dispatch (troops)
   • to give up, hand over to
  • to send away, let go, loose, set free
   • to let off from
   • to release from obligation, accusation, etc.
   • to dissolve, disband, break up an army
   • to dismiss the council or law-courts
   • to put away, divorce
   • to get rid of something, e.g., to shed blossoms
   • to loose a ship for a place
   • to remit a charge or fine
   • to forgive
  • to leave alone, give up, let pass neglect, forsake
   • to allow, tolerate, permit, suffer, let
  • to break up
  • Middle: to send forth from oneself
   • to detach
   • to release hold
 • Construct: ἀφίημι, ἀνίημι, διεξίημι, ἐγκαθίημι, ἐναφίημι, ἐνίημι, ἐπαφίημι, ἐξαφίημι, ἐξίημι, ἵημι, καθίημι, παρίημι, περίημι, προσίημι, συνίημι
 • Forms:
  • ἀφεθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφεθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφεθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀφέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφεθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
  • ἀφέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφειμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἀφεῖναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀφείς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀφεῖσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀφέντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἄφες Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἄφετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀφέωνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀφῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφήκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀφῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀφήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀφῆκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφῆκες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀφῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἄφησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀφήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀφήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀφήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀφήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀφῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀφίει Verb: Pres/Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀφιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφίεμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀφιέναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀφίενται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφίεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφιέσθω Verb: Pres Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀφίεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφίετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφιέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀφιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀφίησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀφίουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀφίω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
  • ἀφίων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἀφῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • ἤφιε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤφιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠφίεις Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
ἀφίησι
ἀφίησιν
ἀφίκετο
ἀφίκησθε
ἀφίκηται
ἀφικνεῖτο
ἀφικνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reach (e.g., your news has reached us)
  • to be rumoured
  • to arrive at
 • Construct: ἀποικνέομαι, ἀφικνέομαι, διϊκνέομαι, ἐφικνέομαι, ἐξικνέομαι
 • Forms:
  • ἀφίκετο Verb: 2Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀφίκησθε Verb: Aor Mid Sing 2nd Plur
  • ἀφίκηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἀφικνεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφικνουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀφίκοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • ἀφικομένων Verb: Aor Mid part Gen Plur Masc
  • ἀφίκοντο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Plur
  • ἀφίκου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀφικώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀφίξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀφίξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
ἀφικνουμένους
ἀφίκοιτο
ἀφικομένων
ἀφίκοντο
ἀφίκου
ἀφικώμεθα
ἀφιλάγαθοι
top
ἀφιλάγαθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hostile to virtue, not loving good, despiser of those who are good
 • Forms:
  • ἀφιλάγαθοι Adj: Nom Plur Masc
top
ἀφιλάργυροι
ἀφιλάργυρον
ἀφιλάργυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: non-avaricious, without covetousness, not greedy
 • Note: Also see the opposite: φιλάργυρος
 • Forms:
  • ἀφιλάργυροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀφιλάργυρον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀφιλαργύρους Adj: Acc Plur Masc
ἀφιλαργύρους
ἀφιλοξενία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: inhospitality
 • Forms:
  • ἀφιλοξενίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀφιλοξενίαν
ἀφίξεται
ἀφίξεως
ἄφιξιν
ἄφιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an arrival
  • New Test.: departure, departing
 • Forms:
  • ἀφίξεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἄφιξιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφίξονται
ἀφίομεν
ἀφίουσιν
ἀφιστᾷ
ἀφίσταμαι
ἀφισταμένη
ἀφιστάμενος
ἀφίστανται
ἀφίσταντο
ἀφίστασο
ἀφίστασθαι
ἀφίσταται
ἀφίστατο
ἀφίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • transitive:
   • to cause to revolt, mislead, rebel
   • to lead away, carry away
  • intransitive:
   • to go away, withdraw
   • to keep away, refrain
   • to depart, withdraw (affliction)
 • Construct: ἀνθίστημι, ἀνίστημι, ἀντανίστημι, ἀντικαθίστημι, ἀπανίστημι, ἀποκαθίστημι, ἀποκατίστημι, ἀφίστημι, διανίστημι, διΐστημι, ἐνίστημι, ἐξανίστημι, ἐξίστημι, ἐπανίστημι, ἐπίστημι, ἐπισυνίστημι, ἐφίστημι, ἵστημι, καθίστημι, κατανίστημι, κατεφίστημι, μεθίστημι, μετανίστημι, παρακαθίστημι, παρεξίστημι, παρίστημι, προσκαθίστημι, προϋφίστημι, συμπαρίστημι, συναφίστημι, συνεφίστημι, συνίστημι, ὑφίστημι
 • Forms:
  • ἀπέστη Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστημεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέστην Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέστης Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέστησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέστησαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστητε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπόστα Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποσταίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποστάντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστάντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποσταθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποστάς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστατοῦντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστῇ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποστῆναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀπόστηθι Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀποστῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποστήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπόστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπόστητε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστήτω Verb: 2Aor Act Mid 3rd Sing
  • ἀποστήτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀποστῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποσταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποστησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀποστήσονται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀποστήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφέστακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀφέστηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀφέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀφεστηκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
  • ἀφεστηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἀφεστηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἀφεστηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφεστήξω Verb: Fut Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀφιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφίσταμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀφισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφίστανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀφίσταντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀφίστασο Verb: Pres Mid/Pass Deponent Imperative 2nd Sing
  • ἀφίσταται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφίστατο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀφίστησιν Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφίστω Verb: Pres Act Subj 1st Sing
ἀφίστησιν
ἀφίστω
ἀφίω
ἀφίων
ἀφιῶσι
ἄφνω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suddenly, immediately, at once, unaware, unexpectedly
top
ἀφοβία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fearlessness, lack of reverence
 • Forms:
  • ἀφοβίας Noun: Gen Sing Fem
ἀφοβίας
ἄφοβος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fearless, overconfident
 • Forms:
  • ἀφόβους Adj: Acc Plur Masc
ἀφόβους
ἀφόβως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • fearlessly, without fear
  • without reverence, shamelessly
ἀφοδεύει
ἀφόδευμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: excrement
ἀφόδευσιν
ἀφόδευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the voiding of excrement, a bowel movement
  • anus
 • Forms:
  • ἀφόδευσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀφοδεύω
ἄφοδον
ἄφοδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a going away, departure
 • Forms:
  • ἄφοδον Noun: Acc Sing Fem
ἀφόμοια
ἀφόμοιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: copy
 • Forms:
  • ἀφόμοια Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἀφομοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make like, assimilate closely, copy, duplicate, resemble
 • Construct: ἐξομοιόω, ὁμοιόω
 • Forms:
  • ἀφομοιωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀφομοιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • ἀφωμοίωνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ἀφωμοιωμένα Verb: Perf Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀφωμοιωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἀφομοιωθέντες
ἀφομοιωθῆτε
ἀφοράω
ἀφορήτοις
ἀφόρητον
top
ἀφόρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intolerable, insufferable, unendurable
 • Forms:
  • ἀφορήτοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀφόρητον Adj: Acc Sing Masc
top
ἀφορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sterility, barrenness
 • Forms:
  • ἀφορίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀφορίᾳ
ἀφοριεῖ
ἀφοριεῖς
ἀφοριεῖτε
ἀφορίζει
ἀφορίζειν
ἀφορίζεται
ἀφοριζόμενος
ἀφορίζον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • Root: ἀφορίζω
ἀφοριζονται
ἀφορίζοντες
ἀφορίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to border, mark off by boundaries
  • to separate, take away
  • to exclude
  • to set apart, appoint
 • Construct: ἀφορίζω, ἀποδιορίζω, διορίζω, ἐξορίζω, ὁρίζω, παρορίζω, πορίζω, προορίζω
 • Forms:
  • ἀφοριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφοριεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀφοριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀφορίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφορίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφορίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφοριζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφορίζον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀφοριζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀφορίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀφοριοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφοριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀφόρισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀφορίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφορίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀφορίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀφορισθεῖσαι Verb: Aor Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀφορίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀφορισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • ἀφορίσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀφώριζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀφώρισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφώρισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφώρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀφωρίσθησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀφωρισμένα Verb: Perf Mid Part Nom Plur Neut
  • ἀφωρισμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἀφωρισμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀφωρισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἀφωρισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀφωρισμένον Verb: Perf Mid Part Nom Sing Neut
  • ἀφωρισμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφωρισμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἀφώρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
ἀφοριοῦσι
ἀφοριοῦσιν
ἀφόρισαι
ἀφορίσας
ἀφορίσατε
ἀφορίσει
ἀφορισθεῖσαι
ἀφορίσθητε
ἀφορισθήτω
ἀφόρισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: something set apart: the wave-offering
 • Forms:
  • ἀφορίσματα Noun: Nom Plur Neut
  • ἀφορίσματος Noun: Gen Sing Neut
ἀφορίσματα
ἀφορίσματος
ἀφορισμοῖς
ἀφορισμός
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • the separate offering, special offering
  • delimitation, assignment of boundaries
 • Forms:
  • ἀφορισμοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀφορισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀφορισμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀφορισμοῦ
ἀφορισμῶν
ἀφορίσωσιν
ἀφορμᾷ
ἀφορμάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀφορμή
ἀφορμάω
ἀφορμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a starting-point, an opportunity, occasion, cue, pretext
 • Forms:
  • ἀφορμᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφορμάς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
  • ἀφορμήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφορμῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀφορμήν
ἀφορμῆς
ἀφορολόγητον
top
ἀφορολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not subjected to tribute
 • Forms:
  • ἀφορολόγητον Adj: Acc Sing Fem
top
ἀφορῶντες
ἀφοσιούμενοι
ἀφοσιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to purify from guilt
  • Middle:
   • to purify oneself from sin
   • to release oneself from obligation
   • to exonerate
 • Construct: ὁσιόω
 • Forms:
  • ἀφοσιούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἀφρα
 • Parse: Noun: Nom Sing
 • Meaning: Aphra
ἄφραστον
ἄφραστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: too wonderful for words
 • Forms:
  • ἄφραστον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀφρίζει
ἀφρίζειν
ἀφρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to froth (at the mouth), foam
 • Construct: ἀπαφρίζω, ἐπαφρίζω
 • Forms:
  • ἀφρίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀφρίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀφρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀφρίζων
ἄφρον
ἄφρονα
ἄφρονας
ἄφρονες
ἀφρονέστατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονέστατος
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἄφρων
ἀφρονεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to act foolishly, become foolish
 • Forms:
  • ἠφρονεύσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἀφρονέω
top
ἄφρονι
ἄφρονος
ἀφρονουμένου
top
ἄφροντις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: free from care, careless
ἀφροντιστεῖν
ἀφροντιστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be careless, be unconcerned, be heedless
 • Forms:
  • ἀφροντιστεῖν Verb: Pres Act Infin
ἀφρόνων
ἀφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly, unwisely
ἀφρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: froth, foaming, slaver
 • Forms:
  • ἀφροῦ Noun: Gen Sing Masc
ἄφροσι
ἄφροσιν
ἀφροσόνη
ἀφροσύναις
ἀφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: senselessness, egotism, recklessness, folly, foolishness
 • Forms:
  • ἀφροσόνη Noun: Nom Sing Fem
  • ἀφροσύναις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀφροσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀφροσύνης Noun: Gen Sing Fem
ἀφροσύνῃ
ἀφροσύνην
ἀφροσύνης
ἀφροῦ
ἄφρων
 • Parse: Adj: Nom/Voc Sing Masc
 • Meaning: foolish, unwise, mindless, stupid, ignorant, thoughtless, egotistic, rash, unbelieving
 • Forms:
  • ἄφρον Adj: Voc Sing Masc
  • ἄφρονα Adj: Acc Sing Masc
  • ἄφρονας Adj: Acc Plur Masc
  • ἄφρονες Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἀφρονέστατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • ἀφρονέστατος Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • ἄφρονι Adj: Dat Sing Masc
  • ἄφρονος Adj: Gen Sing Masc
  • ἀφρόνων Adj: Gen Plur Masc
  • ἄφροσι Adj: Dat Plur Masc
  • ἄφροσιν Adj: Dat Plur Masc
ἀφύλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unguarded, unwatched, without guarding
 • Forms:
  • ἀφυλάκτους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀφυλάκτους
ἀφυλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unguardedly, unwatchedly
ἀφυπνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fall asleep
 • Construct: ἐπικαθυπνόω, ἐξυπνόω, καθυπνόω, ὑπνόω
 • Forms:
  • ἀφύπνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀφυπνώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀφύπνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀφύπνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀφύπνωσα
ἀφυπνώσαντος
ἀφύπνωσε
ἀφύπνωσεν
ἀφύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw (liquid from a large vessel with a smaller one), (e.g., to fill a cup by dipping it into a bucket of water)
 • Forms:
  • ἀφύσσων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀφύσσων
ἀφυστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to withhold, come too late, be behindhand, despoil, defraud, rob, bereave, make destitute, keep back by fraud
  • to stay away from
 • Construct: καθυστερέω, ὑστερέω
 • Forms:
  • ἀφυστερημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀφροσύνην Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀφυστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀφυστερημένος
ἀφροσύνην
ἀφυστερήσῃς
ἀφφουσώθ
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning: separate, exempt from duties
 • Hebrew: החפשית
 • Concord: II Chron. 26:21; II Kings 15:5
ἀφφώ
 • Parse: interjection
 • Meaning: now, then; he himself
 • Concord: II Kings 2:14; 10:10
ἀφώδευσαν
ἀφῶμεν
ἀφωμοιωμένα
ἀφωμοιωμένος
ἀφωμοίωνται
ἀφῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἁφή
ἄφωνα
ἄφωνον
ἄφωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • silent, dumb, mute
  • incapable of speech
  • non-verbal communication
 • Forms:
  • ἄφωνα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄφωνον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀφώνους Adj: Acc Plur Masc
ἀφώνους
ἀφώριζεν
ἀφώρισα
ἀφώρισε
ἀφώρισεν
ἀφωρίσθη
ἀφωρίσθησαν
ἀφωρισμένα
ἀφωρισμένας
ἀφωρισμένη
ἀφωρισμένην
ἀφωρισμένοι
ἀφωρισμένον
ἀφωρισμένος
ἀφωρισμένους
ἀφώρισται
ἀφώρμησεν
 • Parse:
  • Verb: FutPerf Act Infin
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀφορμάω