ἀπονείμαντες
ἀπονείμας
ἀπονέμειν
ἀπονέμοντες
ἀπονέμω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to assign, show, pay, give, apportion, bestow, impart to
 • Cognates: ἀπονέμω, διανέμω, ἐννέμω, κατανέμω, νέμω, προσνέμω
 • Forms:
  • ἀπονέμειν Verb: Pres/Fut act infin
  • ἀπονέμοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπένειμεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπονείμαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπονείμας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀπονενοῆσθαι
ἀπονεύω
ἀπονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash off (the hands, feet, i.e., a part of the body)
 • Cognates: νίζω
ἀπονίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wash off, wash clean
 • Cognates: ἀπονίπτω, νίπτω, περινίπτω
 • Forms:
  • ἀπένιψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπενίψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπένιψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπονιψαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
ἀπονιψαμένη
ἀπονοέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have lost all sense
  • Passive:
   • to lose all sense
   • to rebel
 • Cognates: διανοέομαι
 • Forms:
  • ἀπενοήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπονενοῆσθαι Verb: Perf Mid Infin
ἄπονοι
ἀπόνοια
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόνοιαἀπόνοιαι
GENἀπονοίαςἀπονοιῶν
DATἀπονοίᾳἀπονοίαις
ACCἀπόνοιανἀπονοίας
ἀπονοίᾳ
ἀπόνοιαν
ἀπονοίας
ἄπονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄπονοςἄπονον
GENἀπόνου
DATἀπόνῳ
ACCἄπονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄπονοιἄπονα
GENἀπόνων
DATἀπόνοις
ACCἀπόνουςἄπονα
ἀπόντα
ἀπόντες