ἀποκεῖμαι, ἀπόκειμαι
ἀποκείμενα
ἀποκειμένην
ἀποκείμενον
ἀπόκειται
ἀποκεκαλυμμένοι
ἀποκεκλεισμέναι
ἀποκέκλεισται
ἀποκεκομμένοι
ἀποκεκομμένος
ἀποκέκριται
ἀποκεκρυμμένην
ἀποκεκρυμμένον
ἀποκεκρυμμένου
ἀποκεκυλισμένον
ἀποκεκύλισται
ἀπόκενα
ἀπόκενοι
ἀποκενοῖ
ἀπόκενος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • quite empty, exhausted
 • Cognates: ἀπόκενος, διάκενος, κενός
 • Forms:
  • ἀπόκενα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀπόκενοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀποκένους Adj: Gen Plur Masc
ἀποκένους
ἀποκενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to strip (someone) bare of his possessions
  • to exhaust, drain, evacuate
  • to relieve oneself, have a bowel movement, empty the bowels
 • Cognates: ἀποκενόω, ἐκκενόω, κατακενόω, κενόω
 • Forms:
  • ἀποκενοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκενώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποκενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποκεντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pierce through (with a view to killing)
  • to stab (with a sword), thrust through
 • Cognates: ἀποκεντέω, ἐκκεντέω, κατακεντέω, κεντέω, συγκεντέω, συνεκκεντέω
 • Forms:
  • ἀποκεντοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποκεντούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπεκέντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκέντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκεντήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἀποκέντησιν
ἀποκέντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: piercing (with a sword)
 • Forms:
  • ἀποκέντησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀποκέντησον
ἀποκεντήσωσιν
ἀποκεντοῦντος
ἀποκεντούντων
ἀποκενώσει
ἀποκενώσῃ
ἀποκεφαλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to behead, decapitate
 • Forms:
  • ἀπεκεφάλισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκεφάλισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκεφάλισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκεχωρηκώς
ἀποκεχωρισμένῳ