ἀποχάζομαι
 • Meaning: to withdraw from
 • Forms:
  • ἀποχῇ Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
ἀποχεεῖς
ἀποχέω
 • Meaning:
  • to pour out, pour off, spill, shed
  • to cause to flow out
  • to spew out, vomit, throw up
 • Forms:
  • ἀπέχυννε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποχεεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποχῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀποχῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀποχῇ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀποχῇ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀποχῇ
 • Parse: Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποχάζομαι
 • ----------
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀποχή
 • ----------
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἀποχέω
ἀποχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: distance, abstinence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποχήἀποχαί
GENἀποχῆςἀποχῶν
DATἀποχῇἀποχαῖς
ACCἀποχήνἀποχάς
VOCἀποχήἀποχαί
ἀποχράω
 • Meaning: to be sufficient, be enough
ἀποχρήσει
ἀπόχρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: using up, consumption
ἀποχύννω
 • Meaning: to shed
 • Note: later form of ἀπόχέω
ἀποχωρεῖ
ἀποχωρεῖτε
ἀποχωρέω
 • Meaning:
  • to go from, go away from, depart, retire
  • to move away (because of fear), retreat
 • Forms:
  • ἀποχωρήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀποχωρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποχωρεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποχωροῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • ἀποχωροῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποχωρήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀποκεχωρηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἀποχωρήσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to go from
 • Root: ἀποχωρέω
ἀποχωρήσας
ἀποχωρήσει
ἀποχώρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going off, retreat, departure
  • a temporary withdrawal (esp. for relieving oneself)
ἀποχωρήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἀποχωρέω
ἀποχωρίζω
 • Meaning:
  • to separate, tear apart, depart asunder
  • to set apart (for some purpose)
 • Forms:
  • ἀπεχωρίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποχωρισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποκεχωρισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
ἀποχωρισθῆναι
ἀποχωροῦντας
ἀποχωροῦσιν