ἀποκαθαίρει
ἀποκαθαίρονται
ἀποκαθαίρω
 • Active Meaning:
  • to cleanse, purge
 • Middle Meaning:
  • to clean oneself
  • to remove
 • Passive Meaning:
  • to be cleared away
 • Forms:
  • ἀποκαθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκαθαίρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκαθαρθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀποκαθάρωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἀποκαθαρθέν
ἀποκαθαριεῖ
ἀποκαθαρίζω
 • Meaning:
  • to cleanse, purify, purge
  • to remove (moral blemish)
 • Forms:
  • ἀποκαθαρίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποκαθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποκαθαρίσαι
ἀποκαθάρωμαι
ἀποκάθημαι
 • Meaning:
  • to sit apart, be removed
  • to be indisposed (of women in menstruation)
 • Forms:
  • ἀποκαθημένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀποκαθημένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀποκαθημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
ἀποκαθημένη
ἀποκαθημένην
ἀποκαθημένης
ἀποκαθιστᾷ
ἀποκαθιστάνει
ἀποκαθιστάνεις
ἀποκαθίστημι
 • Meaning:
  • to restore (again), re-establish
  • to return to (former condition)
  • to bring back
  • to pay (what is due)
  • to depose
  • to deploy
  • to set again, reconstitute, reinstate
 • Forms:
Present
 • ἀποκαθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκαταστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποκαταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀποκαταστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποκαταστήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀπεκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκατασταθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀποκατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ἀποκατασταθῶ Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποκαταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποκατάστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποκαταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκαταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκατάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποκαταστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκαθίστησιν
ἀποκαθιστῶν
ἀποκαιομένας
ἀποκαίω
 • Meaning: to burn off, consume by fire
 • Forms:
  • ἀποκαιομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀποκακέω
 • Meaning:
  • to sink under a weight of misery, succumb to misfortune
  • to feel depressed
 • Forms:
  • ἀπεκάκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • uncovering (the head)
  • a revelation
  • what has been disclosed
ἀποκάλυπτε
ἀποκαλύπτει
ἀποκαλύπτεσθαι
ἀποκαλύπτεται
ἀποκαλύπτω
 • Meaning:
  • to uncover and bring into view (what is invisible)
  • to remove a cover from, remove a veil from
  • to bring into the open, make public knowledge of
  • to make known (what is unknown)
  • to reveal, disclose, expose
 • Forms:
Present
 • ἀποκάλυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd
 • ἀποκαλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποκαλύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποκαλυφθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • ἀπεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκαλύφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκαλυφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκαλυφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποκαλύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποκαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd
 • ἀποκάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἀποκεκαλυμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀποκαλύπτων
ἀποκαλυφθείς
ἀποκαλυφθέντων
ἀποκαλυφθῇ
ἀποκαλυφθῆναι
ἀποκαλυφθήσεται
ἀποκαλυφθήσομαι
ἀποκαλυφθῶσι, ἀποκαλυφθῶσιν
ἀποκαλύψαι
ἀποκάλυψαι
ἀποκαλύψαντος
ἀποκαλύψας
ἀποκαλύψει
ἀποκαλύψεις
ἀποκαλύψεων
ἀποκαλύψεως
ἀποκαλύψῃ
ἀποκαλύψῃς
ἀποκάλυψιν
ἀποκάλυψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • uncovering, exposing
  • discovering, disclosure, appearing, manifestation
  • revelation
 • Forms:
ἀποκάλυψον
ἀποκαλύψω
ἀποκαραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intense anticipation, eager expectation
 • Forms:
ἀποκαραδοκίαν
ἀποκαταλλάξαι
ἀποκαταλλάξῃ
ἀποκαταλλάσσω
 • Meaning: to reconcile
 • Forms:
  • ἀποκαταλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποκαταλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποκατήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκατασταθείς
ἀποκατασταθέντων
ἀποκατασταθῆναι
ἀποκατασταθήσεσθε
ἀποκατασταθήσεται
ἀποκατασταθήσῃ
ἀποκατασταθήσονται
ἀποκατασταθῶ
ἀποκατασταθῶσι, ἀποκατασταθῶσιν
ἀποκαταστάσεως
ἀποκατάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: restoration, restitution, reconstitution
ἀποκαταστῇ
ἀποκατάστηθι
ἀποκαταστῆναι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστήσαι
ἀποκαταστήσατε
ἀποκαταστήσει
ἀποκαταστήσῃ
ἀποκατάστησον
ἀποκαταστήσοντα
 • Parse:
  • Part: Fut Act Acc Sing Masc
  • Part: Fut Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to re-establish, restore
 • Root: ἀποκαθίστημι
ἀποκαταστήσουσι, ἀποκαταστήσουσιν
ἀποκαταστήσω
ἀποκαταστήτω
ἀποκατεστάθη
ἀποκατέστη
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to re-establish, restore
 • Root: ἀποκαθίστημι
ἀποκατέστησαν
ἀποκατέστησε, ἀποκατέστησεν
ἀποκατήλλαξε, ἀποκατήλλαξεν
ἀποκατίστημι
 • Meaning:
  • to restore, replace, return (something back to where it belongs)
  • to pay out (wages)
  • to render
 • Forms:
  • ἀπεκατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκαθίστων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκαθίστων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur