ἀποκαθαίρει
ἀποκαθαίρονται
ἀποκαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cleanse, purge
  • Middle:
   • to clean oneself
   • to remove
  • Passive:
   • to be cleared away
 • Cognates: ἀποκαθαίρω, διακαθαίρω, ἐκκαθαίρω, καθαίρω, περικαθαίρω
 • Forms:
  • ἀποκαθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκαθαίρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκαθαρθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἀποκαθάρωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἀποκαθαρθέν
ἀποκαθαριεῖ
ἀποκαθαρίζω
ἀποκαθαρίσαι
ἀποκαθάρωμαι
ἀποκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit apart, be removed, be indisposed (of women in menstruation)
 • Forms:
  • ἀποκαθημένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἀποκαθημένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
  • ἀποκαθημένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
ἀποκαθημένη
ἀποκαθημένην
ἀποκαθημένης
ἀποκαθιστᾷ
ἀποκαθιστάνει
ἀποκαθιστάνεις
ἀποκαθίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to restore (again), re-establish
  • to return to (former condition)
  • to bring back
  • to pay (what is due)
  • to depose
  • to deploy
  • to set again, reconstitute, reinstate
 • Forms:
Present
 • ἀποκαθιστᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαθίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαθιστῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκαταστήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκατασταθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκατασταθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποκαταστήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαταστήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀποκαταστήσῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀπεκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκατέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκατασταθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκατασταθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • ἀποκατασταθῆναι Verb: 1Aor Pass Infin
 • ἀποκατασταθῶ Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποκαταστῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποκατάστηθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποκαταστῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκαταστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκατάστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαταστήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποκαταστήτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποκατεστάθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
ἀποκαθίστησιν
ἀποκαθιστῶν
ἀποκαιομένας
ἀποκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to burn off, consume by fire
 • Forms:
  • ἀποκαιομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
ἀποκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sink under a weight of misery, succumb to misfortune
  • to feel depressed
 • Cognates: ἀποκακέω, ἐγκακέω, ἐκκακέω
 • Forms:
  • ἀπεκάκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκάλυμμα
ἀποκάλυπτε
ἀποκαλύπτει
ἀποκαλύπτεσθαι
ἀποκαλύπτεται
ἀποκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uncover and bring into view (what is invisible)
  • to remove a cover from, remove a veil from
  • to bring into the open, make public knowledge of
  • to make known (what is unknown)
  • to reveal, disclose, expose
 • Forms:
Present
 • ἀποκάλυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd
 • ἀποκαλύπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποκαλύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλύψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποκαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποκαλυφθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • ἀπεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκαλύφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκαλυφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποκαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκαλυφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀποκαλύψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποκαλύψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἀποκαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd
 • ἀποκάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἀποκεκαλυμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀποκαλύπτων
ἀποκαλυφθείς
ἀποκαλυφθέντων
ἀποκαλυφθῇ
ἀποκαλυφθῆναι
ἀποκαλυφθήσεται
ἀποκαλυφθήσομαι
ἀποκαλυφθῶσιν
ἀποκαλύψαι
ἀποκάλυψαι
ἀποκαλύψαντος
ἀποκαλύψας
ἀποκαλύψει
ἀποκαλύψεις
ἀποκαλύψεων
ἀποκαλύψεως
ἀποκαλύψῃ
ἀποκαλύψῃς
ἀποκάλυψιν
ἀποκάλυψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκάλυψιςἀποκαλύψεις
GENἀποκαλύψεωςἀποκαλύψεων
DATἀποκαλύψειἀποκαλύψεσι(ν)
ACCἀποκάλυψινἀποκαλύψεις
ἀποκάλυψον
ἀποκαλύψω
ἀποκαραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intense anticipation, eager expectation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκαραδοκίαἀποκαραδοκίαι
GENἀποκαραδοκίαςἀποκαραδοκιῶν
DATἀποκαραδοκίᾳἀποκαραδοκίαις
ACCἀποκαραδοκίανἀποκαραδοκίας
ἀποκαραδοκίαν
ἀποκαταλλάξαι
ἀποκαταλλάξῃ
ἀποκαταλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reconcile
 • Forms:
  • ἀποκαταλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποκαταλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποκατήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκατασταθείς
ἀποκατασταθέντων
ἀποκατασταθῆναι
ἀποκατασταθήσεσθε
ἀποκατασταθήσεται
ἀποκατασταθήσῃ
ἀποκατασταθήσονται
ἀποκατασταθῶ
ἀποκαταστάσεως
ἀποκατάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: restoration, restitution, reconstitution
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκατάστασιςἀποκαταστάσεις
GENἀποκαταστάσεωςἀποκαταστάσεων
DATἀποκαταστάσειἀποκαταστάσεσι(ν)
ACCἀποκατάστασι(ν)ἀποκαταστάσεις
ἀποκαταστῇ
ἀποκατάστηθι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστήσαι
ἀποκαταστήσατε
ἀποκαταστήσει
ἀποκαταστήσῃ
ἀποκατάστησον
ἀποκαταστήσουσι(ν)
ἀποκαταστήσω
ἀποκαταστήτω
ἀποκατεστάθη
ἀποκατέστησε(ν)
ἀποκατήλλαξε(ν)
ἀποκατίστημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to restore, replace, return (something back to where it belongs)
  • to pay out (wages)
  • to render
 • Forms:
  • ἀπεκατέστησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεκαθίστων
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur