ἀποκαθαίρει
ἀποκαθαίρονται
ἀποκαθαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cleanse, purge
  • Middle:
   • to clean oneself
   • to remove
  • Passive:
   • to be cleared away
 • Cognates: ἀποκαθαίρω, διακαθαίρω, ἐκκαθαίρω, καθαίρω, περικαθαίρω
 • Forms:
  • ἀποκαθαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκαθαίρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποκαθαρθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • ἀποκαθάρωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
ἀποκαθαρθέν
ἀποκαθαριεῖ
ἀποκαθαρίζω
ἀποκαθαρίσαι
ἀποκαθάρωμαι
ἀποκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to sit apart, be removed, be indisposed (of women in menstruation)
 • Forms:
  • ἀποκαθημένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀποκαθημένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀποκαθημένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
ἀποκαθημένη
ἀποκαθημένην
ἀποκαθημένης
ἀποκαθιστᾷ
ἀποκαθιστάνει
ἀποκαθιστάνεις
ἀποκαθίστημι
ἀποκαθίστησιν
ἀποκαθιστῶν
ἀποκαιομένας
ἀποκαίω
ἀποκακέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sink under a weight of misery, succumb to misfortune
  • to feel depressed
 • Cognates: ἀποκακέω, ἐγκακέω, ἐκκακέω
 • Forms:
  • ἀπεκάκησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποκάλυμμα
ἀποκάλυπτε
ἀποκαλύπτει
ἀποκαλύπτεσθαι
ἀποκαλύπτεται
ἀποκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to uncover and bring into view (what is invisible)
  • to remove a cover from, remove a veil from
  • to bring into the open, make public knowledge of
  • to make known (what is unknown)
  • to reveal, disclose, expose
 • Cognates: ἀνακαλύπτω, ἀποκαλύπτω, ἐκκαλύπτω, ἐπικαλύπτω, καλύπτω, κατακαλύπτω, παρακαλύπτω, περικαλύπτω, συγκαλύπτω, ὑποκαλύπτω
 • Forms:
  • ἀποκαλυφθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc/Neut
  • ἀπεκαλύφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεκαλύφθην Verb: Aor Mid Ind 1st
  • ἀπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεκάλυψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεκάλυψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεκάλυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεκάλυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκάλυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd
  • ἀποκαλύπτεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀποκαλύπτεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκαλύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποκαλυφθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποκαλυφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποκαλυφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποκαλυφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποκάλυψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀποκαλύψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀποκαλύψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποκαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd
  • ἀποκαλυφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποκαλυφθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἀποκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκαλύψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποκάλυψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποκαλύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀποκεκαλυμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
ἀποκαλύπτων
ἀποκαλυφθείς
ἀποκαλυφθέντων
ἀποκαλυφθῇ
ἀποκαλυφθῆναι
ἀποκαλυφθήσεται
ἀποκαλυφθήσομαι
ἀποκαλυφθῶσιν
ἀποκαλύψαι
ἀποκάλυψαι
ἀποκαλύψαντος
ἀποκαλύψας
ἀποκαλύψει
ἀποκαλύψεις
ἀποκαλύψεων
ἀποκαλύψεως
ἀποκαλύψῃ
ἀποκαλύψῃς
ἀποκάλυψιν
ἀποκάλυψις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκάλυψιςἀποκαλύψεις
GENἀποκαλύψεωςἀποκαλύψεων
DATἀποκαλύψειἀποκαλύψεσι(ν)
ACCἀποκάλυψινἀποκαλύψεις
ἀποκάλυψον
ἀποκαλύψω
ἀποκαραδοκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: intense anticipation, eager expectation
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκαραδοκίαἀποκαραδοκίαι
GENἀποκαραδοκίαςἀποκαραδοκιῶν
DATἀποκαραδοκίᾳἀποκαραδοκίαις
ACCἀποκαραδοκίανἀποκαραδοκίας
ἀποκαραδοκίαν
ἀποκαταλλάξαι
ἀποκαταλλάξῃ
ἀποκαταλλάσσω
ἀποκατασταθείς
ἀποκατασταθέντων
ἀποκατασταθῆναι
ἀποκατασταθήσεσθε
ἀποκατασταθήσεται
ἀποκατασταθήσῃ
ἀποκατασταθήσονται
ἀποκατασταθῶ
ἀποκαταστάσεως
ἀποκατάστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποκατάστασιςἀποκαταστάσεις
GENἀποκαταστάσεωςἀποκαταστάσεων
DATἀποκαταστάσειἀποκαταστάσεσι(ν)
ACCἀποκατάστασι(ν)ἀποκαταστάσεις
ἀποκαταστῇ
ἀποκατάστηθι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστῆσαι
ἀποκαταστήσατε
ἀποκαταστήσει
ἀποκαταστήσῃ
ἀποκατάστησον
ἀποκαταστήσουσιν
ἀποκαταστήσω
ἀποκαταστήτω
ἀποκατεστάθη
ἀποκατήλλαξεν
ἀποκατίστημι