ἀποκτανθείς
ἀποκτανθῆναι
ἀποκτανθῶσι
ἀποκτανθῶσιν
ἀποκτεῖναι
ἀποκτείναντα
ἀποκτείναντι
ἀποκτεινάντων
ἀποκτείνας
ἀποκτεῖνας
ἀποκτείνατε
ἀποκτείνει
ἀποκτείνειν
ἀποκτείνεσθαι
ἀποκτείνῃς
ἀπόκτεινον
ἀποκτείνοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποκτείνω
ἀποκτείνοντες
ἀποκτεινόντων
ἀποκτείνουσα
ἀποκτείνουσιν
ἀποκτείνω
 • Present
 • ἀποκτείνοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποκτείνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκτείνειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποκτείνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀποκτείνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποκτεινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποκτείνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἀποκτείνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποκτείνωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀποκτείνωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀποκτείνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἀποκτένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκτέννεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • ἀποκτένοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποκτενόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποκτένουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Imperfect
 • ἀπέκτεινον
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκτέννοντο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀποκτενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκτενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποκτενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποκτενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποκτενοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποκτενοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀποκτενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπεκτάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκτάνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέκτεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέκτειναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέκτεινας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεκτείνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπέκτεινε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκτεινεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκτεννεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκτεννον Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκτονῆσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀποκτανθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀποκτανθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκτανθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκτανθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκτεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποκτείναντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀποκτείναντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀποκτεινάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποκτείνας, ἀποκτεῖνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποκτείνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποκτείνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀπόκτεινον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἀπέκταγκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἀπεκτάγκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεκτάγκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεκταμμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
ἀποκτείνωμεν
ἀποκτείνωσι
ἀποκτείνωσιν
ἀποκτένει
ἀποκτενεῖ
ἀποκτενεῖς
ἀποκτενεῖτε
ἀποκτέννεσθαι
ἀποκτέννει
ἀποκτέννειν
ἀποκτέννεσθαι
ἀποκτέννοντας
ἀποκτέννοντες
ἀποκτεννόντων
ἀποκτέννουσα
ἀποκτέννουσιν
ἀποκτέννω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to kill, put to death, slay
 • Note: Alternate form of ἀποκτείνω
 • Forms:
  • ἀποκτέννει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποκτέννειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποκτέννοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποκτέννουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀποκτέννουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποκτέννεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀποκτέννοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποκτεννόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποκτέννων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀποκτέννων
ἀποκτένοντες
ἀποκτενόντων
ἀποκτενοῦμεν
ἀποκτένουσα
ἀποκτενοῦσι
ἀποκτενοῦσιν
ἀποκτενῶ