ἄρα
 • Parse: postpositive conjunction or inferential particle
 • Meaning:
  • so then, consequently
  • then, as a result
  • so, as a result, consequently
  • therefore
  • indeed, surely
  • mark you
 • Forms:
  • ἄραγε postpositive particle
ἀρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curse, oath, imprecatory prayer, vow
 • Forms:
  • ἀραί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀρᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀραῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀράν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀρᾶς Noun: Gen Sing Fem
ἆρα
 • Parse: interrogative particle implying anxiety or impatience
 • Meaning: then indeed?
ἀρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἀραάβ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: the chief, head (I Chron. 24:31)
αραβωθ
 • Parse: Transliterated Hebrew noun
 • Meaning: desert place
ἄραγε
ἆραι
ἀραί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀραῖς
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: ἀρά
ἀράν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἄραντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω
ἀράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to curse, imprecate
  • to pray to, pray for
  • to vow, swear
 • Construct: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
  • ἄρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀράσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀράσηται Verb: Aor Mid sing 3rd Sing
  • ἀρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀράσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀρᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἠράσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
top
ἀραρότως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: punctually, compactly, closely, strongly
ἄρας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Also see: ἀρᾶς Noun: Gen Sing Fem
 • Root: αἴρω
ἀρᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἀρά
ἄρασαι
ἀράσασθαι
ἀράσηται
ἀρᾶσθαι
ἀράσωμαι
ἀρᾶται
ἄρατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἀράτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἄραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seamless
ἀραφώθ
 • Parse: Hebrew Noun
 • Meaning: grain (II Sam. 17:19)
ἀράχνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: spider, a spider's web
 • Forms:
  • ἀράχνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀράχνης Noun: Gen Sing Fem
ἀράχνην
top
ἀράχνης
ἀργά
ἀργαί
ἀργεῖ
ἀργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be idle, delay, linger, lie idle, be unemployed, do nothing, grow weary
 • Construct: καταργέω
 • Forms:
  • ἀργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀργῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀργήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀργοῦν Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀργοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἤργησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀργή
ἀργῇ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀργέω
ἀργήσωμεν
ἀργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idleness, laziness, rest, leisure, vacation
 • Forms:
  • ἀργίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀργίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀργίας Noun: Gen Sing Fem
ἀργίᾳ
ἀργίαν
ἀργίας
ἀργοί
top
ἀργοῖς
ἀργόν
ἀργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unemployed, idle, jobless
  • idle, lazy, neglectful of, careless
  • useless, unproductive
  • purposeless
  • Of stones: unworked, unprocessed, crude
 • Forms:
  • ἀργά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀργαί Adj: Nom Plur Fem
  • ἀργή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀργοί Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἀργόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀργούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀργῷ Adj: Dat Sing Masc
ἀργοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: ἀργέω
ἀργοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀργέω
ἀργούς
ἀργυρᾶ
ἀργυραῖ
ἀργυρᾶν
ἀργυρᾶς
ἀργύρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (made of) silver, money, monetary
 • Forms:
  • ἀργυρέους Adj: Acc Plur Masc
ἀργυρέους
ἀργύρια
top
ἀργυρικῇ
ἀργυρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of, for, or in money, cash
 • Forms:
  • ἀργυρικῇ Adj: Dat Sing Fem
ἀργύριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver coin, money, (piece of) silver (piece)
 • Forms:
  • ἀργύρια Noun: Acc Plur Neut
  • ἀργυρίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀργυρίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀργυρίου
ἀργυρίῳ
ἀργυροῖ
ἀργυροῖς
ἀργυροκοπεῖ
ἀργυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to coin money, turn silver to coin
 • Forms:
  • ἀργυροκοπεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀργυροκόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a silversmith
 • Forms:
  • ἀργυροκόπῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀργυροκόπῳ
ἀργυρολόγητον
ἀργυρολόγητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: taxation, subject to a levy in money
 • Forms:
  • ἀργυρολόγητον Noun: Acc Sing Masc
top
ἄργυρον
ἄργυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: silver, money
 • Forms:
  • ἄργυρον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀργύρου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀργύρῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀργύρου
ἀργυροῦν
ἀργυροῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: of silver
 • Forms:
  • ἀργυρᾶ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀργυραῖ Adj: Nom Plur Fem
  • ἀργυρᾶν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀργυρᾶς
   • Adj: Acc Plur Fem
   • Adj: Gen Sing Fem
  • ἀργυροῖ Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργυροῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • ἀργυροῦν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀργυρῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀργυροχόοις
ἀργυροχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a melter of silver, a worker in silver
 • Forms:
  • ἀργυροχόοις Noun: Dat Plur Masc
ἀργύρῳ
ἀργύρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: silver plate
 • Forms:
  • ἀργυρώματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀργυρωμάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀργυρώματα
ἀργυρωμάτων
ἀργυρῶν
top
ἀργυρώνητοι
ἀργυρώνητον
ἀργυρώνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: buy with silver, bought with silver
 • Forms:
  • ἀργυρώνητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀργυρώνητον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀργυρωνήτους Adj: Acc Plur Masc
ἀργυρωνήτους
ἀργῷ
ἀρδαλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to smear
  • Pass.: to be filthy
 • Forms:
  • ἠρδαλωμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
ἄρδην
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • utterly, wholly, entirely
  • lifted up, on high
ἀρεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρεῖς
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρέσαι
ἀρεσάσης
ἀρεσάτω
ἀρέσει
ἀρέσῃ
top
ἀρέσκει
ἀρέσκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: charm, the character of something pleasing, desire to please, complaisance, obsequiousness
 • Forms:
  • ἀρέσκειαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀρεσκείαν Noun: Acc Sing Fem
ἀρέσκειαι
ἀρεσκείαν
ἀρέσκειν
ἀρέσκετε
ἀρεσκέτω
ἀρέσκῃ
ἀρέσκοντες
ἀρεσκόντων
ἀρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to please, be agreeable, make amends, satisfy
 • Construct: ἀπαρέσκω
 • Forms:
  • ἀρέσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀρεσάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἀρεσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀρέσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀρέσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρέσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀρεσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀρέσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀρέσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀρεσκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀρέσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤρεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρεσκον Verb: Imp act Ind 1st Sing
ἀρέσκων
top
ἀρεστά
ἀρεστή
ἀρεστόν
ἀρεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreeable, acceptable, pleasing
 • Forms:
  • ἀρεστά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀρεστή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀρεστόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀρεστῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀρεστῶν
ἀρεταί
ἀρεταλογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: celebration of divine praises
 • Forms:
  • ἀρεταλογίας Noun: Acc Plur Fem
ἀρεταλογίας
ἀρετάς
ἀρετή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • moral excellence, virtue
  • majesty
  • praise
  • miracle, manifestation of divine power
 • Forms:
  • ἀρεταί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀρετῶν Noun: Gen Plur Fem
  • ἀρετάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀρετήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀρετῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀρετῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀρετῇ
ἀρετήν
top
ἀρετῆς
ἀρετῶν
ἄρῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρήγειν
ἀρήγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to aid, support, succour
 • Construct: ἐπαρήγω
 • Forms:
  • ἀρήγειν Verb: Pres Act Infin
ἀρήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lamb, sheep (ram or ewe), wool
 • Forms:
  • ἄρνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἄρνασι Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρνάσιν Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρνός Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρνῶν Noun: Gen Plur Masc
ἄρῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἄρητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: αἴρω
ἀρθεῖσα
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω
ἀρθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἀρθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: αἴρω
ἀρθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω
top
ἄρθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀρθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: αἴρω
ἄρθρα
ἀρθρέμβολα
ἀρθρεμβόλοις
ἀρθρέμβολον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • instrument for torture, the rack
  • instrument for setting limbs
 • Forms:
  • ἀρθρέμβολα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀρθρεμβόλοις Noun: Dat Plur Neut
ἄρθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a joint
 • Forms:
  • ἄρθρα Noun: Nom Plur Neut
ἀρθρόω
ἀρθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω
ἀρίδες
ἀριήλ
 • Parse: Hebrew noun
 • Meaning:
  • lion-like men (I Chron. 11:22)
  • altar (Ezek. 43:15,16)
  • Ἀριήλ (the mountain of God, i.e., Zion) (II Sam 23; Ezra 8; Isa. 15; 29)
ἀριθμεῖ
top
ἀριθμεῖν
ἀριθμέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to count, calculate, reckon up, count out, number
 • Construct: ἀπαριθμέω, ἀριθμέω, διαριθμέω, ἐξαριθμέω, καταριθμέω, παραριθμέω, συναριθμέω
 • Forms:
  • ἀριθμεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀριθμεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀριθμηθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀριθμηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀριθμηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀριθμηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀριθμῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀριθμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀριθμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀρίθμησον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀριθμηταί Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἀριθμοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀριθμῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἠριθμήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠριθμημέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • ἠρίθμηνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
  • ἠρίθμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠρίθμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠρίθμησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρίθμηται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀριθμηθείη
ἀριθμηθῆναι
ἀριθμηθήσεται
ἀριθμηθήσονται
ἀριθμῆσαι
ἀριθμήσατε
ἀριθμήσετε
ἀρίθμησον
ἀριθμητά
ἀριθμηταί
ἀριθμητοί
top
ἀριθμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: numbered, easily numbered, few in number
 • Forms:
  • ἀριθμητά Adj: Nom Plur Neut
  • ἀριθμητοί Adj: Nom Plur Masc
ἀριθμοί
ἀριθμόν
ἀριθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a number, calculation, total, sum, census
 • Forms:
  • ἀριθμοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀριθμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀριθμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀριθμῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀριθμοῦ
ἀριθμοῦντος
ἀριθμῷ
ἀριθμῶν
ἀρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: locust
 • Forms:
  • ἀρίδες Noun: Nom Plur Fem
ἀριστᾶν
ἀριστάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat mid-day meal
  • to eat breakfast
  • to eat (any) meal, dine
 • Forms:
  • ἀριστᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀριστῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀριστήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀριστήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἠρίστα Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἠρίστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀριστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: excellence, prowess
 • Forms:
  • ἀριστείας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀριστείας
ἀριστερά
ἀριστεραῖς
ἀριστεράν
ἀριστερᾶς
ἀριστερόν
ἀριστερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: left hand, left (side as opposed to the right side)
 • Forms:
  • ἀριστερά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀριστεραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • ἀριστεράν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀριστερᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀριστερόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἀριστερῶν Adj: Gen Plur Masc
  • ἀριστερᾷ Adj: Dat Sing Fem
ἀριστερᾷ
ἀριστερῶν
ἀριστεῦσαι
ἀριστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the best, be superior
 • Forms:
  • ἀριστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
ἀριστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to dine, eat a meal
 • Forms:
  • ἀρίστησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
ἀριστῆσαι
ἀριστήσατε
top
ἀριστήσῃ
ἀρίστησον
ἄριστον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • noon meal
  • breakfast
 • Forms:
  • ἀρίστου Noun: Gen Sing Neut
ἄριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc superl
 • Meaning: best, valiant
 • Forms:
  • ἀρίστων Noun: Gen Plur Neut Superl
ἀρίστου
ἀρίστων
ἀριώθ
 • Parse: Transliterated Noun
 • Meaning: herbs, wild gourds
ἀρκεῖ
ἀρκεῖσθαι
ἀρκεῖσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀρκέω
ἀρκέσει
ἀρκέσῃ
ἀρκεσθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκεσθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • Root: ἀρκέω
top
ἀρκέσουσιν
ἀρκετή
ἀρκετήν
ἀρκετόν
ἀρκετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: satisfactory, enough, sufficient, adequate
 • Forms:
  • ἀρκετήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀρκετή Adj: Nom Sing Fem
  • ἀρκετόν Adj: Nom Sing Neut
ἀρκεύθινα
ἀρκεύθινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of juniper
 • Forms:
  • ἀρκεύθινα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀρκευθίνων Adj: Gen Plur Neut
ἀρκευθίνων
ἄρκευθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: juniper, Juniperus macrocarpa
ἀρκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be enough, be sufficient, be adequate
   • to be strong enough
   • to ward off, keep off
  • Passive:
   • to be satisfied, content (with something)
 • Construct: ἀρκέω, αὐταρκέω, διαρκέω, ἐπαρκέω, ἐξαρκέω
 • Forms:
  • ἀρκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀρκεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀρκεῖσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀρκέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀρκέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀρκεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρκεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • ἀρκέσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀρκούμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀρκούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρκοῦν Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • ἀρκοῦντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀρκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἤρκεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρκέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
ἄρκοι
ἄρκοις
ἄρκον
ἄρκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
  • ἄρκοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἄρκοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρκον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄρκου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρκων Noun: Gen Plur Masc
ἄρκου
ἀρκούμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούμενος
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκοῦντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀρκέω
ἀρκούντως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sufficiently, satisfactorily
ἀρκοῦσιν
ἄρκτοι
ἄρκτοις
ἄρκτον
ἄρκτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bear, bruin
 • Forms:
  • ἄρκτοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἄρκτοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρκτον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄρκτου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄρκτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρκτων Noun: Gen Plur Masc
ἄρκτου
ἀρκτοῦρον
ἀρκτοῦρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Arcturus
  • guard
 • Forms:
  • ἀρκτοῦρον Noun: Acc Sing Masc
top
ἄρκτῳ
ἄρκτων
ἄρκῳ
ἄρκων
ἅρμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a chariot, carriage
 • Forms:
  • ἅρμασι Noun: Dat Plur Neut
  • ἅρμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἅρματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἅρματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἅρματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἁρμάτων Noun: Gen Plur Neut
ἅρμασι
ἅρμασιν
ἅρματα
ἁρματηλάτην
ἁρματηλάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a charioteer
 • Forms:
  • ἁρματηλάτην Noun: Acc Sing Masc
ἅρματι
ἅρματος
ἁρμάτων
ἁρμογαί
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Root: ἁρμογή
ἁρμογαῖς
ἁρμογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: joint (in masonry), junction
 • Forms:
  • ἁρμογαί
   • Noun: Nom Plur Fem
   • Noun: Dat Sing Fem
  • ἁρμογαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἁρμογῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁρμογήν Noun: Acc Sing Fem
top
ἁρμογῇ
ἁρμογήν
ἁρμόζεις
ἁρμόζεται
ἁρμόζονται
ἁρμόζοντες
ἁρμόζοντας
ἁρμόζουσα
ἁρμόζουσαν
ἁρμόζουσι
ἁρμόζουσιν
ἁρμόζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to adapt, fit into (something)
  • to fit with (something)
  • to fit together, join
  • to match up, be suitable
  • to join, give in marriage, become engaged
  • to tune (the strings of a lute)
 • Construct: ἁρμόζω, ἐφαρμόζω, ἐναρμόζω, συναρμόζω
 • Forms:
  • ἁρμόζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἁρμόζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἁρμόζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἁρμόζοντας Verb: Pres Act Part Acc plur masc
  • ἁρμόζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁρμόζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἁρμόζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἁρμόζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἁρμόζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἁρμόσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἁρμόσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁρμοσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἁρμόσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἁρμόσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἡρμοσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἥρμοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡρμόσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἡρμοσμένα
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
   • Verb: Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἡρμοσμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἡρμοσμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Neut
  • ἡρμοσμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat sing Neut
ἁρμονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: joint, mode, key
 • Forms:
  • ἁρμονίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁρμονίας Noun: Gen Sing Fem
top
ἁρμονίαν
ἁρμονίας
ἁρμόνιον
ἁρμόνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fitting, harmonious, agreeing
 • Forms:
  • ἁρμόνιον Adj: Acc Sing Fem
ἁρμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a joint, an articulation
 • Forms:
  • ἁρμῶν Noun: Gen Plur Masc
ἁρμόσαι
ἁρμόσει
ἁρμοσθῆναι
ἁρμόσουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμόσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur; Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἁρμόζω
ἁρμῶν
ἄρνα
ἄρνας
ἄρνασι
ἀρνάσιν
ἀρνεῖσθαι
top
ἀρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to repent, deny, contradict, disavow, reject, abnegate, refuse, disown
 • Construct: ἀπαρνέομαι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι
 • Forms:
  • ἠρνησάμην Verb: Aor Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἠρνήθησαν Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἠρνημένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠρνημένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀρνεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἄρνησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd sing
  • ἀρνησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀρνησαμένοις Verb: Aor Mid/Pass part Dat Plur Masc/Neut
  • ἀρνησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀρνησαμένους Verb: Aor Mid/Pass part Acc Plur masc
  • ἀρνήσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • ἀρνησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἀρνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀρνήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀρνήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἄρνησιν Verb: Pres Mid/Pass subj 2nd sing
  • ἀρνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀρνησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀρνήσονται
   • Verb: Fut Mid/Pass ind 3rd plur
   • Verb: FutPerf Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἀρνήσωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀρνούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀρνούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀρνούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρνουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἠρνεῖτο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνημένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἠρνήσαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἠρνήσασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἠρνήσατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνήσω Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἤρνηται Verb: Perf Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἠρνοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
ἄρνες
ἄρνησαι
ἀρνησάμενοι
ἀρνησαμένοις
ἀρνησάμενος
ἀρνησαμένους
ἀρνήσασθαι
ἀρνησάσθω
ἀρνήσεσι
ἀρνήσεται
top
ἀρνήσεως
ἀρνήσῃ
ἀρνήσηται
ἄρνησιν
ἄρνησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: denial
 • Forms:
  • ἀρνήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀρνήσεσι Noun: Dat Plur Fem
ἀρνήσομαι
ἀρνησόμεθα
ἀρνήσονται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid/Pass ind 3rd plur
  • Verb: FutPerf Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: ἀρνέομαι
ἀρνήσωνται
ἀρνία
ἀρνίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, young lamb, sheep
 • Forms:
  • ἀρνία Noun: Acc Plur Neut
  • ἀρνίου Noun: Gen Sing Neut
  • ἀρνίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀρνίου
ἀρνίῳ
ἀρνός
top
ἀρνούμεθα
ἀρνούμενοι
ἀρνούμενος
ἀρνουμένων
ἀρνοῦνται
ἀρνῶν
ἄρξαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενον
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Neut
 • Root: ἄρχω
ἀρξάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξαμένου
 • Parse: Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξαμένῳ
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἄρξαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρξάς
ἄρξασθαι
top
ἄρξασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξῃ
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξησθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἄρξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρξωμαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρξώμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: ἄρχω
top
ἄρξωνται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἆρον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω
ἀροτῆρες
ἀροτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ploughman, plowman
 • Forms:
  • ἀροτῆρες Noun: Nom Plur Masc
ἄροτρα
ἀροτρία
ἀροτριαθήσεται
ἀροτριᾶν, ἀροτριᾷν
ἀροτριάσει
ἀροτριάσεις
ἀροτρίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plowing, ploughing, tillage
ἀροτριάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to plow, plough
  • to devise
 • Forms:
  • ἀροτρία Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀροτριαθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀροτριᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀροτριάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀροτριάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀροτριώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀροτριῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀροτριῶντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἠροτρία Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠροτριάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
ἀροτριώμενον
top
ἀροτριῶν
ἀροτριῶντα
ἀροτριῶντας
ἄροτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a plow, plough
 • Forms:
  • ἄροτρα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀρότρου Noun: Gen Sing Neut
ἀροτρόποδι
ἀροτρόπους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plowshare, ploughshare, plow shovel, cultivator shovel
 • Forms:
  • ἀροτρόποδι Noun: Dat Sing Masc
ἀρότρου
ἄρουρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plowed field, farm field
 • Forms:
  • ἄρουραν Noun: Acc Sing Fem
ἄρουραν
ἀροῦσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: αἴρω
ἀροῦσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: αἴρω
ἁρπαγαί
ἁρπαγέντα
ἅρπαγες
ἁρπαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the act of robbery, plunder, seizure, rape, pillage, extortion, ravening, spoiling
  • what is stolen, plunder, booty
  • greediness, rapacity
 • Forms:
  • ἁρπαγαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἁρπαγήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁρπαγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἁρπαγῇ Noun: Dat Sing Fem
ἁρπαγῇ
top
ἁρπαγήν
ἁρπαγῆς
ἁρπαγησόμεθα
ἅρπαγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: booty, prey, spoil
 • Forms:
  • ἁρπάγματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἁρπάγματι Noun: Dat Sing Neut
ἁρπάγματα
ἁρπάγματι
ἁρπαγμόν
ἁρπαγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: plunder, robbery, prize, booty
 • Forms:
  • ἁρπαγμόν Noun: Acc Sing Masc
ἁρπάζει
ἁρπάζειν
ἁρπάζοντες
ἁρπάζουσιν
ἁρπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seize, snatch, catch, pluck, pull, take (by force)
  • to plunder, steal, carry off, drag away
 • Construct: ἀναρπάζω, ἁρπάζω, διαρπάζω, ἐξαρπάζω, συναρπάζω
 • Forms:
  • ἁρπαγέντα Verb: 2Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • ἁρπαγησόμεθα Verb: 2nd Future, pass Ind 1st Plur
  • ἁρπάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁρπάζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁρπάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁρπάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἁρπάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἁρπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἁρπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁρπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἁρπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁρπάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἁρπάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἁρπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁρπᾶται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἁρπῶμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἡρπάγη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἥρπακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἥρπασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἥρπασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἥρπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥρπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἡρπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡρπασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἡρπασμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
top
ἁρπάζων
ἅρπαξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • adjectival: rapacious, robbing, ravenous
  • Subst.: robber, swindler, rogue
 • Forms:
  • ἅρπαγες Adj: Nom Plur Masc
  • ἅρπαξιν Adj: Dat Plur Masc
ἅρπαξιν
ἁρπάσαι
ἁρπάσαντες
ἁρπάσατε
ἁρπάσει
ἁρπάσεις
ἁρπάσετε
ἁρπάσῃ
ἁρπᾶται
ἁρπῶμαι
ἀῤῥαβών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a pledge, security deposit, earnest
 • Hebrew: עֵרָבוֺן
 • Forms:
  • ἀῤῥαβῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀῤῥαβῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρραβῶνι Noun: Dat Sing Masc
ἀῤῥαβῶνα
top
ἀρραβῶνι
ἄῤῥαφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without seam, seamless, of a single piece
 • Note: Alt. spelling ἄραφος
ἄρρεν
ἄῤῥενα, ἄρρενα
ἄῤῥενες
ἀῤῥενωδῶς, ἀρρενωδῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bravely
ἀῤῥένων, ἀρρένων
ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις
ἄῤῥηκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unbreakable, indissoluble, indestructible
 • Forms:
  • ἀῤῥήκτοις, ἀρρήκτοις Adj: Dat Plur Fem
ἄῤῥην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, man
 • Forms:
  • ἄρρεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄῤῥενα, ἄρρενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄῤῥενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεν Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • ἄρσενα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρσενες Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρσεσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρσεσιν Noun: Dat Plur Masc
ἄῤῥητα
ἄῤῥητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsaid, unspeakable, inexpressible, ineffable
 • Forms:
  • ἀρρήτων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἄῤῥητα Adj: Acc Plur Neut
ἀρρήτων
top
ἄῤῥιζος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without roots
ἀῤῥωστεῖν
ἀῤῥωστέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be ill, sick
 • Forms:
  • ἀῤῥωστεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστησαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρρώστει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠρρώστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀῤῥώστημα, ἀρρώστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an illness, a sickness, disease
 • Forms:
  • ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστηματι Noun: Dat Sing Neut
ἀῤῥωστήματι, ἀρρωστήματι
ἀῤῥωστῆσαι, ἀρρωστῆσαι
ἀῤῥωστία, ἀρρωστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sickness, disease, weakness
 • Forms:
  • ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστιαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀῤῥωστίας, ἀρρωστιας Noun: Gen Sing Fem
  • ἀρρωστίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀρρωστίᾳ
ἀῤῥωστίαν, ἀρρωστίαν
ἀῤῥωστίας, ἀρρωστίας
ἄῤῥωστοι
ἀῤῥώστοις
ἄῤῥωστον
ἄῤῥωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sick, ill, infirm
 • Forms:
  • ἄῤῥωστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀῤῥώστοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἄῤῥωστον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀῤῥώστους Adj: Acc Plur Masc
top
ἀῤῥώστους
ἄρσεις
ἄρσεν
ἄρσενα
ἄρσενες
ἄρσενι
ἀρσενικά
ἀρσενικάς
ἀρσενικόν
ἀρσενικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, virile
 • Forms:
  • ἀρσενικά Adj: Acc Plur Neut
  • ἀρσενικάς Adj: Acc Plur Fem
  • ἀρσενικόν Adj: Nom Sing Neut
  • ἀρσενικοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἀρσενικῷ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀρσενικῶν Adj: Gen Plur Masc
ἀρσενικοῦ
ἀρσενικῷ
ἀρσενικῶν
ἀρσενοκοῖται
top
ἀρσενοκοίταις
ἀρσενοκοίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sodomite, homosexual, pederast
 • Forms:
  • ἀρσενοκοῖται Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρσενοκοίταις Noun: Dat Plur Masc
ἄρσενος
ἄρσεσι
ἄρσεσιν
ἄρσεων
ἄρσην
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: male, masculine, strong
 • Forms:
  • ἀῤῥένων, ἀρρένων Noun: Gen Plur Masc
  • ἄρσενι Adj: Dat Sing Masc
  • ἄρσενος Adj: Gen Sing Masc
ἄρσιν
ἄρσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a burden, load, portion, something lifted, levy, tax
 • Forms:
  • ἄρσεις Noun: Acc Plur Fem
  • ἄρσεων Noun: Gen Plur Fem
  • ἄρσιν Noun: Acc Sing Fem
ἀρτά
ἀρτάβαι
ἀρτάβας
ἀρτάβη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artabe (a unit of measure about 55 litres)
 • Forms:
  • ἀρτάβαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀρτάβας Noun: Acc Plur Fem
ἀρτάω
top
ἀρτέμονα
ἀρτέμων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: foresail, jib, mainsail, topsail
 • Forms:
  • ἀρτέμονα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρτέμωνα Noun: Acc Sing Masc
ἀρτέμωνα
ἀρτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pail, an instrument used to carry something
 • Forms:
  • ἀρτῆρσιν Noun: Dat Plur Masc
ἀρτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: artery
 • Forms:
  • ἀρτηριῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀρτηριῶν
ἀρτῆρσιν
ἄρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, immediately, now, at the present time, from now on
ἀρτιγέννητα
ἀρτιγέννητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: new born, just born, young convert
 • Forms:
  • ἀρτιγέννητα Adj: Nom Plur Neut
ἄρτιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fresh, complete, perfect
ἀρτίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: right now, just now, recently
ἄρτοι
top
ἄρτοις
ἀρτοκοπικόν
ἀρτοκοπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made by a baker, belonging to a baker
 • Forms:
  • ἀρτοκοπικόν Adj: Acc Sing Masc
ἄρτον
ἄρτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bread, loaf, showbread, reward
 • Forms:
  • ἄρτοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἄρτοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρτον Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἄρτους Noun: Acc Plur Masc
  • ἄρτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρτων Noun: Gen Plur Masc
ἀρτός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: that which is taken up, undertaken, burden
 • Forms:
  • ἀρτά Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἄρτου
ἄρτους
ἀρτυθήσεται
ἀρτύσετε
ἀρτύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to prepare
  • to spice, add seasoning
 • Forms:
  • ἀρτυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀρτύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἠρτυμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
ἄρτῳ
top
ἄρτων
ἀρχάγγελον
ἀρχάγγελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: archangel
 • Forms:
  • ἀρχάγγελον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχαγγέλου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχαγγέλῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχαγγέλου
ἀρχαγγέλῳ
ἄρχαι
ἀρχαῖα
ἀρχαία
ἀρχαίαις
ἀρχαίαν
ἀρχαίας
ἀρχαῖοι
ἀρχαίοις
ἀρχαῖον
ἀρχαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • old, ancient
  • former, original, from the beginning
  • early
 • Forms:
  • ἀρχαία Adj: Nom Sing Fem
  • ἀρχαιοτέρων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut Comp
  • ἀρχαῖα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀρχαίαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀρχαίαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἀρχαίας Adj: Gen Sing Fem
  • ἀρχαῖοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀρχαίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀρχαῖον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀρχαιότεροι Adj: Nom Plur Masc Comp
  • ἀρχαίου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀρχαίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀρχαίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀρχαίων Adj: Gen Plur Masc/Fem
top
ἀρχαιότεροι
ἀρχαιοτέρων
ἀρχαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: antiquity, early
 • Forms:
  • ἀρχαιότητα Noun: Acc Sing Fem
ἀρχαιότητα
ἀρχαίου
ἀρχαίους
ἀρχαῖς
ἀρχαίῳ
ἀρχαίων
ἀρχάς
ἄρχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχεγόνον
ἀρχέγονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: original author, originator, source
 • Forms:
  • ἀρχεγόνον
   • Adj: Nom/Acc sing neut
   • Adj: Acc sing masc/Fem
ἄρχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
top
ἀρχεῖα
ἄρχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἄρχω
ἀρχείοις
ἀρχεῖον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: official records, original documents, town-hall, magistrate's residence, senate-house
 • Forms:
  • ἀρχεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀρχείοις Noun: Dat Plur Neut
ἄρχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ἄρχω
ἀρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • beginning
  • plural: corners (of a sheet) (i.e., the first part of a sheet)
  • origin, beginning, head (of a river)
  • first cause
  • ruler, authority (i.e., first in command)
  • rule, office
 • Forms:
  • ἄρχαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀρχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀρχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀρχῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀρχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀρχῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀρχῇ
ἀρχηγέτῃ
ἀρχηγέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: author, originator, a first leader, the founder
 • Forms:
  • ἀρχηγέτῃ Noun: Dat Sing Masc
top
ἀρχηγοί
ἀρχηγοῖς
ἀρχηγόν
ἀρχηγός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader, ruler, prince, chief
  • one who begins (something)
  • originator, founder
 • Forms:
  • ἀρχηγοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρχηγοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχηγόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχηγούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀρχηγῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀρχηγούς
ἀρχηγῶν
ἀρχῆθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from the beginning, from of old, from olden time
ἀρχήν
ἀρχῆς
ἀρχιδεσμοφύλακος
ἀρχιδεσμοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
 • Forms:
  • ἀρχιδεσμοφύλακος Noun: Gen Sing Masc
ἀρχιδεσμώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief jailer, chief prison guard, warden
ἀρχιεράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
top
ἀρχιερᾶσθαι
ἀρχιερατεύειν
ἀρχιερατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατεύειν Verb: Pres Act Infin
ἀρχιερατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut
 • Meaning: high-priestly, of the high-priest
 • Forms:
  • ἀρχιερατικοῦ Adj: Gen Sing Neut
ἀρχιερατικοῦ
ἀρχιερέα
ἀρχιερεῖ
ἀρχιερεῖς
ἀρχιερεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief (high) priest, chief of the priests
 • Forms:
  • ἀρχιερέα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιερεῖ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀρχιερεῖς Noun: Nom/Acc Plur Masc
  • ἀρχιερεῦσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχιερεῦσιν Noun: Dat Plur Masc
  • ἀρχιερέων Noun: Gen Plur Masc
  • ἀρχιερέως Noun: Gen Sing Masc
ἀρχιερεῦσι
ἀρχιερεῦσιν
ἀρχιερέων
ἀρχιερέως
ἀρχιερωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the high-priesthood
 • Forms:
  • ἀρχιερωσύνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀρχιερωσύνης Noun: Gen Sing Fem
top
ἀρχιερωσύνην
ἀρχιερωσύνης
ἀρχιευνοῦχον
ἀρχιευνοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief eunuch, chief of the eunuchs
 • Forms:
  • ἀρχιευνοῦχον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιευνούχου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιευνούχῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιευνούχου
ἀρχιευνούχῳ
ἀρχιλῃστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber chieftain
ἀρχιμάγειρον
ἀρχιμάγειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker, chief cook
 • Forms:
  • ἀρχιμάγειρον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιμαγείρου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιμαγείρῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιμαγείρου
ἀρχιμαγείρῳ
ἀρχιοινοχοΐα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: office of chief cupbearer, chief wine taster
 • Forms:
  • ἀρχιοινοχοΐαν Noun: Acc Sing Fem
ἀρχιοινοχοΐαν
ἀρχιοινοχόον
top
ἀρχιοινοχόος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief wine taster, chief cupbearer
 • Forms:
  • ἀρχιοινοχόον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιοινοχόου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιοινοχόῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιοινοχόου
ἀρχιοινοχόῳ
ἀρχιπατριῶται
ἀρχιπατριώτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head of a family
 • Forms:
  • ἀρχιπατριῶται Noun: Nom Plur Masc
ἀρχιποίμενος
ἀρχιποίμην
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief shepherd
 • Forms:
  • ἀρχιποίμενος Noun: Gen Sing Masc
ἀρχισιτοποιόν
ἀρχισιτοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief baker
 • Forms:
  • ἀρχισιτοποιόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχισιτοποιοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχισιτοποιῷ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχισιτοποιοῦ
ἀρχισιτοποιῷ
ἀρχιστράτηγον
ἀρχιστράτηγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief commander, commander-in-chief
 • Forms:
  • ἀρχιστράτηγον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιστρατήγου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχιστρατήγῳ Noun: Dat Sing Masc
top
ἀρχιστρατήγου
ἀρχιστρατήγῳ
ἀρχισυνάγωγοι
ἀρχισυνάγωγον
ἀρχισυνάγωγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: (chief) ruler of the synagogue
 • Forms:
  • ἀρχισυνάγωγοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀρχισυνάγωγον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγῳ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀρχισυναγώγων Noun: Gen Plur Masc
ἀρχισυναγώγου
ἀρχισυναγώγῳ
ἀρχισυναγώγων
ἀρχισωματοφύλακα
ἀρχισωματοφύλακες
ἀρχισωματοφύλαξ
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Meaning: chief bodyguard, chief of the body-guard
 • Forms:
  • ἀρχισωματοφύλακα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχισωματοφύλακες Noun: Nom Plur Masc
ἀρχιτέκτονα
ἀρχιτεκτονεῖν
ἀρχιτεκτονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be the architect, be master workman
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀρχιτεκτονῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρχιτεκτόνησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἀρχιτεκτονῆσαι
ἀρχιτέκτονι
ἀρχιτεκτονία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: architecture, construction, workmanship
 • Forms:
  • ἀρχιτεκτονίας Noun: Gen Sing Fem
ἀρχιτεκτονίας
ἀρχιτέκτων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a chief constructor, contractor, master builder, chief architect, chief-artificer, director of works
 • Forms:
  • ἀρχιτέκτονα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀρχιτέκτονι Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιτελώνης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a principle tax-gatherer, chief among the publicans
ἀρχιτρίκλινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: head waiter, butler, toastmaster, entertainment director, governor (ruler) of the feast
 • Forms:
  • ἀρχιτρικλίνῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀρχιτρικλίνῳ
ἀρχίφυλοι
ἀρχίφυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tribal chief, chief of a tribe
 • Forms:
  • ἀρχίφυλοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀρχιφύλους Noun: Acc Plur Masc
ἀρχιφύλους
ἄρχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμεθα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄρχω
top
ἀρχομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄρχω
ἀρχομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: ἄρχω
ἄρχοντα
ἄρχοντας
ἄρχοντες
ἄρχοντι
ἀρχοντικάς
ἀρχοντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: associate of a ruler, of a ruler
 • Forms:
  • ἀρχοντικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
ἄρχοντος
ἀρχόντων
ἄρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἀρχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἄρχω
top
ἄρχουσι
ἄρχουσιν
ἀρχουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἄρχω
ἄρχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to rule, reign over (someone, something)
   • to regulate
  • Middle:
   • to begin, be first, lead off
 • Construct: ἐνάρχομαι, ἀπάρχω, ἄρχω, ἐπάρχω, ἐξάρχω, κατάρχω, προϋπάρχω, ὑπάρχω
 • Forms:
  • ἄρξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀρξάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀρξάμενον
   • Verb: Aor Mid Part Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Mid Part Nom Sing Neut
  • ἀρξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀρξαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἀρξαμένῳ Verb: Aor Mid Part Dat Sing Masc
  • ἄρξαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀρξάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἄρξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἄρξασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἄρξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἄρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἄρξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἄρξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἄρξῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἄρξησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἄρξηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἄρξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἄρξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἄρξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἄρξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἄρξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἄρξωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἀρξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἄρξωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • ἄρχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἄρχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἄρχειν Verb: Pres Act Infin
  • ἄρχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἄρχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἄρχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀρχέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • ἄρχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀρχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀρχομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀρχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀρχομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἄρχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἄρχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἄρχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • ἀρχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀρχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
  • ἦργμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἦρκται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἦρξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠρξάμην Verb: 1Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἦρξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤρξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἦρξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἤρξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἦρξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤρξω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἤρχατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
ἄρχων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ruler, magistrate, prince, captain
 • Forms:
  • ἄρχοντα Noun: Acc Sing Masc
  • ἄρχοντας Noun: Acc Plur Masc
  • ἄρχοντες Noun: Nom/Voc Plur Masc
  • ἄρχοντι Noun: Dat Sing Masc
  • ἄρχοντος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀρχόντων Noun: Gen Plur Masc
  • ἄρχουσι Noun: Dat Plur Masc
  • ἄρχουσιν Noun: Dat Plur Masc
ἀρῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: αἴρω
top
ἄρωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: any spice, an aromatic herb, sweet spice
 • Forms:
  • ἀρώμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἀρώματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀρώματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἀρωμάτων Noun: Gen Plur Neut
ἀρώμασιν
ἀρώματα
ἀρώματος
ἀρωμάτων
ἄρωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: αἴρω
ἄρωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd plur
 • Root: αἴρω